Joe Biden bardzo niebezpieczny, zapowiedź katastrofy

Trudno dyskutować z czyimiś poglądami, bo te są nieodłączną wartością każdej osoby tak, jak jego cztery, własne litery. Co innego poglądy, które oznaczają katastrofę dla całego świata.

Joe Biden raczył powiedzieć, że Antifa, to tylko ideologia. Dodajmy, że w imię tej ideologi, akceptując ją, akceptujemy przemoc, a nawet napady z bronią, np. w Europie, w USA i w wielu innych zakątkach. Co to oznacza? Stalin i bolszewicy byli zwykłymi bandytami, napadali na ludzi, domy, banki, pociągi i rabowali. Ktoś powiedział, że to ideologia, a bandyci przekształcili się w rewolucjonistów. Oczywiście, cały czas obowiązywały zasady stosowane w bandach, a więc eliminacja wszystkich, którzy, nawet teoretycznie, mogli zagrozić przywódcy, hersztowi bandy. W ten sposób wymordowano ok. połowy ludności Rosji.

A co oznaczają wynoszone na piedestał, przez Bidena elity, a cała reszta, to ci gorsi? Rasa aryjska, nadludzie, a cała reszta, to gorsi, wręcz podludzie. Elity zaczęły finansować bojówki Hitlera itp., bo wzrost zbrojeń oznaczał wzrost zysków firm. A ci gorsi, to rasy mające pracować na swych panów, a Żydzi mieli zostać wymordowani, co stało się, w dużej części, faktem.

Nazywanie bandytyzmu ideologią, a tak postąpił Biden, jest skrajnie niebezpieczne, a taka osoba nigdy nie powinna, nawet, ubiegać się o najwyższy urząd w państwie.

Mało poczytna strona nie ma przełożenia na kampanię w USA, więc nie będę się wysilał i jedynie dokonam zwykłego tłumaczenia w tłumaczu google, bez stosownych korek, poprawiających te tłumaczenie.

Piotr Solis
Joe Biden very dangerous, announcement of disaster

It is difficult to argue with someone else's views, because they are an inherent value of every person, just like his or her own four letters. The views that mean a catastrophe for the whole world are different.

Joe Biden deigned to say that Antifa is just an ideology. Let us add that in the name of this ideology, by accepting it, we accept violence and even armed robbery, e.g. in Europe, in the USA and in many other places. What does it mean? Stalin and the Bolsheviks were ordinary bandits, they raided people, houses, banks, trains and robbed. Someone said it was an ideology and the bandits turned into revolutionaries. Of course, the rules applied in the gangs were in force all the time, so the elimination of all who, even theoretically, could threaten the leader, the gang leader. About half of Russia's population was murdered in this way.

And what do the elites that are put on a pedestal by Biden mean, and all the rest are the worse? The Aryan race, the superhumans, and all the rest, are worse, even subhuman. The elites began to finance Hitler's militias, etc., because the increase in armaments meant an increase in companies' profits. And the worse ones are the races that were to work for their masters, and the Jews were to be murdered, which was, in large part, a fact.

Calling bandit an ideology, as Biden did, is extremely dangerous, and such a person should never, even, run for the highest office in the state.

An unreadable page does not translate into a campaign in the USA, so I will not make any effort and will only make a simple translation in a google translator, without the appropriate plugs to improve the translation.

Piotr Solis
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika sake3

22-10-2020 [10:29] - sake3 | Link:

To bardzo pomyslowe użyć starego sklerotyka do przepychania lewackiej ideologii,przymykania okiem na już szalejący terror poprawności politycznej.Niestety to już nie tylko USA w trakcie kampanii ma ten problem z jego wypowiedziami i ich skutkami.Te już są bowiem widoczne.Przedstawiciel skorumpowanych elit Biden(sądząc chocby po jego synu) atakuje naród,atakuje inne państwa np.Polskę i Węgry.Czy on w ogole wie gdzie te kraje się znajdują,wątpię.Czy Pan zauważył,że pobłażanie dla korupcji tak wsparte przez Bidena daje niedobry przykład innym krajom?Polska też to doświadcza i to w stopniu przerazającym.Skorumpowana kasta prawnicza,tupet Giertycha,sędzi Morawiec ,politykówPO,odmóżdżonych celebrytów to też wynik podporzadkowywania się nowemu ,,ładowi''.