Korwin powinien wrócić do brydża

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam (łac. „A poza tym sądzę, że Kartaginę należy zniszczyć”) – to jest łacińskie wezwanie w republice rzymskiej z ostatnich lat wojen punickich. Mówca i polityk rzymski Kato Starszy zawsze kończył swoje mowy tym zdaniem, nawet jeśli nie dotyczyły one Kartaginy.

  Ja­nu­sz Kor­win-Mik­ke, bę­dąc w Par­la­men­cie Eu­ro­pej­skim, każ­de swo­je prze­mó­wie­nie na do­wol­ny te­mat koń­czył fra­zą: „A po­za tym są­dzę, że Unia Eu­ro­pej­ska mu­si być znisz­czo­na.”

  Uwa­żam, że dziś, wszy­scy po­li­ty­cy, a w szcze­gól­no­ści po­li­ty­cy Kon­fe­de­ra­cji, a w szcze­gól­no­ści Ja­nu­sz Kor­win-Mik­ke, po­win­ni każ­dą swo­ją wy­po­wie­dź koń­czyć fra­zą: „A po­za tym są­dzę, że Fe­de­ra­cję Ro­syj­ską na­le­ży znisz­czyć”.

  Te dwie ana­lo­gie porównujące Ro­sję do Kar­ta­gi­ny i Unii są bardzo adekwatne. Tak jak ży­wot­nym in­te­re­sem Rzy­mu by­ło nie tyl­ko po­ko­na­nie, ale do­pro­wa­dze­nie do cał­ko­wi­te­go roz­pa­du Kar­ta­gi­ny, któ­rej ist­nie­nie za­wsze za­gra­ża­ło­by Rzy­mo­wi, tak też ży­wot­nym in­te­re­sem wszyst­ki­ch Eu­ro­pej­czy­ków, a w szcze­gól­no­ści Po­la­ków, je­st do­pro­wa­dze­nie do roz­pa­du Unii Eu­ro­pej­skiej. To znisz­cze­nie wcale nie musi pro­wa­dzić do wy­mor­do­wa­nia lu­dzi czy znisz­cze­nia in­sty­tu­cji, któ­re lu­dziom są po­trzeb­ne. To tyl­ko ozna­cza znisz­cze­nie two­rzą­ce­go się pań­stwa, fe­de­ra­cji mię­dzy­na­ro­do­wej, two­ru po­li­tycz­ne­go, któ­ry je­st szko­dli­wy. To tyl­ko li­kwi­da­cja zbęd­nej biu­ro­kra­cji.

  Do­kład­nie z ty­ch sa­my­ch po­wo­dów na­le­ży do­pro­wa­dzić do roz­pa­du Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej – bo je­st to cia­ło po­li­tycz­ne, któ­re w istot­ny spo­sób utrud­nia i nisz­czy ży­cie i swo­ich, i ob­cy­ch oby­wa­te­li. W szcze­gól­no­ści bar­dzo szko­dzi wszystkim Eu­ro­pej­czy­kom. To twór ban­dyc­ki, któ­ry zaj­mu­je się gra­bie­żą, gwał­ta­mi i mor­do­wa­niem. To twór wie­lo­kroć groź­niej­szy od Unii.

  Ktoś może po­wiedzieć, że to znisz­cze­nie Rosji to uto­pia. To je­st mo­car­stwo ato­mo­we, któ­re­go nie da się znisz­czyć. Mo­że tak, mo­że nie. Woj­na na Ukra­inie po­ka­zu­je, że to jed­nak mo­car­stwo na gli­nia­ny­ch no­ga­ch. Uda­ło się do­pro­wa­dzić do roz­pa­du ZSRR to i na­stęp­ną wła­dzę na Krem­lu uda się roz­bić. III Rzesza też była tysiącletnia, a jednak przetrwała tylko kilka lat.

  Roz­bi­cie Unii Eu­ro­pej­skiej to jesz­cze więk­sza uto­pia. To taka sama utopia, jaką był upadek Rzymu. Mi­mo to Kor­win od­waż­nie i bez skru­pu­łów na­wo­ły­wał do jej znisz­cze­nia. Nie ob­cho­dził go brak re­ali­zmu te­go działania. Uwa­żał, że re­al­ny, ży­wot­ny in­te­res je­st waż­niej­szy niż po­li­ty­ka re­al­na. A w sto­sun­ku do Ro­sji jed­nak po­li­ty­kę re­al­ną sta­wia wy­żej! Dla­cze­go? On uwa­ża, że rosyjskie imperium bę­dzie za­wsze, więc trze­ba z nim ja­koś po­ko­jo­wo uło­żyć sto­sun­ki i z nimi współ­pra­co­wać. O Kartaginie przed jej upadkiem też można było twierdzić, że będzie trwać wiecznie.

  Korwin po­wta­rza to po pol­ski­ch kon­ser­wa­ty­sta­ch z cza­sów za­bo­rów, któ­rzy mi­mo te­go, że Ro­sja za­gra­bi­ła wiel­kie ob­sza­ry Rzecz­po­spo­li­tej, to uwa­ża­li, że trze­ba z mo­ska­la­mi współ­pra­co­wać, bo opór był da­rem­ny. Polskie po­wsta­nia narodowe nie mia­ły szans po­wo­dze­nia, a tyl­ko wy­wo­ła­ły nie­po­trzeb­ne sank­cje dla rodzimej lud­no­ści.

  Z Unią Eu­ro­pej­ską je­st bar­dzo po­dob­nie. Opór je­st da­rem­ny, bo ten biu­ro­kra­tycz­ny twór je­st bar­dzo sil­ny, oni opa­no­wa­li pra­wie ca­łą Eu­ro­pę, więc trze­ba się z ni­mi ja­koś do­ga­dać, współ­pra­co­wać, iść na ugo­dę, za­ak­cep­to­wać kom­pro­mi­sy, po­go­dzić się z utra­tą nie­pod­le­gło­ści. Waż­ne, by nie sto­so­wa­li wo­bec nas sank­cji, by nie wstrzy­my­wa­li trans­fe­ru obie­ca­ny­ch pie­nię­dzy dla Pol­ski, by jak naj­mniej nam szko­dzi­li. To je­st do­kład­nie ta­kie sa­mo ro­zu­mo­wa­nie jak pol­ski­ch kon­ser­wa­ty­stów wo­bec za­bor­ców.

  Kor­win to ro­zu­mo­wa­nie zna, po­wta­rza i sto­su­je je ja­ko ar­gu­ment w dys­ku­sja­ch. A mi­mo to, w kwe­stii Unii Eu­ro­pej­skiej te­go nie sto­su­je, za­le­ca bunt i otwar­tą wal­kę – działa jak powstańcy, których krytykuje. Niemniej w sto­sun­ku do Ro­sji na­dal to ro­zu­mo­wa­nie utrzy­mu­je. Nie chce jej znisz­czyć, ale iść na kom­pro­mi­sy, współ­pra­cę, a na­wet so­ju­sz. Odrzuca bunt. To jesz­cze mia­ło ja­kiś sens przed agre­sją Ro­sji na Ukra­inę, ale te­raz już sen­su nie ma. Przed wrze­śniem 1939 ro­ku jesz­cze był sens w tym, by roz­wa­żać so­ju­sz z Hi­tle­rem. Ale po wy­bu­chu woj­ny dal­sze upie­ra­nie się przy współ­pra­cy z Hi­tle­rem sens stra­ci­ło. Stud­nic­ki miał ra­cję przed woj­ną, ale po agre­sji III Rze­szy na II RP ta ra­cja stra­ci­ła sens.

  W cza­sie za­bo­rów Po­la­cy mie­li ta­kie kon­cep­cje, by współ­pra­co­wać z sil­niej­szym za­bor­cą prze­ciw słab­sze­mu. Nie­mniej ni­ko­mu na­wet przez my­śl nie prze­szło to, by współ­pra­co­wać ze słab­szym prze­ciw­ko sil­niej­sze­mu. A Kor­win dziś pro­po­nu­je współ­pra­cę ze słab­szą Fe­de­ra­cją Ro­syj­ską prze­ciw sil­niej­szej Unii Eu­ro­pej­skiej. To głu­pie je­st. To nie je­st ani re­al­ne, ani mo­ral­ne. Wy­żej ce­ni bez­pie­czeń­stwo niż wol­no­ść, to nie uzy­ska i te­go, i te­go.

  Wę­gry me­an­dru­ją mię­dzy Brukselą a Moskwą, tro­chę po­pie­ra­ją jed­ny­ch, tro­chę dru­gi­ch, tro­chę z jed­ny­mi współ­pra­cu­ją, tro­chę z dru­gi­mi. A Pol­ska jed­no­znacz­nie stoi po stro­nie zachodu prze­ciw­ko Ro­sji. Nie wi­dać, by Wę­grzy wy­cho­dzi­li na swo­im po­dej­ściu le­piej niż Po­la­cy. Ugo­do­wo­ść wo­bec Ro­sji nie przy­no­si żad­ny­ch ko­rzy­ści.

  Uwa­żam, że Kor­win na sta­ro­ść zgłu­piał. Nie­ład­nie się sta­rze­je. Za­prze­pasz­cza ca­ły swój do­ro­bek ży­cia. On prze­ko­nał wie­lu lu­dzi do wol­ne­go ryn­ku, ka­pi­ta­li­zmu i li­be­ra­li­zmu. Dziś wie­lu wol­no­ściow­ców go kry­ty­ku­je i nie gło­su­je na je­go for­ma­cje głów­nie ze wzglę­du na nie­lo­gicz­ny sto­su­nek do Ro­sji. To wiel­ka szko­da, że Kor­win wpi­su­je się w ste­reo­typ lu­dzi, któ­rym sta­ro­ść od­bie­ra ro­zum.

  Na szczę­ście Kor­wi­na za­stą­pił już Sła­wo­mir Ment­zen, któ­ry ma du­żo bar­dziej re­ali­stycz­ne i lo­gicz­ne po­glą­dy. Bie­rze z Kor­wi­na to, co on gło­sił, gdy jesz­cze był mą­dry, a od­rzu­ca to, co Kor­win wy­gła­sza, gdy zgłu­piał. Więc czas Kor­wi­na się już de­fi­ni­tyw­nie skoń­czył. Nie­ch już za­mil­czy i na sta­ro­ść wró­ci do bry­dża. To bar­dzo faj­na gra, wciąż ży­wa, wciąż pro­wa­dzą­ca do eks­cy­tu­ją­cy­ch walk spor­to­wy­ch.

  A po­za tym są­dzę, że Fe­de­ra­cję Ro­syj­ską na­le­ży znisz­czyć.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/gps65

PS. Notki powiązane:

Tagi: gps65, Korwin Mikke, brydż, Rosja, Kartagina, Unia Europejska, polityka

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika u2

28-11-2022 [13:20] - u2 | Link:

Kor­win od­waż­nie i bez skru­pu­łów na­wo­ły­wał do jej znisz­cze­nia

Żaden Korwin, to zwykły Mikke. Kupiłem specjalnie dwie książki brydżowe z PRL-u i przekonałem się, że współautor jednej ksiązki Macieszczaka to Mikke, żaden Korwin. Macieszczak dziwnie szybko umarł w 1986. Widać znajomość z Mikke mu zaszkodziła.

PS. Pisałem już że Mikke mi podpadł kiedy zaczął w jednym z wywiadów toczyć pianę z pyska na PJK. To już było po jego wizytach w ambasadzie rosyjskiej. Widać tak go tam "zadaniowali" kacapy :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

28-11-2022 [13:44] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Kor­wi­na za­da­nio­wa­li i na­dal za­da­niu­ją pol­scy kon­ser­wa­ty­ści z cza­sów za­bo­rów. On je­st po­dob­ny do Ka­czyń­skie­go, któ­re­go za­da­niu­je przed­wo­jen­na sa­na­cja. Obaj ży­ją kon­cep­cja­mi z prze­szło­ści. Ka­czyń­ski dla­te­go roz­ka­zał nisz­czyć Kor­wi­na przez pro­pa­gan­dę w TV, któ­rej po­kło­sie wy­raź­nie wi­dać na tym por­ta­lu, bo kon­ty­nu­uje spo­ry sprzed woj­ny mię­dzy en­de­cją a sa­na­cją. Kor­win i ca­ła Kon­fe­de­ra­cja ba­zu­ją na en­de­cji wy­wo­dzą­cej się z pol­skie­go kon­ser­wa­ty­zmu, dla­te­go obec­ne wła­dze tak bar­dzo ich nie­na­wi­dzą i oskar­ża­ją o szpie­go­stwo na rze­cz Ro­sji.

Ale le­wi­co­wa opo­zy­cja (co do­ty­czy też PO) jaw­nie so­jusz­ni­cza wo­bec Nie­miec, o szpie­go­stwo na rze­cz Ro­sji oskar­ża głów­nie rzą­dzą­cy PiS i ma na to du­żo lep­sze ar­gu­men­ty, niż PiS na Kon­fe­de­ra­cję. Każ­da kon­cep­cja po­li­ty­ki za­gra­nicz­nej i szu­ka­nie so­ju­szy je­st u nas uży­wa­na przez prze­ciw­ni­ków po­li­tycz­ny­ch do oskar­ża­nia o szpie­go­stwo i ko­la­bo­ra­cję. To wy­ni­ka z po­li­ty­ki za­bor­ców, któ­rzy swo­je kon­cep­cje "dziel i rzą­dź" za­szcze­pi­li w na­szą no­wą so­cjal­de­mo­kra­tycz­ną kul­tu­rę polityczną.

To wza­jem­ne oplu­wa­nie się i oskar­ża­nie jed­ny­ch Po­la­ków przez dru­gi­ch o szpie­go­stwo na rze­cz Ro­sji, to kon­ty­nu­owa­nie sta­ry­ch spo­rów z cza­sów za­bo­rów. To prze­jaw te­go, że Ro­sja­nie sku­tecz­nie za­szcze­pi­li w nas swo­ją wschod­nią men­tal­no­ść. To szcze­gól­nie wy­raź­nie wi­dać u lu­dzi sta­ry­ch, któ­rzy nie wy­szli z pe­ere­lu, do­mi­nu­ją­cy­ch na tym por­ta­lu. Kor­win je­st wy­jąt­ko­wy pod tym wzglę­dem, bo on utknął nie w PRL-u, ale w za­bo­ra­ch i my­śli o Pol­sce tak, jak­by ca­ły czas by­ła pod za­bo­ra­mi. I ma pod tym wzglę­dem du­żo ra­cji. Ale ta sta­ra ra­cja za­sła­nia mu nie­ste­ty ogląd współczesności. 

Obrazek użytkownika u2

28-11-2022 [14:09] - u2 | Link:

le­wi­co­wa opo­zy­cja (co do­ty­czy też PO) jaw­nie so­jusz­ni­cza wo­bec Nie­miec, o szpie­go­stwo na rze­cz Ro­sji oskar­ża głów­nie rzą­dzą­cy PiS i ma na to du­żo lep­sze ar­gu­men­ty, niż PiS na Kon­fe­de­ra­cję

Lewizna z pełomafią jest niejawnie sojusznicza wobec Kremla, dlatego o własne grzechy oskarża Dobrą Zmianę (patrz pożyczka moskiewska Lesia Millera, wypowiedzi Tuska o robieniu biznesu z Rosją, taką jaką jest, czyli państwem terrorystycznym). A wy kuń-federaci jawnie wspieracie Kreml, głosząc np. hasła deukrainizacji Polski, w obliczu wojny Kremla z Zachodem. Dopuścić was do rządzenia w Polsce to od razu Polska staje się kolonią moskiewską :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

28-11-2022 [14:13] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Dzięki za dobitne potwierdzenie tego, co napisałem. Jak lodówkę otwierasz, to też pewnie widzisz samych ruskich szpiegów.

Obrazek użytkownika u2

28-11-2022 [14:17] - u2 | Link:

widzisz samych ruskich szpiegów.

To ty piszesz o szpionach. Ja piszę, że kuńfa jest jawnie partią Rosji, a lewizna i pełomafia jawnie partią Niemiec, a niejawnie partią Rosji. To są proste sprawy :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

28-11-2022 [15:15] - Grzegorz GPS Św... | Link:

To, że PiS jest partią na usługach Rosji, jest uzasadnione i udokumentowane dużo lepiej, niż to, że Korwin jest ruskim szpiegiem. Na temat uzależnienia prominentnych członków PiS od Putina powstało kilka książek i wiele artykułów. W stosunku do Konfederacji są podnoszone tylko argumenty na poziomie magla, oparte na bzdurnych domniemaniach, a agenturalność PiS-u ma podstawy w wielokroć większej liczbie poszlak i praktycznych sytuacji. Silnie uzasadniona agenturalność partii rządzącej jest wielokroć bardziej szkodliwa dla Polski niż domniemania marginalnej opozycji.

Obrazek użytkownika u2

28-11-2022 [15:17] - u2 | Link:

PiS jest partią na usługach Rosji

No tak, wspieranie Ukrainy to usługa dla Rosji. Może w końcu Rosja się ucywilizuje na zachodnią modłę, a nie wschodnią :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

28-11-2022 [15:49] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Równie dobrze można twierdzić, że PiS wspiera niejawnie Putina. Tak samo jak Niemcy. Ta teza jest lepiej uzasadniona niż to, że Konfederacja jawnie wspiera Rosję. To wszystko są tezy służące do tego, by Polaków skłócić. Rosja sieje u nas zamęt i nastroje hejterskie — najbardziej temu ulega lud pisowski. Propaganda najlepiej działa wśród przygłupów — bo tylko głupki wchodzą w spór między bratnimi, socjaldemokratycznymi, identycznie rządzącymi PiS i PO. To, co się dostaje przy okazji Konfederacji to tylko wióry, które lecą, gdy się rąbie drzewo. Spór między PO i PiS to najpoważniejsze nieszczęście Polski ostatnich dekad. Ten spór wygenerowały postpeerelowskie służby, które służyły Rosji, a potem część przewerbowali Amerykanie. To nasze hejterstwo i szukanie wszędzie ruskich onuc to przejaw walki u nas obcych mocarstw. Ci, którzy pogłębiają te spory, służą tym mocarstwom na szkodę Polski.

Obrazek użytkownika u2

28-11-2022 [16:06] - u2 | Link:

PiS wspiera niejawnie Putina

Oczywiście, że wspiera jawnie i niejawnie. Bo im dłużej prowadzi Putler tę samobójczą wojnę, tym bardziej rozwala Rosję, a na to tylko czekają Chiny :-)

Obrazek użytkownika sake3

28-11-2022 [17:42] - sake3 | Link:

@u2.....Polecam tekst z S24 będacy streszczeniem wystąpienia politologów rosyjskich na temat przyszłości Polski ,Ukrainy ,Krajów Półwyspu Bałkańskiego.Nie pierwszy to taki występ i z pewnością nie ostatni.Groźby  już całkiem jawny ,plany stworzenia rosyjskojęzycznego kolektywu z barbarzyńców do których też zaliczają Polskę którą trzeba wchłonąć do ,,imperium''.Dugin się kłania,bo to chyba jego uczniowie.A w Polsce politycy gromią Kaczyńskiego za jego prorosyjskość wydumaną i rzekomą.POlitycy KOnfederacji zapene udają e nie słyszeli tych wypowiedzi u Sołowiowa w telewizji Rassija1 ,a może też takie poglądy podzielają Pani Merkel też chyba je podziela,bo chce dalszej i bardziej intensywnej wspólpracy z Putinem w dziedzinie bezpieczeństwa.A to dobre. 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

09-12-2022 [03:54] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"a może też takie poglądy podzielają"

Skąd takie wniosek? Poproszę o choć jedną ich wypowiedź, która by to sugerowała.

Obrazek użytkownika sake3

28-11-2022 [14:44] - sake3 | Link:

Na Korwina-Mikke trzeba spojrzeć oczami profilera.Zrozumieć jego metodę postępowania dla osiągnięcia celu jakim jest zaistnienie.Dzisiaj szansę na zaistnienie ma polityk wyrazisty,zauważalny a nie mądry,przewidujący,cy oddany swojej pracy i celowi któremu służy.Korwin-Mikke postawił na oryginalność,by rzeczywiście stać się zawuażalnym i tak osiągnął swój cel.Zwłaszcza młodzież do czasu oczywiście uważała go za guru.Bardziej więc można go podziwiać za spryt niż za wątpliwą charyzmę On nie zgłupiał na starość,jego kontrowersyjne ,zmieniające się,a niekiedy szokujące poglądy prezentował od zawsze po czym też okazały się jedynie do do własnej promocji. 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

28-11-2022 [15:39] - Grzegorz GPS Św... | Link:

W tym, co mó­wi i pi­sze Kor­win-Mik­ke od po­cząt­ku swo­jej ka­rie­ry pu­bli­cy­stycz­nej, nie ma nic ory­gi­nal­ne­go. On to wszyst­ko po­wta­rza po wie­lu my­śli­cie­la­ch, na­ukow­ca­ch, eko­no­mi­sta­ch, no­bli­sta­ch, któ­rzy na­pi­sa­li po­rząd­ne trak­ta­ty na­uko­we o wol­nym ryn­ku, li­be­ra­li­zmie, ka­pi­ta­li­zmie czy le­se­fe­ry­zmie. On wszyst­ko po­wta­rza za ta­ki­mi my­śli­cie­la­mi jak: John Loc­ke, Adam Smi­th, Frédéric Ba­stiat, Ale­xis de To­cqu­evil­le, Lu­dwig von Mi­ses, Erik von Ku­eh­nelt-Led­dihn, Mil­ton Fried­man, Frie­dri­ch Hay­ek, Mur­ray Ro­th­bard, Da­vid Fried­man, Hans-Her­mann Hop­pe i wie­lu, wie­lu in­ny­ch. A w Pol­sce ma­my ta­ki­ch tu­zów jak: Ro­man Dmow­ski, Ro­man Ry­bar­ski, Edward Tay­lor, Fe­liks Ko­necz­ny, Mi­ro­sław Dziel­ski, Ste­fan Ki­sie­lew­ski, Krzysz­tof Dzier­żaw­ski, Ro­bert Gwiaz­dow­ski. On sam nic nie wy­my­ślił, on tyl­ko z ni­ch zrzy­na. To, że je­go my­śl wy­da­je się ory­gi­nal­na, wy­ni­ka tyl­ko z te­go, że Pol­skę zdo­mi­no­wał mark­si­zm-le­ni­ni­zm i key­ne­si­zm, więc ci mą­drzej­si na­ukow­cy są ma­ło zna­ni. 

So­ju­sz z Ro­sją roz­wa­ża­li wszy­scy pol­scy my­śli­cie­le po­li­tycz­ni, któ­rzy nie go­dzi­li się na osa­mot­nia­ną Pol­skę mię­dzy dwo­ma wiel­ki­mi wro­gi­mi im­pe­ria­mi. On to za ni­mi po­wta­rza i dla­te­go na przy­kład chwa­li Or­ba­na. Nikt roz­sąd­ny nie twier­dzi, że Or­ban je­st szpie­giem Ro­sji — Or­ban po pro­stu po­sta­wił na złe­go ko­nia, po­my­lił się w swy­ch spe­ku­la­cja­ch. Do­kład­nie tak sa­mo je­st z Kor­wi­nem — je­st za ma­ło ory­gi­nal­ny. Dziś już wi­dać wy­raź­nie, że po­li­ty­ka Or­ba­na nie dzia­ła. Ba­lan­so­wa­nie mię­dzy Ro­sją i EU nic nie da­je, więc ar­gu­men­ty przed­wo­jen­ny­ch pol­ski­ch en­de­ków i kon­ser­wa­ty­stów prze­sta­ły dzia­łać, nie pa­su­ją do współ­cze­sno­ści. Aku­rat w po­li­ty­ce za­gra­nicz­nej po­trze­ba ory­gi­nal­nej my­śli, bo po­wta­rza­nie za daw­ny­mi geo­po­li­ty­ka­mi je­st bez sen­su. Kor­wi­no­wi brak tej po­trzeb­nej ory­gi­nal­no­ści.

Obrazek użytkownika sake3

28-11-2022 [16:00] - sake3 | Link:

Ja miałam na myśli oryginalność,niecodziennośc zachowania,szokowanie,niekoniecznie tylko poglądy. Wygłaszając swoje kwestie uważnie patrzy czy już dostatecznie zaszokował i czy oburzenie jest przynajmniej na średnim poziomie.Zrzynać cudze wypowiedzi może dowoli,przecież nie wszyscy w Polsce są znawcami dzieł myślicieli ,ekonomistów czy noblistów.Mnie przypomina takiego złośliwego chochlika który krwi napsuje ale nic cennego ani ciekawego nie wnosi oprócz happeningów.

Obrazek użytkownika Jabe

28-11-2022 [18:15] - Jabe | Link:

Och, on uwielbia być kon­trowersyj­nym! Dawniej pilnował przy tym, by jego wy­powiedzi dało się logicznie obronić. Na jego nie­szczęście generalnie ludzie z rzadka tylko myślą logicznie, jeśli w ogóle. Proszę zauważyć, ilu jego krytyków próbuje głoszone przez niego poglądy atakować na tym gruncie.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

28-11-2022 [19:29] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nie widzę nic niecodziennego w jego zachowaniu. To standardowo wyglądający i ubierający się mężczyzna, mówiący poprawnie po polsku, wypowiadający się zawsze sensownie i logicznie. Nic w tym dziwnego, oryginalnego czy szokującego. Jedyne co go wyróżnia to wada wymowy — mówi niewyraźnie, bełkotliwie. Jego wypowiedzi sprawiają wrażenie szokujących tylko dla ludzi słabych na umyśle, którzy nie rozumieją tego, co mówi. Dla takich wszelkie wywody burzące ich fałszywe mniemania będą szokujące. Ale tacy ludzie mogą bez problemów czytać powoli jego książki czy artykuły, by lepiej zrozumieć poglądy, które powtarza. Wyróżniającą cechą Korwina-Mikke jest to, że wszystko, co mówi, ma też precyzyjnie opisane w swoich książkach. Mało jest takich polityków, którzy tak precyzyjnie i szczegółowo tłumaczą na piśmie poglądy wybitnych naukowców i ekonomistów. Jak się przeczyta jego wytłumaczenie, to wtedy wyraźnie widać, że w tym nie ma nic szokującego. Ale rozumiem, że dla kogoś wychowanego w PRL-u, otumanionego komunistyczną indoktrynacją, normalność może być szokująca.

Obrazek użytkownika Jabe

28-11-2022 [16:06] - Jabe | Link:

A Kor­win dziś pro­po­nu­je współ­pra­cę ze słab­szą Fe­de­ra­cją Ro­syj­ską prze­ciw sil­niej­szej Unii Eu­ro­pej­skiej. To głu­pie je­st. – Nie wiem, co on tam ostatnio wy­gaduje, zwra­cam jednak uwagę, że ana­logicznie, gdy to Rosja była sil­niejsza, głupotą można było nazywać wal­czenie akurat z nią. Tyle w tym sensu. Istotne, że w Fede­racji Rosyjskiej nie jesteśmy i nie musimy się spod jej buta wyzwalać.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

04-12-2022 [15:13] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Fede­racja Rosyjska nigdy nie była silniejsza od Unii Europejskiej, a nawet od samych Niemiec. Więc Polsce pomiędzy dwoma mocarstwami ewidentnie lepiej jest szukać sojuszu z Niemcami. Gdy do obu sąsiadów utrzymujemy wrogość, gdy sojuszy szukamy u Anglosasów, to Niemcy zbliżają się do Rosji na naszą zgubę. Teraz na szczęście, przez totalną głupotę Putina, Niemcy czy chcą, czy nie, muszą się od Rosji odcinać, co jest dla nas cholernie korzystne. Teraz najbardziej opłaca nam się integrować z Ukrainą i wspierać ją w ramach całego NATO.

Obrazek użytkownika u2

04-12-2022 [15:24] - u2 | Link:

Niemcy zbliżają się do Rosji na naszą zgubę.

Na swoją zgubę, trzeba być ślepym i niemożebnie głupim, aby postawić na rosyjski gaz i likwidować swoje elektrownie atomowe.

Obrazek użytkownika Jabe

04-12-2022 [17:46] - Jabe | Link:

Rosja istniała, nim powstała Unia Europejska. Mieliśmy z nią pewne problemy. Nie należało z nią walczyć, bo była silna? Nie jestem zwolennikiem samobójczych zrywów, ale to nie jest argument, by się jej poddawać. I Stanom Zjednoczonym zresztą też.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

04-12-2022 [18:32] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Zanim powstała UE istniał ZSRR, który się rozpadł. Dzięki temu Polska odzyskała niepodległość. Gdy na gruzach ZSRR powstała Federacja Rosyjska UE istniała i była wielokroć silniejsza. Więc słusznie wstąpiliśmy do NATO. Szukanie sojuszu z Rosją było, jest i będzie całkowicie bez sensu, bo tylko możemy na tym tracić, bo Rosja to inna cywilizacja, która jest zaborcza, zbrodnicza i zamordystyczna. Wszystko, co płynie ze wschodu, jest złe. Socjalizm w Polsce został zainstalowany na ruskich bagnetach. I do dziś nas niszczy, powoduje biedę i zacofanie, do dziś nie możemy się z tego wyzwolić i nie umiemy wprowadzić wolnego rynku i kapitalizmu. A nie możemy, bo nas ruscy silnie zindoktrynowali, tak że już kolejne pokolenia uczą się uwielbienia dla ruskiej statolatrii i ideologii socjaldemokratycznej. PiS, PO, PSL, SLD i inne partie lewicowe, są silnie przesiąknięte tą ideologią i ją ochoczo w Polsce realizują, niszcząc nas materialnie. Rosja w dowolnej postaci to nasz największy wróg i dla Polski kluczowe jest to, by ich totalnie rozbić. Wolnorynkowa Ukraina może nam w tym bardzo pomóc.

Obrazek użytkownika u2

04-12-2022 [18:43] - u2 | Link:

Wszystko, co płynie ze wschodu, jest złe.

Bzdura, Japonia, Korea Południowa to liderzy technologiczni współczesnego świata.

PS. ChRL również jest potęgą w technologii, ale to komuszki i od nich nie warto brać wzoru :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

07-12-2022 [14:50] - Grzegorz GPS Św... | Link:

No i co z tego? Technologia nie jest zła i płynie z zachodu na wschód. Są liderami w wykorzystywaniu tej technologii, która do nich płynie.