Wer­ble, sztan­da­ry i de­fi­la­dy

Je­śli za­ro­bie­nie na obiad to trzy se­kun­dy pra­cy al­bo pół go­dzi­ny kra­dzie­ży, to co wy­bie­rze­cie, by się na­je­ść? Je­śli zro­bi się strasz­nie nud­no, to wo­li­cie dla roz­ryw­ki ko­goś po­bić, czy po­grać w kar­ty? Je­śli wy­gra­cie na lo­te­rii drob­ną kwo­tę, to wo­le­li­by­ście ją wy­dać na spek­ta­kl te­atral­ny, czy na po­kaz musz­try? Na co bar­dziej wo­le­li­by­ście wy­dać pie­nią­dze: na to, by skoń­czyć woj­nę, czy by ją za­cząć? Je­śli nie lu­bi­cie lu­dzi ja­kiejś na­ro­do­wo­ści, to wo­le­li­by­ście wy­grać z ni­mi me­cz pił­kar­ski, czy spu­ścić na ich do­my bom­by?

Mot­to: „Hi­tler po­jął rów­nież fał­sz he­do­ni­stycz­ne­go sto­sun­ku do ży­cia. Nie­mal ca­ła za­chod­nia my­śl fi­lo­zo­ficz­na, [...] mil­czą­co za­kła­da, iż lu­dzie pra­gną je­dy­nie wy­gód, bez­pie­czeń­stwa, a tak­że chcą unik­nąć bó­lu. [...] Po­nie­waż Hi­tler wy­jąt­ko­wo sil­nie wy­czu­wa te pra­gnie­nia swo­im po­nu­rym umy­słem, do­brze wie, iż lu­dzie pra­gną nie tyl­ko kom­for­tu, [...] pra­gną oni rów­nież, przy­naj­mniej co pe­wien czas, wal­ki i sa­mo­po­świę­ce­nia, nie wspo­mi­na­jąc już o wer­bla­ch, sztan­da­ra­ch i de­fi­la­da­ch od­by­wa­ją­cy­ch się na znak po­par­cia. [...] Hi­tler rze­kł im: «mam dla was wal­kę, nie­bez­pie­czeń­stwo i śmierć» i w efek­cie ca­ły na­ród rzu­cił się do je­go stóp” - Geo­r­ge Or­well 1940 r

  In­stynkt wy­sił­ku, po­tu i krwi, w tym woj­ny, czy­li krwa­wej gra­bie­ży, ma­my po to, by prze­trwać, by zdo­być po­ży­wie­nie. Je­dze­nie je­st pier­wot­ne w sto­sun­ku do si­ły i do­mi­na­cji. W tym ce­lu two­rzy­my sta­da. Dzię­ki roz­wo­jo­wi tech­no­lo­gii, dzię­ki te­mu, że ro­śnie wy­daj­no­ść pra­cy, wszyst­ko to, cze­go po­trze­bu­je­my, mo­że­my zro­bić po­ko­jo­wo, do­bro­wol­nie, współ­pra­cu­jąc, więc ter­ro­ry­zm pań­stwa prze­sta­je się opła­cać.

  Mo­że­my two­rzyć sta­da, spo­łecz­no­ści, na­ro­dy, bez ko­niecz­no­ści sto­so­wa­nia si­ły, prze­mo­cy, ter­ro­ry­zmu, tak jak to do tej po­ry ro­bi­my. Ro­bi­my to tyl­ko dla­te­go, że bar­dziej się opła­ca za­bić, okra­ść, oszu­kać, zdo­mi­no­wać si­łą, niż do­bro­wol­nie współ­pra­co­wać. Nie­mniej to się już prze­sta­je opła­cać, już wię­cej zy­sku­je się, ży­jąc na wol­no­ści, w spo­łecz­no­ści opar­tej na po­ko­jo­wy­ch re­la­cja­ch. Dla­te­go pań­stwa wkrót­ce upad­ną. Kul­tu­ra nie­uchron­nie po­ko­na na­tu­rę. Na­wet nie po­trze­ba cał­ko­wi­cie tra­cić in­stynk­tów, bo je­ste­śmy jed­nak ho­mo eco­no­mi­cus, a nie ho­mo ve­he­mens.

  W cza­sa­ch łow­ców zbie­ra­czy po­tycz­ki mię­dzy sta­da­mi lu­dzi by­ły głów­nie o po­ży­wie­nie, bo do­ty­czy­ło to ob­sza­rów ło­wiec­ki­ch czy za­sob­ny­ch w ro­śli­ny ja­dal­ne. Wal­ki się in­ten­sy­fi­ko­wa­ły, gdy jed­no ple­mię wy­ja­ło­wi­ło swo­je te­re­ny, a dru­gie jesz­cze mia­ło na co po­lo­wać i co zbie­rać, a ple­mion by­ło du­żo w oko­li­cy. Dla­te­go też by­ła sil­na pre­sja na mi­gra­cje na nie­uży­wa­ne te­re­ny, więc lu­dzie w koń­cu za­sie­dli­li ca­łą Zie­mię.

  Gdy lu­dzie wy­my­śli­li rol­nic­two, to woj­ny we­szły na wyż­szy po­ziom, bo za­czę­to gro­ma­dzić po­ży­wie­nie w po­sta­ci za­pa­sów, szcze­gól­nie na zi­mę, więc nie wy­star­czy­ło za­ata­ko­wać ja­kiś te­ren, ale trze­ba też by­ło umieć bro­nić zgro­ma­dzo­ny­ch za­pa­sów, co roz­wi­nę­ło tech­ni­ki wo­jen­ne. Wiel­ko­ska­lo­we woj­ny to sku­tek roz­wo­ju rol­nic­twa. Roz­wój cy­wi­li­za­cji spo­wo­do­wał, że we­szło to na jesz­cze wyż­szy po­ziom, bo roz­po­czę­ła się kon­tro­la szla­ków ko­mu­ni­ka­cyj­ny­ch oraz znie­wo­le­nie osia­dły­ch rol­ni­ków, od któ­ry­ch za­czę­to zbie­rać ha­ra­cze i tak po­wsta­ły pań­stwa. Woj­ny są za­wsze o za­so­by i szla­ki ko­mu­ni­ka­cyj­ne, a te słu­żą głów­nie po­ży­wie­niu.

  Ru­da że­la­za je­st po to, by wy­two­rzyć stal, a stal po to, by zro­bić pług. Uran je­st po to, by dzia­ła­ła elek­trow­nia ato­mo­wa, któ­ra ro­bi prąd po­trzeb­ny fa­bry­kom pro­du­ku­ją­cym kom­baj­ny. Wszyst­kie do­bra ma­te­rial­ne, któ­ry­mi się ota­cza­my, ma­my dla­te­go, że pro­wa­dzi­my osia­dły tryb ży­cia, a to wy­ni­ka z wy­my­śle­nia rol­nic­twa. Ko­czow­ni­cy te­go po­trze­bo­wa­li mniej, ale i tak więk­szo­ść te­go, co mie­li, słu­ży­ło zdo­by­wa­niu po­ży­wie­nia.

  Pań­stwa to or­ga­ni­za­cje ter­ro­ry­stycz­ne, któ­re zaj­mu­ją się znie­wa­la­niem swo­ich rol­ni­ków i na­pa­da­niem na ob­cy­ch rol­ni­ków. Dal­szy roz­wój cy­wi­li­za­cyj­ny, wzro­st wy­daj­no­ści pra­cy i sil­niej­sza za­leż­no­ść od do­bro­wol­nej współ­pra­cy po­wo­du­je, że woj­ny się prze­sta­ją opła­cać, bo ta­niej je­st wy­two­rzyć żyw­no­ść niż ją ukra­ść, ta­niej wy­cho­dzi do­bro­wol­na współ­pra­ca, niż ter­ro­ry­zm — ale tak ni­gdy do tej po­ry nie by­ło, za­wsze na­pa­ść, znie­wo­lić i wy­zy­skać opła­ca­ło się bar­dziej.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

Ta­gi: gps65, wojny, terroryzm, państwo

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika r102

20-08-2023 [07:05] - r102 | Link:

Ale p. Świderski nie bierze pod uwagę - że są ludzie którzy nie będą pracować /nie lubią, nie umieją/ - i dla nich jedynym sposobem na obiad będzie obrabowanie p. Świderskiego który zarobił na ten obiad przez 3 sekundy.

Wtedy i "państwo" może się przydać ???

Obrazek użytkownika Tadeusz Hatalski

20-08-2023 [20:08] - Tadeusz Hatalski | Link:

@102
👍

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

21-08-2023 [13:56] - Grzegorz GPS Św... | Link:

By się obronić przed złoczyńcą, potrzebna jest agencja ochrony, a nie państwo, czyli terytorialnie monopolistyczna agencja ochrony. By się bronić, terytorialny monopol nie jest niezbędny.

Obrazek użytkownika Tadeusz Hatalski

20-08-2023 [11:55] - Tadeusz Hatalski | Link:

@  GPS - Pań­stwa to or­ga­ni­za­cje ter­ro­ry­stycz­ne"
Marks i Engels też uważali, że państwo to zło: "obalenie kapitalizmu doprowadza do państwowej formacji socjalistycznej, a w dalszym jej rozwoju do bezpaństwowego i bezklasowego komunizmu". Nie przeszkadza to panu?.

Obrazek użytkownika sake3

20-08-2023 [13:10] - sake3 | Link:

Widać nie przeszkadza.No cóż historia lubi zatoczyć koło A widmo komunizmu krążyć nad Europą..

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

20-08-2023 [17:32] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Gdzie widać?

Obrazek użytkownika Tadeusz Hatalski

20-08-2023 [20:30] - Tadeusz Hatalski | Link:

@ GPS - 'Na­szą do­mi­nu­ją­cą ce­chą na­tu­ral­ną je­st le­ni­stwo' https://www.salon24.pl/u/gps65...
Tak ogłosił światu Grzegorz GPS Świderski, howgh! I z tego stwierdzenia wyciąga wniosek, że pań­stwa to or­ga­ni­za­cje ter­ro­ry­stycz­ne. A ja ogłaszam światu, że lenistwo nie jest dominującą cechą ludzkości, bo ludzie są różni, są leniwi (u tych faktycznie dominujące jest lenistwo) ale są też pracowici (u tych z kolei dominuje pracowitość)! I z tego wyciągam wniosek, że państwa nie są organizacją terrorystyczną. I co teraz będzie?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

21-08-2023 [03:31] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Pracowici są najbardziej leniwi: https://naszeblogi.pl/64453-lenistwo-pokona-terroryzm

Obrazek użytkownika Tadeusz Hatalski

21-08-2023 [16:26] - Tadeusz Hatalski | Link:

@ GPS - Pracowici są najbardziej leniwi ... 
A bogaci są najbardziej biedni, grubi są najbardziej szczupli, blondyni są najbardziej czarni, głupi są najbardziej inteligentni ... Chcę pan więcej? Mogę jeszcze trochę pociągnąć ... 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

21-08-2023 [17:53] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Najpierw się czyta, a potem komentuje. Proszę się odnieść do argumentów zawartych w notce.

Obrazek użytkownika sake3

21-08-2023 [15:10] - sake3 | Link:

No cóż pan Świderski to dwupak- i leniwy i jednoczesnie pracowity.Reprezentuje lenistwo umysłowe a jednocześnie pracowicie wtłacza w głowy ideę upadku państw bo terrorystyczne.A wypadałoby chociaż wysnuć wizję tworu powstałego po upadku tych państw .Pewno zacząłby robotę od Polski i na tym czymś co po Polsce skończył No to już wiemy-Polska wielki eksperyment.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

21-08-2023 [17:55] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Po upadku terytorialnego monopolu na przemoc będą takie same organizacje zajmujące się ochroną, edukacją czy służbą zdrowia, tylko będzie ich więcej i będą konkurowały ze sobą. Nie potrzeba do tego żadnej wizji.

Obrazek użytkownika sake3

21-08-2023 [18:06] - sake3 | Link:

Same z siebie się stworzą? Gdzie to ustalą ?Na wspólnym piwie? A może rodzinnie?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

22-08-2023 [00:09] - Grzegorz GPS Św... | Link:

A skąd się biorą w ogóle firmy, które świadczą usługi albo produkują różne dobra? Dlaczego tutaj pytasz, a nie spytasz mamy? Ukarała cię za coś?

Obrazek użytkownika sake3

22-08-2023 [08:10] - sake3 | Link:

@GPS........Mamę spytam czy moge iść na imprezę i o której mam wrócić.Pana nie pytam żeby nie zostac za to nazwana chamem w białych rękawiczkach.Te firmy które g pan stąpią państwo we wszystkim też muszą być rejestrowane,sprawdzane i kontrolowane Tylko kto to ma robić jeśli nie ma żadnego nadzoru? Kolega z innej firmy?Po znajomości?No i pewnie powstanie wiele lipnych firm,niesprawdzalnych i bez kompetencji.Firma-szkoła to już chyba jakiś żart..

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

22-08-2023 [15:48] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Te firmy które g pan stąpią państwo we wszystkim też muszą być rejestrowane,sprawdzane i kontrolowane "

Tak jest. Tu wyjaśnienie jak to się dzieje na wolnym rynku: https://www.salon24.pl/u/gps65/475213,pogromcy-mitow-licencje-kontrole-i-standardy-bezpieczenstwa

Popierasz statolatrię, zamordyzm i terroryzm tylko dlatego, że cię zindoktrynowano tak, byś nie wiedziała i sobie nawet nie wyobrażała, jak jest na wolności. Lew wychowany w ZOO nie wie, jak wygląda życie na wolności. Tak samo ty nie rozumiesz i nie wiesz, jak można żyć bez pana, który się tobą opiekuje po to, by odbierać ci siłą większość owoców twojej pracy. Ale twój brak wyobraźni i wiedzy nie uzasadnia zamordyzmu dla tych, którzy wiedzę i wyobraźnię mają. Na wolnym rynku też sobie znajdziesz pana, który cię zniewoli i wydoi tak jak dziś. Nie jest tak, że wprowadzenie wolności pozbawi cię tej możliwości. To może być nawet dokładnie ten sam pan — Kaczyński czy Tusk założą prywatny folwark socjalny i pójdziesz do nich na służbę. Na wolności będziesz miała lepiej, bo będziesz służyła temu samemu panu cały czas, bez ryzyka, że ktoś go w drodze głosowania podmieni.

Obrazek użytkownika Tadeusz Hatalski

22-08-2023 [07:45] - Tadeusz Hatalski | Link:

@ GPS - 'będą takie same organizacje zajmujące się ochroną, edukacją czy służbą zdrowia ...'
BĘDĄ i już!!! Jak tylko zniknie terytorialny monopol (czyli państwo) to organizacje zajmujące się ochroną, edukacją, służbą zdrowia wyrosną jak grzyby po deszczu. I nastąpi wieczna szczęśliwość. Czym pańska bezpaństwowa 'arkadia' różni się od bezpaństwowego komunizmu („od każdego według jego zdolności i każdemu według jego potrzeb”) który miał nastąpić po (wrednym) państwowym socjalizmie, według pana teraz panującym na całym świecie?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

22-08-2023 [14:22] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"BĘDĄ i już!!!"

Nie, może ich nie być. Dokładnie tak samo, jak może się zdarzyć, że nikt nie zechce być szewcem, czy ogólniej producentem butów i wtedy będziemy chodzić na boso. Możliwość zaistnienia takiej sytuacji nie usprawiedliwia tego, by stworzyć terrorystyczną mafię, która sterroryzuje ludzi, by oddali swój majątek na produkcję butów. To nie ja muszę uzasadnić, że na wolnym rynku będzie dużo producentów butów, ale ty musisz uzasadnić, że po to, by ludzie nie chodzili na boso, niezbędna jest terrorystyczna mafia mająca terytorialny monopol na stosowanie siły. A nawet jak to uzasadnisz, to nie wystarczy, bo musisz też uzasadnić, że chodzenie na boso byłoby czymś tak bardzo złym, że lepiej żyć w niewoli niż chodzić boso. I dokładnie to samo, co z produkcją butów, jest z produkcją usług edukacyjnych, zdrowotnych czy ochroniarskich. To nie ja muszę ci dowodzić, że te usługi na wolnym rynku powstaną, ale ty musisz bardzo solidnie i niezbicie udowodnić, że tylko waląc ludzi pałą w łeb i odbierając im siłą owoce ich pracy, można te wszystkie usługi zorganizować.

Obrazek użytkownika Tadeusz Hatalski

22-08-2023 [18:34] - Tadeusz Hatalski | Link:

@ GPS - 'może się zdarzyć, że nikt nie zechce być szewcem'
Ha,ha, pan libertarianin i takie ekonomiczne herezje głosi? Taka sytuacja (na wolnym rynku) nie zdarzyła się i nie zdarzy się. Milton Friedman (albo Adam Smith, nie jestem pewien który to był)  zadał kiedyś pytanie. Po co piekarz piecze chleb? Czy po to aby ludzie mieli co jeść? I sam na to pytanie odpowiedział. Nie! Piekarz piecze chleb po to aby utrzymać siebie i swoją rodzinę. Podobnie jest z szewcem i każdym innym zawodem. Każdy z nas musi utrzymać siebie i swoją rodzinę, więc zawsze znajdzie się ktoś, kto ten cel będzie osiągał piekąc chleb lub szyjąc buty. Natomiast państwo jest potrzebne, aby piekarz (czy też szewc) miał infrastrukturę (prąd, wodę, drogę, itd. ...) bez której nie jest w stanie upiec chleba czy też uszyć butów. Do tego potrzebne jest państwo, tak pokazuje doświadczenie ludzkości. I jeszcze do kilku innych spraw jest potrzebne,np. żeby 'ruski mir' nie zawitał do naszych domów w tym również do pańskiego domu.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

22-08-2023 [23:33] - Grzegorz GPS Św... | Link:

A gdzie uzasadnienie, że do tego by był prąd, woda i drogi niezbędna jest mafia mająca terytorialny monopol na stosowanie przemocy, która terroryzuje mieszkańców danego obszaru? Robienie butów można załatwić pokojowo, a robienie prądu nie? Dlaczego? Przecież ruski mir właśnie na tym polega, że stosuje terroryzm. A ty twierdzisz, że by się przed tym obronić, to trzeba to samo stosować. To jaki to ma sens?

A tu masz o infrastrukturze: 
https://www.salon24.pl/u/gps65/386672,infrastruktura

Obrazek użytkownika Tadeusz Hatalski

23-08-2023 [06:45] - Tadeusz Hatalski | Link:

@ GPS - 'gdzie uzasadnienie, że do tego by był prąd, woda i drogi ...'
Uzasadnieniem jest życie, czyli tak jak napisałem poprzednio - doświadczenie ludzkości. Nie ma przypadku we współczesnym świecie (i nie było w przeszłości) aby wysoka cywilizacja rozwinęła się bez państwa. A co do zaniku państw, hadko czytać. A tak przy okazji państwo jest: "zorganizowaną politycznie społecznością zamieszkującą określone terytorium, mającą swój rząd i swoje prawa" https://sjp.pwn.pl/slowniki/Pa... . Natomiast 'terytorialny terroryzm' to zwykłe wymysły. Przymus państwowy w normalnym demokratycznym państwie  wynika z umowy społecznej i nie jest żadnym terroryzmem.
 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

23-08-2023 [12:37] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Przymus państwowy w normalnym demokratycznym państwie  wynika z umowy społecznej i nie jest żadnym terroryzmem."

Tu jest ta umowa społeczna: 
https://www.salon24.pl/u/gps65/484018,umowa-spoleczna-z-rzeczpospolita-polska - to jest ewidentny terroryzm.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

23-08-2023 [12:39] - Grzegorz GPS Św... | Link:

A tu masz wytłumaczenie dlaczego państwo to terrorystyczna mafia z powołaniem się na słownikową definicję: 
https://naszeblogi.pl/64520-terrorystyczne-panstwa

Obrazek użytkownika Tadeusz Hatalski

23-08-2023 [17:06] - Tadeusz Hatalski | Link:

@ GPS - "musisz bardzo solidnie i niezbicie udowodnić, że tylko ... [przy pomocy państwa - bo to oznaczają epitety, których pan użył], można te wszystkie usługi zorganizować"
Nic nie muszę udowadniać.Tak po prostu jest!!! To pan musi udowodnić, że pańskie 'teorie' są prawdziwe. Niestety, nie jest pan w stanie tego zrobić, bo te 'teorie' nie spełniają podstawowego kryterium falsyfikacji. "Teoria T implikuje jednostkowe zdarzenie obserwacyjne o. Zdarzenie obserwacyjne o nie zachodzi. Wniosek: Teoria T jest fałszywa (nieadekwatna)". https://pl.wikipedia.org/wiki/...
 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

22-08-2023 [23:37] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Czym pańska bezpaństwowa 'arkadia' różni się od bezpaństwowego komunizmu"

Tu odpowiedź na to pytanie: 
https://naszeblogi.pl/64584-czy-zanik-panstw-musi-byc-komunistyczny

Obrazek użytkownika Tadeusz Hatalski

23-08-2023 [15:09] - Tadeusz Hatalski | Link:

@ GPS
Na podsumowanie tej naszej rozmowy powtórzę to co napisałem poprzednio. Nie ma przypadku we współczesnym świecie (i nie było w przeszłości) aby wysoka cywilizacja rozwinęła się bez państwa. Ale z tego co pan pisze wynika jednoznacznie, że pan ignoruje fakty. Tak jak w znanym powiedzeniu: "Skoro fakty przeczą teorii, to tym gorzej dla faktów".

Obrazek użytkownika sake3

23-08-2023 [16:02] - sake3 | Link:

@Tadeusz Hatalski.....Bezpaństwowa arkadia jest możliwa tylko wtedy kiedy społeczeństwo jest na tyle wyższe cywilizacyjnie,że poradzi sobie bez aparatu państwowego.Pan GPS pomija w swoich rozważaniach czynnik ludzki tak jakby miał do czynienie z robotami.Pisząc o konkurencji jako priorytetu zakłada,że te wszystkie firmy będą konkurować bezkonfliktowo na zasadzie jakiejś dżentelmeńskiej umowy.Nie będzie bankructw,podstępnych działań,niszczenia przeciwnika,gangów ,wymuszeń.A co będzie jeśli nastąpi jakaś ingerencja z zewnątrz? Każda firma będzię się broniła jak? Bez wojska? Kto będzie dbał o porządek uliczny jeśli nie będzie policji? Przecież pan GPS uważa,że wojsko czy policja to też państwowy aparat przemocy.Przecież trzeba chyba załozyć że nie całe społeczeństwo składa się z aniołów. Przecież nie zmusi się tych firm do łożenia na wojsko czy ochronę ,bo to terrpryzm.Tę krainę szczęśliwości autor widzi już za 25 lat.choć całe wieki trwają wojny,jest korupcja,nienawiść.To może jest program dla mieszkańców jakiejś innej planety.

Obrazek użytkownika Tadeusz Hatalski

24-08-2023 [07:23] - Tadeusz Hatalski | Link:

@sake3 - 'Bezpaństwowa arkadia jest możliwa tylko wtedy kiedy społeczeństwo jest na tyle wyższe cywilizacyjnie ...'
Jeżeli chodzi o bezpaństwową 'arkadię' to myślę, że nigdy nie będzie możliwa. I nie tyle chodzi tutaj o rozwój cywilizacyjny, że jest wyższy albo niższy, ale o naturę człowieka. O czym pani pisze (podstępne działania,niszczenia przeciwnika, gangi,wymuszenia) i co do czego pełna zgoda.

Obrazek użytkownika sake3

24-08-2023 [10:02] - sake3 | Link:

@Tadeusz Hatalski......Dobrze że mnie pan poprawił.To prawda ,mnie własnie chodziło o naturę człowieka tak niezmienną od lat.Dlatego świat pana GPS z idealnym społeczeństwem,idealnymi pod względem funkcjonowania firmami pełen harmonii i przyjazny wszystkim nie jest realny. Człowiek człowiekowi wilkiem wlecze się za nami od lat.Nie wydaje mi się aby ten wyidealizowany świat był wolny od terroru przy którym obecny terror państwowy jak podatki,przymus edukacji to mały pkuś.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

25-08-2023 [13:26] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Dlatego świat pana GPS z idealnym społeczeństwem,idealnymi pod względem funkcjonowania firmami pełen harmonii i przyjazny wszystkim nie jest realny."

Tu wyjaśniam realność tego świata: 
https://www.salon24.pl/u/gps65/1264276,wzrost-wydajnosci-pracy-zlikwiduje-panstwa

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

25-08-2023 [13:22] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Nie ma przypadku we współczesnym świecie (i nie było w przeszłości) aby wysoka cywilizacja rozwinęła się bez państwa"

Tak. Bo terroryzm zawsze się opłacał. Tu to tłumaczę: 
https://www.salon24.pl/u/gps65/1261202,terrorystyczne-panstwa

Obrazek użytkownika Tadeusz Hatalski

26-08-2023 [09:21] - Tadeusz Hatalski | Link:

@ GPS - 'Tu to tłumaczę'
Sorry, ale to tylko pańskie (nieuzasadnione) przekonanie, ze tam cokolwiek jest wytłumaczone. Powtórzę to co już napisałem poprzednio (23-08-2023 [17:06]) a co pan pominął milczeniem. Teorie, które pan przedstawia, nie 'wytrzymują' procedury falsyfikacji: "Teoria T implikuje jednostkowe zdarzenie obserwacyjne o. Zdarzenie obserwacyjne o nie zachodzi. Wniosek: Teoria T jest fałszywa (nieadekwatna)".

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

27-08-2023 [01:36] - Grzegorz GPS Św... | Link:

O jaką teorię chodzi?

Obrazek użytkownika Tadeusz Hatalski

27-08-2023 [13:41] - Tadeusz Hatalski | Link:

@ GPS
O wszystkie, które pan tutaj wygłasza.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

27-08-2023 [15:39] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"O wszystkie, które pan tutaj wygłasza."

Proszę wymienić jedną z nich.

Obrazek użytkownika Tadeusz Hatalski

27-08-2023 [18:45] - Tadeusz Hatalski | Link:

@ GPS - Proszę wymienić jedną z nich.
Proszę sobie wybrać którąkolwiek. Natomiast pisanie 'Tu to tłumaczę', nie oznacza, że cokolwiek w artykule zostało wytłumaczone. Otóż nic nie zostało i nie jest wytłumaczone.

Obrazek użytkownika sake3

27-08-2023 [14:53] - sake3 | Link:

@GPS.....To prawda terroryzm zawsze się opłacał.Dlaczego więc w pana świecie ma go nie być? Czynnik najważniejszy w postaci społeczeństwa z jego wadami pozostaje niezmienny i decydujący.Terroryzm wtęc pozostanie ,bo chyba nie chce pan wymieniać społeczeństwa. 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

27-08-2023 [15:43] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"To prawda terroryzm zawsze się opłacał.Dlaczego więc w pana świecie ma go nie być?"

Milion razy to tłumaczyłem — zalecam więc uważne czytanie. Nie ma żadnego mojego świata. Ten realny świat, który jest, się rozwija, nie jest stały, jest dynamiczny. We wszystkich notkach na ten temat tłumaczę, że kluczową kwestią w sprawie terroryzmu, a zatem państwa, jest rozwój technologii powodujący stały wzrost wydajności pracy. Terroryzm opłaca się do pewnego poziomy tej wydajności, a gdy ten poziom zostaje przekroczony, to przestaje się opłacać. Dokładniejsze wytłumaczenie jest tu: 
https://naszeblogi.pl/64807-wzrost-wydajnosci-pracy-zlikwiduje-panstwa

Obrazek użytkownika sake3

27-08-2023 [18:04] - sake3 | Link:

Pana teoria jest możliwa do spełnienia tylko wtedy jeżeli cały świat nawet ten realny będzie na tym samym poziomie w tym samym czasie i w takich samych warunkach..Oznacza to,że ten ..upadek państw'' musi być jednoczesny we wszystkich państwach.To warunek jednak trudny do spełnienia.Wzrost wydajności też nie będzie wszędzie jednakowy,a zależny od przedsiębiorczości,aktywności,możliwości narzędzi czy aparatury.Trudno też sobie wyobrazić,że wszyscy gremialnie chcą być i żyć w tej nowej rzeczywistości,że świadomość wszystkich społeczeństw będzie tożsama.Przecież niektórzy mogą mieć inne zdanie,bądź proponować inne rozwiązania.Trochę to dziwne że wszyscy w tym samym czasie chcą upadku państw.Jeżeli zatem nie zechcą to co? Zmuszenie do wspólnego jednego poglądu wygląda na terroryzm niestety.Rozwój technologii też będzie nierówny zważywszy np posiadanie potrzebnych do jej rozwoju złóz mineralnych czy innych bogactw w jednych obszarach a ich brak w innych co z kolei będzie rzutować na wydajność pracy.Będą więc obszary gdzie będzie praca i lepsze warunki życia a co zatem idzie społeczne niezadowolenie w innych.Pan wprowadził po prostu urawniłowkę sytuacji.Przypomina mi to film żony ze Stepford gdzie jest przedstawiony taki idealny świat w zamkniętym osiedlu.Tytułowe żony są zaprogramowane na idealne panie domu mające te same blond fryzury,te same poglądy,ta sama perfekcja w prowadzeniu domu.Ale nawet w tym idyllicznym osiedlu następuje wyłamanie sie z tych zasad.Sądzi pan że cały wielki świat będący tworem po upadku państw nie spotka podobna sytuacja?Że terroryzm,niezadowolenie społeczne,nawet wojny nie będą możliwe?Że sam wzrost wydajności gwarantuje pełną harmonię? Że wszyscy ludzie mają jednakową naturę,jednakowe charaktery gwarantujące tę harmonię?To chyba tylko możliwe gdyby to były roborty.

Obrazek użytkownika Tadeusz Hatalski

27-08-2023 [19:29] - Tadeusz Hatalski | Link:

@ GPS - 'Milion razy to tłumaczyłem'
Jeden z nieuczciwych chwytów erystycznych, wikipedia podaje go jako 12-ty: "Triumfalne ogłoszenie, że się czegoś dowiodło, choć wcale z dyskusji tak nie wynika." https://pl.wikipedia.org/wiki/...

Obrazek użytkownika Tadeusz Hatalski

30-08-2023 [10:20] - Tadeusz Hatalski | Link:

@ GPS
Qui tacet, consentire videtur?