Czy aborcja to morderstwo?

Wszel­kie dys­ku­sje do­ty­czą­ce abor­cji po­win­ny się to­czyć po tym, jak każ­dy uczest­nik de­ba­ty ja­sno i kla­row­nie od­po­wie in­nym na na­stę­pu­ją­ce py­ta­nia:

  1. Czy ko­mór­ki, któ­re ule­ga­ją abor­cji, są przed tym za­bie­giem ży­we — czy też nisz­czo­ne są ko­mór­ki mar­twe?
  2. Czy abor­cja do­ty­czy zbio­ru ko­mó­rek sta­no­wią­cy­ch czę­ść or­ga­ni­zmu, w któ­rym się roz­wi­ja­ją, są ja­kimś or­ga­nem — czy też je­st to in­ny, osob­ny ży­wy osob­nik?
  3. Do ja­kie­go bio­lo­gicz­ne­go ga­tun­ku na­le­żą ko­mór­ki ule­ga­ją­ce uni­ce­stwie­niu w wy­ni­ku abor­cji? Czy je­st to ten sam ga­tu­nek, co ga­tu­nek or­ga­ni­zmu, w któ­rym ko­mór­ki te się roz­wi­ja­ją — czy je­st to in­ny ga­tu­nek?
  4. Je­śli w wy­ni­ku abor­cji ule­ga­ją uni­ce­stwie­niu ko­mór­ki ży­we­go osob­ni­ka, to czy sta­no­wią one czę­ść te­go li­kwi­do­wa­ne­go osob­ni­ka — czy ca­ło­ść?
  5. Czy ko­mór­ki, któ­re są nisz­czo­ne w wy­ni­ku abor­cji, są ja­kąś pa­to­lo­gią, cho­ro­bą, czymś nie­na­tu­ral­nym, ob­cym, de­struk­cyj­nym — czy też or­ga­ni­zm, w któ­rym się wy­twa­rza­ją, je­st na nie przy­go­to­wa­ny, przy­spo­so­bio­ny i na­tu­ral­nie przy­szy­ko­wa­ny, by je roz­wi­jać?
  6. Czy uni­ce­stwie­nie wszyst­ki­ch ko­mó­rek ja­kie­goś ży­we­go osob­ni­ka na­le­żą­ce­go do ga­tun­ku ludz­kie­go, na­wet gdy je­st cho­ry, al­bo nie­sa­mo­dziel­ny, moż­na na­zwać za­bój­stwem?
  7. Czy świa­do­me i za­pla­no­wa­ne za­bój­stwo ży­we­go osob­ni­ka na­le­żą­ce­go do ga­tun­ku ludz­kie­go, któ­ry nie po­peł­nił żad­ne­go złe­go czy­nu, nie uczest­ni­czył w żad­nej ak­cji prze­ciw­ko in­nym or­ga­ni­zmom i ża­den sąd nie orze­kł, że je­st win­ny ja­kim­kol­wiek prze­stęp­stwom, czy wy­kro­cze­niom, moż­na na­zwać mor­der­stwem?

       Bar­dzo pro­szę wszyst­ki­ch zwo­len­ni­ków abor­cji o od­po­wie­dzi na te py­ta­nia — naj­le­piej tak, by nie uży­wać słów "czło­wiek" czy "oso­ba".

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

Tagi: gps65, aborcja, morderstwo

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika tricolour

09-10-2023 [12:31] - tricolour | Link:

@gps

Widzisz tu, na NB, choć jednego zwolennika aborcji? Ja nie widzę więc trudno oczekiwać odpowiedzi.

Ale może warto zadać ósme pytanie: dlaczego pomimo wszystko kobiety decydują się na aborcję?

Obrazek użytkownika Władysław Ludendorf

09-10-2023 [12:33] - Władysław Ludendorf | Link:

No, tak jak pan pisze kocopoły/androny na temat AI i świadomości, to tym razem muszę przyznać RESPECT. Dobrego dnia.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

09-10-2023 [22:12] - Grzegorz GPS Św... | Link:

A konkretnie jakie kocopoły/androny piszę na temat AI i świadomości? Jak czegoś nie zrozumiałeś, to trzeba było pod notkami o tym spytać.

Obrazek użytkownika spike

09-10-2023 [12:37] - spike | Link:

@świder
przechodzisz samego siebie, dr Mengele byłby z ciebie dumny !!
W potocznym pojęciu słowo "aborcja" odnosi się do usunięcia zapoczątkowanego życia człowieka, także względem innych ssaków.
Twoje chore, niehumanitarne dywagacje zasługują tylko na potępienie, a będzie ono rozszerzone, jak nadejdzie twój ostatni dzień.

Aborcja zawsze jest zabójstwem, w większości przypadków morderstwem, zbrodnią na ludzkości, ludobójstwem.
Każdy kto dokonuje aborcji życia poczętego, z przyczyn innych niż ratowanie życia matki, jest mordercą, podobnie jak ten, kto ten czyn popiera i propaguje.
 

Obrazek użytkownika tricolour

09-10-2023 [12:42] - tricolour | Link:

@spike

Sam na sobie pokazujesz, jak uprzedzenia generują fałszywy odbiór rzeczywistości. 

Nie widzisz, że pytania GPS prowadzić mają do wniosku, że aborcja to morderstwo?

Obrazek użytkownika spike

09-10-2023 [14:41] - spike | Link:

@tri
jak zdejmiesz klapki z oczu, to sam zobaczysz, że tu chodzi o usprawiedliwienie aborcji, dlatego @świrdesrki wyłączył z człowieka, sprowadzając go do zbioru tylko komórek.

Obrazek użytkownika tricolour

09-10-2023 [14:44] - tricolour | Link:

@spike

Uważam inaczej, czas pokaże.

Obrazek użytkownika sake3

09-10-2023 [12:47] - sake3 | Link:

@GPS......Tekst kierowany jest do zwolenników aborcji tak obecnie przez środowiska aborcyjne lansowanej.Ja tylko odniose się do takiej sytuacji jak ciąża pozamaciczna o które wiadomo,że nigdy nie zakończy sie porodem.Czy traktować ją jako patologię,cos nienaturalnego i destrukcyjnego (punkt5)? Oczywiście wiem,że pan nie jest lekarzem.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

10-10-2023 [02:34] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Ciąża pozamaciczna to śmiertelna choroba, patologia, ulega samoistnemu poronieniu. Ale być może medycyna będzie wkrótce potrafiła uratować tak poczęte dziecko, tak jak będzie możliwe leczenie każdej dziś śmiertelnej choroby. Wtedy intencjonalne zaniechanie leczenia, mimo jego dostępności, można będzie uznać za morderstwo. Dobicie chorego człowieka to eutanazja i to jest inny problem niż aborcja, ale tak samo jest formą morderstwa.

Obrazek użytkownika Ijontichy

09-10-2023 [14:42] - Ijontichy | Link:

A jak ty uważasz? Bo nawet lekarze ginekolodzy [moi znajomi] uważają,że to MORDERSTWO! 
Zobacz kiedyś na taki "zabieg" ...stań obok operatora i zobacz na czym to polega...jak nie zwymiotujesz i do końca życia tego widoku nie zapomnisz...toś BYDLE!

Obrazek użytkownika sake3

09-10-2023 [15:35] - sake3 | Link:

@Ijontichy.........To do mnie ten komentarz opatrzony epitetem ,,bydlę''? Pisałam wyraźne o ciązy pozamacicznej- która się zdarza choć rzadko i kończy poronieniem.we wczesnej fazie. i interwencją lekarza.

Obrazek użytkownika Ijontichy

09-10-2023 [18:22] - Ijontichy | Link:

To blog GPS,więc piszę do niego...trudno na to wpaść?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

10-10-2023 [02:36] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Do ciebie nie można pisać, żeś bydle, tylko do mnie można. Takie wasze chamskie standardy. 

Obrazek użytkownika spike

09-10-2023 [17:22] - spike | Link:

Ja dorzucę do pieca o najgorszym i najbardziej wrednym wynalazku człowieka,
który zawiera wszystkie najwredniejsze osiągnięcia z piekła rodem,
jak eugenika,eutanazja i aborcja jest nim:

IN VITRO.