Naprawa prawa

Jako dziennikarz byłam uczestnikiem konferencji dotyczącej naprawy funkcjonowania systemu prawnego w Polsce zorganizowanej w dniu 18 lutego 2020 w Sejmie. To wydarzenie historyczne gdyż pierwszy raz dano głos pokrzywdzonym przez prawo. Miejmy nadzieję, że nie tylko w ramach kampanii wyborczej.
Ja natomiast chciałabym zwrócić uwagę na bardzo ważny problem funkcjonujących w Polsce kryminogennych to znaczy prowokujących do przestępstwa ustaw i praw. Jednym z takich kryminogennych praw jest handel roszczeniami. Afera z tak zwaną „dziką reprywatyzacją” nie byłaby możliwa gdyby prawo nie sankcjonowało odkupywania roszczeń do nieruchomości od ich właścicieli  oraz spadkobierców. Kradzież nieruchomości nie została bynajmniej zlikwidowana- jeżeli nie zabroni się handlu roszczeniami za kilka lat pojawią się kolejni spryciarze wyłudzający nieruchomości w majestacie prawa. Ustawa reprywatyzacyjna, której powstanie jest konieczne dla funkcjonowania państwa prawa powinna przewidywać odszkodowania wyłącznie dla właścicieli nieruchomości oraz ich spadkobierców. Wzorem może być ustawodawstwo dotyczące tak zwanego  „mienia zabużańskiego”, którego z oczywistych przyczyn nie można było odzyskać w naturze. W ustawie reprywatyzacyjnej powinno być przewidziane odszkodowanie tego samego rzędu,  powinien być wykluczony handel roszczeniami i również nie powinno się oddawać mienia w naturze. W przypadku nieruchomości rolnych, które podlegały parcelacji zwrot w naturze jest już i tak niemożliwy, natomiast w przypadku nieruchomości miejskich generuje ogromne problemy społeczne: zrujnowanie, bezdomność, wykluczenie wyrzuconych na bruk lokatorów.
Kolejną kryminogenną czyli wręcz prowokującą do przestępstwa ustawą jest pierwszeństwo nabywcy w dobrej wierze nad prawowitym właścicielem. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że jeżeli zgubią dokumenty i nieuczciwy lub gapowaty notariusz podpisze akt nabycia ich mieszkania czy domu przez tak zwanego nabywcę w dobrej wierze to ten nabywca przejmie ich własność i ich wyeksmituje.
Znana mi jest sprawa pewnej kobiety w stosunku do której sąd wydał nakaz płatności na podstawie  oskarżenia jej przez lokalnego gangstera o nieistniejące długi. Komornik zlicytował jej dom i działkę. Po apelacji sąd cofnął nakaz płatniczy i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia ale licytacja okazała się skuteczna. Kobieta mieszka w domku letniskowym nie nadającym się do mieszkania w zimie, bez szans na poprawę swego losu.
Dla uściślenia rozważań podaję treść obydwu ustaw.
Pierwszeństwo nabywcy w dobrej wierze oparte jest na tzw. "rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych" regulowanej przez art. 5 ustawy o księgach wieczystych i hipotece:
Art. 5 W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych).
 
 "Handel roszczeniami" oparty jest prawnie na przepisach Kodeksu cywilnego, zwłaszcza na art. 509:
§ 1. Wierzyciel Art. 509 [Przelew]
§ 1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
Istnieją przepisy szczególne, które mogą mieć znaczenie w sprawie, np. ustanawiające prawo pierwokupu i formę aktu notarialnego dla niektórych roszczeń:
Ustawa o gospodarce nieruchomościami - Art. 111a [Prawo pierwokupu, podmioty uprawnione)
1. Skarbowi Państwa lub miastu stołecznemu Warszawie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży:
1) praw i roszczeń określonych w dekrecie z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. poz. 279 oraz z 1985 r. poz. 99); ("Dekret Bieruta")
2)  roszczeń określonych w art. 214 ; (grunty warszawskie)
3)  prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na skutek realizacji roszczeń, o których mowa w pkt 1 i 2.
2. Przeniesienie praw i roszczeń, o których mowa w ust. 1, wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
 
Niestety Skarb Państwa na ogół rezygnuje z prawa pierwokupu a miasto Stołeczne Warszawa broniło się i nadal się broni nawet przed bezpłatnym przejęciem odzyskanych w wyniku działania Komisji Weryfikacyjnej kamienic i nie wynika to bynajmniej z braku środków. Urzędnicy miasta uwikłani w złodziejską reprywatyzację nadal widzą swe interesy w kombinacjach. 43 miliony złotych nienależnego odszkodowania, które otrzymała jedna z powiązanych z urzędami osób można było przeznaczyć choćby na zakup nieruchomości w trybie realizacji prawa do pierwokupu.
Obydwie ustawy prowokują do przestępstwa i generują problemy społeczne. Pozwolę sobie podać typowy scenariusz oszustwa. Starsza osoba kupuje na raty  jakiś rzekomo cenny przedmiot podpisując oszustowi podsunięte jej pełnomocnictwo do dysponowania jej mieszkaniem. Oszust sprzedaje mieszkanie za grosze podstawionej osobie, która kupuje to mieszkanie rzekomo w dobrej wierze i  odtąd chroni ją rękojmia zaufania do ksiąg wieczystych. Ustawodawca chroni w ten sposób ewentualnego uczciwego nabywcę od utraty pieniędzy przez nieświadomy udział w oszustwie. Jeżeli jednak kupimy kradziony samochód albo kupimy na ulicy bardzo tani złoty zegarek nikt nie będzie nad nami się roztkliwiał. Wręcz przeciwnie -nabyty przedmiot stracimy a grozi nam nawet oskarżenie o paserstwo. Uczciwy nabywca w dobrej wierze taniej nieruchomości powinien podobnie jak nabywca taniego samochodu czy zegarka wykazać należytą ostrożność. Nie ma żadnych przyczyn aby łowca okazji czy nieświadomy uczestnik oszustwa był lepiej chroniony przez prawo niż faktyczny oszukany czy okradziony.
Uczestnicy konferencji z 18 lutego w Sejmie zawiązali komitety poszkodowanych przez prawo i biorą sprawy w swoje ręce. W Sejmie powstał rejestr ich skarg dokumentujący skalę problemu.
Naprawa prawa jest zbyt poważną sprawą, żeby pozostawić ją w rękach prawników.
 
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Czesław2

16-05-2020 [13:56] - Czesław2 | Link:

Ostatnie zdanie to perełka. Sedno sprawy.

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

16-05-2020 [14:10] - NASZ_HENRY | Link:

Dopóki ten problem nie zostanie rozwiązany dopóty kolejni prezydenci to tylko pogrobowcy Bieruta ☺
 

Obrazek użytkownika Pani Anna

16-05-2020 [14:36] - Pani Anna | Link:

nawet, jeżeli uda sie naprawic istniejące juz prawo, to jestem dziwnie spokojna, że napisza sobie nowe, np. takie: "Art. 15t. Nie popełnia przestępstwa, o którym mowa w art. 296 § 1-4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), kto nie ustala lub nie dochodzi od strony umowy, o której mowa w art. 15z ust. 1, należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w art. 15z ust. 1, lub zmienia umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 15z ust. 4.
Jest to " USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw1).
 
Droga otwarta dla wszystkich Guńków i innych znajomych królika.

Obrazek użytkownika Jabe

16-05-2020 [15:51] - Jabe | Link:

Czyli kryminogenna okazała się ostatnia droga czerpania korzyści z zagrabionej własności, jaka pozostała. Na czym polega kryminogenność, Autorka pisała wielokrotnie. To dlatego, że właściciele są starzy i niedołężni, przez co łatwo padają ofiarą oszustów. Autorka jednak zapewne nie zgodziłaby się, że logicznym wnioskiem z tej obserwacji jest postulat pozbawienia wszystkich ludzi starych zdolności prawnej.

Naturalnie postulat, żeby zwyczajnie łapać oszustów i złodziei, raczej nie przejdzie. To dlatego, że głęboko wryło się w mentalność przeświadczenie, że państwo nadwiślańskie jest z dykty, że Bóg tak chciał. Do tego od kilku lat jest to psi obowiązek „naszych”. Lepiej uchwalać ustawowe protezy.

Do tego nie powinno się oddawać mienia w naturze, czyli po prostu zwracać tego, co się komu należy. Widocznie to też „prowokuje do przestępstwa i generuje problemy społeczne”.

Czyli generalnie chodzi o to, żeby wszystko pozostało takie, jak było w PRL.

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

16-05-2020 [18:45] - NASZ_HENRY | Link:

PRL złodziejem,
III RP paserem ☺
 

Obrazek użytkownika izabela

16-05-2020 [20:11] - izabela | Link:

Jeżeli kupi Pan okazyjnie tani samochód od złodzieja nie tylko zabiorą go Panu ale będzie Pan odpowiadał za paserstwo. Jeżeli natomiast  ktoś ukradnie Panu dokumenty i sprzeda Pana mieszkanie nabywca w dobrej wierze ( taki któremu nie udało udowodnić się zmowy) wyprowadzi Pana na bruk i będzie Pan mógł co najwyżej zająć dochody złodzieja w więzieniu (jeżeli go złapią.) Czy to nie jest kryminogenne? Ja też wolałabym odzyskać w naturze majątek na Polesiu ale zadowoliłam się niskim odszkodowaniem. Jeżdżę tam regularnie i jestem zaprzyjaźniona z ludźmi tam żyjącymi.  To potomkowie naszych " Tutejszych". Nie wyobrażam sobie  wyprowadzania kogokolwiek z domu. Nie upieram się jednak co do kształtu ustawy reprywatyzacyjnej. Ważne żeby powstała.Jak na razie korzystają prawie wyłącznie złodzieje.

Obrazek użytkownika Jabe

16-05-2020 [20:22] - Jabe | Link:

Nie pisałem o nabywcach w dobrej wierze, lecz o wątpliwej argumentacji stojącej za zakazem handlu roszczeniami.

Nawet prawowitym właścicielom trudno jest się pozbyć niechcianych lokatorów, nie mówiąc już o wyrzucaniu na bruk. Jak więc możliwe, że byłbym wyrzucony z niemojego już domu? Ano państwo z dykty i paździerza. Nawiasem mówiąc, słyszałem, że wyrzucanie ludzi na bruk będzie jednak możliwe w ramach ustawy antyprzemocowej, bez sądu, z własnego mieszkania. Postępowa naprawa prawa postępuje.

Obrazek użytkownika izabela

16-05-2020 [23:17] - izabela | Link:

Ustawę antyprzemocową też uważam za skandal. Ale to nic nowego. Wiele lat temu pewna niewiasta handlująca na stadionie opowiedziała mi jak weszła w posiadanie mieszkania na Saskiej Kępie. Wprowadziła się z dwiema córkami nastolatkami w ramach opieki do pewnego starszego pana po czym oskarżyła pana o molestowanie córek. Była chyba wiarygodna,pan powędrował do zakładu a ona została w mieszkaniu. Wbrew temu co Pan uważa nabywca w dobrej wierze mieszkania sprzedawanego z licytacji uzyskuje egzekucję komorniczą lokatorów ( dawnych właścicieli) bez sprawy sądowej. Podobnie działa przy wynajmie mieszkania umowa o tak zwany najem okazjonalny. Najemca wskazuje u notariusza adres pod który godzi się wyprowadzić po zerwaniu umowy i jest wyprowadzany bez sprawy sądowej.

Obrazek użytkownika Jabe

16-05-2020 [16:04] - Jabe | Link:

Przy okazji proszę o odpowiedź na pytania sprzed tygodnia:

09-05-2020 [08:54] - izabela
W stanie wojennym jak pamiętamy mieliśmy wszyscy wyłączone telefony. Otóż stwierdzam z całą odpowiedzialnością, że w czasie stanu wojennego JKM miał w swojej firmie kilka czynnych telefonów. Wiem to stąd, że przez pewien czas pracował u niego mój mąż ale nie podobało mu się to co zaobserwował i odszedł. Sapienti sat.

09-05-2020 [09:27] - Jabe
Przez cały stan wojenny telefony były wyłączone?
Czym się zajmowała ta firma?
Ilu miała pracowników (skoro w owym czasie miała kilka telefonów)?
Co właściwie zaobserwował Pani mąż?

Obrazek użytkownika izabela

16-05-2020 [19:59] - izabela | Link:

Przede wszystkim nie podobały mu się te telefony.Nie chcę mi się teraz sprawdzać jak długo to trwało, ale wiem na pewno że nasze telefony ( w przeciwieństwie do JKM) nie działy 5 marca 1982 roku,kiedy urodziła się moja córka. Czynnego telefonu nie miał  nawet mieszkający w moim domu  ordynator szpitala.Nie mógł mi pomóc, poszłam w nocy sama na pogotowie. Firma JKM było to jakieś wydawnictwo bodajże Oficyna Liberałów. Nie wiem ile osób zatrudniała, a to co oprócz tego nie podobało się mężowi mogłabym ujawnić dopiero mając w ręku dokumenty.

Obrazek użytkownika Jabe

16-05-2020 [20:25] - Jabe | Link:

Kalendarium w Wikipedii podaje datę 10 stycznia 1982.

Obrazek użytkownika Marek1taki

16-05-2020 [21:31] - Marek1taki | Link:

Wiadomość dnia: od tygodnia wymazy u górników z Katowic są badane i nadal nie ma wyników.

Obrazek użytkownika Pani Anna

16-05-2020 [23:03] - Pani Anna | Link:

@Marek1taki
Oj tam oj tam. Wyniki nie zając, chłopy bezobjawowe, a jak się coś poda przedwcześnie, to można potem zostać z tym jak Sasin z kopertami.

Obrazek użytkownika izabela

16-05-2020 [23:06] - izabela | Link:

Złodziejstwo zwane niesłusznie dziką reprywatyzacją nie byłoby możliwe gdyby sądy nie honorowały ewidentnie złodziejskich transakcji. Nie chodzi o to żeby ubezwłasnowolnić starców jak ktoś dowcipnie mi sugeruje. Jeżeli jednak  starsza osoba w sądzie albo u notariusza sprzedaje kamienicę w Warszawie za 50 złotych sąd i notariusz nie powinni do takiej transakcji dopuścić.  Wyobraźmy sobie, że ktoś w urzędzie skarbowym oświadcza, że kupił kamienicę za 50 złotych i od tych 50 złotych jest skłonny zapłacić podatek. Na pewno by to nie przeszło. Moja znajoma kupiła chałupkę w górach za 15000 złotych, naprawdę tak było , ale podatek zapłaciła od 150 000 bo taka była przeciętna cena nieruchomości w tych okolicach. Urzędu Skarbowego nie interesowała wolna wola obywatela zawarcia niekorzystnej dla niego transakcji.

Obrazek użytkownika Marek1taki

16-05-2020 [23:35] - Marek1taki | Link:

Państwo nie działa jak jego przedstawiciele udają głupiego. Nie zacznie działać gdy zrobimy przepis na każdą okoliczność aby to wykluczyć. Odwoływanie się do litery prawa nie ma sensu jak interpretuje się ją uznaniowo tak jak w opisanych przez panią przypadkach. Po prostu na opak: jak komuś wygodnie to kamienica za 50 a jakby co to litera prawa i chałupka za 150.000zł. Najlepsze prawo zawiedzie jak państwo rękami swoich urzędników nieuczciwe.
Nie inaczej ze sprawą wyborów - nie odbyły się bo się nie dało, jutro i za tydzień nawet nikogo nie interesuje a właśnie prezydent przed tygodniem podpisał nowe prawo. Do tego dochodzi sabotaż inny - jak w ostatnich dniach w Sądzie Najwyższym - udawanie głupiego.
W tej sytuacji zostawiono nam wybór między Andrzejem Dudą - hamulcowym ustawy reformującej przygotowanej przez resort Zbigniewa Ziobry (odpowiedzialny za ustawę przemocową) a m.in. Rafałem Trzaskowskim - kustoszem układu warszawskiego.

Obrazek użytkownika Jabe

17-05-2020 [10:20] - Jabe | Link:

A gdzie prokuratura?

Obrazek użytkownika EsaurGappa

17-05-2020 [01:21] - EsaurGappa | Link:

Na nic zda się naprawa tego czy owego prawa,dopóki dopóty nie "naprawi" się ludzi.Każdego dnia widzę to po sobie i innych że nie sposób ogarnąć tego piekła jakim stał się świat.Mowa trawa,bicie piany,w koło Macieju,syzyfowe prace tak to wygląda droga pani.I choćbyśmy nie wiem jak starali się przestrzegać prawa "W prawie ludzkim nic nie jest sprawiedliwe i uzasadnione,jeśli nie jest wyprowadzone z prawa wiecznego".

Obrazek użytkownika izabela

17-05-2020 [12:34] - izabela | Link:

Tyle, że naprawianie ludzi przez ludzi jest w skutkach bardzo niebezpieczne. Naprawiał ludzi батюшка Сталин, naprawiał Pol Pot I Mao. Własnie tłumaczę książkę Chinki Rose Hu wydaną pod angielskim tytułem "Joy in Suffering" oraz francuskim " Avec le Christ dans les prisons de Chine" (o wiele bardziej adekwatnym). Rose w obozach pracy podlegała reedukacji, Komunistyczni funkcjonariusze chcieli przecież utworzyć " nowego człowieka". Rose wybrała prawo wieczne poddając się cierpieniu z przyczyn religijnych.

 

Obrazek użytkownika EsaurGappa

17-05-2020 [21:55] - EsaurGappa | Link:

O rzesz matko jedyna co za szatańskie osobowości pani tu przytoczyła!Na Boga jedynego,tylko on nas "naprawić" zdoła swą nieskończoną miłością ,zdaje się że wie pani jak i co,tak więc nie rozumiem pani dygresji o tym jak zło rzekomo miałoby coś naprawiać.Wielu,zbyt wielu jak nie większość ludzi także w tych czasach w analogicznych obozach się znajduje,jakże wielu poddaje się cierpieniu z przyczyn nie religijnych,ale z wielkiego umiłowania Boga dalej drugiego człowieka,a na końcu siebie.