Grabież się nie opłaca!

W licz­ny­ch mo­ich not­ka­ch po­da­ję ar­gu­men­ty uza­sad­nia­ją­ce to, że pań­stwa nie­uchron­nie się roz­pad­ną z po­wo­du wzro­stu wy­daj­no­ści pra­cy wy­ni­ka­ją­ce­go z roz­wo­ju tech­no­lo­gicz­ne­go. Cza­sem do­sta­ję ri­po­stę, że to źle, bo po upad­ku pań­stw nie bę­dzie ko­mu pil­no­wać po­rząd­ku i w wy­ni­ku licz­ny­ch wo­jen znów utwo­rzą się pań­stwa, ale gor­sze niż obec­ne.

  Tak od­po­wia­da­ją­cy nie bio­rą pod uwa­gę te­go, że roz­pad pań­stw na­stą­pi dzię­ki te­mu, że woj­ny się co­raz mniej opła­ca­ją. Nie opła­ca się kra­ść i za­bi­jać, apa­rat ter­ro­ru wię­cej tra­ci, niż zy­sku­je, więc i woj­ny się nie opła­ca­ją. Pań­stwa po­wsta­ły w wy­ni­ku wo­jen i trwa­ją dzię­ki woj­nom. Gdy upad­ną, to nie bę­dą mo­gły znów roz­kwit­nąć dzię­ki te­mu, co się nie opła­ca, co je do­pro­wa­dzi­ło do ru­iny. To tak jak­by na te­zę: "wo­zy kon­ne już się nie opła­ca­ją, za­stą­pią je po­jaz­dy sil­ni­ko­we", ri­po­sto­wać: "a jak to się urze­czy­wist­ni i po­wsta­ną au­to­stra­dy, to do­pie­ro po­ja­wi się po­le do po­ru­sza­nia się koń­ski­mi wo­za­mi, więc wszyst­kie dro­gi za­kor­ku­ją fur­man­ki".

  Nie je­st praw­dą to, że lu­dzie bę­dą za­wsze chcieć kra­ść, że za­wsze znaj­dą oka­zje do gra­bie­ży, że to je­st na­sza nie­usu­wal­na ce­cha tkwią­ca w na­szy­ch ge­na­ch. Lu­dzie nie są ła­ko­mi na cu­dze, ale ła­ko­mi na wszel­kie do­bra, bez wzglę­du na to, czy­je są. Za­bie­ra­ją cu­dze, gdy się to bar­dziej opła­ca niż sa­me­mu to zro­bić. Nie­mniej, gdy zro­bie­nie sa­me­mu bę­dzie tań­sze, ła­twiej­sze i szyb­sze, to nikt cu­dze­go za­bie­rać nie bę­dzie. Wzro­st wy­daj­no­ści pra­cy po­wo­du­je, że do­bro­wol­na współ­pra­ca je­st co­raz bar­dziej opła­cal­na niż gra­bież. Dla­te­go pań­stwa upad­ną. Po tym upad­ku nikt nie wró­ci do gra­bie­nia, więc i wiel­ko­ska­lo­wy­ch wo­jen nie bę­dzie. Bę­dą tyl­ko po­tycz­ki mię­dzy rze­zi­miesz­ka­mi nie­umie­ją­cy­mi li­czyć zy­sków i strat.

  Woj­na już na­wet zwy­cięz­cy się nie opła­ca. USA do woj­ny w Ira­ku mu­sia­ły du­żo do­pła­cić. ZSRR roz­pa­dł się z po­wo­du woj­ny w Afga­ni­sta­nie. Ro­sja wkrót­ce cał­ko­wi­cie zban­kru­tu­je i się roz­pad­nie z po­wo­du woj­ny na Ukra­inie. Na wo­ja­ch wszy­scy tra­cą, na­wet zwy­cięz­cy. Woj­ny się to­czą tyl­ko dla­te­go, że pań­stwa przez ty­siąc­le­cia na­gro­ma­dzi­ły du­ży ka­pi­tał, któ­ry mo­gą jesz­cze dłu­go tra­cić. Więc mo­gą ba­wić się w woj­ny, na któ­ry­ch tra­cą. Bo tak się na­uczy­ły, bo tak po­wsta­ły, bo to je­st ich głów­ne cel i sens.

  Po­win­ni­śmy to zro­zu­mieć i nie cze­kać, aż pań­stwa wy­przty­ka­ją się z do­bro­by­tu, pro­wa­dząc woj­ny, ale po­win­ni­śmy ten pro­ces uwią­du pań­stw przy­spie­szyć i po­ko­jo­wo za­go­spo­da­ro­wać to, co pań­stwa nie­uchron­nie stra­cą w wy­ni­ku wo­jen. Upa­dek pań­stw je­st nie­uchron­ny, ale to, jak szyb­ko się to od­bę­dzie, je­st za­leż­ne od nas wszyst­ki­ch. Je­śli wie­rzy­cie w ter­ro­ry­zm, to ten ter­ro­ry­zm was znisz­czy. Ład bez­pań­stwo­wy i tak za­pa­nu­je, na­wet na zglisz­cza­ch wa­szej uko­cha­nej sta­to­la­trii.

  Nie je­st też tak, że, na­wet je­śli woj­ny się prze­sta­ną opła­cać i prze­gra­nym, i wy­gra­nym, to i tak bę­dą, bo się opła­ca­ją pro­du­cen­tom bro­ni. Han­del bro­nią rze­czy­wi­ście opła­ca się te­mu, kto ją pro­du­ku­je, ale du­żo wię­cej na tym tra­ci ten, kto tą broń nisz­czy, oraz ten, któ­ry je­st nią nisz­czo­ny — su­ma­rycz­nie to za­wsze stra­ta. Broń to w isto­cie pół­pro­duk­ty, bo nikt nie po­trze­bu­je czoł­gu czy my­śliw­ca dla ni­ch sa­my­ch, to są środ­ki do re­ali­za­cji in­ny­ch ce­lów. Nie da się za­ra­biać na pół­pro­duk­ta­ch, któ­ry­ch uży­cie się nie opła­ca. Pro­du­cent za­ro­bi tyl­ko wte­dy, gdy znaj­dzie klien­ta, a klient ku­pi tyl­ko to, co mu się opła­ca. Na tym po­le­ga han­del. Han­del je­st moż­li­wy tyl­ko i wy­łącz­nie wte­dy, gdy obie stro­ny od­no­szą z nie­go ko­rzy­ść.

  Spo­ra­dycz­nie han­del mo­że wią­zać się z oszu­stwem, z tym że jed­na stro­na sko­rzy­sta­ła, a dru­ga stra­ci­ła, ale to nie je­st moż­li­we w więk­szej ska­li, w dłuż­szej per­spek­ty­wie. Han­del, by trwać, mu­si wy­wo­ły­wać efekt sy­ner­gicz­ny, mu­si się opła­cać obu stro­nom trans­ak­cji. Więc nie ma moż­li­wo­ści, by ko­muś w nie­skoń­czo­no­ść sprze­da­wać coś, co mu nie przy­nie­sie zy­sku, na czym bę­dzie tyl­ko tra­cił. Jed­ne­go czy kil­ku fra­je­rów moż­na tak oszu­ki­wać, ale nie moż­na tak oszu­kać wszyst­ki­ch.

  To, czy gra­bież się opła­ca, za­le­ży od wy­daj­no­ści pra­cy. Je­śli w mi­nu­tę zro­bię to, co krad­nie się w go­dzi­nę, to bę­dę wo­lał to zro­bić niż to ukra­ść. Wy­daj­no­ść pra­cy cią­gle ro­śnie i ni­gdy nie prze­sta­nie. A wy­daj­no­ść kra­dzie­ży nie ro­śnie, je­st to co­raz droż­sze. Czoł­gi, my­śliw­ce, ra­kie­ty są cho­ler­nie dro­gie. Po­ten­cja­łem tech­no­lo­gicz­nym, któ­ry w ni­ch tkwi, da się stwo­rzyć wie­lo­kroć wię­cej, niż ta broń je­st w sta­nie znisz­czyć.

  Za­wsze ktoś mo­że so­bie po­my­śleć, że kra­dzież się mu opła­ci. Te­go ni­gdy nie wy­eli­mi­nu­je­my. Tyl­ko że tak li­czyć mo­że tyl­ko ja­kiś ob­szczy­mu­rek, drob­ny zło­dzie­ja­szek. Gra­bież się nie opła­ca na więk­szą ska­lę, więc nie opła­ca się or­ga­ni­zo­wać więk­szej gru­py gra­bież­czej. Ta­ka więk­sza gru­pa już mu­si li­czyć do­kład­nie, mu­szą mieć księ­go­wo­ść. Wszy­scy pi­ra­ci za­wsze mie­li księ­go­we­go, któ­ry li­czył, ile uda­ło się za­gra­bić kosz­tem ja­ki­ch uszko­dzeń stat­ku i strat w lu­dzia­ch. Kwe­stie ta­kie jak zy­sk, amor­ty­za­cja, kosz­ty, przy­cho­dy, ren­tow­no­ść, płyn­no­ść etc. są dla po­je­dyn­czy­ch lu­dzi nie­przy­dat­ne, nie mu­szą te­go li­czyć, mo­gą to czuć in­tu­icyj­nie. Więk­sza or­ga­ni­za­cja, a szcze­gól­nie pań­stwo, mu­si mieć wszyst­ko wy­li­czo­ne. Już dziś z ty­ch wy­li­czeń wy­cho­dzi, że gra­bież, a za­tem za­bra­nie ja­kichś fi­zycz­ny­ch dó­br przy uży­ciu prze­mo­cy, się nie opła­ca. Jak je­den czło­wiek sprze­da­je, to mo­że sprze­dać ze stra­tą. Niemniej jak fir­ma sprze­da­je, to nie mo­że te­go ro­bić w dłuż­szej per­spek­ty­wie — w koń­cu mu­si zban­kru­to­wać.

  Dla­te­go pań­stwa nie­uchron­nie się roz­pad­ną — bo pań­stwa są opar­te na ter­ro­ry­zmie słu­żą­cym gra­bie­ży — ich im­ma­nent­ną ce­chą je­st to, że pod groź­bą ka­ry wy­mu­szo­nej prze­mo­cą zbie­ra­ją ha­ra­cz od miesz­kań­ców ja­kie­goś te­re­nu i mo­no­po­li­zu­ją tę gra­bież. Wię­cej da się za­ro­bić, gdy tym miesz­kań­com za­ofe­ru­je się usłu­gi, któ­re świad­czy obec­ne pań­stwo, a oni je do­bro­wol­nie przyj­mą i za­pła­cą z wła­snej wo­li, wy­bie­ra­jąc spo­śród wie­lu usłu­go­daw­ców. Moż­na na­dal na­zy­wać pań­stwem ta­kie­go po­ko­jo­we­go usłu­go­daw­cę, któ­ry nie ma te­ry­to­rial­ne­go mo­no­po­lu i nie sto­su­je ter­ro­ry­zmu, ale za­pew­nia bez­pie­czeń­stwo i eg­ze­kwu­je pra­wo, ale to bę­dzie już cał­ko­wi­cie in­na or­ga­ni­za­cja niż dzi­siej­sze pań­stwa. Po pro­stu zban­kru­tu­ją wszyst­kie or­ga­ni­za­cje opar­te na ter­ro­ry­zmie, mo­no­po­lu i gra­bie­ży bez wzglę­du na to, jak je na­zy­wa­my. Wła­ści­wa na­zwa dla obec­ny­ch pań­stw to ma­fia. Wszel­kie ma­fie zban­kru­tu­ją i się nie od­ro­dzą, bo ta­kie są pra­wa eko­no­mii. Te­go w hi­sto­rii jesz­cze nie by­ło, bo nie by­ło ta­kiej wy­so­kiej wy­daj­no­ści pra­cy, do ja­kiej do­szli­śmy dziś. 

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

Ta­gi: gps65, państwo, grabież.

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Chatar Leon

25-03-2023 [18:41] - Chatar Leon | Link:

Ejże, Panie utopista.
Czy problem grabieży sprowadza się dziś do instytucji państwa?
Przecież to państwo prawie nie istnieje, nie mówiąc już o fikcji związanej z wyborami i demokracją parlamentarną (wybór między Pinokiem Donkiem a Pinokiem Mateuszkiem czyli między wcinaniem robali po gejowsku albo wcinaniem robali po bożemu).
Czy to w kwestii przekrętu z ocipieniem klimatu, czy w kwestii oszustwa z cudownymi szczepionkami, czy w kwestii okradania obywateli przez banki albo choćby kliki działające dajmy na to w obszarze mieszkalnictwa, grabi nas nie państwo jako takie, ale grupy nacisku, globalne lub lokalne, które to państwo wykorzystują i korumpują.
Jeśli państwo faktycznie działałoby, byłoby w stanie oprzeć się tego rodzaju złodziejstwu.
W kwestii "cudownych szczepionek" weterynarza Bourli i firmy Pfizer, zablokowałaby je po prostu odpowiednia instytucja badająca produkty lecznicze. Co do klik, dyktujących ministerstwom ustawy okradające obywateli, zadziałałby w takim wypadku chociażby jakiś rzecznik praw obywatelskich. Oczywiście działalność takich instytucji jak Rzecznik Praw Obywatelskich czy Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, to dziś w praktyce kpina. Ale to nie instytucja państwa jako taka jest tutaj źródłem patologii.
 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

25-03-2023 [19:02] - Grzegorz GPS Św... | Link:

A zatem to nie państwo nas okrada i zniewala, ale ci, którzy się nim posługują, którzy państwa używają do grabieży. Gdyby państwa nie użyli, gdyby się nim nie posłużyli, to państwo by nas do niczego nie zmuszało, żadnego haraczu siłą nie pobierało, by nam wszystko, czego chcemy, za darmo robiło i niczego na siłę nie wymagało on nas. I kto tu jest utopistą?

Obrazek użytkownika Chatar Leon

25-03-2023 [19:45] - Chatar Leon | Link:

Właśnie grabiący nas twór o nazwie Unia Europejska rozmontowuje państwo kawałek po kawałku. Czyli efektem grabieży i rozmontowywania państwa będzie to, że grabież się skończy?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

25-03-2023 [23:03] - Grzegorz GPS Św... | Link:

W jaki sposób ten twór likwiduje zbieranie haraczy? Już to robi, czy ma tylko plany? Jak konkretnie będzie zrealizowane to zlikwidowanie obowiązkowych haraczy wymuszanych siłą przez państwo? Który kawałek tych haraczy już zlikwidował?

Obrazek użytkownika Chatar Leon

25-03-2023 [23:23] - Chatar Leon | Link:

Usiłuję po prostu wejść w Pański tok rozumowania. Skoro zakładamy, że źródłem zła wszelkiego jest państwo, a Unia nam to państwo rozkłada (i tym samym likwiduje to źródło zła), to powinien Pan się z tej Unii cieszyć? Pytam (poniekąd ironicznie) czy grabież skończy się dzięki zlikwidowaniu naszej państwowości przez Unię?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

26-03-2023 [03:41] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Unia to jeszcze gorsze państwo. Ja na okrągło w moich notkach na ten temat obok użycia słowa "państwo" używam też opisu tego, czym jest państwo, operuję zamiennie jego definicją. Jeśli to, co piszę, jest niejasne, to proszę zamienić wszędzie w moich notkach słowo "państwo", na jego definicję, która brzmi: "aparat przemocy mający terytorialny monopol na stosowanie siły, który terroryzuje mieszkańców obszaru, na którym ma ten monopol, by zbierać od nich siłą haracze". Więc mamy u nas, w naszym kraju, zwanym Polską, jeden taki aparat zwany "III RP" i mamy nadrzędny nad nim aparat zwany "UE". W co piątej mojej notce wyjaśniam, że im większy taki aparat, tym gorzej. Jeśli już taki aparat być musi, to najlepiej by nie opanował terenu większego niż gmina. Idealna Polska to kraj tysiąca Liechtensteinów — to ustrój podobny do Szwajcarii, gdzie mamy niepodległe kantony tworzące konfederacje zapewniającą wspólną politykę zagraniczną (w tym militarną) i związany porozumieniem politycznym i gospodarczym z sąsiadami i ich sąsiadami, takim jak układ z Schengen. Wtedy jest do zaakceptowania to, że jakieś gminy będą terroryzować swoich mieszkańców, bo będą też gminy zorganizowane na zasadzie pełnej dobrowolności. Wtedy konkurencja między nimi wykaże dobitnie, czy terror się opłaca. Monopolistyczny aparat terroru grabiący obywateli obejmujący cały kraj jest od tego wielokroć gorszy, a obejmujący cały kontynent jest jeszcze milionkroć gorszy. Im większy terrorysta, im ma więcej monopolu, im większą liczbę ludzi grabi, im większe haracze pobiera siłą, tym gorzej. Czy teraz jest to już jasne, czy wytłumaczyć jeszcze raz, ale nie jak dla gimnazjalisty, ale jak dla przedszkolaka? Gdyby to nadal nie było jasne, to zawsze można poprosić darmowy ChatGPT o streszczenie i wytłumaczenie — na poziomie gimnazjalnym, na którym teraz rozmawiamy, on to robi dość dobrze.

Obrazek użytkownika spike

25-03-2023 [21:31] - spike | Link:

Państwa się rozpadną, no dobra, w jakiej kolejności, na początek Rosja, czy może Niemcy, a jednak USA pokaże nam drogę do wolności, a może wszystkie państwa się porozumieją i się rozwiążą, każdy obywatel będzie wreszcie wolny, będzie robił co zechce, wreszcie wyrówna swoje rachunki z wrogami, każdy będzie dla siebie "małą ojczyzną", bo w domu ktoś jednak musi rządzić, choćby nie wiem co się działo.

Nasuwa się jednak pytanie, co będzie jak państwa będą się rozpadać, ale znajdą się takie co tego nie zrobią, będą chciały skorzystać z okazji i zagarnąć pod siebie te co się rozpadły ?????????

Obrazek użytkownika sake3

25-03-2023 [21:54] - sake3 | Link:

Państwa to może się i rozpadną,kiedy,niewiadomo.Ale czy ustanie korupcja,grabież,złodziejstwo mocno wątpię.Nawet podejrzewam że będzie jeszcze gorzej a rozwój technologiczny nie zapobiegnie ludzkim grzechom i przestępstwom.Takie wyobrażenie idylliczne i wydumane jest tylko utopią. Chyba że zamiast ludzi z ich niedoskonałością i przywaram będą tymi szczęśliwcami w szczęśliwych społecznościach będą klony albo roboty.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

25-03-2023 [23:07] - Grzegorz GPS Św... | Link:

A zatem to dobrze, że korupcja, grabież, złodziejstwo trzymają się mocno i są nie do zlikwidowania, tak? To dobrze, że korupcja, grabież, złodziejstwo są zorganizowane na dużą skalę i zajmuje się tym w sposób systemowy państwo? Należy się z tym pogodzić, płacić potulnie haracze i nie próbować żadnych pokojowych działań, a tylko potulnie słuchać terrorysty i jego rozkazów, tak? 

Obrazek użytkownika Maverick

26-03-2023 [08:17] - Maverick | Link:

Nadchodzi koniec imperium anglosaskiego i upadek dollara, funta i euro.
Anglosaksoni dominowali na świecie od czasu gdy nałożyli embargo na Polskę  blokowali sprzedaż naszego żboza wraz z Hollandią a potem wrobili nas w wojny z Imperium ossmański gdzie zginął ostatni Jagielon i skończyła się najlepsza polska dynastia. Watykan brał czynny udział w wrobieniu Polski w tą wojnę gdzie wojsko angli miała przywieść flota wenecka, ci jednak z polecenia Watykanu na zaskoczone wojska polskie przypłynęli z dodatkowymi wojskami osmańskimi, to była największa rzeźnia polskiego wojska.  Bojkot polskiego żboża był anglo-saksom potrzebny aby Polacy nigdy nie dokończyli budowy flotyli w celach odkrycia nowych ziem po wydaniu książki Kopernika " O Obrotach Sfer Niebieskich". Imperium anglo-saskie przretrwało od czasu żałożenia East India Trading Company poprzez Elisabeth I praktycznie do dzisiaj, ale to są już ich ostatnie podrygi, Mimo że po drugiej wojnie światowej oddali dominację militarną USA to jednak klika Rothschild-a trzymała puls na ręce USA kontrolując ich swoim prywatnym bankiem Federal Reserve.

https://www.youtube.com/watch?... 

Obrazek użytkownika sake3

26-03-2023 [08:35] - sake3 | Link:

@Grzegorz Świderski........Co pan w ogóle pisze? Przeczytał pan choć mój komentarz czy zwyczajowo się nie zgadza? Pytam jeszcze raz czy uważa pan,że kiedy dokona się już ten upadek państwa to w nowej rzeczywistości nie będzie korupcji ,złodziejstwa,nepotyzmu? Nie będzie rywalizacji za wszelką cenę? Za jednym zamachem zmienią się ludzkie charaktery na kryształowe? Nie będą miały miejsca czyny niezbyt chwalebne?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

26-03-2023 [20:27] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Milion razy odpowiadałem na te pytania i nawet kilka notek w ramach odpowiedzi napisałem.

Obrazek użytkownika sake3

26-03-2023 [21:20] - sake3 | Link:

Jednak ani razu nie odpowiedział pan na postawione pytanie.Czy naprawdę uważa pan,że jeśli osiągnie się opisany upadek państw i terroryzm państwowy unikniemy afer ,korupcji.niezdrowej rywalizacji? Wierzy pan w to że nagle wszyscy staną się uczciwi i nieskazitelni bez grzechów,bez wrogości wobec siebie i bez terroru ? Świat bez wz względu na zmieniające się ustroje przez wieki od tych grzechów wyzwolić się nie może.