Istnienie Polski - o to toczy się wyborcza gra!

Zupełnie nie rozumiem, że w de facto trwającej już kampanii wyborczej nie ma dyskusji o rzeczy najważniejszej, czyli o tym czy Polacy chcą zachować swoje państwo - Polskę.

I właśnie od zadania pytania: "Czy jest Pan (Pani) za zachowaniem swojego niepodległego i suwerennego państwa, czyli swojej Ojczyny - Polski?" winno się zaczynać każde wyborcze spotkanie, niezależnie z kim!

Na tak postawione pytanie może paść tylko zero-jedynkowa odpowiedź: "TAK" lub "NIE"

Można by jeszcze maksymalnie rozszerzyć to pytania i skonstruować go np. następująco: "Czy jest Pan (Pani) za zachowaniem swojego państwa-Polski, czy też chce Pan (Pani), aby Polska zniknęła z mapy Europy i stała się częścią Republiki Federalnej Europy, czyli landem niemieckim w Jednym Sfederalizownym Państwie Europa - czyli czy chce Pan (Pani), aby Polska stałą się częścią IV Rzeszy Niemieckiej, nowego Związku Socjalistycznych Republik Europejskich?"

Więc zwracam się do Państwa z pytaniem: "Czy chcą Państwo nadal posiadać własną Ojczyznę - niepodległą i suwerenną Polskę, własne państwa z określonymi granicami na mapie Europy?"

Jeżeli "TAK" to już więcej nie potrzeba żadnej kampanii wyborczej, bo wszystko inne jest wtórne wobec najważniejszej kwestii - istnienia Polski! Przy tej odpowiedzi możemy głosować na partie z szeroko rozumianej strony konserwatywnej: PiS i/lub Solidarną Polskę (ZP), Konfederację, okołokukizowców czy na środowiska republikańskie... a nawet na PSL, gdyby startował samodzielnie bez Polski 2050 Sz. Hołowni. Pozostaje też nam decyzja o absencji wyborczej. 

Jeżeli zaś odpowiemy, że "NIE" chcemy, aby Polska dalej trwała jako suwerenne i niepodległe państwo to możemy zagłosować na każdą partię totalnej opozycji: KO (PO), całą lewicę, zielonych, Polskę 2050 i jakieś inne totalniackie efemerydy. I tutaj też pozostaje nam decyzja o absencji wyborczej. 

Pomyślmy zatem o naszej Ojczyźnie, gdy będziemy oddawać głos w wyborach...

P.S.

Rok 2016

"Niemiecki minister spraw zagranicznych przedstawił szefom dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej 9-stronicowy dokument, w którym Berlin i Paryż postulują stworzenie europejskiego superpaństwa. Do zapisów propozycji dotarł portal tvp.info oraz dziennikarze programu „Minęła 20”. Pomysł został określony jako „ultimatum”.

Berlin i Paryż chcą, by Unia Europejska zmieniła się w jedno superpaństwo, w którym dotychczasowi członkowie straciliby prawo do posiadania własnej armii, służb specjalnych, kodeksu karnego i systemu podatkowego, w tym waluty i banku centralnego. Zastąpione miałyby one zostać przez wspólny system. Także granice miałyby stać się domeną „superpaństwa”.

„Francja i Niemcy dzielą wspólną wizję Europy jako unii bezpieczeństwa, bazującej na solidarności i wzajemnej pomocy pomiędzy państwami członkowskimi, wspierającymi wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony. Zapewnienie Europie bezpieczeństwa, jak również udział w budowaniu pokoju i stabilizacji globalnej, leżą w samym sercu projektu europejskiego” – napisano w dokumencie i dodano, że powołany powinien zostać „European Security Compact”, co może sugerować chęć ograniczenia roli NATO na kontynencie. „W ramach współpracy europejskiej państwa członkowskie zamierzają ustanowić stałą strukturę kooperacji w dziedzinie obrony, wraz ze zdolnością do uruchomienia operacji obronnych w sposób elastyczny. W sytuacjach, w których jest to potrzebne, państwa UE powinny rozważyć powołanie morskich sił zbrojnych lub pozyskanie innych rodzaju zdolności z zasobów należących do UE” – wskazano.

W dokumencie wskazano także w jaki sposób powinny zostać zorganizowane nowe wspólne służby specjalne oraz ujednolicone prawo karne.

Dokument nie pozostawia wątpliwości co do problemu kryzysu migracyjnego. Berlin i Paryż chcą, by stworzony został system przymusowego rozdzielania migrantów, którzy zdołają dotrzeć do granic Europy.

Francuzi i Niemcy przekonują również, że konieczne jest pogłębienie integracji ekonomicznej poprzez stworzenie pełnej unii monetarnej oraz zmuszenie państw członkowskich do przyjęcia euro, choć z pozostawieniem prawa do decyzji „kiedy”.

https://www.wprost.pl/swiat/10...

----------------------------------------------

Rok 2021

Nowy rząd Niemiec chce przekształcić UE w "federalne państwo europejskie"

Poświęcony Europie rozdział zawartej w środę umowy koalicyjnej SPD, Zielonych i FDP "brzmi zaskakująco ambitnie" - zauważa tygodnik "Spiegel". Partnerzy koalicyjni chcą nadać UE konstytucję i rozwinąć ją w "federalne państwo europejskie".

"Przyszły rząd federalny wzywa zatem do stworzenia Stanów Zjednoczonych Europy" - pisze "Spiegel". "Po drodze chce zmienić traktaty UE - co w Brukseli jest powszechnie uważane za niemożliwe - i wprowadzić europejską ordynację wyborczą z ponadnarodowymi listami i wiążącym systemem najlepszych kandydatów".

Ponadto ma zostać zniesiony wymóg jednomyślności w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, co jest możliwe tylko w przypadku jednomyślnej decyzji wszystkich państw UE, oraz ma zostać powołany "prawdziwy minister spraw zagranicznych UE". Ostateczny cel to "bardziej sprawna i strategicznie suwerenna Unia Europejska".

"Sueddeutsche Zeitung" zwraca uwagę, że w umowie koalicyjnej, "nie wspominając o Węgrzech i Polsce, wzywa się Komisję Europejską do bardziej konsekwentnego i szybszego korzystania z istniejących instrumentów praworządności".

Socjaldemokratyczna SPD, Zieloni i liberalna FDP doszły do porozumienia w sprawie utworzenia nowego rządu Niemiec. Partyjni liderzy koalicji przedstawili w środę w Berlinie, liczącą ponad 170 stron umowę koalicyjną, w której sporo miejsca poświęcono polityce zagranicznej.

https://gospodarka.dziennik.pl...

-----------------------------

Rok 2022

PE chce superpaństwa UE, chce pozmieniać traktaty.

Parlament Europejski przyjął w czwartek rezolucję wzywającą Radę Europejską do rozpoczęcia procesu rewizji traktatów unijnych i przyznania PE m.in. prawa inicjatywy ustawodawczej, a także do wprowadzenia głosowania większościowego w Radzie UE

Czytaj też: Polska powinna utrzymać swoje weto i zastosować jeszcze cztery inne

Czytaj też: PE przeciw KE ws. polskiego KPO. Kto działa na rzecz Putina

Eurodeputowani głosujący za przyjęciem rezolucji chcą zmian w kilku obszarach funkcjonowania Unii. Postulują m.in. zreformowanie procedur głosowania w Radzie UE w celu zwiększenia zdolności Unii Europejskiej do działania, w tym przejścia z jednomyślności na głosowanie większością kwalifikowaną, w obszarach takich jak sankcje, tzw. klauzule pomostowe oraz w sytuacjach nadzwyczajnych.

Domagają się także rozszerzenia uprawnień Unii na takie sfery jak ochrona zdrowia, energetyka, obronność oraz polityka społeczna i gospodarcza.

Chcą też, by Parlament Europejski miał prawo do inicjowania, zmieniania lub cofania przepisów oraz by otrzymał pełnię praw jako współprawodawca w zakresie budżetu UE.

Rezolucja została przyjęta 355 głosami za, przy 154 głosach przeciw i 48 wstrzymujących się.

Podczas debaty, która odbyła się tego samego dnia, niektórzy eurodeputowani apelowali, by już na szczycie Rady Europejskiej 23-24 czerwca unijni przywódcy zdecydowali o utworzeniu „Konwentu”, który miałby zająć się ewentualnymi zmianami traktatowymi. Grono to składałoby się z eurodeputowanych, komisarzy, posłów z państw członkowskich oraz przywódców UE.

Pretekstem do uchwalenia rezolucji było zakończenie 9 maja Konferencji w sprawie przyszłości Europy - serii debat i dyskusji prowadzonych ze społeczeństwem obywatelskim na temat wyzwań i priorytetów stojących przed UE.

Zabierając głos w debacie, europosłanka PiS Beata Kempa wyraziła sprzeciw wobec ewentualnych zmian w traktatach.

Żeby usprawnić proces decyzyjny w Unii Europejskiej, nie trzeba zawracać kijem Renu. Wystarczy Unię odbiurokratyzować i wystarczy, żebyśmy się po prostu wzajemnie szanowali. Bo Unia powstała jako wspólnota silnych, suwerennych i niezależnych państw - oświadczyła, wskazując, że właśnie „różnorodność, poszanowanie dla krajowych tradycji, legislacji, obyczajów oraz wspólny fundament oparty na prawie rzymskim, prawie do życia, na etyce chrześcijańskiej” był przez lata siłą Wspólnoty.

Eurodeputowana oceniła, że w ostatnich latach UE stała się „bezdusznym, biurokratycznym lewiatanem, który jest skupiony na nagonce na te kraje członkowskie, które myślą inaczej niż liberałowie, Zieloni i Lewica, i w którym panuje duch braku szacunku dla wewnętrznych decyzji przez tworzące Wspólnotę państwa”.

https://wgospodarce.pl/informa...

-----------------------------------------

Rok 2022

Niemcy nie kryją mocarstwowych zapędów. Scholz już jawnie snuje wizję unijnego superpaństwa pod przywództwem Berlina.

Coraz śmielej! Nie ma już nawet udawanej dyplomacji. Jest twardy szantaż finansowy i bezdyskusyjne wskazanie przywództwa. Wczorajsze wystąpienie kanclerza Niemiec w Pradze jasno wskazuje kierunek działań. Olaf Scholz mówi o rozszerzeniu UE, liczącej 30 lub 36 członków, ale ma to być unia, która będzie bardzo różnić się od obecnej. Na czym miałaby polegać zmiana zasad? Na podporządkowaniu krajów członkowskich koncepcji lidera, tak by rozbieżne interesy państw członkowskich nie zablokowały kierunku wyznaczanego konsekwentnie przez Niemcy. Idea superpaństwa ma się – jak widać – świetnie.

Nie jest to pierwsze wystąpienie Olafa Scholza, w którym ogłaszając przywództwo Niemiec, zapowiada osłabienie decyzyjności poszczególnych państw. Ponad miesiąc temu apelował, że należy wyzbyć się „narodowych egoizmów” na rzecz całej wspólnoty UE. Teraz idzie jeszcze dalej. Podczas wczorajszego wykładu na Uniwersytecie Karola w Pradze opowiedział się za rozszerzaniem Unii Europejskiej m.in. o Ukrainę, ale z zastrzeżeniem, że konieczna jest zmiana zasad funkcjonowania wspólnoty. Według kanclerza Niemiec, wraz z przyjęciem każdego nowego państwa członkowskiego, będzie rosło ryzyko, że jeden kraj uniemożliwi innym „posunięcie się naprzód”. Co zatem zrobić? Zakneblować. Stara, niemiecka – dobrze nam znana - szkoła.

Dlatego zaproponowałem stopniowe przejście do większościowego podejmowania decyzji we wspólnej polityce zagranicznej, ale także w innych dziedzinach, np. w polityce fiskalnej

— oświadczył Scholz.

Apetyty są – jak widać – potężne. Narzucanie woli unijnych liderów państwom członkowskim miałoby wykraczać dalece poza traktatowe kompetencje. Ma dotyczyć prowadzenia polityki zagranicznej, polityki fiskalnej, ale także polityki wewnętrznej i stanowienia prawa. Olaf Scholz stwierdził bowiem, że nie można zaakceptować sytuacji, w której w państwach członkowskich UE naruszane są rządy prawa.

Nie powinniśmy się obawiać wykorzystania wszystkich dostępnych opcji w celu wyeliminowania braków

— stwierdził, dodając że do środków tych należy procedura praworządności działająca na podstawie art. 7. Po raz kolejny zaznaczył, że rzeczą sensowną jest konsekwentne powiązanie unijnych świadczeń z przestrzeganiem standardów praworządności, a Komisja Europejska powinna mieć nowe możliwości wszczynania postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Idea superpaństwa ma się doskonale. O Ile jeszcze kilka lat temu próbowano kamuflować mocarstwowe zapędy Niemiec, teraz działania są jawne. Polska stoi pod unijnym pręgieżem, należne nam fundusze są wstrzymywane, co rusz jakiś unijny „dyplomata” ciska w stronę Warszawy kolejne plugawe groźby, a całej tej butnej postawie przyklaskuje polska opozycja. Najwyższa pora, by rzucić wszystkie siły na ratowanie polskiej suwerenności. Na tym poziomie rozgrywek nawet drobny błąd może okazać się błędem śmiertelnym.

https://wpolityce.pl/polityka/...

--------------------------------

Rok 2023

"W Parlamencie Europejskim trwają prace nad nowym kształtem Unii Europejskiej. Zmiany mają dotyczyć przekazania wielu kompetencji dotychczas należących do państw członkowskich na rzecz Brukseli. O sprawie mówił w programie #Jedziemy Jacek Saryusz-Wolski, europoseł PiS (...) "Żeby uruchomić zmiany traktatu, potrzebne jest uruchomienie artykułu 48. Do tego potrzebny jest raport PE, który zostanie przedstawiony Radzie. I nad tym pracuje zespól 6 sprawozdawców reprezentujących 6 grup politycznych komisji konstytucyjnej. Wczoraj żeśmy zakończyli po kilku miesiącach pierwsze czytanie. Te zmiany w traktatach mieszczą się na 219 stronach. One dotyczą głównego traktatu UE, drugiego traktatu o funkcjonowaniu UE i protokołów. Prace mają w założeniu zostać zakończone do lata i wtedy nastąpi przekazanie Radzie. Ta Rada czeka z uruchomieniem dalszych kroków. To jest ogromny materiał"

- oznajmił polityk. 

Europoseł wskazał, że w projektowanych zmianach chodzi o dwie sprawy: "obalenie zasady głosowania jednomyślnego, czyli weta we wszystkich obszarach, w tym zastrzeżonych, jak polityka zagraniczna, bezpieczeństwa, podatki, polityka społeczna, polityka energetyczna". Druga ze zmian ma polegać na tym, "by przekazać na szczebel UE kompetencje, które dotąd były wyłączną kompetencją państw członkowskich do grupy kompetencji dzielonych, tu jest 10 obszarów, trudno byłoby wymienić co pozostaje – polityka zagraniczna, bezpieczeństwa, obrona, granice, lasy, edukacja, zdrowie, ochrona środowiska, energia". Dodał, że jest to "wielki transfer kompetencji z poziomu państw członkowskich na poziom Unii Europejskiej".

"Te zmiany to przewrót kopernikański. To jest odejście od Unii Europejskiej takiej, jaką znamy. Pójście w kierunku superpaństwa o przemożnych kompetencjach i resztkowych kompetencjach państw członkowskich"

- ocenił. 

Dodał, że obecnie jest "napór ze strony państw członkowskich, na horyzoncie jest ich wielki szantaż, w którym Niemcy i Francja mówią, ze albo się zgodzicie na taką zmianę polegającą na przekształceniu Unii w superpaństwo, albo zablokujemy przyjęcie do Unii Ukrainy".

"Ten szantaż jest wielką pułapką dla kraju takiego jak Polska. Wtedy znajdziemy się w potrzasku. Ci federaliści nas będą atakowali, że nie chcemy się zgodzić, a Ukraina będzie miała pretensje, że blokujemy jej wejście do Unii Europejskiej w kontrze do tego, co robimy"

- powiedział Saryusz-Wolski. 

https://niezalezna.pl/479139-s...

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Jabe

22-03-2023 [14:52] - Jabe | Link:

Nie, nie ma znaczących różnic między PO a PiS-em w kwestii pod­ległości. Pa­plają może inaczej, lecz na tym koniec.

Obrazek użytkownika sake3

22-03-2023 [15:44] - sake3 | Link:

A widzi pan chociaż jakieś możliwości przeciwstawienia sie temu skorumpowanemu do cna molochowi bez żadnych wartości jakim jej UE? I jakieś siły zdolne się przeciwstawić? Proszę zapoznac się z wypowiedzią na Twitterze nowoobranego prezydenta Czech Petra Pavla.Zwrócił się z apelem do Niemec,by przejęły nicjatywę w kwestiach geopolitycznych i poniosły odpowiedzialność za Europę. Niemcy mają być błogosławieństwem dla Europy? Kanclerz o wyglądzie klauna cyrkowego przebierający nogami w kierunku Moskwy to też błogosławieństwo które nas czeka?

Obrazek użytkownika u2

22-03-2023 [15:53] - u2 | Link:

Berlin i Paryż chcą, by Unia Europejska zmieniła się w jedno superpaństwo

Patrząc na to co się obecnie dzieje we Francji to widać, że wielu Francuzom to nie w smak. Ale nieszczęściem Francuzów jest opozycja typu Marine Le Pen sponsorowana z kremla.

Obrazek użytkownika Maverick

22-03-2023 [17:27] - Maverick | Link:

Lepiej U2 jak otwarcie się przyznasz ze jesteś lewakiem jak chazraska Unia komunistyczna gdzie jacyś komuchy jak Josef Borrell  czy inne świry chcą decydować o ludzkości. Narody dowodzone poprzez narodowców jak La Pen rozniosą w pył wasze lewackie demoludy pod demokraturą psychopatów.

Cały świat nabija się z poliniackiej paranoji nienawiści do państw narodowych. Co życzynie innym z wami się stanie chcecie aby Rosja przestała istnieć sami przestaniecie istnieć. Taka jest wola Boga.

https://www.youtube.com/watch?...

Obrazek użytkownika u2

22-03-2023 [18:36] - u2 | Link:

Cały świat nabija się z poliniackiej paranoji nienawiści do państw narodowych

Nie ściemniaj maweryk, twój szef putler nie jest poliniakiem takim jak ty. Ponoć rozmawiał z Ireną Szewińską na ty, bo oboje urodzili się w tym samym mieście.

Obrazek użytkownika Ijontichy

22-03-2023 [16:18] - Ijontichy | Link:

"Zupełnie nie rozumiem, że w de facto trwającej już kampanii wyborczej nie ma dyskusji o rzeczy najważniejszej, czyli o tym czy Polacy chcą zachować swoje państwo - Polskę."--koniec cytatu.
Bo nawet ONI widzą,że Polski juz nie ma...tylko stacja przeładunkowa towarów dla Ukrainy.
GDYBY POLSKA BYŁA,TO DUDA,MORAWIECKI I RESZTA TEGO RZĄDU...POWINNA BYĆ W WIĘZIENIU!

Obrazek użytkownika Ptr

22-03-2023 [17:56] - Ptr | Link:

To nie US Europy tylko Rzesza z 1942 roku w wersji pokojowej.  Biurokracja europejska to uzurpatorzy , a nie demokraci. To zamach na tę instytucję , która była budowana w dobrej wierze, ale nie miała instrumentów zabezpieczających przez przkształceniem w dyktaturę. A USA takie zabezpieczenia posiadają wsparte przez wolność posiadania broni. 
Niemcy są narodem postfaszystowskim i z takim nie mam zamiaru się łączyć we wspólne państwo. To tak jakbym miał mieszkać w jednym domu z kimś , kto próbował zabić mi ojca i babkę, a dziadka wysłał na roboty. A rodzinę skazał na wieczną biedę podczas , gdy sam szybko wyszedł z więzienia i skorzystał z kredytów. Tylko nie mówcie mi o chrześcijańskim przebaczeniu. Wszyscy powinni się przeciwstawić uzurpatorom. 
Komunizm i faszyzm to były pokrewne systemy. Niemcy po wejściu na ziemie , gdzie bolszewicy zdążyli utworzyć kołchozy wcale tych kołchozów nie zamierzali likwidować. Nie zamierzali przywracać wyrosłej z chrześcijaństwa kultury klasy średniej , ale w oparach absurdu bredzili o rasowej aryjskiej wyższości. ( geneza indoeuropejczyków brała początek z terenów południowej Ukrainy i szła przez Węgry i Polskę na pólnocny zachód, przez połabie w tym do Skandynawii i Brytanii, a Niemcy upatrywali swej aryjskiej genezy w Skandynawii i nad Renem. Zbyt duży błąd.)
Najbardziej obawiam się zdrady naszych polityków lub ewentualnie wybrania tych "naszych" polityków, którzy mogliby złożeniem jakichś podpisów pod jakimiś papierami spowodować jakieś zobowiazania wobec tych uzurpatorów nazywających się demokratami europejskimi. 

Obrazek użytkownika Jan1797

22-03-2023 [19:37] - Jan1797 | Link:

Niemcy są narodem postfaszystowskim i z takim nie mam zamiaru się łączyć we wspólne państwo. To tak jakbym miał mieszkać w jednym domu z kimś , kto próbował zabić mi ojca i babkę, a dziadka wysłał na roboty. A rodzinę skazał na wieczną biedę 
-----

Panie Ptr,
Pełna zgoda, dokładnie w przypadku mojej rodziny na lata biedy. Szanuję pana poglądy i zgadzam się oprócz genezy "marszu" indoeuropejczyków, po prostu przeszli północną Polską i Słowacją. To jednak szczegół historyczny, choć ważny. Jeżeli obawia się pan zdrady naszych polityków lub... zobowiązania wobec tych uzurpatorów nazywających się demokratami europejskimi . Tzn., że w sumie gdybym się z panem zgodził potwierdził bym odpowiedź przeczącą. Przy mojej wiedzy, nie mam wątpliwości, jeżeli dobrze pamiętam tydzień przed inwazją na Ukrainę były premier i były prezydent uspokajali swych telewidzów, stąd w wyborach do sejmu zagłosuję na PiS.

Obrazek użytkownika Ptr

22-03-2023 [21:36] - Ptr | Link:

Mogę powiedzieć, że żyję bo strażnik pociągu chybił. 
I taka dygresja. Po analizie i wybraniu tylko moich przodków w linii męskiej tylko z dokładnie moją haplogupą Y-dna okazało się ,że moi już dotarli nad Bałtyk zanim założono Rzym i zanim wbito pierwszy pal pod Biskupin. A w czasach Mieszka to oni już byli Wikingami na Gotlandii. Typowo słowiańska i bałtycka linia męska.I nie jeden.A pokrewieństwo znaczące jak z jakimś bliskim współczesnym kuzynem - bliskie. 
No I gdzie byli ci Goci ? Bo Gockich genów mam 1,29% jako Ostrogot. 
 

Obrazek użytkownika Jan1797

24-03-2023 [18:00] - Jan1797 | Link:

Gratuluję,

Folia Archaeologica 17 1992.pdf zawiera zadziwiającą mapę znalezisk broni pochodzenia rzymskiego na terenie dzisiejszej Polski. Choć mapa jest w dużej mierze niepełna i przypomnę zakaz handlu bronią na terenach nieobjętym władzą Rzymu to wskazuje, że broń ta może być zdobyczą wojenną. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że Rzym wspierał nas bronią przed najazdami gockimi. Bydgoskie dary w postaci zastawy czy bitego kruszcu rzymskiego moim zdaniem świadczą, że byliśmy państwem. "Mniemam sam wśród tych z Łęgu, przodka znajduję i nadal dziwi mnie, dlaczego badań tam, gdzie potrzeba przez siedemdziesiąt lat nie prowadziliśmy. Najazd Gotów to jednak zdecydowanie późniejsze czasy niż znaleziska w Bronocicach :-)     

Obrazek użytkownika Jan1797

22-03-2023 [19:00] - Jan1797 | Link:

 "Czy jest Pan (Pani) za zachowaniem swojego niepodległego i suwerennego państwa, czyli swojej Ojczyny - Polski?" winno się zaczynać każde wyborcze spotkanie, niezależnie z kim!
-------
Panie Krzysztofie,
Jestem za zachowaniem Państwa Polskiego,
Jestem za zachowaniem Państw Narodowych,
Czy po lekturze kilku powyższych komentarzy pomijając; Sake, U2, Ptr trudno dostrzec, że nie będzie pan w stanie tak zadać pytań na żadnym spotkaniu łącznie z NB?

Obrazek użytkownika smieciu

22-03-2023 [19:29] - smieciu | Link:

Jeżeli "TAK" to już więcej nie potrzeba żadnej kampanii wyborczej, bo wszystko inne jest wtórne wobec najważniejszej kwestii - istnienia Polski! Przy tej odpowiedzi możemy głosować na partie z szeroko rozumianej strony konserwatywnej: PiS i/lub Solidarną Polskę (ZP), Konfederację, okołokukizowców czy na środowiska republikańskie... a nawet na PSL, gdyby startował samodzielnie bez Polski 2050 Sz. Hołowni.

Chwila Panie autorze. Wypadałoby się trzymać zasad, które się wyraziło w tekście. Bo inaczej trzeba będzie uznać że mamy do czynienia z... nazwijmy to niezbyt wyszukaną manipulacją.

Czy jest Pan (Pani) za zachowaniem swojego państwa-Polski, czy też chce Pan (Pani), aby Polska zniknęła z mapy Europy i stała się częścią Republiki Federalnej Europy, czyli landem niemieckim w Jednym Sfederalizownym Państwie Europa - czyli czy chce Pan (Pani), aby Polska stałą się częścią IV Rzeszy Niemieckiej, nowego Związku Socjalistycznych Republik Europejskich?"

Tylko że żadne z ugrupowań nie odpowiedziało na to pytanie. Więc na jakiej zasadzie podaje pan odpowiedź? Skoro wiadomo że na tak postawione pytanie wszystkie liczące się ugrupowania polityczne odpowiedziałby NIE?

To ja zadam inne. Czy jeśli UE stanie się Republiką Federalną Europy, bo taką wolę wyrażą wszyscy członkowie UE. Nie Niemcy, nie Francja, ale inni. To czy wtedy PiS włączy Polskę do takiego sfederalizowanego państwa czy nie?

Obrazek użytkownika spike

22-03-2023 [21:14] - spike | Link:

@smieciu
Pytanie musi być pytaniem, nie polemiką i kto co chce, manipulacją jest, że to nie Niemcy z Francją chcą federalizacji UE, ONI to wcisnęli, inni zostali przekupieni i dlatego popierają ten chory pomysł, znasz to "is fecit, cui prodest" ?

Proponuję takie pytanie, musi być w miarę proste i zrozumiałe dla każdego nawet tylko po podstawówce:

"Czy chcesz by Polska przystąpiła do tworzącej się Federalnej UE, kosztem polskiej suwerenności i niezależności jako naród ?"
 

Obrazek użytkownika smieciu

22-03-2023 [21:51] - smieciu | Link:

@spike
Niestety obawiam się że zawsze będziemy mieć do czynienia z manipulacją gdyż w polityce nawet proste pytania nie są tym czym się wydają :P
UE zwyczajnie staje się europejskim państwem. Krok po kroku. Bez przerwy.
Dla mnie tak samo nie ma sensu negować że na takiej drodze jest UE jak wciskać że stoją z tym Niemcy. Gdyby Niemcy miałyby taką hegemonię w Europie to już dawno nikt by im nie podskakiwał czy piszczał że nie wspierają Ukrainy.
Dziwi mnie naprawdę że w obecnych czasach ludzie wciąż wierzą w XIX wieczne idee polityczne. Państwa, które mają być jakimiś decydującymi centrami politycznymi. Podczas kiedy na świecie powstają gigantyczne megakorporacje, banki zarządzające (tajnie bo w swoim małym właścicielskim gronie) ogromnymi środkami. Przerastającymi wartością budżety państw. Są służby specjalne. Itp.
Była Zimna wojna. I Europa pod nadzorem CIA. Potem czas rozlazłej seksmisji. Ale jedno się nie zmieniało: powstawanie coraz to większych i większych bytów. Twierdzenie że stoją za tym Niemcy jest zwyczajnie dziecinne.
Tym bardziej że PiS robi to samo!
Tworzy megakorpo Orlen, który kontroluje cały rynek surowców.
Więcej. Powstają paczkomaty Orlen. Nawet Żabka ma należeć do Orlenu. PiS tworzy całe państwo w państwie! Bo?
Najwyraźniej idzie tą samą drogą co inni. Kumulacja aktywów władzy. PiS kumuluje, inni robią samo. Tylko posiadanie dużej ilości aktywów pozwala na posiadanie władzy!
Tylko że PiSowskie aktywa są i tak malutkie w porównaniu z innymi. Jeśli ilość aktywów stanowi o twojej sile to PiS międzynarodowo i tak jest słabiutki. Więc co on może? Ale jeśli nic nie może to dlaczego kumuluje?
Bo należy do większej grupy oczywiście. Ta grupa daje PiSowi narzędzia, chroni, wspiera medialnie. To taka mafia.
Oczywiste jest że skoro PiS podejmuje takie a nie inne działania to musi należeć do mafii bo ta właśnie posługuje się takimi metodami.
Cały problem zarządu PiSu (tego zbliżonego do rzeczywistego) nie polega na tym że Polska stanie się landem. Nawet niemieckim. Tylko, która mafia będzie kontrolować ten Euroland. Jak widać na obecnych obrazkach PiS trzyma z mafią Bidena najwyraźniej przeciw mafii Macrona i Scholza (i zapewne Tuska).
I tylko tu jest problem. Myślenie że PiS coś może czy zależy mu na jakiejś suwerennej Polsce jest niezgodne z logiką postępowania politycznego, która polega na kumulacji i centralizacji.
To papka wyborcza dla ludzi wierzących w bajki. Nie potrafiących wyjść z dziecięcej piaskownicy.
Tu na NB nie mamy do czynienia z dyskusją polityczną ale religijną! Opartą na różnych dogmatach oraz wierze. Że PiS jest inny niż wszystko na świecie. Sam tak sobie rozdaje karty. Potrafi sprzeciwić się niemieckiej potędze stojącej za Tuskiem itp. Morawiecki sobie lata i coś gada i media w Europie powtarzają go bo mówi mądrze.
I uratuje Polskę... Wyborca wierzy.

Obrazek użytkownika spike

22-03-2023 [23:05] - spike | Link:

Piszesz dużo, ale nic odkrywczego, nie było, nie ma i nie będzie państwa, które jest niezależne, chyba że jak w filmach SF, wszystkie państwa się połączą w jedno mocarstwo, wtedy tylko Obcy mogą zagrozić :)

Niemcy od zawsze chcieli "zjednoczyć" państwa Europy, tylko że robili to przemocą, teraz są mądrzejsi, dobrali sobie Francuzików, to taki PSL, bez charakteru, będą się prostytuować dla korzyści, a że są duzi i bogaci (ciekawe na ile złupili posiadane kolonie), więc poszli na spółkę, by skolonizować setki mln ludzi jak za dawnych dobrych czasów, miał w spółce być jeszcze Putin, ale popełnił błąd, napadając na Ukrainę, więc chcąc nie chcąc, musieli z niego zrezygnować, a było b.blisko, cała Europa zależna od putinowskiej "kroplówki" ropy, gazu, węgla, surowców itd., a pośrednikami mieli być głównie Niemcy, wtedy nikt by nie podskoczył. Przykład Węgier jest idealnym przykładem, bez putinowskiej kroplówki zginą, więc stoją po stronie Putina, jakby Polska była podobnie zależna, czekałby nas podobny los, a wtedy Ukrainy już by nie było, UE pod wodzą Niemiec, nie kiwnęliby palcem.

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

22-03-2023 [23:42] - krzysztofjaw | Link:

@spike
Dlatego uważam, że broniąca się Ukraina jest dla Europy Ojczyzn błogosławieństwem. I możemy naprawdę dziękować Ukraińcom za tą heroiczną walkę. Może to trochę egoistyczne, ale wyobraźmy sobie sytuację, że Ukraina pada po tygodniu... Zero sankcji, współpraca Niemcy-Roska kwitnie, gaz płynie Nord Streamami, brak USA w Europie, Polska osamotniona... No to byłoby już po Polsce. Dlatego uważam, że ta wojna jest również naszą wojną i dzięki niej zmieniła się geopolityka a Niemcy zostały pozbawione prawa dominacji w Europie. Jako Polska musimy to wykorzystać: Tu i Teraz, bo Niemcy teraz szaleją i jestem pewny, że oni dalej marzą, żeby było tak jak było przed wojną. 
Pzdr

Obrazek użytkownika Jabe

23-03-2023 [06:15] - Jabe | Link:

wyobraźmy sobie sytuację, że Ukraina pada po ty­godniu... [...] No to byłoby już po Polsce.

Propaganda siły i samo­stanowienia idzie zgo­dnie z pro­pagandą sła­bości i za­leżności. Prawda jest taka, że rządzi lęk, zwątpienie i zdrada na buń­czu­cznie prę­żących przed ka­merami muskuły szczy­tach władzy.

Niemcy zostały pozbawione prawa do­minacji w Europie.

Wielki Brat przejął lejce na tru­dnym odcinku, ot co.

Obrazek użytkownika sake3

23-03-2023 [09:20] - sake3 | Link:

Lęk i zwątpienie zawsze towarzyszy każdej niepewnej sytuacji politycznej nawet jeśli jest poza granicami.To ludzkie uczucie i zawsze niezależnie od władzy ludzie mają prawo do obaw zwłaszcza przy ruchach nieobliczalnych imperialnych rządzących Pan krytykuje władze polskie,że o zagrożeniach mówią.Pan by chciał,żebyśmy żyli w nieświadomości niebezpieczeństwa.? Wtedy też pan skrytykuje,że się to niebezpieczeństwo ukrywa.A pan co proponowałby?Jaka jest pańska ocena i jaka wizja,bo sama krytyka władzy chyba w niczym nie pomoże.Moje zdanie jest nieco inne,ale w przeciwieństwe do pana ani ekspertem ani politykiem nie jestem.Nie staram się krytykować tylko raczej widzieć  wyciągać wnioski.Nie sądzę by Wielki Brat przejął lejce,a Niemcy straciły dominację w Europie.Sądząc ze spolegliwości kanclerza Scholtza i przyjaźni poprzedniczki z Putinem stosunki Niemiec i Rosji są nadal utrzymywane na poziomie partnerstwa i niedługi to czas,kiedy nemiecka UE pobiegnie przybijac żółwiki z Putnem u którego boku będzie stał usmiechniety Schroder.Czy wtedy też pan uzna że w Polsce wojsko niepotrzebne a władza pręży muskuły?No chybaże władza co prawdopodobne się zmieni  nie będziemy musieli sie obawiać niczego ani mysleć,bo zrobią to za nas inni.

Obrazek użytkownika Pers

23-03-2023 [08:41] - Pers | Link:

//Czy jest Pan (Pani) za zachowaniem swojego niepodległego i suwerennego państwa//
Nie można "zachować" coś co się już dawno straciło.
Można jedynie modlić się " Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie".
Biorąc jednak pod uwagę głupotę Polaków to wątpię żeby Pan Bóg dał się.znowu nabrać.

Obrazek użytkownika sake3

23-03-2023 [09:35] - sake3 | Link:

@Pers.....A na czym ta głupota Polaków polega? Lubi pan bowiem rzucać w przestrzeń wielkie i ciężkie słowa ale nie podpiera ich argumentami.No więc? 

Obrazek użytkownika Pers

23-03-2023 [10:37] - Pers | Link:

@sake
Na czym polega?
1. Głosowanie na PO-PiS i inne magdalenkowe POtwory.
2. Włażenie w rzyć USA i Izraelowi
3. Ukrainie j.w.
4. Skłócenie ze wszystkimi sąsiadami.
Jeszcze by się znalazło więcej.

Obrazek użytkownika sake3

23-03-2023 [13:07] - sake3 | Link:

Powoli odstępuje pan od zasady wstrzemięźliwości w pisaniu,aż 6 linijek do pięknej sake.Jak widać wyróżnia mnie pan od rzeszy komentatorów którym łaskawie dedykuje pan dwa,trzy słowa.No i pytanie-Polaków uważa pan za głupców(poprzedni wpis).To Pan w takim razie tez jest głupcem ,no chyba że nie jest pan Polakiem. Jak to rozumieć? Na kogo miałabym głosować,żeby spełnić swój obywatelski obowiązek wg pana? Na pana z muszką czy tego drugiego z kozią brodą i niezbyt zrównoważonego wielbiciela Putina?  Pan nie kandyduje więc nie mam innego wyboru jak głosowac na PiS..Włażenia (tu pomijam brzydki wyraz) USA jakoś nie widzę,w końcu jestesmy sojusznikami i członkami NATO.,W ,,przyjaźń'' z Izraelem powątpiewam.No i to skłócenie....Tu się całkowicie z panem nie zgadzam.To polityka rosyjska i niemiecka usiłująca połozyc na nas brudne złodziejskie łapy skłóca Polaków.Pan nie chce by Polska była niepodległa?Nie mamy prawa być sobą tylko czyimś wasalem? Chocby takiego śmierdziela jak wiecznie zachlany Miedwiediew i te trzy też zachlane paniuśki z telewizji Rassija1?

Obrazek użytkownika Pers

23-03-2023 [15:11] - Pers | Link:

@sake
Polecam wizytę u okulisty, może wiecej zobaczysz.
Ja za granicą juz się wstydzę przyznać że jestem Polakiem bo się ze mnie śmieją.
Nawet renifery rechoczą.

Obrazek użytkownika sake3

23-03-2023 [19:07] - sake3 | Link:

@Pers.......Pan już się dawno z Polski wypisał więc nie ma się czego wstydzić. Jest pan bezpaństwowcemJa też nie wiem dlaczego ja Polski  miałabym się wstydzić.Jeżeli ktoś się z pana tam gdzie pan jest śmieje to dlatego że pan tak ostentacyjnie okazuje nienawiść do własnego kraju.

Obrazek użytkownika Ryan

23-03-2023 [21:21] - Ryan | Link:

Proszę idiocie nie wierzyć że jest w Skandynawi
Z dobrze poinformowanych źródeł wiem że był tam raptem kilkanaście dni i nieroba wypieprzono na zbity pysk
Siedzi na wsi i okupuje w GS-ie lokalną kafejkę z netem

Obrazek użytkownika Pers

23-03-2023 [22:35] - Pers | Link:

@r-jasiu
Wy macie jeszcze jakąś elektrownię czy już tylko doicie z Polski?
Kiedyś dostaniecie rachunek.

Obrazek użytkownika Pers

23-03-2023 [21:35] - Pers | Link:

@sake
Odpowiedziałbym ci jak trzeba ale @admin szanowny z pewnością nie puści.
Wy jesteście tutaj uprzywilejowaną kastą i możecie pluć na uczciwych Polaków do woli.

Obrazek użytkownika sake3

24-03-2023 [12:41] - sake3 | Link:

@Pers......,,.Odpowiedziałby pan jak trzeba'',czyli grubym słowem? Czy to coś złego że jestem dumna z racji  bycia Polką? To zbrodnia? Tylko Admin pana powstrzymuje? No ,proszę się nie krępować z tym ,,jak trzeba''.

Obrazek użytkownika spike

23-03-2023 [20:35] - spike | Link:

@pers
Tak z Polaków się śmieją, na twój widok, bo tylko Polska ma takich "Polaków", co to srają we własne gniazdo, jak ty, im gorzej dla Polski, tym głośniejszy twój rechot.
Poważni politycy niemieccy, jak i biznesmeni apelują do swojego rządu, by przestali szykanować Polskę, oni mają najmocniejszy argument, mają tu mld inwestycje, zarabiają mld, szanują polskich fachowców i robotników, po prawdzie wszędzie doceniają Polaków, znam kilku niemieckich przedsiębiorców, zawsze chętnie zatrudniają Polaków, nie że mało im płacą, te czasy minęły, ale że szanują pracę, Niemiec pracuje od gwizdka do gwizdka, nie obchodzą go terminy, kary umowne itp.
Znajomy pracował u jednego kilkanaście lat, firma padła, szef zmarł na zawał, on jako jedyny Polak zarządzał całą niemiecką brygadą, do pracy mógł sprowadzić kolegów z Polski, szef nawet bywał u niego w Polsce na święta, przywożąc prezenty jego rodzinie, miałem okazję go poznać,

Inny znajomy budowlaniec, od lat najchętniej zatrudnia Polaków. Siłą Polaków jest, że nie ma "rzeczy niemożliwych", zawsze potrafią coś wykombinować, by robota była wykonana, Niemiec jak złamie wiertło, czeka na nowe, Polak weźmie i je naostrzy.

Praca na zachodzie, to szkoła życia, popytaj lekarzy, to ci powiedzą czym się różni praca w szpitalu na zachodzie, a czym w Polsce, ja wiem.

Obrazek użytkownika u2

23-03-2023 [21:00] - u2 | Link:

Poważni politycy niemieccy, jak i biznesmeni apelują do swojego rządu, by przestali szykanować Polskę

Jakieś konkrety ? To byłby nius na główne przekaziory :-)

Obrazek użytkownika spike

23-03-2023 [21:37] - spike | Link:

Nie zbieram niusów, ale spotkałem o tym w mediach internetowych jakiś czas temu.
Trzeba poszukać w sieci.

Obrazek użytkownika sake3

23-03-2023 [22:12] - sake3 | Link:

Ja też to czytałam,bodajże wpolityce.pl

Obrazek użytkownika u2

23-03-2023 [23:01] - u2 | Link:

Ja też to czytałam

Pamiętasz droga sake kiedy, mniej więcej, to było ? :-)

Obrazek użytkownika tricolour

24-03-2023 [11:46] - tricolour | Link:

@u2

Było jakieś dwa miesiące temu, przedruk chyba z Die Welt.

Obrazek użytkownika sake3

24-03-2023 [12:35] - sake3 | Link:

@u2......Gdzies tydzień temu,tyle że często wiadomości ważne znikają z prędkością światła kosztem bicia piany.

Obrazek użytkownika Pers

23-03-2023 [21:44] - Pers | Link:

@spajk
Pracowałem kilkanaście lat na zachodzie więc jakieś pojęcie mam.
Jesteśmy wszędzie cenieni jako kreatywni pracownicy co nie zmienia faktu że uważają nas za frajerów.

Obrazek użytkownika spike

24-03-2023 [11:24] - spike | Link:

@pers
tak się składa, że cwaniacy uczciwych ludzi nazywają frajerami, minie też wielu dawało mi to do zrozumienia, wolałem "stracić" niż zyskać, taki "zysk" często przynosi więcej szkody, podobnie jest z kłamstwem, lepiej milczeć, niż powiedzieć prawdę, choć świat "na kłamstwie stoi", ludzie nie doceniają prawdomówności, nawet w najdrobniejszych sprawach.
Ktoś powiedział, że "kłamca musi mieć dobrą pamięć", to jest prawda, wielu kłamców, często zmienia swoją "wersje prawdy", potem jest wstyd.

Obrazek użytkownika Ryan

23-03-2023 [21:46] - Ryan | Link:

 spike
Przecież to zwykły polskojęzyczny gównojad