Jaki powinien być człowiek

Czło­wiek po­wi­nien być mi­ły, przy­ja­zny i do­bro­dusz­ny. Nie po­wi­nien być zły, nie­przy­jem­ny i agre­syw­ny. Oczy­wi­ście nie po­wi­nien się cał­ko­wi­cie wy­zbyć agre­sji, bo nie wia­do­mo z kim bę­dzie miał do czy­nie­nia w nie­spo­dzie­wa­nej sy­tu­acji. Za­wsze ktoś mo­że nas na­pa­ść, okra­ść czy oszu­kać i na­sze przy­ja­zne na­sta­wie­nie te­go nie zmie­ni — ewen­tu­al­nie mo­że to wzmoc­nić — po­my­śli so­bie ban­dy­ta, że ma do czy­nie­nia z fra­je­rem, a ta­kie­go moż­na osku­bać ła­twiej i na wię­cej.

  War­to być lep­szym cwa­nia­kiem niż ten ko­leś, któ­ry nas chce osku­bać, ale nie war­to go osku­bać. Wię­cej ko­rzy­ści za­wsze uzy­ska­my z do­bro­wol­nej, przy­ja­znej, uczci­wej, jaw­nej współ­pra­cy, niż z oszu­stwa. Nie­mniej moż­na oszu­sto­wi za­po­dać do­wol­ny ba­jer, któ­ry uda­rem­ni je­go ak­cję. A je­śli to nie po­mo­że, je­śli go­ściu bę­dzie na­dal agre­syw­ny i nie­przy­ja­zny, to moż­na przed­się­wziąć naj­bar­dziej dra­stycz­ne kro­ki w sto­sun­ku do nie­go — łącz­nie z za­bi­ciem go. Gdy wi­dać, że sło­wa na nie­go nie dzia­ła­ją, to trze­ba go za­bić na miej­scu. A jak się nie da za­bić, to trze­ba ucie­kać. A jak się nie da uciec, to trze­ba wer­bal­nie po­twier­dzać to, co ka­że, tak by prze­dłu­żać mak­sy­mal­nie je­go ak­cję i od­su­wać w cza­sie je­go ewen­tu­al­ny suk­ces.

  Na agre­sję moż­na od­po­wia­dać agre­sją — ale ini­cjo­wać kon­takt, za­czy­nać kon­wer­sa­cję, po­zna­wać in­ny­ch, po­win­no się za­wsze na spo­koj­nie, po­ko­jo­wo, za­kła­da­jąc do­brą wo­lę z dru­giej stro­ny. A gdy nie ma in­ne­go wyj­ścia, to po­win­no się naj­pierw pró­bo­wać za­ła­go­dzić sy­tu­ację, a jak nie, to na­le­ży za­bić agre­so­ra jak naj­szyb­ciej.

  Czło­wiek po­wi­nien być mi­ły, przy­ja­zny i do­bro­dusz­ny. Po­wi­nien być spo­koj­ny, opa­no­wa­ny i mieć wszyst­ko do­oko­ła pod kon­tro­lą. Nie po­wi­nien in­ny­ch krzyw­dzić i dzia­łać im wbrew. Po­wi­nien in­nym po­ma­gać i do­ra­dzać — ale nie na­rzu­cać się. A jak ktoś je­st w sto­sun­ku do nas nie­mi­ły i nie­przy­ja­zny, to le­piej go uni­kać, po­rzu­cić, omi­nąć. A gdy się nie da, to na­le­ży go uniesz­ko­dli­wić. A jak je­st bar­dzo groź­ny i nie­bez­piecz­ny, to trze­ba go za­bić.

  Je­śli moż­na unik­nąć ata­ku ko­goś nie­przy­ja­zne­go, ko­goś, kto ma złe za­mia­ry, to moż­na mu do­wol­nie na­kła­mać. By go unik­nąć, moż­na mu po­wie­dzieć to, co chce, by­śmy po­wie­dzie­li. Je­śli ka­że nam się wy­rzec cze­goś, co dla nas waż­ne i świę­te, to moż­na mu to po­wie­dzieć, by unik­nąć kon­fron­ta­cji. Moż­na po­wie­dzieć wszyst­ko, co go uspo­koi. Wol­no w ta­ki­ch sy­tu­acja­ch kła­mać, a ja­kie­kol­wiek oświad­cze­nia czy zo­bo­wią­za­nia nie są oczy­wi­ście wią­żą­ce w ta­ki­ch oko­licz­no­ścia­ch. Chy­ba że na­sze ście­my go nie uspo­ko­ją. Wte­dy trze­ba go za­bić.

  Czło­wiek po­wi­nien być mi­ły, przy­ja­zny i do­bro­dusz­ny. Nie po­wi­nien dą­żyć do za­bi­cia ko­go­kol­wiek. Agre­so­ra le­piej oszu­kać niż za­bić. Za­bi­cie to osta­tecz­na osta­tecz­no­ść.

  Je­śli ma­my do czy­nie­nia z ter­ro­ry­stą, któ­ry ma du­żą prze­wa­gę nad na­mi, i za­le­ży mu tyl­ko na tym, by­śmy coś po­wie­dzie­li, oświad­czy­li, przy­się­gli, to le­piej to zro­bić, gdy po­zwo­li to wy­mknąć się mu. To nie bę­dzie żad­na uj­ma na ho­no­rze, bo nie­szcze­rze moż­na ga­dać i pi­sać do­wol­ne głu­po­ty. Ze­zna­nia wy­mu­szo­ne prze­mo­cą ni­gdy nie bę­dą szcze­re. Więc śmia­ło mo­że­my mu nie­szcze­rze po­wie­dzieć, że się wy­rze­ka­my wła­snej wia­ry w Bo­ga, moż­na skląć swo­ją mat­kę, obie­cać, że się nie bę­dzie oba­lać ustro­ju si­łą al­bo oświad­czyć, że Le­gia to pa­ta­ła­chy. To nie ma zna­cze­nia, bo prze­cież na­praw­dę w Bo­ga wie­rzy­my, mat­kę sza­nu­je­my, do­pusz­cza­my oba­le­nie ustro­ju si­łą, a Le­gia mi­strzem je­st. Oczy­wi­ście jak się już uwol­ni­my, to na­le­ży roz­po­wia­dać gdzie się da, że na­ga­da­li­śmy ter­ro­ry­ście głu­pot i go oszu­ka­li­śmy.

  Je­śli ter­ro­ry­sta ma du­żą prze­wa­gę i uda się nam mu uciec, to na­le­ży dą­żyć do li­kwi­da­cji tej prze­wa­gi. Trze­ba dą­żyć do uniesz­ko­dli­wie­nia ter­ro­ry­sty. Na­le­ży się wy­ka­zać od­wa­gą, któ­ra bę­dzie sku­tecz­na. Dać się za­bić za sło­wa, któ­re się wy­po­wie, al­bo któ­ry­ch się nie wy­po­wie, to nie je­st od­wa­ga, to głu­po­ta. To wy­ra­ża­nie za­bo­bon­nej wia­ry w za­klę­cia.

  Czło­wiek po­wi­nien być mi­ły, przy­ja­zny i do­bro­dusz­ny. Po­wi­nien być szcze­ry i uczci­wy. Po­wi­nien mó­wić praw­dę. Nie­mniej je­śli ktoś chce za­kląć rze­czy­wi­sto­ść, uzy­skać prze­mo­cą nie­praw­dzi­we oświad­cze­nie wie­rząc, że wy­po­wie­dze­nie na głos, al­bo na pi­śmie, nie­praw­dy, uczy­ni ją praw­dą, to je­st głu­pi i je­śli moż­na ta­kie­go głup­ka unik­nąć ja­kim­kol­wiek za­klę­ciem, to na­le­ży to za­klę­cie wy­po­wie­dzieć.

  Dla­te­go pań­stwu moż­na do­wol­nie kła­mać. Na urzę­do­wy­ch dru­ka­ch wol­no pi­sać do­wol­ne bzdu­ry, prze­ina­cze­nia i zmy­śle­nia. Bo pań­stwo to apa­rat prze­mo­cy ma­ją­cy te­ry­to­rial­ny mo­no­pol na sto­so­wa­nie si­ły i wszyst­ko, cze­go od nas wy­ma­ga, wy­mu­sza po­li­cyj­ną pa­łą. Wszel­kie spi­sy po­wszech­ne są or­ga­ni­zo­wa­ne pod groź­bą grzyw­ny. Wszel­kie ze­zna­nia po­dat­ko­we są wy­mu­sza­ne ka­rą dłu­go­let­nie­go wię­zie­nia. Pań­stwo to ter­ro­ry­sta, któ­ry ma du­żą prze­wa­gę nad na­mi. Pań­stwo­wej wła­dzy na­le­ży uni­kać, ukry­wać się przed nią, żyć obok. A jak nas zła­pie, to moż­na uży­wać do­wol­ny­ch za­klęć, któ­ry­ch wy­ma­ga, by wy­my­kać się jej.

  Czło­wiek po­wi­nien być mi­ły, przy­ja­zny i do­bro­dusz­ny. Nie po­wi­nien in­ny­ch krzyw­dzić, okra­dać ich, oszu­ki­wać, wy­mu­szać na ni­ch co­kol­wiek prze­mo­cą. Gdy to zro­bi, słusz­nie spo­tka się z ade­kwat­nym od­we­tem. Gdy ko­goś na­pad­nie­my, to mu­si­my się li­czyć na­wet z tym, że on nas za­bi­je i bę­dzie to słusz­ne.

  Czło­wiek, któ­ry chce uczyć swo­je dzie­ci po swo­je­mu i zna­leźć im i opła­cić do­wol­ne­go na­uczy­cie­la, któ­ry chce się le­czyć w wy­bra­nej i opła­co­nej przez sie­bie fir­mie zdro­wot­nej, któ­ry chce po swo­je­mu za­bez­pie­czać się na sta­ro­ść, któ­ry chce się ubez­pie­czyć w do­wol­nie wy­bra­ny przez sie­bie spo­sób, któ­ry chce uży­wać do­wol­nej wa­lu­ty, któ­rą in­ni za­ak­cep­tu­ją, ni­ko­mu krzyw­dy nie ro­bi — je­st mi­ły, przy­ja­zny i do­bro­dusz­ny. A pań­stwo przy po­mo­cy po­li­cyj­nej pa­ły na­rzu­ca nam swój sys­tem w ty­ch wszyst­ki­ch spra­wa­ch. Za­bie­ra nam si­łą owo­ce na­szej pra­cy i or­ga­ni­zu­je nam po pań­stwo­we­mu opie­kę zdro­wot­ną, edu­ka­cję czy eme­ry­tu­rę. A więc pań­stwo to jaw­ny, bru­tal­ny ter­ro­ry­sta. To ma­fia, któ­ra zbie­ra ha­ra­cz na rze­ko­mą ochro­nę. Ża­den czło­wiek nie po­wi­nien ta­kie­go pań­stwa utrzy­my­wać, wspie­rać go i mu słu­żyć. Bo czło­wiek po­wi­nien być mi­ły, przy­ja­zny i do­bro­dusz­ny. Ter­ro­ry­stę po­wi­nien zli­kwi­do­wać. Ter­ro­ry­sty le­piej uni­kać. Ter­ro­ry­stę moż­na oszu­ki­wać.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

Ta­gi: gps65, człowiek, wolność, dobro, odwet, obrona

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Ijontichy

24-02-2023 [19:33] - Ijontichy | Link:

Gdzie sie zaczął człowiek,a gdzie sie skończy
 https://youtu.be/avjdKTqiVvQ
 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-03-2023 [20:22] - Grzegorz GPS Św... | Link:

To jest nie na temat.

Obrazek użytkownika marsie

24-02-2023 [21:04] - marsie | Link:

W sumie to "pieprzenie polskiego kotka za pomocą unijnego młotka", poczytaj sobie Biuletyn (https://biuletynnowy.blogspot.com), to może coś zrozumiesz?

 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

02-03-2023 [13:02] - Grzegorz GPS Św... | Link:

To też jest nie na temat.

Obrazek użytkownika jazgdyni

26-02-2023 [11:21] - jazgdyni | Link:

Czło­wiek po­wi­nien być mi­ły, przy­ja­zny i do­bro­dusz­ny. Nie po­wi­nien być zły, nie­przy­jem­ny i agre­syw­ny. Oczy­wi­ście nie po­wi­nien się cał­ko­wi­cie wy­zbyć agre­sji, bo nie wia­do­mo z kim bę­dzie miał do czy­nie­nia w nie­spo­dzie­wa­nej sy­tu­acji.

Niby się zgadza. Odpuszczałem, jak byłeś szczeniakiem. Lecz teraz siwy łeb, to powiem, czego nie pojmujesz: przede wszystkim człowiek nie może być dupkiem. Jeszcze parę dekad, to może zrozumiesz, bo nadal jesteś idealną egzemplifikacją tego określenia.

Obrazek użytkownika sake3

26-02-2023 [13:27] - sake3 | Link:

@jazgdyni.....Człowiek przede wszystkim powinien być sobą,a nie grać narzuconych czy wyuczonych ról.

Obrazek użytkownika jazgdyni

26-02-2023 [14:33] - jazgdyni | Link:

Masz rację.

Ile ja już wersji tego gościa widziałem. Dziwię się, że jeszcze nie deklaruje jakiejś specjalnej, egzotycznej płci.

Obrazek użytkownika tricolour

26-02-2023 [15:44] - tricolour | Link:

@jzg, spike & sake

Bardzo wam dziękuję, że zajmujecie się moją osobą w piękne, niedzielne popołudnie.

Jest to dla mnie dowód wprost, jak prawdziwe są moje oceny i jak bardzo trafne, skoro stać was - jak każdego prawdziwego polaka - wyłącznie na inwektywy. To was wyróżnia wśród wszystkich nacji - zawiść, zazdrość i prywata.

Argument, że niemcy przegrały wojnę i to coś robi jest piękny w swej przewrotności gdy jutro rano wyciągnięcie brudne ręce po chleb od niemieckiego pośrednika: bo przez trzydzieści lat wolności nie byliście w stanie zrobić sklepu czy fabryki mydła. O czymś bardziej skomplikowanym, jak latarka, szkoda gadać.

Więc przyznaję, że odcinam się od niemocy, kłamstw, pogardy i umysłowej miernoty, prywaty i sprzedajnosci - to są wasze najważniejsze cechy. Życzę wam szczerze wytrwałości w szukaniu pierwszej łopaty pod niemiecko-chińską fabrykę polskich samochodów elektrycznych.

Obrazek użytkownika sake3

26-02-2023 [16:44] - sake3 | Link:

QTricolour......Co prawda to prawda.Tak przyznaję,że mój komentarz, z godz.13:27 o treści  .,człowiek powinien być sobą a nie grać wyuczone czy narzucone role'' aż się trzęsie od inwektyw.

Obrazek użytkownika tricolour

26-02-2023 [16:53] - tricolour | Link:

@sake

Nie, nie trzęsie sie. Ale twoim podstawowym sposobem komunikacji jest krętactwo i manipulacja. Jak ta powyżej, przez co nie jesteś partnerem do rozmowy. Wiele osób ci to mówi, nazywając to dosadniej nawet - że nie potrafisz zrozumieć jednego zdania.

Ja mam inną opinię -- zdanie rozumiesz, ale sobie z nim nie radzisz (jak ten stary dupek z gdyni) więc uciekasz do zmiany treści na wygodniejszą dla siebie. Dupek robi podobnie - wyzwiskami - widać taki schemat rozwiązywania konfliktów wyniósł z domu rodzinnego.

Zastanów się nad tym, bo nie można być całe życie tchorzem. Polecam "Lalkę".

Obrazek użytkownika sake3

26-02-2023 [17:01] - sake3 | Link:

@Tricolour......Te osoby o których pan mówi nie są dla mnie żadnymi partnerami do rozmowy ani autorytetami,tylko zwykłymi pieniaczami dumnymi z tego że mogą kogoś wyśmiać i dokopać.Do tej grupy zaliczam również pana. Jesteście jedynie przykładami polskiego piekiełka wzorowanego na SokuZburaka.

Obrazek użytkownika tricolour

26-02-2023 [20:09] - tricolour | Link:

@sake

Nie wiem, co to jest ten sok z buraka, na który często tu się powołują. Podejrzewam, że jakaś durnota, jakich wiele, nieważne dla mnie.

Co do wyśmiewania i dokopywania, to robisz to bardzo często, ale potraktowana pięknym za nadobne, masz już pretensje. Zdecyduj się więc czy sama nie jesteś pieniaczem z tego buraka.

Obłuda jest cechą obrzydliwą dla mnie, ale rozumiem, że dla prawdziwego polaka może być wręcz życiowym kompasem. Jednakże na dłuższą metę jest ona niszcząca i nie pozwala na żadne bliskie relacje więc zastanów się nad tym (i piszę to zupełnie serio) gdy po raz kolejny będziesz tęsknie mówiła, że marzysz o barczystym blondynie. Barczyści blondyni mają bowiem wielką przestrzeń do wyboru i niekoniecznie muszą interesować się pieniaczkami gotowymi dokopać im i wyśmiać ich.

Obrazek użytkownika sake3

26-02-2023 [20:37] - sake3 | Link:

@Tricolour......A po cóż te pouczenia  troska o mnie.Jestem jaka jestem i inna nie będę choć akurat ja nikomu nie dokopuję ani nie wyśmiewam. A moje marzenia to nie tylko blondyn. Tu na Ziemi czekam aż UFO mnie odwiedzi.Za mojego życia bowiem na upragniony lot w kosmos się nie zanosi. Będzie chyba ciekawiej i milej niż tu na NB.A pan nie ma marzeń??,Biedny.Współczuję.To prosze posłuchać Leonarda Cohena.Może się i pan rozmarzy.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

03-03-2023 [01:16] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Za mojego życia bowiem na upragniony lot w kosmos się nie zanosi."

Jak masz 90 lat, to tak, ale jeśli masz mniej niż 80, to w ciągu 5 lat masz szansę na lot w kosmos. A jeśli masz 70, to masz szanse jeszcze przeżyć 15 lat, a wtedy już będzie można człowieka odmłodzić i polecisz w kosmos jako 40-latka. Ale to są spekulacje — po tym, jak dyskutujesz, można wnioskować, że masz raczej 15 lat, więc spokojnie jeszcze w kosmos sto razy polecisz. 

Obrazek użytkownika sake3

03-03-2023 [09:16] - sake3 | Link:

@Grzegorz Świderski......Sądzi pan ,że pietnastolatki nie mają żadnych milszych zajęć niż dyskusje z panem? Tym bardziej że polemiki z panem to rzecz ,,dyskusyjna'' ze względu na brak umiejętności jej prowadzenia przez pana i nadętą osobowość.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

03-03-2023 [13:30] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Insynuacje nie są dyskusją z oponentem ale z samym sobą. Ty nic innego nie robisz jak komentujesz tezy, które sobie wymyślasz i je wciskasz autorowi. 

Obrazek użytkownika sake3

03-03-2023 [13:52] - sake3 | Link:

@Grzegorz Świderski........To proszę mi podać przykład moich jak pan nazywa ,,insynuacji''.Ja niczego nie wymyślam,zawsze analizuję treść i trzy razy sie zastanowię zanim raz powiem.Pan natomiast nigdy nie odpowiada na zadane pytanie.Dyskusję ze mną pan nie prowadzi z uwagi na mój poziom 15-tolatki? Oczywiście bo pan albo odsyła do jakiegoś swojego blogu albo oskarża o głupotę czy personalny atak.Czy postawione moje już raz pytanie -jak Konfederacja i pan widzą rozpad Rosji,kto ma to zrobić i jakimi siłami jest w takim razie tym atakiem albo insynuacją? Jako działacz partyjny w kampanii wyborczej będzie pan musiał na spotkaniach odpowiadać na bardziej kłopotliwe pytania.Zachowa się pan tak jak wobec mnie obrażając pytającego albo odsyłając do opracowań czy obrażając się samemu? 

Obrazek użytkownika sake3

03-03-2023 [20:58] - sake3 | Link:

@Grzegorz Świderski......Właściwie to już nie musi mi pan odpowiadać jako pietnastolatce,bo to pewnie poniżej pańskiego poziomu dyskusja z taką jak ja osobą.Sama poszukałam i znalazłam odpowiedź na temat możliwego rozpadu Rosji.W internetowym plebiscycie na stronie ,,referendum'' wypowiedziało się 5,6 mln respondentów -Królewiec,Ingria,Kubań ,Syberia ,Ural za niepodległością społeczeństw narodowych dotąd będących w ramach imperium rosyjskiego.Wyniki były miażdżace choć to dopiero pierwsza jaskółka.Podaje to portal Kresy24

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

03-03-2023 [21:01] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Za każdy razem, gdy insynuujesz, piszę ci o tym. Idź więc do tych komentarzy i je kontynuuj, podając cytaty, w których jakoby twierdzę to, co sobie wymyśliłaś. 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-03-2023 [15:14] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Człowiek przede wszystkim powinien być sobą,a nie grać narzuconych czy wyuczonych ról."

A dlaczego nie mógłby jednocześnie być sobą i grać wyuczonych ról po swojemu? 

Obrazek użytkownika terenia

04-03-2023 [00:02] - terenia | Link:

'@Sake3

Tak  ," człowiek powinien być sobą a nie grać narzuconych..." Polecam świetną książkę (wprawdzie wydaną w 1964 r po raz pierwszy w USA) E.Berne "W co grają ludzie.Psychologia stosunków międzyludzkich." W Polsce wydana przez PWN ,wznowiona w 2019 r , i ciągle aktualna ,bo okoliczności i realia się zmieniają a zachowania ludzi niekoniecznie.Domniemywam,iż autor słów poniższej piosenki z 1968 r był po lekturze w/w  bestsellera   https://www.youtube.com/watch?...   

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

26-02-2023 [15:05] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Twój ko­men­ta­rz je­st nie­grzecz­ny. Je­śli nie wie­sz dla­cze­go, spy­taj ta­ty. By z in­ny­mi roz­ma­wiać, trze­ba opa­no­wać ele­men­tar­ne za­sa­dy kul­tu­ry. Idź się te­go na­ucz, a pó­ki nie umie­sz, pro­szę, byś się nie wy­po­wia­dał pod mo­imi not­ka­mi. Nie in­te­re­su­ją mnie awan­tu­ry, do któ­ry­ch dą­ży­sz. Tu je­st two­je miej­sce: https://naszeblogi.pl/64547-komentarze-na-naszych-blogach

Obrazek użytkownika jazgdyni

26-02-2023 [18:33] - jazgdyni | Link:

Bufon i plagiator.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

27-02-2023 [01:38] - Grzegorz GPS Św... | Link:

A konkretnie co jest plagiatem?

Obrazek użytkownika sake3

26-02-2023 [17:08] - sake3 | Link:

@GRzegorz Świderski.......Przepraszam pana,że pośrednio z mojego powodu pana blog jest zaśmiecany uwagami @Tricolour na temat nędznej kondycji umysłowej mojej osoby 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

26-02-2023 [20:41] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Tu większość zaśmieca notki swoimi wpisami pod nimi — żadna dyskusja się nie toczy, to jest festiwal przysrywanek i chamstwa. Tricolour czy jazgdyni to tylko wyjątkowo prymitywne chamy, których jedynym celem jest obrażania innych i szukanie awantur. Ale nawet ci bardziej wyrafinowani też nic ciekawego nie wnoszą do poruszanych tematów. Już o tym tu pisałem: https://naszeblogi.pl/64547-ko... 

Ten punkt regulaminu jest tu kompletnie olewany: "Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. ". Ten portal to duża zbieranina najgorszych internetowych szumowin. To wynika z tego, że oni są po prostu PRL-owskimi dziadersami, którym życie nie wyszło i wylewają swój jad w Internecie. 

Obrazek użytkownika jazgdyni

28-02-2023 [01:03] - jazgdyni | Link:

Czy nie trzeba być idiotą i przytulać się do Winnickiego, Bosaka i Brauna, chwaląc się jeszcze kandydowaniem do władz, gdzie w wyborach uzyskało się przedostatnie miejsce, gdy Konfederacja strzeliła sobie w prawe ucho (bo jak wiadomo, lewe jest ważniejsze). Konfederacji już nikt nie będzie traktował poważnie. Nawet Robert Bąkiewicz wypieprzył Winnickiego i Bosaka ze Stowarzyszenia Marszu Niepodległości (https://youtu.be/q5BT33_cy8A). Czyli należy domniemywać, że bloger GPS również popiera bestialski najazd Rosji.
I jaki brak rozumu, jaka nieustanna chęć przyklejania się do kogokolwiek, by nakarmić swoje nadmuchane ego, powoduje, że publikuje się na zdecydowanie patriotycznym i uczciwie prawicowym portalu.

Gdy wiele lat temu napisałem felieton o "francuskim skretynieniu" tworzącym m.in. libertarianizm, która to ideologia na oko wydaje się słuszna, choć w istocie jest wredna i aspołeczna, tenże GPS natychmiast ogłosił się libertarianinem. Gdy zdecydowałem się występować pod własnym nazwiskiem, to GPS również się ujawnił. Cały czas kradł, nie tylko spore fragmenty tekstów, ale nawet pomysły innych, tak, jakby od niego samego pochodziły.
To człowiek tak śliski, tak niestabilny i fałszywy w poglądach, że zrobił sam z siebie karykaturę. Taki właśnie atrakcyjny dziaders, co jeszcze może pojeździć na deseczce, albo dla rozgłosu, jeszcze przed otwarciem, kajakiem wpływać w Przekop.

Super kulturalna i poprawna Sake3 usiłuje dyskutować, nie przyjmując, że mówi do ucznia szkoły dla dzieci specjalnej troski. A to dosyć ciężkie.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

28-02-2023 [01:17] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Cały czas kradł, nie tylko spore fragmenty tekstów".

A konkretnie który fragment tekstu ukradłem?