Informacja jest ważniejsza niż materia!

Współ­cze­śnie ka­pi­ta­li­za­cja firm softwarowych, czy ogól­niej ope­ru­ją­cy­ch da­ny­mi, je­st więk­sza niż ka­pi­ta­li­za­cja firm hardwarowych. Co­raz wię­cej za­ra­bia się na pi­sa­niu pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wy­ch, w tym gier, ro­bie­niu fil­mów, mar­ke­tin­gu, ope­ro­wa­niu da­ny­mi niż na prze­my­śle czy rol­nic­twie. Do­bra nie­ma­te­rial­ne ro­sną w ce­nie w po­rów­na­niu do ma­te­rial­ny­ch.
 

  Na woj­nie wy­wiad ma co­raz więk­sze zna­cze­nie niż broń. Waż­niej­sze je­st to, by wie­dzieć, gdzie tra­fić, niż to, by mieć du­żo po­ci­sków. Waż­niej­sza je­st ko­mu­ni­ka­cja niż si­ła ognia. Ale oczy­wi­ście osta­tecz­nie li­czy się sprzęt, a tyl­ko śle­py sprzęt nie ma zna­cze­nia. Nie­mniej to, by sprzęt nie był śle­py, kosz­tu­je wię­cej niż on sam.

  W naj­bliż­szej per­spek­ty­wie są dwa wy­na­laz­ki, na któ­re wszy­scy cze­ka­ją, któ­ry­ch po­ja­wie­nie się prze­wi­du­je więk­szo­ść fu­tu­ro­lo­gów, któ­re zre­wo­lu­cjo­ni­zu­ją świat, zmie­nią go nie do po­zna­nia. Cho­dzi o sztucz­ną in­te­li­gen­cję oraz zim­ną fu­zję. Oba ta wy­na­laz­ki bar­dzo zna­czą­co zwięk­szą zna­cze­nie i war­to­ść opro­gra­mo­wa­nia, a zmniej­szą uza­leż­nie­nie od za­so­bów. Nie­mniej uza­leż­nie­nia od za­so­bów ni­gdy nie zli­kwi­du­je­my – zmniej­sza­ją się tyl­ko kosz­ty za­so­bów. Za­mia­st stu ton wę­gla wy­star­czy gram ura­nu. A konkretnie: przyszłe technologie pozwolą uzyskać z grama uranu więcej energii, niż dzisiejsze uzyskują ze stu ton węgla. 

  To nie je­st żad­na no­wo­ść, że in­for­ma­cja je­st waż­niej­sza niż ma­te­ria. To już dzia­ła od mi­lio­nów lat w ewo­lu­cji bio­lo­gicz­nej. Bio­lo­gicz­nie czło­wiek je­st słab­szy fi­zycz­nie od wie­lu in­ny­ch zwie­rząt – wy­gry­wa tyl­ko i wy­łącz­nie dzię­ki mó­zgo­wi, czy­li apa­ra­to­wi do prze­twa­rza­nia da­ny­ch. Dzię­ki mó­zgo­wi czło­wiek je­st naj­po­tęż­niej­szym stwo­rem bio­lo­gicz­nym, któ­ry sko­lo­ni­zo­wał wszyst­kie ob­sza­ry Zie­mi i roz­po­czy­na eks­plo­ra­cję ko­smo­su.

  Sy­tu­acja w ty­ch kwe­stia­ch nie je­st sta­bil­na. To się cią­gle zmie­nia – ale zmie­nia w jed­nym kie­run­ku: war­to­ść in­for­ma­cji ro­śnie, a ma­te­rii spa­da. Ten trend nie ma koń­ca, bo war­to­ść ma­te­rii ni­gdy nie spad­nie do ze­ra, a war­to­ść in­for­ma­cji nie ma li­mi­tu, moż­na ją zwięk­szać w nie­skoń­czo­no­ść. No, chy­ba że uzna­my, że in­for­ma­cja to pią­ty stan sku­pie­nia ma­te­rii. Ener­gia je­st rów­no­waż­na ma­te­rii – jed­no na dru­gie moż­na prze­kształ­cać na sie­bie na­wza­jem. Nie­mniej ener­gia je­st wie­lo­kroć wię­cej war­ta niż ma­te­ria. Być mo­że in­for­ma­cja też je­st rów­no­waż­na, moż­na ją prze­kształ­cać w ener­gię czy ma­te­rię i na od­wrót. Niemniej in­for­ma­cje je­st wie­lo­kroć wię­cej war­ta niż ener­gia.

  Du­ża róż­ni­ca w ka­pi­ta­li­za­cji mię­dzy ogól­nie po­ję­ty­mi fir­ma­mi so­ftwa­ro­wy­mi a har­dwa­ro­wy­mi, a za­tem to, że współ­cze­śnie ope­ro­wa­nie in­for­ma­cja­mi je­st wie­lo­kroć wię­cej war­te niż ma­te­rią to po­waż­ny do­wód te­zy, któ­rą uza­sad­niam w wie­lu mo­ich not­ka­ch, a za­tem te­go, że woj­ny, a za­tem też pań­stwa, już się nie opła­ca­ją.

  Isto­tą ist­nie­nia pań­stw je­st te­ry­to­rial­ny ter­ro­ry­zm słu­żą­cy gra­bie­niu. Tylko że ukra­ść moż­na coś ma­te­rial­ne­go – nie­ma­te­rial­nej in­for­ma­cji ukra­ść się nie da – to zna­czy da się ją prze­jąć, ale nie da się jej po­zba­wić wro­ga. Fa­bry­kę pro­ce­so­rów moż­na ła­two zbom­bar­do­wać – wie­lo­kroć trud­niej je­st to zro­bić z ser­we­ra­mi utrzy­mu­ją­cy­mi chmu­rę da­ny­ch. Je­śli in­for­ma­cje, któ­re prze­twa­rza ser­wer, oraz opro­gra­mo­wa­nie, któ­re to ro­bi, są wie­lo­kroć wię­cej war­te niż on sam, a ro­bi się ko­pie za­pa­so­we ty­ch da­ny­ch i pro­gra­mów, to znisz­cze­nie ser­we­ra to tyl­ko utra­ta ma­łej czę­ści war­to­ści ca­ło­ści. To się ła­two od­two­rzy w in­nym miej­scu.

  Te­ry­to­rium też tra­ci na zna­cze­niu. Moż­na by­ło znisz­czyć daw­ny­ch bo­ga­czy, a za­tem głów­nie zie­miań­stwo, w ten spo­sób, że się ich wy­pę­dzi­ło z po­sia­da­nej zie­mi. Moż­na by­ło znisz­czyć fa­bry­kan­tów, bom­bar­du­jąc ich fa­bry­ki. Moż­na by­ło znisz­czyć ca­ły do­ro­bek ży­cia rol­ni­ków, nisz­cząc im do­my, po­la, obo­ry, sto­do­ły i sprzęt. Dziś już je­st to wie­lo­kroć trud­niej­sze, bo więk­szą war­to­ść ma mar­ka, know-how, lu­dzie, or­ga­ni­za­cja, do­ku­men­ta­cja, wie­dza etc. niż miej­sca, w któ­ry­ch to wszyst­ko się mie­ści.

  Dam pro­sty przy­kład prak­tycz­ny. Ro­sja­nie zbom­bar­do­wa­li za­kła­dy bu­do­wy ra­kiet Yuzh­ma­sh w Dni­pro. Biu­ro kon­struk­cyj­ne Yuzh­ma­shu pra­co­wa­ło od lat nad Hrim-2 – bro­nią ba­li­stycz­ną. Mi­mo bom­bar­do­wa­nia da­lej ma know-how, peł­ną do­ku­men­ta­cję i biu­ro pro­jek­to­we, w któ­rym da­lej pra­cu­ją twór­cy Hrim-2. Mo­gli­by śmia­ło prze­nie­ść się do Pol­ski i kon­ty­nu­ować pra­cę. Sa­ma fa­bry­ka to ma­ły koszt ca­łe­go pro­jek­tu. Wi­dać, że know-how je­st wie­lo­kroć wię­cej wart niż je­go ma­te­rial­na re­ali­za­cja. Spe­cja­li­ści i pla­ny, któ­re moż­na ła­two prze­no­sić z miej­sca na miej­sce, są wie­lo­kroć wię­cej war­te niż fa­bry­ka. Zbom­bar­do­wa­nie fa­bry­ki nisz­czy ma­ły ka­wa­łek war­to­ści ca­łej tech­no­lo­gii ra­kiet ba­li­stycz­ny­ch.

  I tak je­st ze wszyst­kim. Wy­cho­dzi­my z ery prze­my­sło­wej i wcho­dzi­my w in­for­ma­cyj­ną czy in­for­ma­tycz­ną, a to po­wo­du­je, że kra­dzież prze­sta­je mieć sens. Już na­wet kie­szon­ko­wiec nie ma sen­su, bo prze­cięt­ny czło­wiek nie ma port­fe­la, ale ko­mór­kę, a na ko­mór­ce wie­lo­kroć wię­cej war­te są da­ne niż sa­ma ko­mór­ka – jak to zło­dziej ukrad­nie, to da­ne au­to­ma­tycz­nie się ska­su­ją, a są za­bez­pie­czo­ne na ko­pii za­pa­so­wej nie­do­stęp­nej dla zło­dzie­ja, więc wła­ści­ciel je od­zy­ska. Więc kra­dzież na­wet na naj­niż­szym po­zio­mie już się prze­sta­je opła­cać. Osta­tecz­nie prze­sta­nie się opła­cać, gdy sa­ma ko­mór­ka bę­dzie war­ta mniej niż te pięć minut pra­cy kie­szon­kow­ca, co się wkrót­ce nie­uchron­nie sta­nie.

  Je­śli kra­dzież się nie opła­ca, to nie opła­ca się też ter­ro­ry­zm w po­sta­ci ścią­ga­nia ha­ra­czy zwa­ny­ch po­dat­ka­mi z miesz­kań­ców ja­kie­goś te­re­nu. A więc pań­stwa ja­ko te­ry­to­rial­ne mo­no­po­le na sto­so­wa­nie ter­ro­ru, by ścią­gać ha­ra­cze z miesz­kań­ców, nie­uchron­nie zban­kru­tu­ją. Bo bar­dziej się opła­ca to, jak ktoś do­bro­wol­nie za­pła­ci za wszel­kie usługi niż gdy się go zmu­sza. Daw­na pańsz­czy­zna i nie­wol­nic­two upa­dło dla­te­go, że wol­ny pra­cow­nik bar­dziej się opła­cał, wię­cej zy­sku przy­no­sił, niż nie­wol­nik. To sa­mo bę­dzie z nie­wol­nic­twem pań­stwo­wym. A wszyst­ko dla­te­go, że da­ne ro­sną w ce­nie, a ce­na ma­te­rii spa­da.

  Pań­stwa po­wsta­ły w erze rol­nic­twa. We wcze­śniej­szej erze łow­ców-zbie­ra­czy nie mia­ły sen­su. Wy­ni­ka­ło to z te­go, że łow­cy-zbie­ra­cza nie moż­na ła­two okra­ść, bo on pra­wie nic nie ma. Nie ro­bi za­pa­sów, nie ma na­rzę­dzi, któ­ry­ch nie da się ła­two od­two­rzyć. U no­ma­dy naj­waż­niej­sze są je­go umie­jęt­no­ści – zdol­no­ści two­rze­nia pro­sty­ch na­rzę­dzi, zdol­no­ści wy­tro­pie­nia i ubi­cia zwie­rzy­ny, zdol­no­ści znaj­do­wa­nia ro­ślin ja­dal­ny­ch. A za­tem in­for­ma­cja je­st dla nie­go naj­waż­niej­sza – czy­li to, gdzie się znaj­du­je po­ży­wie­nie i jak je po­zy­skać. Da­ny te­ren je­st szyb­ko oga­ła­ca­ny z za­so­bów i trze­ba iść da­lej, szu­kać no­wy­ch ob­sza­rów z je­dze­niem. Ta­kie po­dej­ście nie wy­twa­rza cy­wi­li­za­cji i pań­stw, bo trud­no je­st kra­ść in­nym lu­dziom, któ­rzy ma­ło co gro­ma­dzą.

  U rol­ni­ków je­st ina­czej. Rol­nik mu­si oczy­wi­ście mieć wię­cej wie­dzy niż no­ma­da, ale tę wie­dzę prze­ra­bia na gro­ma­dze­nie dó­br ma­te­rial­ny­ch – na zie­mie, za­pa­sy, na­rzę­dzia, po­miesz­cze­nia. Sil­nie uza­leż­nia się od te­ry­to­rium. Przez wie­le lat, a na­wet po­ko­leń, ku­mu­lu­je pra­cę w po­sta­ci ma­te­rial­nej i te zgro­ma­dzo­ne za­so­by ma­ją dla nie­go wie­lo­kroć więk­sze zna­cze­nie i war­to­ść, niż umie­jęt­no­ści. To rol­ni­cy wy­my­śli­li wła­sno­ść ziem­ską. Ła­two je­st ich okra­ść i bar­dzo się to opła­ca, a więc mu­si to też wzmóc środ­ki obro­ny. Za­bi­ja­jąc rol­ni­ka, za­bie­ra się mu sku­mu­lo­wa­ną pra­ce po­przed­ni­ch po­ko­leń, a za­bi­ja­jąc no­ma­dę, moż­na mu co naj­wy­żej za­brać pra­cę kil­ku po­przed­ni­ch dni.

  Więc w świe­cie rol­ni­ków po­ja­wia­ją się du­że gru­py rze­zi­miesz­ków, więc i rol­ni­cy two­rzą or­ga­ni­za­cje obron­ne. Po pew­nym cza­sie te or­ga­ni­za­cje ata­ku­ją­ce i bro­nią­ce ni­czym się od sie­bie nie róż­nią – zaj­mu­ją się zbie­ra­niem ha­ra­czy od rol­ni­ków, by ich bro­nić. Wy­od­ręb­nia się szlach­ta ja­ko kla­sa ter­ro­ry­zu­ją­ca in­ny­ch, zaj­mu­ją­ca się wo­jacz­ką, a za­tem gra­bie­żą. Opła­ca się im ter­ro­ry­zo­wać jak naj­więk­szą licz­bę rol­ni­ków, więc dą­żą do eks­pan­sji te­ry­to­rial­nej swo­jej or­ga­ni­za­cji ter­ro­ry­stycz­nej. Two­rzą się wiel­kie or­ga­ni­za­cje, któ­ry­ch głów­ną funk­cją je­st zbie­ra­nie ha­ra­czy od chło­pów upra­wia­ją­cy­ch zie­mię. Dzię­ki ha­ra­czom or­ga­ni­za­to­rzy nie mu­szą już zaj­mo­wać się rol­nic­twem, ale roz­wi­ja­ją zdol­no­ści gra­bież­cze, ćwi­czą się w wal­ce i sta­ra­ją się opa­no­wać co­raz więk­sze te­re­ny z rol­ni­ka­mi, by z ni­ch do­ić co­raz wię­cej ka­sy. Tak roz­wi­nę­ły się ma­łe księ­stwa, a po­tem ogrom­ne ce­sar­stwa, mo­car­stwa i im­pe­ria. Ich isto­tą je­st gra­bież – to za­pew­nia ich trwa­nie. Tak się dzie­je do dziś.

  Ale po epo­ce rol­nic­twa przy­szła epo­ka prze­my­sło­wa – rol­nic­two dzię­ki prze­my­sło­wi sta­ło się tak bar­dzo wy­daj­ne, że je­den rol­nik mó­gł utrzy­my­wać co­raz wię­cej lu­dzi zaj­mu­ją­cy­ch się czymś in­nym. Moż­na by­ło zbie­rać wię­cej ha­ra­czu z rol­ni­ka, ale też ze wszyst­ki­ch in­ny­ch, któ­rzy po­dej­mo­wa­li po­ko­jo­we dzia­ła­nia. Opo­dat­ko­wa­no więc też prze­my­sł. Wprowadzono podatek dochodowy. Gra­bież się na­si­li­ła, jej opła­cal­no­ść wzro­sła. To do­pro­wa­dzi­ło do naj­więk­szy­ch dzia­łań gra­bież­czy­ch w dzie­ja­ch świa­ta: dwó­ch wo­jen świa­to­wy­ch.

  Ale dziś już prze­cho­dzi­my z ery prze­my­sło­wej do ery in­for­ma­cji. Ma­te­ria tra­ci na war­to­ści na rze­cz danych. Gra­bież te­ry­to­riów i za­so­bów prze­sta­je mieć zna­cze­nie. Wciąż moż­na zbie­rać ha­ra­cz z rol­nic­twa i prze­my­słu, ale to są już ma­łe środ­ki w po­rów­na­niu z prze­my­słem in­for­ma­cyj­nym. Ha­ra­cz na in­for­ma­cję już je­st du­żo trud­niej usta­no­wić, a na­wet jak się to ro­bi, to się w istot­ny spo­sób ogra­ni­cza jej war­to­ść. Far­me­ra i prze­my­słow­ca moż­na by­ło ła­two ster­ro­ry­zo­wać i nie ogra­ni­cza­ło to je­go wy­daj­no­ści pra­cy. Moż­na ich by­ło ła­two za­mie­nić na pra­cow­ni­ków – koł­choź­ni­ków, ro­bot­ni­ków i kadrę zarządczą. Z pro­gra­mi­sta­mi już tak się nie da. Moż­na ich oczy­wi­ście ster­ro­ry­zo­wać, ale to im dra­stycz­nie zmniej­szy wy­daj­no­ść pra­cy. A sztucz­nej in­te­li­gen­cji już się kom­plet­nie nie da ster­ro­ry­zo­wać.

  A więc pań­stwo, któ­re­go isto­tą je­st ter­ro­ry­zm i zbie­ra­nie ha­ra­czy, nie ma już przed so­bą przy­szło­ści, bo te spo­so­by za­ra­bia­nia się już po pro­stu nie opła­ca­ją, a ofia­ry te­go roz­bo­ju mo­gą się co­raz ła­twiej i ta­niej przed tym bro­nić. Więc wkrót­ce na­stą­pi ład bez­pań­stwo­wy. To kwe­stia ćwierć­wie­cza.

Grzegorz GPS Świderski

PS. Notki powiązane:

Tagi: gps65, futurologia, państwo, przyszłość, terroryzm, haracze, władza, technologia, cywilizacja

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika u2

04-08-2022 [14:00] - u2 | Link:

war­to­ść ma­te­rii ni­gdy nie spad­nie do ze­ra, a war­to­ść in­for­ma­cji nie ma li­mi­tu, moż­na ją zwięk­szać w nie­skoń­czo­no­ść.

Claude E. Shannon przewraca się w grobie ze śmiechu :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

04-08-2022 [14:40] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Claude E. Shannon przewraca się w grobie ze śmiechu :-)"

A konkretnie co napisałem niezgodnego z jego teoriami?

Obrazek użytkownika MFW

04-08-2022 [14:24] - MFW | Link:

"Za­mia­st stu ton wę­gla wy­star­czy gram ura­nu."
Naprawdę tak ci wyszło po głębszym namyśle czy napisałeś to lekkomyślnie, tak jak wpłynąłeś lekkomyślnie na przekop Mierzei Wiślanej podczas trwania prac przy jego budowie?
A jak jest naprawdę z tym energetycznym równoważnikiem uranu i węgla?
Teoretycznie jeden gram uranu (czyli kulka o średnicy ok. 0,5 cm) może dostarczyć ok. 20 miliardów dżuli (20×10^9 J) energii, co odpowiada spaleniu ponad 1,5 t węgla raczej gorszej kaloryczności.
 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

04-08-2022 [14:36] - Grzegorz GPS Św... | Link:

To przy dzisiejszych technologiach. A teoretycznie można z materii wyzyskać wielokroć więcej: E = mc^2 - i to jest ideał, do którego będą dążyć technologie energetyczne przyszłości. W tej notce wygłaszam teorie futurologiczne. A na przekop wpłynąłem z pełnym przemyśleniem, całkowicie legalnie i bezpiecznie, więc takie przytyki nie na temat są bez sensu.

Obrazek użytkownika u2

04-08-2022 [14:44] - u2 | Link:

z materii wyzyskać wielokroć więcej: E = mc^2

Einstein przewraca się ze śmiechu w grobie. :-)

PS. Proszę sobie policzyć ile E uzyska się z 1 grama, a ile E ze 100 ton :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

04-08-2022 [15:15] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Takie czepianie się drobnych nieścisłości to głupia małostkowość. Jak czegoś się nie zrozumiało, to się pyta. Chodzi mi o to, że z jednego grama uranu technologie przyszłości wyzyskają więcej energii niż dzisiejsze ze stu ton węgla. Równanie Einsteina pokazuje tylko limit tych możliwości. Technologie energetyczne, tak jak wszystkie inne, też postępuje wykładniczo.

Obrazek użytkownika u2

04-08-2022 [15:20] - u2 | Link:

Takie czepianie się drobnych nieścisłości to głupia małostkowość.

Zdawał autor GPS kiedykolwiek, jakikolwiek egzamin z fizyki ? :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

04-08-2022 [15:32] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Zrozumiałeś to, co wyjaśniłem? 

Obrazek użytkownika u2

04-08-2022 [15:37] - u2 | Link:

Autor GPS udaje fachowca z energetyki, a nie ma pojęcia o fizyce :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

04-08-2022 [15:41] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nic fachowego o energetyce nie napisałem. A konkretnie co napisałem niezgodnego z prawami fizyki?

Obrazek użytkownika AŁTORYDET

04-08-2022 [16:18] - AŁTORYDET | Link:

GPS, ośmieszyłeś się dokumentnie. Nie zrozumiałeś ni trochę u2. Bo jeśli futurystycznie zakładałeś, że 1g materii ulega całkowitej konwersji na energię, to ile energii uzyskasz po konwersji 100 ton? 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

04-08-2022 [22:42] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Dziś uzyskujemy pewną ilość energii ze stu ton materii, a kiedyś tyle samo uzyskamy z grama. Czego nie zrozumiałeś?

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

04-08-2022 [16:42] - rolnik z mazur | Link:

@ autor
to zacznij się uczyć żreć informacje. Pzdr 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

04-08-2022 [22:44] - Grzegorz GPS Św... | Link:

A można się nauczyć żreć energię?

Obrazek użytkownika Roz Sądek

04-08-2022 [21:28] - Roz Sądek | Link:

Jeśli ktoś próbuje polemizować z heh treścią artykułu GPS, to sam sobie szkodzi. Toż to aberracja w czystej postaci. BTW, dalej nie wiem co to i jak wygląda regularnie przez autora wzmiankowana sztuczna inteligencja.
 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

04-08-2022 [22:47] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Tu masz moją notkę, od której mógłbyś zacząć próbę zrozumienia: https://www.salon24.pl/u/gps65...

Obrazek użytkownika u2

04-08-2022 [23:55] - u2 | Link:

doczekać do góra 2050 roku, a potem dzięki nanorurkom, Internetowi rzeczy, zimnej fuzji, robotom, dronom i nanorobotom oraz sztucznej inteligencji, i dzięki tysiącom rzeczy, których dziś nawet nie potrafimy sobie wyobrazić, staniemy się nieśmiertelni i zamieszkamy na Marsie

Eee tam. Niewidoma Wanga Dimitrowa przewidziała, że ludzkość fizyczną nieśmiertelność uzyska dopiero w 4000 roku. No i wcześniej może nastapić tzw. era ducha. Tak więc zimna fuzja, ciepła fujara, sztuczna inteligencja, naturalna głupota nie będą już nikomu potrzebne. :-)

PS. Dzisiaj obejrzałem na Netflix klasyczny film na ten temat pt. "Dr. Strangelove, czyli jak przestałem się bać i pokochałem bombę". Alternatywą dla Marsa są głębokie kopalnie :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

05-08-2022 [00:04] - Grzegorz GPS Św... | Link:

" Niewidoma Wanga Dimitrowa przewidziała, że ludzkość fizyczną nieśmiertelność uzyska dopiero w 4000 roku."

A ja jestem widomy i uzyskam nieśmiertelność dużo szybciej: https://niepoprawni.pl/blog/gps65/niesmiertelnosc

Obrazek użytkownika u2

05-08-2022 [09:16] - u2 | Link:

uzyskam nieśmiertelność dużo szybciej

Czyli na razie jesteś śmiertelny ? Nie boisz się ?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

05-08-2022 [13:01] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nie boję się, bo wiem, że będzie tak: https://www.salon24.pl/u/gps65/1021770,krzywa-zycia-przyszlosci

Obrazek użytkownika u2

05-08-2022 [14:32] - u2 | Link:

to będzie krzywa rosnąca, która będzie się nagle kończyć bez schodzenia w dół

Eeee, czyli znowu wciskanie kitu dla ciemnego luda. Czyli autor GPS przewiduje u siebie koniec na końcu krzywej. Poszła fala, świat oszalał :-)

PS. Powstrzymanie procesu starzenia ciała jest możliwe, trzeba tylko zaprząc do tego np. sztuczną inteligencję, żadne nanoroboty. Chodzi o gospodarkę hormonalno-enzymową w ciele. Jak ktoś jest dobry to ma zrównoważone procesy hormonalno-enzymatyczne w równowadze. Człowiek jest zwięrzeciem cudzożywnym, żywi się czy to innymi zwięrzętami, czy tez roślinami. Sam z siebie nie wytwarza energii potrzebnej do życia, co najwyżej spala nagromadzoną tkankę tłuszczową.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

05-08-2022 [15:29] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nie ma sensu wnioskować coś o przyszłości, opierając się o obecne technologie, szczególnie teraz, gdy nadchodzi osobliwość. Proces biologicznego starzenia się człowieka zostanie powstrzymany dlatego, że do tego służy cała medycyna - ona niczym innym się nie zajmuje, tylko tym. A to wielki przemysł, który tak jak wszystko, też postępuje wykładniczo. Po wejściu w osobliwość ciało będzie mniejszym problemem niż psychika: https://niepoprawni.pl/blog/gp...

Obrazek użytkownika u2

05-08-2022 [15:41] - u2 | Link:

Proces biologicznego starzenia się człowieka zostanie powstrzymany dlatego, że do tego służy cała medycyna - ona niczym innym się nie zajmuje, tylko tym.

Jak widać na razie zachodnia medycyna nie ma oszałamiających sukcesów w geriatrii. Co innego medycyna wschodu, ona traktuje ciało i ducha holistycznie. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Wszelakie poważne religie świata, dotąd powstałe, bazują na "życiu" pozagrobowym, czyli śmierci i reinkarnacji. Jezus obiecał nam maluczkim życie wieczne, pozagrobowe. Faraonowie również wierzyli w reinkarnację, wręcz w starym ciele, co jest bardzo mało prawdopodobne, wrecz nieprawdpodobne, chyba że jako tzw. zombie, co jest niezwykle popularne we wspólczesnych grach komputerowych, tyle że życie to nie gra komputerowa :-) ale faraonowie mieli władzę absolutną i budowali sobie ogromne piramidy, w których ukrywali swoje zmumifikowane ciała w nadziei na zmartwychwstanie :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

06-08-2022 [13:57] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Jak na razie rozwój w medycynie zachodniej postępuje wykładniczo, a we wschodniej jest stały. Nie ma żadnych powodów, by uważać, że w przyszłości się to zmieni. 

Obrazek użytkownika sake3

05-08-2022 [09:30] - sake3 | Link:

Podoba mi się ten,,ład bezpaństwowy'',ale jak to ja  jestem zawsze nieufna. Wiedząc jaka jest ludzka mentalność jakaś namiastka państwa będzie musiała być.No bo tak bez terroru? Przyjdą korporacje swiat już jest podzielony na rasę panów i niewolników zwolnionych od myślenia i podatków i tak zmanipulowanych,że nawet w swoje niewolnictwo nie uwierzą.Z podziwem patrzę na przekonanie autora,że te wszystkie piękne plany już w najbliższym ćwierćwieczu się urzeczywistnią.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

05-08-2022 [13:00] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Oczywiście to, co nam się wydaje, że musi realizować państwo i inaczej się nie da, będzie realizowane w ładzie bezpaństwowym. Będzie prawo, będą sądy, będą agencje ochroniarskie i detektywistyczne, będą szkoły, banki i ubezpieczalnie. Wszystko, co mamy teraz w państwie będzie - jedyna różnica będzie taka, że nie będzie to realizowane poprzez monopol i terror, ale poprzez konkurencję i wolny rynek. To spowoduje, że nie będzie przestępstw bez ofiar. Jeśli prawo, sądy i policję nazywamy państwem, to będzie nie tylko namiastka tego, ale będzie to wielokroć lepsze,  sensowniejsze, trwalsze i stabilniejsze - bo tak zawsze działa wolny rynek. Tu wytłumaczenie dla gimnazjalistów jak mógłby wyglądać ten bezpaństwowy ład:
Część 1: https://www.youtube.com/watch?v=mwezOLmmJ-c
Część 2: https://www.youtube.com/watch?v=CDtEti5jU8w
Gdyby coś było niezrozumiałe, to proszę pytać. Ten wolnościowy ład jest stabilny, ale jest bardzo trudne, by powstał w obecnym stanie terroryzmu państwowego, gdy wszystkie obszary są zmonopolizowane przez państwowy aparat terroru zbierający haracze z mieszkańców. Dopiero nieopłacalność tego terroryzmu spowoduje jego upadek. Do tej pory to się utrzymało, bo terror się opłacał i tak było od początku powstania cywilizacji. Ale już dziś widać wyraźnie, że obszary, na których terroryzm państwowy słabnie, gdzie jest coraz mniej monopoli i coraz więcej konkurencji, są coraz bogatsze i one wygrywają konkurencję międzynarodową. Ludzie uciekają z obszarów z większym terroryzmem na obszary z mniejszym. Z powodu rozwoju technologii i wzrostu wydajności pracy ta tendencja będzie się powiększać, aż terror całkowicie zbankrutuje. To, że się to stanie w ciągu ćwierćwiecza wynika z obliczeń naukowców, którzy zauważyli, że wszelki postęp rozwija się wykładniczo - a więc to, co kiedyś trwało tysiące lat, teraz stanie się w ciągu kilku. 

Obrazek użytkownika sake3

05-08-2022 [14:41] - sake3 | Link:

@Grzegorz GPS.........Pytań mam wiele,ale nie chcę uchodzić za nachalną. Czy nie sądzi Pan,że wolny rynek i konkurencja też stworzą  swoisty terroryzm? Tam gdzie konkurencja i rywalizacja , gdzie walka o wpływy przemocowe działania nie sa rzadkością,przecież każdy wtedy walczy o swoje. Jeśli chodzi o to że ,,ludzie uciekają z obszarów z większym terroryzmem na obszary z mniejszym'' można to sobie wytłumaczyć,że ekoomiczniej jest im prowadzić ineteresy, działalnośc gospodarczą w krajach słabo rozwiniętych gdzie siła robocza jest tańsza.

Obrazek użytkownika u2

05-08-2022 [14:44] - u2 | Link:

Czy nie sądzi Pan,że wolny rynek i konkurencja też stworzą  swoisty terroryzm?

Dlatego powinien być regulator państwowy. "Wolnościowiec" nie uznaje żadnego aparatu państwowego, bo uważa, że sam jest państwem, najlepiej królem lub carem, tylko że wtedy wygrywa właśnie terror, jak w Rosji, czy Chinach, a nie uczciwe reguły wolnego rynku i konkurencji.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

05-08-2022 [15:22] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Czy nie sądzi Pan,że wolny rynek i konkurencja też stworzą swoisty terroryzm? "

Nie. Przecież to w notce tłumaczę! Terroryzm przestaje się opłacać - z wolnego pracownika ma się więcej zysku niż z terroryzowanego. Terroryzować można pracowników wykonujących proste prace, typu praca na taśmie w fabryce, czy sprzątanie ulic - ale takich potrzeb jest coraz mniej, bo to robią maszyny. Ludzka praca jest coraz bardziej wyrafinowana, wymaga wiedzy, specjalizacji, umiejętności - a kogoś takiego nie da się terroryzować, bo mu wtedy wydajność spada. Firma, która ma wolnych pracowników, pokonuje taką, która swoich terroryzuje. Tak nawet jest widoczne na przykład z piłkarzami - kluby dające im więcej swobody wygrywają z klubami stosujące pruski rygoryzm. To nie jest jakaś stabilna sytuacja - to się ciągle zmienia, wartość wykształconych pracowników rośnie, a proste prace są eliminowane przez automaty. To spowoduje upadek państw opartych na terroryzmie, ale też prywatne firmy, które tak samo wyzyskują pracowników, upadną. Dawne niewolnictwo najpierw przestało się opłacać przedsiębiorcom, najpierw firmy zatrudniające robotników uzyskiwały lepszą rentowność niż te wykorzystujące niewolników, północ USA się szybciej bogaciła niż południe - i to wywołało skutki polityczne. Ale najpierw była presja biznesu, a potem polityka. Teraz też tak jest. Elon Musk wygrywa tym, że potrafi zapewnić idealne warunki pracy swoim naukowcom, mają u niego większą swobodę i wolność niż u innych pracodawców - i stąd jego biznesowe sukcesy. Jego firma pokonuje rynkowo firmy, które mniej dbają o pracowników. Tak było też dawniej - wyzysk robotników malał nie z powodu ingerencji państwa, ale wychodziło to pierwotnie od samego biznesu - to jest dość dobrze opisane przez historyków kapitalizmu. To, co wiemy w Polsce, to głównie przekłamania marksistowskich ideologów. Naukowcy już dawno wyliczyli masę błędów i oszustw, które popełnili Marks i Engels.

Obrazek użytkownika sake3

05-08-2022 [16:19] - sake3 | Link:

@Grzegorz Świderski     PIęknie to wszystko brzmi i optymistycznie,ale czegoś Pan nie uwzględnił.To czynnik ludzki-przywary,zacierzewienie,małość.mściwość .zazdrość.To może skutecznie zniszczyć wszelkie idee,hipotezy,teorie.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

05-08-2022 [18:34] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Ekonomia wolnego rynku jak najbardziej uwzględnia wszelkie ludzkie przywary. Wydajność pracy liczymy dla dużej populacji, co znaczy, że uśredniamy tę wydajność i dla ludzi racjonalnych, i nieracjonalnych. Wszelkie wady ludzkie, takie jak mściwość, zazdrość, chciwość czy psychopatia powodują tylko to, że taki człowiek ma mniejszą wydajność pracy, co obniża średnią, ale nadal ta średnia jest wystarczająco wysoka, by czynić terroryzm nieopłacalnym. Ludzka natura pozostaje bez zmian, wciąż jesteśmy takim samym gatunkiem homo sapiens, jakim byliśmy setki tysięcy lat temu, a wydajność pracy dzięki technologii stale rośnie, więc natura ludzka nic tu nie zmienia na minus. Co najwyżej może być tak, że tych złych ludzi, którzy dzięki swoim wadom mają mniejszą wydajność, będzie można nadal terroryzować i zniewalać i będzie się to opłacało. Wolny rynek będzie ich eliminował, bo szybko zastąpią ich roboty, bo ich wady nie pozwolą im wykonywać twórczych i skomplikowanych prac, które zawsze wymagają umiejętności działania w dużych zespołach. Psychopaci nie są w stanie działać w grupie, a zatem nie generują efektu synergicznego współpracy, który bardzo podwyższa wydajność pracy. Terroryzm państwa i niewolnictwo zawsze eliminują synergię. 

Obrazek użytkownika sake3

05-08-2022 [19:39] - sake3 | Link:

@Grzegorz Świderski......Prosze Pana,za robotami i ich pracą też stoją ludzie.Sytuacja o której Pan pisze jako pokojowe rozmontowanie państw ne będzie jednak pokojowe,bo związane z depopulacją na całym obszarze po przejęciu pracy przez roboty.Może nastąpić ,,bunt maszyn'' jak na filmie,mogą eliminowani ludzie się bronić,a i ten wolny rynek nie okaże sie tak radosny i bezkonfliktowy.Zawsze będą jakieś grupy interesów. 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

06-08-2022 [01:20] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Jeśli za robotami stoją ludzie, to jak mogą się zbuntować? Kto twierdził, że nie będzie konfliktów i nie będzie grup interesów?

Obrazek użytkownika spike

05-08-2022 [22:18] - spike | Link:

Kolego, to co piszesz o swoim świecie, to są bzdury, wystarczy porównać powstawanie Ameryki, z jej "dzikiego zachodu", tam było to o czym marzysz, a do czego to doprowadziło, porównaj sobie życie jeszcze istniejących plemion gdzieś w Afryce, Ameryce Płd. jakie zasady oni mają. Na początku były jakieś grupy tworzące plemię, które miały wspólny interes być razem, łatwiej zorganizować żywność, bronić się, potem doszli do wniosku, że jest ich na tyle dużo, że wybrali wodza, bo to ułatwia koordynację wszelkich działań, potem hierarchia władzy, obowiązków itd. się rozwijała, aż powstawały grody, te znów się łączyły itd. Człowiek od zarania był zależny, zaczynając od podstawowej komórki społecznej jaką jest rodzina, gdzie pierwszym władcą jest ojciec, głowa rodziny itd. taka jest natura człowieka, wolna konkurencja nigdy nie istniała, zawsze była tłumiona przez korupcję i przemoc, tak jest do dziś.
Proponuję byś napisał książkę na wzór Dzieł Lenina, czy Mein Kampf, a zrodzisz kolejny totalitaryzm, niekoniecznie będziesz nim przewodził, sam będziesz łamał prawa przez siebie ustanowione.:)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

06-08-2022 [13:32] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nigdy i nigdzie nie pisałem, że cywilizacja się inaczej zrodziła. Nawet w tej notce podobnie to opisałem. Więc radzę się ogarnąć i polemizować z moimi tezami, a nie ze swoimi przeinaczeniami.

Obrazek użytkownika Es

05-08-2022 [14:40] - Es | Link:

Ważniejszą masz lewą czy prawą nogę? Którą częściej chodzisz?

Obrazek użytkownika JanAndJan

05-08-2022 [17:55] - JanAndJan | Link:

Shit. Erotoman - gawędziarz. Weź kajak i płyń na przeprawę...warszawiaku (...) molto wulgaryzmów.
No, panie Admin - jestem zniesmaczony. Posądzałem Pana o poczucie humoru, czyli inteligencję. Szambo, Pan lansujesz: tezeusze, ujejskie (ś.p.?), gps (wyjątkowy pacan), itp.
Tam, g**no płynie kaskadami. Chamstwo, knajactwo, turbopatriotyzm=idiotyzm - b/u. Cenzura, to pięta chu**wa tego portalu. A, tak się wybebeszacie na S24..he he he
Płentując: od poniedziałku "grześki", będą q**a "jarki". 

Obrazek użytkownika HenrykH.

05-08-2022 [20:23] - HenrykH. | Link:

Leki na półce po lewej.

Obrazek użytkownika sake3

05-08-2022 [22:47] - sake3 | Link:

@JanAndJan........Tak sytuacja istnieje na wszystkich portalach.Przykład przyszedł z góry ,od tzw.elit politycznych i celebryckich. Stworzony podział Polaków na tych właściwych nowoczesnych, ,wielkomiejskich i szarą masę w moherowych beretach spod znaku PiS ciemną niewykształconą z prowincji.Wyborca PiS nie ma już co szukać na portalach bo wszędzie jest przedmiotem pogardy i nienawiści.Motto tych nowoczesnych obdarzonych ,,ponadprzeciętną'' inteligencją sprowadza się do hasła ,,kto nie jest z nami jest przeciwko nam''.Dlatego można łatwo dojrzeć,że nie ma tu żadnej budującej dyskusji bo każda uwaga ,każde słowo krytyki powoduje wściekły hejt.Moje dwie zbrodnie-stwierdziłam bowiem,że to Rosja napadła na Ukrainę i druga werbalne poparcie dla rządów PiS spowodowało że jestem okrzyczana ,,kupą gnoju,kurduplowatym polaczkiem.idiotką a nawet i gorszymi epitetami.Pan skupił się tylko na dwu osobach istotnie używajających zbyt cietego języka ale tylko one stanową przeciwwagę dla chamstwa innych rzekomo światłych.To się już nie zmieni,jest tylko potwierdzeniem,że dystans,kultura wypowiedzi już nie wróci.

Obrazek użytkownika JanAndJan

06-08-2022 [01:25] - JanAndJan | Link:

Proszę wybaczyć lekuchną poufałość, Pani SAKE. PiS to zaraza, a po - same zło, czyt. finis poloniae (czy, jakoś tam). Mr Admin okazał się był być, funkcjonariuszem. Bystrzak, ale jednak...  Tu, bym pojechał Michalkiewiczem...
Odnosząc się jednak do notki, trudno zachować kulturę (Cyt.). Zatopić kajak knajaka!!
Formy grzecznościowe i inne kody kulturowe, poszły się ... Pan Admin toleruje (żart), "wyrazistych" blogerów.  Recenzuje natomiast ciech, co nie so za..bolszewią.
Jestem BARDZO ciekaw opinii: mariaka z Gdyni oraz Sz.P. konesera krów mazurskich nt lansu (auto roasta) garmina... Mądrzy, obaj.. tek. Silencium he he he
Panią czytam, staram się zrozumieć, nie wierzę... prakseologicznie.
Pozdrawiam

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

06-08-2022 [01:21] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Proszę na moim blogu nie eksponować swojego chamstwa. Zalecam lekcje dobrego wychowania. 

Obrazek użytkownika JanAndJan

06-08-2022 [01:34] - JanAndJan | Link:

Ok. Warszawiaku. Zaleciłeś. I...? Porady przez telefon albo kijem w parapet? Czy już cumujesz przy kei w marinie by być first przepływem przez przekop? Ja, bym ciebie zatopił. Alem, jam głupek - aczkolwiek - nie pCHAM się i nie dokładam na talerz, gdym nie zjadł. Brawo mariak, czapajew mierzei.

Obrazek użytkownika sake3

06-08-2022 [07:02] - sake3 | Link:

To było do mnie? Ja tylko wskazywałam na chamstwo,które opanowało blogi a nie go eksponowałam.Na Pana blog weszła ,ponieważ interesuje mnie przyszłość nie ta najblższa i wysnuwane teorie nawet jeśli wydają się nieprawdopodobne..

Obrazek użytkownika JanAndJan

06-08-2022 [01:01] - JanAndJan | Link:

Aszybka, grażdanin: po prawej i wyżej 8 + 2.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

06-08-2022 [12:18] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Przepraszam czytelników, ale niestety nie mam możliwości zrobienia porządku pod moimi notkami. Chamy pokroju "JanAndJan" mają tu pełną swobodę epatowania swoim prymitywnym, knajackim bełkotem i mogą do woli psuć dyskusję - pozostaje tylko ich ignorowanie. 

Obrazek użytkownika u2

06-08-2022 [12:34] - u2 | Link:

Chamy pokroju "JanAndJan" mają tu pełną swobodę epatowania

Jedynym sposobem na pozbycie się trolli jest pisanie do admina : naszeblogi@naszeblogi.pl

Były postulaty, aby autor notki miał możliwość moderacji komentarzy pod swoją notką, ale coś nie wyszło :-)

PS. JAJ-carz pisze najwyraźniej pod wpływem kilku głębszych, ale wychodzi mu bełkot zamiast głębi przemyśleń :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

06-08-2022 [13:28] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nigdzie pisać nie będę - działanie ORMO szkodzi bardziej niż MO. Admin niech albo da narzędzie blogerom, by mogli robić porządki u siebie, albo niech sam porządek robi - podstawy regulaminowe ma.

Między każdą notką a komentarzami pojawia się tu taki tekst: "Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. (...)" 

Komentarze "JanAndJan" łamią wszystkie zawarte w tym zasady. Większość innych komentatorów też te zasady tu nagminnie łamie. To nie jest wstyd dla mnie, ale dla tego portalu. Dodatkowo nie mam zaufania do tutejszej władzy, bo już raz zostałem tu brutalnie i po chamsku zaatakowany ad personam, po czym to ja zostałem zablokowany, a nie cham, który mnie obrażał.