P r o g r a m R e w i t a l i z a c j i k u l t u r o w ej

 
P r o g r a m
R e w i t a l i z a c j i  k u l t u r o w e j
Z i e m i   L u b e l s k i e j
 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykupiło Pałac Lubomirskich w Lublinie, który ma być przeznaczony na Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Budynek usytuowany jest przy Placu Litewskim, a więc w centralnym miejscu Lublina, w sąsiedztwie pomnika marszałka Piłsudskiego, którego mieszkańcy nie pozwolili usunąć; pomnika Żołnierza Nieznanego, który miasto odnowiło, Konstytucji Trzeciego Maja i pomnika Unii Polsko-Litewskiej.Sąsiedztwo znakomite i zobowiązujące. Nadarza się więc wyjątkowa okazja dokonanie przemeblowania kulturowego całej Ziemi Lubelskiej i zdjęcia z niej zasłony PKWN-owskiej, a więc fatum ciążącego od 70 lat.

Ziemię lubelską w kontekście geograficznym będziemy tu rozumieli jako terytorium ograniczone do obecnego województwa lubelskiego, natomiast w kwestii kulturowej jego przestrzeń sięga do czasów piastowskich. Taki podział wynika ze względów praktycznych i obecnych wyznaczników politycznych. Kresy choć sięgały daleko na wschód, to dziś za Bugiem rozciąga się już niepodległe państwo ukraińskie i białoruskie. I ten podział musi być jasny i jednoznaczny.

 
Pięć zasad rewitalizacji kulturowej województwa
lubelskiego

  1. Ziemia Lubelska dziś należy do pogranicza Polski i regionu granicznego Europy. Potrzebni są tu nowi ludzie, nowe struktury oraz „renesansowe” myślenie o regionie, sprawach Polski i Europy - takie, które cechowało elity dawnych kresów wschodnich.
  2. Nowe prądy epoki zmuszają nas do odwrócenia tendencji kulturowych.  Multikulturalizm przegrał, a więc wracamy do koncepcji państw narodowych. Na swoim terytorium administracyjnym, to my Polacy kształtujemy politykę wewnętrzną, kulturową i edukacyjną. Fakt ten zmusza nas do odbudowania własnej prawdy: kultura narodowa musi mieć swojego właściciela, tysiącletnie doświadczenie swojego depozytariusza i swoje autorytety, a państwo – dobrze wykształconych i świadomych obywateli. Patriotyzm – tak; nacjonalizm – nie.
  3. Na pograniczach myślenie kategoriami mamony z reguły prowadzi do destabilizacji kulturowej i politycznej, przynosi więc wymierne korzyści silniejszemu. Pogranicze nie może być zarzewiem konfliktów. Pośrednikiem w sprawach przyszłości regionu i państwa nie może być ludność pogranicza, lecz musi być legalny rząd, który kształtuje własną politykę wewnętrzną i zagraniczną .
  4. Kultura niższa jest źródłem atrakcyjności kultury wyższej, ale to kultura wyższa decyduje o rozwoju kultury narodowej i w dalszej kolejności – całej cywilizacji.
  5. Obecne granice Polski mają charakter optymalny

 
 
P r o g r a m
 
Program będzie dotyczył pięciu elementów (podmiotów) kulturowych:
 

  1. Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej,
  2. Instytutu Pamięci Narodowej,
  3. Wojskowej Obrony Terytorialnej Kraju,
  4. Centrum Aktywacji Regionalnej.

Ad 1.  Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej
Do „ściany wschodniej”, która jest wschodnią granicą Unii Europejskiej, należą cztery województwa: podkarpackie, lubelskie, mazowieckie, podlaskie i częściowo – mazursko -warmińskie. Aktywizacja tej części Polski powinna mieć formę rozwojowo – zaporową oraz biznesowo – kulturową. Dwa województwa przygraniczne: podkarpackie i mazowieckie wykazują zdecydowaną aktywność przemysłową, dwa pozostałe: lubelskie i białostockie powinny utrzymać kulturowy balans i całą „ścianę wschodnią” nasycać treściami kulturowymi.

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej w Lublinie powinno być wizytówką kilkuwiekowej chrześcijańskiej pracy cywilizacyjnej na Wschodzie (w Lublinie podpisano Unię Lubelską). Ale jego powołanie i misja nie mogą kojarzyć się z przeniesieniem stolicy Niemiec do Berlina, które, wg słów Adenauera, miało oznaczać wskrzeszenie idei pruskiej. Działalność MZWDR zamyka się w obecnych granicach Polski i nie może być uważana jako przenoszenie idei polskiej na sąsiednie państwa: Ukrainę i Białoruś.

Idea polska na wschodzie skończyła się. Kulturowe dziedzictwo Rzeczypospolitej, jakie pozostało na terenach dawnych kresów, jest własnością zamieszkałych tam ludzi i do nich należy wola i sposób jego wykorzystania. Pozostał jednak nierozwiązany wciąż problem: jak dziedzictwo jagiellońskie zakotwiczone w dworach i dworkach szlacheckich, a także istotę tej najwyższej kultury która tam się narodziła, przenieść do Polski i włączyć je w aktualny kulturowy obieg? Należy się zastanowić, czy w tej materii nie wykorzystać region Białej Podlaski, gdzie po dziś dzień żyje jeszcze tradycja szlachecka. Oczywiście, nie dla wskrzeszenia instytucji polskiego szlachcica, lecz przejęcia idei szlacheckiej, która kształtowana była od X – XVII w. I to ona pozwoliła zespolić wiele narodów, zbudować jedność Rzeczypospolitej i zatrzymać pokój na kilka wieków. Ta idea jest i będzie najważniejszym budulcem polskiej kultury, nie można jej więc lekceważyć. Od 1945 r. zmieniły się granice państwa, potrzebujemy więc nowej syntezy epok: piastowskiej, jagiellońskiej, okresu zaborów, II RP i PRL. Bez tej wielkiej pracy myśl polska, kultura i państwo skazane będą na stagnację.

Obecne granice Polski mają charakter piastowski i optymalny. Muzeum Lubelskie w Lublinie ma bardzo ciekawą ofertę edukacyjną i intelektualną, ale jego zasięg ogranicza się do regionu. MZWDR, swym zasięgiem programowym ma obejmować całe polskie Kresy. Powinno być więc łącznikiem i wraz z Muzeum Lubelskim i, być może z lubelskim oddziałem Instytutu Dziedzictwa Narodowego, pełnić rolę wiodącego ośrodka kulturalnego – najpierw w regionie, a potem już samodzielnie, na terenie całego kraju. Jego działalność z jednej strony musi uspokajać wschodnich sąsiadów, a z drugiej pokazywać Polakom, a także politykom własnym i zachodnim, doniosłość polskiej kultury, zwłaszcza, w dziedzinie demokracji i stosunków kulturowych. Działalność Muzeum nie powinna służyć ekspansji, lecz powszechnemu podniesieniu wiedzy, budowaniu polskiej tożsamości i siły moralnej naszego społeczeństwa. Dopiero podniesienie kulturowe wszystkich sąsiednich państw może w przyszłości stać się ofertą jakiejś formy dobrowolnej konfederacji państw. Większość narodów całej Europy Środkowo-Wschodniej na za sobą doświadczenia destrukcyjnej działalności pięciu państwa totalitarnych. Wszystkie chcą zobaczyć swoją prawdziwą twarz.

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, wspólnie z IPN O/Lublin i Centrum Aktywizacji Regionalnej, powinno prowadzić działalność edukacyjną i łączyć najwyższą wiedzę kulturową z motywacją intelektualną i społeczną. IPN powinien przekazywać wiedzę nie ilościową (np. ile i jakie były organizacje podziemne), lecz przede wszystkim jakościową – a więc np. dlaczego tak młodzi ludzie dobrowolnie ryzykowali życie w obronie swojego państwa? Istotą jest racjonalny przekaz myśli i idei. Muzeum Lubelskie może znakomicie ten przekaz wzbogacić. Obrona państwa dziś jeszcze nie domaga się rozlewu krwi, lecz wiedzy i odpowiedzialności za kulturę, naukę i rodzinę. Wojska terytorialne powinny ściśle współpracować z powyższymi instytucjami. Województwa sąsiadujące na ścianie wschodniej ukierunkowane na biznes powinny wspomagać finansowo tę działalność i same korzystać z jej dobrodziejstw.
 
Ad. 2 Instytut Pamięci Narodowej Oddział Lublin
IPN jest instytucją nową. Istnieje od 2000 r. Posiada zasób archiwalny organów bezpieczeństwa państwa z obszaru całego województwa. Obszar badań naukowych IPN został przesunięty z 1939 r. do 1917 r. Pozwala to, poprzez konfrontację dwóch epok, dużo lepiej poznać istotę państwowości II RP, motywacje moralne Żołnierzy września 1939 r., jak również późniejszą działalność Polskiego Państwa Podziemnego i wybory ideowe podziemia powojennego. Ta wartość niszczona przez cały PRL i III RP, nie może zginąć, a ciągłość idei polskiej nie może zostać przerwana. Jednocześnie długoletni kontakt ze źródłami pozwoli lepiej zrozumieć i ocenić istotę działalności UB/SB od 1945 do 1990 r., co oczywiście jest cenną wiedzą przy formowaniu nowej wizji państwa.

IPN posiada cztery oddziały, które mogą podjąć inicjatywę współpracy z Muzeum i wojskowymi oddziałami terytorialnymi. Są nimi: Biuro Edukacji Narodowej, Biuro Badań Historycznych, w mniejszym stopniu: Wieloosobowe Stanowisko do Spraw Upamiętniania Walk i Męczeństwa oraz Biuro Poszukiwań i Identyfikacji. Oczywiście, projekt wymaga odpowiedniego przystosowania poszczególnych Biur IPN O/Lubelskiego, ich dofinansowania i dobrania odpowiednich kadr. To jakość przyszłych kadr zadecyduje o sukcesie całego przedsiewzięcia.
IPN, ze względu  na swoją specyfikę, jest niezbędnym elementem całości.
 
Ad 3. Wojskowa Obrona Terytorialna kraju
WOT jest częścią polskiej armii i częścią polskiego społeczeństwa. Nie jest organizacją najemną. Jego siła nie opiera się tylko na sprawności fizycznej, rodzaju sprzętu i odpowiednich zarobkach, lecz również na świadomości, poczuciu wspólnoty, tożsamości i dobrym kontakcie ze społeczeństwem. Wzorem jest tu przedwojenny stosunek ludności do harcerstwa, wojska oraz różnych grup paramilitarnych i patriotycznych.

Do 1993 r. wojsko polskie było elementem obrony Układu Warszawskiego. Okres od wyjazdu Armii Czerwonej z Polski (1993) do 2015 r. możemy nazwać jako przejściowy. Od 2016 r. wszystko zaczyna się zmieniać. Polska potrzebuje formacji i edukacji, a polskie społeczeństwo i polskie wojsko odpowiedniego stopnia świadomości. Dziś żołnierz musi posiadać odpowiednie morale, odpowiednią wiedzę wojskową, geopolityczną, topograficzną, elektroniczną i kulturową oraz odpowiednią sprawność fizyczną. Te elementy połączone kontaktem społecznym budują długotrwałą siłę. Wojsko broni, WOT i ludność wspomaga.

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej przekazuje ważną, czasami nawet strategiczną, wiedzę lub informacje kulturową, które potrzebne są do budowania świadomości społecznej, przyszłości państwa i obywatelskiej formacji intelektualnej. Jakość tej formacji buduje świadomość i motywację moralną żołnierza i dowódcy. IPN, jako instytucja zajmująca się badaniem działalności organów bezpieczeństwa PRL, wzbogaca i uwrażliwia czujność, a także interpretuje ducha walki Żołnierzy Niezłomnych. Centrum Aktywacji Regionalnej, oprócz prezentowania bogactwa regionu, może współuczestniczyć w rozpoznaniu topografii i przekazywaniu tajemnic dawnej sztuki obronnej.

Cytaty z Piłsudskiego:
- „Żadne zdrowe społeczeństwo nie będzie, bez zdobycia się na opór czynny, znosić gospodarki bandytów podtrzymywanych przez władze i władz podtrzymywanych przez bandytów. I jeśli takim społeczeństwem jesteśmy – podobnych gospodarzy powinniśmy się pozbyć”.

- „Do obrony granic państwa społeczeństwo powinno dać przede wszystkim to, co w języku wojennym nazywa się morale. Naród, który owej morale nie ma dość mocno wyrobionej, ma w każdej wojnie z góry olbrzymią szanse przegranej”.

Cytaty z Dmowskiego:
- „Jestem Polakiem – to słowo w głębszym rozumieniu wiele znaczy. Jestem nim nie dlatego tylko, że pewne moje osobiste sprawy łączą mnie bliżej z nimi, niż z obcymi, ale także dlatego, że obok sfery życia osobistego, indywidualnego znam zbiorowe życie narodu, którego jestem cząstką, że obok swoich spraw i interesów osobistych znam sprawy narodowe, interesy Polski, jako całości, interesy najwyższe, dla których należy poświęcić to czego dla osobistych spraw poświęcić nie wolno”.

- „Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam , im wyższy przedstawiam typ człowieka. Bo im szersza strona mego ducha żyje życiem zbiorowym narodu, tym jest mi ono droższe, tym większą ma ono dla mnie cenę i tym silniejszą czuje potrzebę dbania o jego całość i rozwój. Z drugiej strony, im wyższy jest stopień mojego rozwoju moralnego, tym więcej nakazuje mi w tym względzie sama miłość własna”.

Cytaty z Witosa
- „Gdyby zaszła taka potrzeba, musimy podjąć walkę na śmierć i życie, bo lepsza nawet śmierć niż życie w kajdanach, lepsza śmierć niż podła niewola. Precz z małodusznością, precz ze zwątpieniem. Ludowi, który jest potęgą, wątpić nie wolno, ani rezygnować nie wolno. Trzeba ratować Ojczyznę, trzeba jej oddać wszystko – majątek, krew, życie, bo ta ofiara stokrotnie się opłaci, gdy uratujemy państwo od niewoli i hańby”.

- „Wyznaję zasadę, że nigdy i nigdzie, w żadnym państwie nie wystarczy i dla obrony, i dla każdej innej sytuacji państwa, ani klika, ani poszczególny, choćby najwięcej genialny człowiek. Ciężar ten musi wziąć na siebie całe społeczeństwo. Nie chcemy więc, aby Polska budowana była na jednym człowieku, chcemy, ażeby budowało ją całe społeczeństwo”.
 
Ad 4. Centrum Aktywacji Regionalnej
 Województwo lubelskie jest swoistym muzeum polskości pod gołym niebem. Na tej ziemi urodziło się bardzo dużo najwybitniejszych ludzi naszej kultury, mieszkały tu znamienite rodziny i rody. To źródło siły. Niestety, takiej świadomości społeczeństwo województwa nie ma i, poza turystami, niewielu z tego bogactwa korzysta. Prócz Muzeum Lubelskiego nikt nie wyjaśnia na czym wielkość tej ziemi polega, a uczniowie i studenci są poza obiegiem właściwej edukacji kulturowej. Program szkolny coraz bardziej pozbawiany jest elementów tożsamościowych. Literatura przedmiotu odnotowała dość dużo monografii cząstkowych i tylko dwie całościowe. Ich poziom jest różny. Ponadto w wielu monografiach cząstkowych zakłócone zostały właściwe proporcje, zatarła się też istota i prawda tej ziemi.

Województwo lubelskie ma cztery, zupełnie niewykorzystane, ośrodki bardzo silnie umocowane w historii Polski: Lublin, Zamość, Puławy oraz region Łukowa i Białej Podlaski. Każdy z nich wnosi swoje specyficzne dziejowe bogactwo, swoją mądrość i przestrogi, które w dzisiejszej dobie Polacy powinni znać i wykorzystać. Na terenie województwa Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków obejmuje całość zasobów materialnych, Muzeum Lubelskie jest ambasadorem Województwa Lubelskiego, ale nie ma struktury, która syntetyzowałaby pozostawioną tu myśl tej ziemi. Instytut Dziedzictwa Narodowego O/Lublin w dużej mierze zajmuje się dziedzictwem przestrzeni i archeologią. Natomiast Centrum Aktywizacji Regionalnej powinno stanowić ośrodek i kuźnię nowego myślenia i nowych kadr inteligenckich. Ścisła współpraca Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, z IPN-em i Wojskową Obroną Terytorialną powinna wytworzyć nową falę odbudowy polskich demokratycznych i tradycyjnych wartości – najpierw na terenie województwa, a potem na obszarze całego kraju. Muzeum Lubelskie i Muzeum Ziem Wschodnich mają więc bardzo ważne zadania, mogą korzystać z tych samych nośników informacji lecz ich cel jest różny. I obydwa są bardzo ważne. O wszystkim, podkreślmy raz jeszcze, zadecyduję nie tyle programy, co odpowiednie kadry na odpowiednim poziomie merytorycznym. Kadry nie mają patrzeć na mody i trendy, lecz jak ziemniaki, rękami wyciągać mądrość z tej ziemi.
 
Podsumowanie
Współcześni Polacy mają coraz większy problem z poczuciem świadomości kulturowej i postawą odpowiedzialności za własny rozwój. Potrzebna jest nam „dobra zmiana”, a więc odpowiedni ludzie, nowy sposób myślenia, fakty dokonane i właściwa informacja.

Województwo lubelskie mentalnie nadal leży w środku „obwarzanka”, o którym wspominał Piłsudski. Na tej ziemi w II RP budowano również COP, który, w założeniach, sytuowany był poza zasięgiem ówczesnego niemieckiego i rosyjskiego lotnictwa. Kresowe położenie województwo uzyskało dopiero po 1993 r., a więc wraz z wyjazdem armii rosyjskiej z polskiego terytorium. Mieszkańcy regionu należą do ludności osiadłej i obeznanej z kultura bizantyjską, ale doświadczenie specyfiki pogranicza ma ono raczej niewielkie.

Wszystko wskazuje na to, że granica na Bugu jest trwałą granicą Unii Europejskiej. Województwo lubelskie stało się więc regionem, który bezpośrednio sąsiaduje z państwem będącym w stanie wojny. Fakt ten wymusza na Polsce wiele zachowań prewencyjnych – na płaszczyźnie militarnej i kulturowej. Armia bez łączności ze społeczeństwem ma charakter najemny, łączność i wsparcie okolicznej ludności czyni z niej pełnowartościową jednostkę obronną. Edukacja żołnierzy daje motywację w walce i pomaga w tworzeniu programów pokojowych.

Niniejszy projekt Rewitalizacji Kulturowej Województwa Lubelskiego dostosowany jest do możliwości i faktycznych zadań powołanego Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej w Lublinie; pozwala więc, całej Ziemi Lubelskiej, stworzyć płaszczyznę odbicia w kierunku należnego jej miejsca na mapie kulturowej całej Polski.

Artykuł ukazał się w "Kurierze Wnet" Nr 48/2018 (czerwiec), dodatek "Śląski Kurier Wnet", s. 10.
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

09-06-2018 [21:13] - Imć Waszeć | Link:

Witam. Właśnie z ciekawością i pewnym zaskoczeniem przeczytałem artykuł o armii terytorialnej jako idei zrealizowanej w różnych krajach. W Wikipedii są dwa ciekawe artykuły na ten temat. Pierwszy dotyczy brytyjskiej "armii rezerwistów", a drugi analogicznego projektu stworzonego jeszcze przez Brytyjczyków w Indiach.

Army Reserve (United Kingdom): https://en.wikipedia.org/wiki/...
Territorial Army (India): https://en.wikipedia.org/wiki/...
Auxiliary Force (India): https://en.wikipedia.org/wiki/...

Armię terytorialsów ma nawet Indonezja - Rejimen Askar Wataniah: https://en.wikipedia.org/wiki/...
Etiopia: https://en.wikipedia.org/wiki/...
A także Niemcy, ponownie od 1969 roku: http://www.dtic.mil/dtic/tr/fu...

Trudno tę ciekawostkę zauważyć, a raczej łatwo przeoczyć, i prawdopodobnie stąd bierze się krytyka polskiego rozwiązania przez niemieckie media i niemieckie partie. Gdy Putin zagarnął Krym, komentatorzy zwracali uwagę na to, że dokonały tego specjalne oddziały terytorialsów rosyjskich, tak więc nie lekceważyłbym żachnięcia niemieckiego. Bundeswehra oficjalnie jest obrazem nędzy i rozpaczy, ale co my tak naprawdę wiemy o garnizonach wojsk terytorialnych Niemiec? U Niemców tego rodzaju koncepcja formacji zbrojnej istnieje od drugiej połowy dziewiętnastego wieku, tak więc zdążyła się dobrze zakorzenić w świadomości społeczeństwa i w strukturze administracyjnej. To dzięki tym rozwiązaniom Niemcy w 1939 roku szli jak burza - gdzie miejsce zwalniał Wehrmacht, tam zaraz wkraczały garnizony. Warto o tym pamiętać, że tego rodzaju formacje były również tworzone w ramach NATO:

https://www.globalsecurity.org...
Heer w czasach drugiej wojny: https://www.feldgrau.com/WW2-G...

Zapewne więcej jest w tej oto książce - "Clausewitz and Escalation: Classical Perspective on Nuclear Strategy" Stephen J. Cimbala.

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

10-06-2018 [10:51] - Ryszard Surmacz | Link:

@ Imć Waszeć
No dobrze, ale my nie musimy sięgać do innych, obcych, wzorców. Mamy swoje - oczywiście przedwojenne. A czyż był "Sokół", Strzelec, harcerstwo  (tak znakomicie funkcjonujące w czasie II wojny jako Szare Szeregi), Drużyny Bartoszowe, i wszystkie inne paramilitarne organizacje - oczywiście stosownie do czasów. Nazwa "terytorialsi" dziś statystycznemu Polakowi sugeruje jakieś obce pochodzenie Wojsk Obrony Terytorialnej.
Pytaniem istotnym jest co dziś robi Antoni Macierewicz? Dlaczego nie stoi na czele tej formacji? Więcej, gdy go odsunięto, okazało się, ze to właśnie on narzucał standardy. Po jego odejściu chyba we wszystkich strukturach prezydenckich nagle poczuto już taki luz, że laudacje i kampania wyborcza stały się ich programem sztandarowym. A ja jako obywatel i wyborcza, zamiast czuć dumę, a przynajmniej satysfakcję ze zmiany władzy, ogarnia mnie coraz większy niesmak. Po raz kolejny ktoś chce zrobić ze mnie kretyna.
Wracając do meritum, WOT jest racjonalną częścią formacji obronnej, bez obecności której armia nie ma bezpośredniego kontaktu ze społeczeństwem, którego ma bronić. Wojsko bez takiego kontaktu jest wojskiem najemnym.
Ogólnie ma Pan rację. Niemiecka myśl polityczna i wojskowa jest zupełnie inna niż polska. Istotą niemieckiej jest ekspansja zewnętrzna (Drang nach Osten), polskiej obrona własnego terytorium bez ekspansji zewnętrznej (gonimy wroga do granicy własnej). Proszę zauważyć, że jak Jan Zamoyski szedł na Wielkie Łuki, to szlachta nie chciała uchwalić podatków bo to ekspansja. Właśnie przez tego typu doktrynę sami sobie zaszkodziliśmy. Po śmierci Iwana Groźnego rodzące się państwo moskiewskie można było uspokoić i ukształtować na własna modłę. Stało się inaczej i później zapłaciliśmy rozbiorami. Dziś musimy odwojowywać (rusycyzm) to, co napsuło PO i dodatkowo formować własna strategię.

Ale niemiecki rewizjonizm sięga czasów zwycięstwa Prus na Francją w 1871 r. i wielkiej dystrybucji, jaką dostali od Francji. W tamtym czasie przewróciło im się w głowie. Znany jest list intelektualistów do króla, w którym pisano, że Niemcy są rasa panów i powinni panować nad światem. Potem był okres rodzenia się geopolityki i równocześnie idei mniejszości niemieckiej NSDAP, SA, SS itd. Tak, w czasie II wojny, gdy Niemcy wchodzili nie tylko do Polski, ale również do Norwegii, to juz wcześniej mieli przygotowany grunt. Ani Polacy, ani Norwegowie nie zorientowali się, że totalnie szpiegowani. Całkiem, jak dziś w Polsce - przecież partia niemiecka w Polsce jest bardzo tak silna. Na tę siłę procowały dwa niemieckie pokolenia i przynajmniej jedno polskie (większość nieświadomie). Znane są programy niemieckie, zwłaszcza dotyczące ziem odzyskanych, których celem było wyłapywanie zdolnej polskiej młodzieży z cechami przywódczymi (!) i zapraszanie jej od Niemiec na odpowiednia formację i po pieniądze, ale także fundowanie ukierunkowanych grantów, tekturowe pojednanie, itd.

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

10-06-2018 [12:31] - Imć Waszeć | Link:

W zasadzie dałem właściwą odpowiedź na pytanie "jak" w tekstach poniżej, ale spróbuje ją jeszcze doprecyzować. Może nie będzie to stricte o obronie terytorialnej, ale ja uważam, że to pozostaje w nurcie. Jak mówiłem, kiedyś żyłem w pewnym rozdarciu, gdyż wmówiono mi, jak i innym Polakom, że kulturę polska trzeba obcinać i ociosywać, "oczyszczać z elementów", żeby była "czysta" i "polska". Dotyczyło to między innymi muzyki. Jak popatrzy się na repertuar Mazowsza, to jest ten motyw wyraźnie widoczny. Ja nazwałem to roboczo "kolbergizacją". Już kiedyś na tym forum (bodaj u pani Izabeli) pisałem o kłamliwym poszukiwaniu "prawdziwy Polaków" i czym się skończy odrzucanie każdego, którego rodzic lub dziadek choćby w jednej czwartej był "nie nasz". Czyli się "zanieczyścił". Pisałem o tym bodaj w kontekście żydów, ale dotyczy to ogólnego trendu, narzucanego nam poprzez niegdysiejszych "narodowców" przez Ochranę oraz Łubiankę.

Tymczasem słyszałem od dziadków, że gdzieś tam za lasem jest "inna" kultura, którą oni się zachwycali. Były oczepiny i zaręczyny, gdy pod dom panny przychodzili młodzi ludzie i na trzy głosy śpiewali ludowe piosenki. Była też cerkiew. To miało stać się dla "Polaków" dziczą. Mieli się na to rzucić i zostawić kolejny krwawiący kawałek słowiańszczyzny Rosji. Łatwo zrozumieć intencje Rosjan, ale dlaczego dla nas to stawało się dziczą? Po prostu nie pojmuję jak nas łatwo robiono w ciula. Otóż odpowiedzi udzieliły mi wczesne lata 90-te, gdy rozpoczęła się ekspansja kultury "ruskiej" na imprezy typu noc Kupały lub festiwale transgraniczne. Na tamtych terenach aktywny był też niejaki Miron Sycz (proszę sobie poczytać w Wiki). Ubijano tam w głowach młodzieży tezę, że ta muzyka i kultura nie jest w żaden sposób związana z Polską, że jest obca, ruska, czyli "tutejsza". Że ta młodzież też nie jest związana z Polską, jest tutejsza i przed polskością winna się bronić. Polacy w tej narracji mieli stać się, tak jak przez wieki ustawiał nas do bicia oraz rozgrywał carat a potem bolszewizm, najeźdźcami i obcymi. Panami, szlachtą, czyli wszystkim najgorszym dla kultury zakorzenionej we wsiach. Na tych imprezach potem pojawiali się jacyś dziwni Ukraińcy i wciskali oczywiście swoje narracje, częstując wódeczką. Wypierali polskość, aż wszędzie zaczął panować język chachłacki jako mniej obciachowy. Tego było już dla mnie za wiele. Nie wiedziałem jeszcze jak, ale czułem że muszę coś z tym zrobić. Muszę to w siebie wchłonąć, przetrawić i wyprodukować przeciwciała.

Nie będę powtarzał tu całej treści poniższych postów i wszystkiego tego, co już napisałem na forum w innych miejscach, a jedynie wskażę pewien ciekawy wątek. Kiedyś rozmawiając ze znajomym o muzyce góralskiej i zjawisku Golec Orkiestra zasugerowałem, że gdy zmienią nieco instrumentarium, uwspółcześnią aranżacje i instrumentarium, to osiągną cel podobny, jak Irlandczycy ze swoją muzyką. Nie pomyliłem się.

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

10-06-2018 [13:04] - Imć Waszeć | Link:

Doszedłem do przekonania, że tylko wychodzenie do ludzi, otwieranie się na ich kulturę poprzez dostosowywanie własnej, przyniesie jakiś użyteczny efekt. Pozwoli zacząć mozolny proces sklejania tego, co bezkresny "kochający" nas "panslawizm" moskiewski rujnował od trzech wieków. Pojąłem, że aby zbudować Wielką Polskę, trzeba uczynić z polskości ideę ekspansywną, wchłaniającą, a nie wypluwającą wszelką inność i kulącą się w sobie ze strachu przed obcością. To nie wymaga żadnych karabinów, a jednak przynosi efekty. Gdy spojrzy się w lustro, to za sobą zobaczy się te same przedmioty i niemal identyczny świat, ale odbity, skręcony w przeciwną stronę. Właśnie to opisywałem wyżej na przykładzie działań Rosji i obecnie Ukrainy. Gdyby posłużyć się metaforą, to oni kręcą się żywotnie wokół tych spraw jak nie przymierzając robaki, zaś my z własnej woli odgrywamy tu rolę martwego połcia mięsa do zeżarcia. Tak właśnie nas programowano. Też o tym dawniej na NB pisałem i wykazywałem na konieczność stworzenia doktryny politycznej, posługując się przy tym wydzielinami intelektu pierwszego ideologa Wielkiej Rosji pana Dugina (tamże przejmowanie idei panslawizmu). Tak, niechybnie potrzeba nam także doktryny kulturowej.

W linkach muzycznych poniżej podałem przykłady utworów z pogranicza, a w zasadzie powinniśmy mówić, że z terenu dawnej Polski. Powinniśmy to wchłaniać, a nie odrzucać, pozwalając wchłaniać wszystko Rosji i nacjonalistom ukraińskim, czy białoruskim. To jest warunek naszego dalszego istnienia. Tak samo jak Ukraińcy sparzyli się na Donbasie, tak samo Białorusini już dziś przekonują się czym jest dusząca miłość Rosji do Słowian i jak bardzo Rosja chce ich "ucywilizować" i pozbawić tożsamości, choć przez dziesięciolecia zarzucała to kłamliwie "Panom" i Polakom. Sądzę, że za jakieś 50 może 70 lat (dwa pokolenia) Białorusini będą gotowi do wzięcia tematu na klatę. Tylko czy my będziemy do tego gotowi?

Aby nie przeciągać, posłużę się dużo mówiącym przykładem. Proszę zobaczyć komentarze pod tym utworem:
https://www.youtube.com/watch?...

SlavicUltraNationalist: Amazing stuff, Chwała Polska from Serbia!
Gosia Biedronczyk: Ja mieskom w górach i tom pieśn śpiewomy
Tomasz Sprężyna: Takie piosenki to powód dlaczego zostałem w Polsce. Chce żeby moje dzieci nauczyły się właśnie takiej Polskości.
yaro: Prawie 3 tys. łapki w dół??????Pewnie PONowocześni antypolacy.
Flying Eagle TV: Somehow, the Detroit Tigers found this song and used for their firework show at their polish night.
etlrduce: I love this!! Greetings from Croatia <3
Umit Abi GT: Greetings Poland from Turkey
That Crazy Dude: love from Romania
SASHA DE CREIL: i am russian and polish i love my origine !!! <3
Vulcan 14: Over 100 years ago my Polish ancestors left their home for America, I’m going back. I’m a stranger here.

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

10-06-2018 [19:01] - Ryszard Surmacz | Link:

@ Imć Waszeć
Uff... Waszmość, napisałeś dokładnie to, czego oczekiwałem od muzyki mówiąc, że niesie w sobie tajemnice. Tej tajemnicy nie można ani okłamać, ani skalać - jest jak dziewica. I właśnie to jest najcenniejsze. Ale wiem, że to dopiero płycizny tego, co można osiągnąć. Jeszcze mi bardzo daleko do tego, co już osiągnąłeś. Oczywiście, wchodzenie pomiedzy ludzi i do ludzi procentuje i owocuje. Życie jest wśród ludzi. Ja doszedłem do tych samych wniosków podczas prac reportażowych. Wartość tego, co się rozumie, widać po zelówkach, a w muzyce zapewne po plątowisku "zerwanych strun". Oczywiście, polska kultura, kiedy była wielka - wchłaniała i przetwarzała.
Przez ładnych kilka lat (a to ciągnie się do dziś) bardzo intensywnie poznawałem Śląsk. Często zastanawiałem się skąd bierze się siła Ślązaków. Ano właśnie z własnej kultury regionalnej. I wiele problemów pogranicza podlaskiego przypomina, pogranicze (dziś już socjologiczne) na Śląsku. Na Podlasiu Rosja, na Śląsku - Niemcy. Jednak to, co się liczy na zewnątrz, należy do kultury wyższej.
Pisze Pan bardzo ważne rzeczy, które i ja od lat próbuje tłumaczyć, ale dla większości Polaków ten fałszywy koralik wciąż jest jeszcze bardziej atrakcyjny, niż babcina perła . Na dole przetrwamy, ale na górze pozbawiono nas przewodników kulturowych, zanieczyszczono nam kod i zbełtano myśli w głowach. Który to już raz musimy odbudowywać to, co dla nas najważniejsze w polityce, w historii, w walce o przetrwanie. Ile razy jeszcze będziemy musieli podążać tą sama drogą, po której z trudem szli nasi najwybitniejsi? Ile razy jeszcze będziemy musieli sięgać do korzeni, nie po to, aby się rozwijać, lecz po to, aby przetrwać?
Oczywiście, doktryna kulturowa jest potrzebna nie tylko Polsce, ale całej Europie. To warunek przetrwania, I myślę, że Polacy powinni zrozumieć, że JPII był twórcą własnej szkoły, którą na wzór świecki trzeba kontynuować. Jak to zwykle bywa, nie pozostawił po sobie uczniów, którzy dostosowaliby ją do warunków dnia dzisiejszego. Ważne, że to właśnie on zobaczył świat w najwyższego pułapu. I ważne, że to tylko jego postać jest ogólnie akceptowalna, nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. JPII jest naszym paszportem w świat. Muzyka jest łącznikiem towarzyszącym, ale elitarnym.

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

09-06-2018 [21:37] - Zygmunt Korus | Link:

Ukraińskie zagrożenie na zaproszenie...
Oto odnośnik - jak sobie po PiS-ie pojechał narodowiec niezrzeszony Robert Winnicki. Oj prawda w oczy niedługo zakole wszystkich polskich dupków, co bulgają swe durnoty o nacjonalistach nad Wisłą. Brawo Panie Robercie - lapidarnie, ale jakże prawdziwie. Zatkało gęby wszystkim w Sejmie.
http://www.bibula.com/?p=102025

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

10-06-2018 [11:51] - Ryszard Surmacz | Link:

@ Zygmunt Korus
Panie Zygmuncie napisał Pan tak, że nie do końca rozumiem, co chciał Pan powiedzieć. Wyczuwając intencję mogę jedynie dodać, że znaleźliśmy się w podobnej sytuacji gospodarczej, jak na zachodzie - brak rąk do pracy. Czyli wpadliśmy w pułapkę - młodzież, która powinna zostać w kraju, wyjechała za chlebem. I właśnie tę sytuację wykorzystuje rosyjska polityka, jak zwykle.
Co do Ukrainy. Jest ona w dalszym ciągu na rozdrożu - może się cofnąć i porozumieć z Rosją, a wówczas Ukraińcy będący na naszym terytorium okażą się mniejszością. A skoro mniejszością, to Rosjanie będą mieli sam punkt zaczepienia w Polsce, jak  dziś w Ługańsku na Ukrainie, gdzie bronią swojej mniejszości. Co z tego wynika? Wynika problem mniejszości, o jakim się nam nie śniło. Gdyby natomiast nawet, jakimś cudem, Ukraina została przyjęta do UE, to mamy ten sam problem, ale w wersji niemieckiej.  Tak czy siak, jak g...  wyłazi fasadowość (tekturowe) podejście polskich elit, ale też i samego polskiego społeczeństwa, do rzeczywistości.
Jeżeli wystąpienie Winnickiego zatkało wszystkim gębę w Sejmie, to jest to bardzo zły prognostyk. To dowód na to, że polskich elit nie ma i że elity wykuwają się one wyłącznie w walce.

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

10-06-2018 [01:37] - Imć Waszeć | Link:

PS. Jak zwykle trochę o muzyce. Do Rosjan można mieć wiele zastrzeżeń, ale jeśli chodzi o muzykę, to są po prostu genialni. Dlaczego tak jest, nie wiem. Nawiasem mówiąc wielu z nich to po prostu zruszczeni Polacy, więc może po prostu przejdźmy do rzeczy. Muzyka poważna kompozytorów rosyjskich (nie sowieckich) jest stałym elementem mojego koszyka muzycznego od początku lat 90-tych. Kiedyś kupowałem na CD masowo sonaty, symfonie i rozmaite składanki. Słuchałem tego na okrągło. Rimski-Korsakow, Szostakowicz, Czajkowski. To są rzeczy powszechnie znane, a ja tutaj chcę się skupić na tych aspektach, które mało przebijają się do powszechnej świadomości. Piję do tego, co było przedmiotem fascynacji w naszym kraju przez co najmniej dwie trzy dekady. Nazwano to kiedyś korzeniami słowiańskimi w muzyce, chociaż ja raczej widzę w tym odkłamywanie polskiej kultury, która została wzięta na widelec przez zaborców, a potem przez żydów i celowo zniekształcona, by nas otumanić i wynarodowić. Wcale nie chodzi mi o szerzenie jakiejś ideologii panslawizmu, lecz o czystą muzykę. O czyste doznania estetyczne. Rzucę od razu pierwszy przykład grupy, która swoją drogę wgłąb słowiańskiej duszy rozpoczęła od wymyślenia sztucznego języka. Noc Kupały już tuż tuż, a ja brałem w nich udział przez wiele lat właśnie na wschodzie Polski. Może jeszcze raz Bóg da mi możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu. To zostaje w duszy niczym ostry cierń, który mimo wszystko ocieka miodem. Ponadto to jest dobry kawałek z pogranicza ethnojazzu:

Dikanda - Piriwiejsa: https://www.youtube.com/watch?...
Dikanda - Staro Nevestinsko: https://www.youtube.com/watch?...

Słyszał Pan kiedyś muzykę cerkiewną? Ja nie tylko słyszałem, ja tam byłem, a nawet stałem oko w oko z bat'ką Sawą (Hrycuniak). To jest właśnie muzyka, choć mocno zniekształcona, mojego pogranicza i stron z mojego dzieciństwa. Kiedyś leżałem w szpitalu obok pewnego człowieka spod samej granicy, którego odwiedzała rodzina i cała rozmowa odbywała się w podobnym języku, dlatego nabrałem do tego dystansu. Już mnie to nie przeraża, a wręcz przeciwnie - świetnie rozumiałem jak zrobić to mityczne Międzymorze. Moja wiara w sukces projektu wzmocniła się, gdy poznałem i porozmawiałem ze Słowakami (Zdiar) i Czechami. Ten kawałek trochę bardziej jednak przypomina muzykę ukraińską:

https://www.youtube.com/watch?...

Linkowana muzyka przypomina mi trochę Milę Jovovich. Proszę zresztą porównać. To jest takie luźne skojarzenie. Milla Jovovich - Clock:  https://www.youtube.com/watch?...
Dużo bardziej rozpoznawalny będzie ten utwór - Milla Jovovich - In A Glade: https://www.youtube.com/watch?...
Mila Jovovich stała się dla mnie ważna, gdy przypadkiem napisałem kilka tekstów pod jej muzykę. Coś w rodzaju małych form, między innymi do tego utworu: https://www.youtube.com/watch?...

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

10-06-2018 [03:07] - Imć Waszeć | Link:

Gdy się dziś zastanawiam, co właściwie mnie w tej muzyce aż tak uwiodło, to odpowiedzi należy poszukać w podobieństwie do muzyki ludowej właśnie Lubelszczyzny i okolic. Znalazłem kiedyś na Youtube kapelę Rokiczanka i wtedy zdałem sobie sprawę z tej całej manipulacji i tego Matrixa, którego celem było zostawienie nas ze szczątkami naszej pierwotnej kultury. Przykładów nie trzeba szukać daleko i warto dobrze przy tym obwąchać intencje Oskara Kolberga. To jest muzyka polska wbrew wszelkim pozorom!

Rokiczanka - W moim ogródecku: https://www.youtube.com/watch?...
Rokiczanka - To i hola: https://www.youtube.com/watch?...

Inny przykład muzyki pogranicza - Karczmarze "Pogranicze" - Karczmareczka.: https://www.youtube.com/watch?...

Rosja kilka wieków manipulowała kulturą polską i etnografami w taki sposób, żeby pozbawić nas oficjalnie elementów folkloru rusińskiego, kresowego, czyli tego wszystkiego, co mieszkańcy wsi i tak słyszą nawet dziś na polskich weselach. Myślę, że nie tylko Rosja. Ale to da się skleić, tak czuję... Mogło się skleić we mnie mimo traumatycznych doświadczeń, to sklei się też w narodzie.

Przejdźmy jednak do współczesności. Kiedyś w swoich poszukiwaniach trafiłem na muzykę z festiwalu KaZantip, który odbywał się niegdyś na Krymie. W zasadzie od tego powinienem dzisiejszy tekst zacząć, do tego zmierzałem, lecz nie byłoby wtedy tego całego otoczenia, tła w którym taka muzyka powstaje i ma związek z zagajonym tematem. Tematu niestety nie uda mi się skończyć w jeden dzień, więc w tym miejscu przerwę i podam tylko kilka kawałków luzem na koniec:

Arrival And Fonarev Feat. Lika Star - Kazantip: https://www.youtube.com/watch?...
Sergey Sirotin & Golden Light – Spellbound Dj Kot Remix: https://www.youtube.com/watch?...
Zetandel, czyli Jewgienij Likarenko i Andain w zniewalającym vocal transowym utworze "Much Too Much": https://www.youtube.com/watch?...
Duet T.A.T.U: https://www.youtube.com/watch?...
Rosyjski deep house: https://www.youtube.com/watch?...

 

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

10-06-2018 [12:03] - Ryszard Surmacz | Link:

@ Imć Waszeć
Rozumiem Pana i popieram, ale mnie na muzykę cerkiewna Pan nie namówi. Kiedyś jechałem do Truskawca w autobusie z samymi Ukrainkami (podpitymi). Gdy zaczęły śpiewać swoje castuszki, jedna z nich przerwała i powiedziała, że tu jedzie "polski pan", który nie lubi ukraińskiej muzyki. Rzeczywiście za castuszkami nie przepadam, ale oznajmiłem im, że skoro są u siebie w domu, to ja mogę być tylko słuchaczem. I tak im się to podobało, że swoje przepony pootwierały do maximum. I wówczas, było to wręcz piękne. Gdy wysiadałem w Truskawcu, wszystkie wyszły na zewnątrz, aby mnie pożegnać ze śpiewem.
Ale na muzykę cerkiewną nie namówi mnie Pan tak samo, jak na skrajnie odmienny styl - disco polo... Wrócę do tematu, bo żona oznajmiła mi że jest niedziela i wobec tego plan dnia zmienia się radykalnie. Musze wyjść. 

Obrazek użytkownika foros

13-06-2018 [00:51] - foros | Link:

1. Muzeum ok., IPN ok, wojsko ok, ale dlaczego program nie uwzględnia uniwersytetów? W Lublinie jest ich dwa: KUL i UMCS i to na tych uniwersytetach pracować będzie czołówka intelektualna regionu, jak i ludzie z największą o nim wiedzą jak i wiedzą o kresach. Plus biblioteka Łopacińskiego z bogatymi zbiorami, często jest w niej to czego nie ma na bibliotekach uniwersyteckich i w archiwach.
2. Do kogo ten program jest adresowany? Jeśli do  Polaków, to pod Muzeum powinny być bezpośrednio podłączone licea, nie tylko te najlepsze lubelskie ale i powiatowe, ogólnopolskie. Jeśli głównie do Polonii wschodniej albo do mieszkańców Ukrainy i Białorusi to jakimi kanałami ma być realizowany program?
3. Pisze Pan o podregionach dzisiejszej ziemi lubelskiej (Puławy, Zamość, Podlasie) nie uwzględniając jednak ziemi chełmskiej/krasnostawskiej - ongiś części województwa ruskiego, de facto odrębnego województwa z własnym podwojewodzim urzędami etc. z biskupstwem katolickim i prawosławnym, siedziby i kolebki wielu rodów magnackich m.in. Żółkiewskich, w dodatku rozciągającej się obecnie na terytoria PL i UKR. Dziś tak dużo się zmieniło? Poza tym w chełmszczyźnie żyje najwięcej (może poza Pomorzem) nienapływowych Ukraińców. W sumie to ona najbardziej chyba w obecnej PL jest symbolem łączności 3 narodów: PL UKR i Litwy czyli idei jagiellońskiej. 
4.Mianownik Biała Podlaska, dopełniacz Białej Podlaskiej  (miejscowość Biała znajdująca się w regionie Podlasie)

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

15-06-2018 [15:52] - Imć Waszeć | Link:

No i jak? Miałem rację i właściwie odczytałem znaki czasu oraz wyczułem nosem (uchem) trendy (j.w), czy może znów sobie dla kurażu poprawniacko poplujemy na tą obrzydliwą polską ciemnotę i jej chamską "kulture", to całe parazytyczne discopolo? :)))

http://niezalezna.pl/227965-to...

https://www.youtube.com/watch?...
https://www.youtube.com/watch?...
https://www.youtube.com/watch?...

Mamy potencjał, tylko za dużo łajdaków nas świadomie blokuje. Jedni z głupoty, drudzy z pobudek ideologicznych, inni politycznych, a reszta z narodowościowych i plemiennych. Chrzanić ich i robić swoje... X=)