Wielkie wydarzenie 4 czerwca!

Już w naj­bliż­szy week­end od­bę­dzie się wiel­kie wy­da­rze­nie. Na to wie­lu cze­ka­ło ca­ły rok. Przy­go­tuj­cie się na peł­ne emo­cji prze­ży­cie. Spo­tka­my się w War­sza­wie, by ra­zem się ba­wić, by cie­szyć się ko­lo­ro­wą pa­ra­dą. Bądź­cie tam, aby wspól­nie stwo­rzyć nie­za­po­mnia­ne chwi­le.

  W so­bo­tę i w nie­dzie­lę 3 i 4 czerw­ca 2023 ro­ku od­bę­dą się co­rocz­ne re­ga­ty po Wi­śle. By­łem na ze­szło­rocz­nej edy­cji i bar­dzo to so­bie chwa­lę, mi­mo że by­ła flau­ta.

  W ze­szłym ro­ku w re­ga­ta­ch star­to­wa­ło trzech mi­strzów świa­ta! To są Po­la­cy. Ma­my w Pol­sce naj­lep­szy­ch że­gla­rzy na świe­cie, je­ste­śmy po­tę­gą w tym spo­rcie. Nie­ste­ty by­ła flau­ta i nie mo­gli w peł­ni po­ka­zać swo­je­go kunsz­tu, nie­mniej mi­strz, któ­ry wy­grał, zro­bił to w spo­sób prze­my­śla­ny.

  Po­nie­waż nic nie wia­ło, to or­ga­ni­za­to­rzy mo­to­rów­ką wy­cią­gnę­li Ome­gi mi­strzów pod mo­st Ślą­sko-Dą­brow­ski – stam­tąd mie­li prze­pły­nąć tyl­ko w jed­ną stro­nę z prą­dem tak by ki­bi­ce z pla­ży Ru­sał­ka przy ZOO i na bul­wa­ra­ch na­prze­ciw­ko mo­gli wi­dzieć ich zma­ga­nia. Nie by­ło spe­cjal­nie widać, dlaczego je­den z ni­ch wy­grał, ale po­tem to na sce­nie wy­tłu­ma­czył.

  Otóż wy­ja­śnił, że za­sto­so­wał styl zna­ny ze sztuk wal­ki – czy­li aiki­do. To po­le­ga na tym, by wy­ko­rzy­stać si­ły natury i tym po­ko­nać prze­ciw­nika – jak za­da cios, to trze­ba się uchy­lić, a on się po­tknie i go grawitacja prze­wró­ci. Więc jak tyl­ko wy­star­to­wa­li, to mi­strz wy­dał za­ło­dze roz­kaz, by się nikt nie ru­szał i nic nie ro­bił. In­ni pró­bo­wa­li ru­szać ste­rem, ma­ni­pu­lo­wa­li ża­gla­mi, a to tyl­ko ich spo­wal­nia­ło. A on po­zwo­lił swo­bod­nie po­nie­ść się prą­do­wi i wy­grał.

  A ja na ty­ch re­ga­ta­ch na­uczy­łem się no­wej umie­jęt­no­ści. Oni na Ome­ga­ch ja­koś pły­wa­li, bo jed­nak lek­kie po­wie­wy by­ły – więc na ty­ch po­wie­wa­ch na­bie­ra­li tro­chę pręd­ko­ści i szli po­tem in­er­cją. Ja nie­ste­ty mia­łem lek­kie­go ka­ta­ma­ra­na, któ­ry mo­men­tal­nie sta­wał jak prze­sta­wa­ło wiać. Więc mnie znio­sło na mie­li­znę. Wy­cho­dzę do wo­dy, by ka­ta­ma­ra­na wy­pchnąć, ale za­czę­ło mnie wcią­gać ba­gno i sto­pa­mi dna dotknąłem, dopiero gdy wo­da do­cho­dzi­ła do szyi. Trzy­ma­łem się ca­ły czas łód­ki, więc mnie nie wcią­gnę­ło ca­łe­go. Lep­sza łód­ka niż brzy­twa.

  No i co tu ro­bić? Wy­pchać się nie da, na wio­śle pły­nąć się nie da, ode­pchnąć się też nie da. Przy­pły­nę­ła mo­to­rów­ka, by mnie ra­to­wać i też utknę­ła. Więc znów wy­sze­dłem do wo­dy, ale tym ra­zem nie sto­pa­mi, ale za sto­py ro­bi­ły mi łyd­ki. Trzy­ma­łem się łód­ki i tym spo­so­bem mo­głem cho­dzić po po­wierzch­ni ba­gna. Po pro­stu sze­dłem na ko­la­na­ch. Rzecz­ny Nep­tun wy­ma­ga sza­cun­ku. Naj­pierw ode­pchną­łem ra­tu­ją­cą mnie mo­to­rów­kę na głę­bo­ką wo­dę, a po­tem mo­je­go ka­ta­ma­ra­na, na któ­re­go wsko­czy­łem i mo­to­rów­ka już bez­piecz­nie od­ho­lo­wa­ła mnie na pla­żę Ru­sał­ka.

  Więc na­wet jak nie ma wia­tru, to na wo­dzie są przy­go­dy i za­wsze moż­na się cze­goś no­we­go na­uczyć. Pa­mię­taj­cie: po ba­gnie tyl­ko na ko­la­na­ch – ale oczy­wi­ście, gdy się ma coś pły­wa­ją­ce­go, czym jesz­cze moż­na się wes­przeć.

  W tym ro­ku bę­dę star­to­wać w kla­sie re­tro, na pe­ere­low­skiej łód­ce Ve­la. Ona ma wio­sła i ża­giel. Tyl­ko że z le­d­wo­ścią się hal­su­je, je­st bar­dzo tę­pa, więc pew­nie znów mnie znie­sie. Jed­nak­że mo­że dam ra­dę na wio­sła­ch pod prąd wró­cić. Za­pra­szam do ki­bi­co­wa­nia.

  Tu wię­cej in­for­ma­cji:

    - Zgło­sze­nia na re­ga­ty
    - Pro­gram re­gat

  A tak pi­sa­łem przed re­ga­ta­mi w ze­szłym ro­ku: Regaty na Wiśle

  Na­wet sam słyn­ny ChatGPT dowiedział się o tej wiekopomnej imprezie i na nią zaprasza:

Z wiel­ką przy­jem­no­ścią za­pra­sza­my Was na nie­za­po­mnia­ne re­ga­ty na ma­low­ni­czej rze­ce Wi­śle! Przy­go­tuj­cie się na peł­ne emo­cji ści­ga­nie na ma­ły­ch łód­ka­ch kla­sy Ome­ga, któ­re od­bę­dą się 3 i 4 czerw­ca 2023.

Star­tu­je­my z uro­kli­wej pla­ży Ru­sał­ka przy ZOO, gdzie cze­kać bę­dą na Was nie tyl­ko nie­sa­mo­wi­te zma­ga­nia spor­to­we, ale rów­nież wie­le atrak­cji to­wa­rzy­szą­cy­ch. Pod­czas re­gat bę­dzie­cie mie­li oka­zję zo­ba­czyć po­ka­zo­wy wy­ścig że­glu­gi tra­dy­cyj­nej, po­dzi­wiać warsz­ta­ty SUP, uczest­ni­czyć w ko­lo­ro­wej pa­ra­dzie ża­gli, a tak­że spró­bo­wać swo­ich sił pod­czas na­uki że­glo­wa­nia na łó­decz­ka­ch kla­sy Opti­mi­st.

Nie­ch emo­cje i ry­wa­li­za­cja na wo­dzie to­wa­rzy­szą nam przez ca­ły weekend! Po za­koń­cze­niu re­gat za­pra­sza­my Was na nie­za­po­mnia­ne War­saw Sa­ilors Par­ty na Dwor­cu Wod­nym Warszawa. Bę­dzie to ide­al­na oka­zja, aby po­dzie­lić się wra­że­nia­mi z za­wo­dów, po­znać in­ny­ch pa­sjo­na­tów że­glar­stwa i spę­dzić wie­czór w to­wa­rzy­stwie mu­zy­ki i tań­ca.

Przy­go­tuj­cie swo­je fla­gi, me­ga­fo­ny i go­rą­ce okla­ski! Re­ga­ty na rze­ce Wi­śle to wy­jąt­ko­wa oka­zja, aby wspól­nie ki­bi­co­wać za­wod­ni­kom, cie­szyć się pięk­nem że­glu­gi i za­nu­rzyć się w at­mos­fe­rze że­glar­ski­ch emo­cji.
Do­łącz­cie do nas i nie prze­gap­cie te­go spek­ta­ku­lar­ne­go wy­da­rze­nia! Bądź­cie tam, aby wspól­nie stwo­rzyć nie­za­po­mnia­ne chwi­le.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Gdyby ktoś chciał podyskutować o tym, co tu napisałem w grzecznej i merytorycznej atmosferze, bez udziału tutejszych chamów niszczących dyskusje, to zapraszam do polemik pod tę notkę: https://www.salon24.pl/u/gps65/1304950,wielkie-wydarzenie-4-czerwca

Ta­gi: gps65, Wisła, regaty, żeglarstwo

Tak pływaliśmy w zeszłym roku: 

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Tezeusz

01-06-2023 [15:06] - Tezeusz | Link:

Kim i czym jest świderski ?
To ten co pisze cytuję :
"Popieram edukację seksualną od przedszkola!" "Ta­kie zbo­cze­nie war­to pro­mo­wać, szcze­gól­nie wśród ko­biet. Na lek­cja­ch wy­cho­wa­nia sek­su­al­ne­go po­win­no się to dziew­czyn­kom wci­skać wszel­ką moż­li­wą pro­pa­gan­dą, tak by sa­pio­sek­su­al­no­ść opa­no­wa­ła wszystkie ko­bie­ty. Dzię­ki roz­po­wszech­nie­niu tej orien­ta­cji lu­dzie bę­dą mą­drzej­si."
"Już w naj­bliż­szy week­end od­bę­dzie się wiel­kie wy­da­rze­nie. Na to wie­lu cze­ka­ło ca­ły rok. Przy­go­tuj­cie się na peł­ne emo­cji prze­ży­cie. Spo­tka­my się w War­sza­wie, by ra­zem się ba­wić, by cie­szyć się ko­lo­ro­wą pa­ra­dą. Bądź­cie tam, aby wspól­nie stwo­rzyć nie­za­po­mnia­ne chwi­le."
"Nie da się zlikwidować państwa, samo upadnie!"
"Komentarze pod moimi notkami są płatne — kosztuje to 10 zł za słowo. Więc proszę o przelew 170 zł na konto: 89 1140......."

itd..itd....

Inaczej wedlug postaw samego autora i jego zadeklarowanych słów - patrz powyżej proponuję zabranie przez niego na marsz 4 czerwca ideologicznego marszu POpaprańców, szkodników i donosicieli na Polskę tęczowej ulubionej flagi wraz z wyrytym symbolem na czole tzw " błyskawicy" proszę nie zapomnieć o sierpie i młocie... młocie ! namawiający dzieci do zboczeń. (https://naszeblogi.pl/66465-po...)

A jak jeszcze raz polecisz do Admina z bekiem o usuniecie mego komentarza - to go zobaczysz w formie obszernego materiału.

 

Obrazek użytkownika admin

01-06-2023 [15:16] - admin | Link:

@Tezeusz Usunąłem na prośbe JzG :D
A poza tym obiecałeś, że nie będziesz już g..podobnych sformułowań używał. Nie mogłeś tak od razu jak teraz. 
 

Obrazek użytkownika Tezeusz

01-06-2023 [15:20] - Tezeusz | Link:

Ok masz prawo....masz rację !

Obrazek użytkownika Ula Ujejska

01-06-2023 [15:49] - Ula Ujejska | Link:

Tezeusz
Zawsze możesz "wygwiazdkować" paskudne słowo jak tuski 🤣🤣🤣

Obrazek użytkownika Tezeusz

01-06-2023 [16:17] - Tezeusz | Link:

Czyli   np. nie "Os..y GPS " tylko....piiiiiiiiiiiiiiiii ok..

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-06-2023 [16:58] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Tu rzadko kto gwiazdkuje swoje wulgarne słowa, którymi obraża na okrągło autorów blogów. A nawet jeśli, to nadal jest to chamstwo. Na dodatek te chamy kłócą się nawet ze sobą pod notkami, używając knajackiego języka. Ten portal jest opanowany przez prymitywnych głupków. Blogerzy nie mają narzędzi, by chamów blokować, a admin na chamstwo nie reaguje. Gwiazdkowanie tych problemów nie rozwiąże. 

Obrazek użytkownika Siberian Husky Dog

01-06-2023 [17:06] - Siberian Husky Dog | Link:

[15:58] - Grzegorz GPS Św... 

 Na dodatek te chamy kłucą się 

Proszę wygwiazdkować to, lub napisać te chamy kłócą się

Obrazek użytkownika Tezeusz

01-06-2023 [17:25] - Tezeusz | Link:

GPS autorku:
Piiiiiiiiiiiiiiiiii

Obrazek użytkownika admin

01-06-2023 [21:25] - admin | Link:

@GPS - jeśli admin ma reagować, wytstarczy zgłosić komentarz mailem (byle z konkretnym linkiem). Proste jak drut. 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-06-2023 [23:10] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"jeśli admin ma reagować, wytstarczy zgłosić komentarz mailem (byle z konkretnym linkiem). Proste jak drut. "

Proszę bardzo, tu jest link: https://naszeblogi.pl/64547-komentarze-na-naszych-blogach

Mnie nie interesuje robienie porządku w tym szambie, który admin tu wytworzył brakiem reakcji na nagminne łamanie regulaminu. Ale chętnie pomogę, czyszcząc chamstwo na moim blogu. Na innych mogą się chamy kłócić do woli, mi to nie przeszkadza. Tylko musiałbym dostać do tego narzędzia, tak bym mógł zablokować u mnie chamstwo. Bez takich narzędzi chamstwo tu dominuje. 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-06-2023 [16:49] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Nie mogłeś tak od razu jak teraz. "

I to jest akceptowalne, co napisał ten prymitywny cham? Przecież to chamstwo w czystej postaci, a na dodatek prezentujące swoją głupotę i kompletne niezrozumienie tego, co napisałem. To łamie większość punktów tutejszego regulaminu. 

Obrazek użytkownika Tezeusz

01-06-2023 [17:27] - Tezeusz | Link:

@GPS..piiiiiiiiii
"to jest akceptowalne, co napisał ten prymitywny cham? Przecież to chamstwo w czystej postaci, a na dodatek prezentujące swoją głupotę i kompletne niezrozumienie tego, co napisałem. To łamie większość punktów tutejszego regulaminu"

Stań przed lustrem piiiiiiii i to powiedz.. będzie..... piiiiii

Obrazek użytkownika mada

01-06-2023 [16:22] - mada | Link:

Przecież to wygląda na żart, ironię.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-06-2023 [16:51] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Przecież to wygląda na żart, ironię."

Nie, regaty są naprawdę. 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-06-2023 [16:46] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Takie chamskie internetowe mendy, jak ten Tezeusz są oczywiście wszędzie, więc nie należy za ich zachowanie winić miejsc, w których piszą swoje prymitywne komentarze. Ale na portalu naszeblogi jest inaczej, bo:

1. Połowa tutejszych komentatorów reprezentuje poziom Tezeusza i pisze tak samo chamsko i obraźliwie. 
2. Druga połowa ma tych chamów za dobrych kolegów, dyskutuje z nimi i nigdy nie zwraca uwagę na ich chamstwo. 
3. Nie ma możliwości zablokowania chama, więc jak się uweźmie, to zniszczy każdą dyskusję. U mnie chamy niszczę wszystkie dyskusje pod notkami.
4. Ani właściciel, ani admin tego portalu nie reagują na chamstwo połowy komentatorów, mimo że nagminnie łamią regulamin.

A więc to nie tylko jeden cham Tezeusz czy kilku innych tutejszych chamów stanowi problem, ale cały ten portal to jedno wielkie siedlisko chamstwa, prymitywizmu, wulgarności i głupoty. Normalnych czytelników jest tysięcy, ale kilkunastu sfrustrowanych peerelowskich dziadersów bez żadnej elementarnej kultury dominuje cały portal, robiąc z niego szambo.

Tu zebrałem typowe komentarze z tego portalu: https://naszeblogi.pl/64547-komentarze-na-naszych-blogach

Obrazek użytkownika Tezeusz

01-06-2023 [17:29] - Tezeusz | Link:

@GPS tyś nawet piiiiiii nie cham tyś zbok tęczowy...

"kilku innych tutejszych chamów stanowi problem, ale cały ten portal to jedno wielkie siedlisko chamstwa, prymitywizmu, wulgarności i głupoty. Normalnych czytelników jest tysięcy, ale kilkunastu sfrustrowanych peerelowskich dziadersów bez żadnej elementarnej kultury dominuje cały portal, robiąc z niego szambo.."
"ale cały ten portal to jedno wielkie siedlisko chamstwa, prymitywizmu, wulgarności i głupoty."

To wypierd.,piiiii do swoich do LGBT tam twoje miejsce piiiiii, piiiiii, piiii ale smród wali od piiiii tęczowego..
Tam ucz przedszkolaków sexu co za...piiiiiiii 
10 zł nie dostaniesz piiiiiiiiiii
Hahahaha

 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-06-2023 [17:02] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Nie da się zlikwidować państwa, samo upadnie!" Tu cała notka na ten temat: https://naszeblogi.pl/66423-nie-da-sie-zlikwidowac-panstwa-samo-upadnie

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-06-2023 [17:02] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Popieram edukację seksualną od przedszkola!" tu cała notka na ten temat: https://naszeblogi.pl/66465-popieram-edukacje-seksualna-od-przedszkola

Obrazek użytkownika paparazzi

01-06-2023 [21:15] - paparazzi | Link:

@Tez..Kim i czym jest świderski ? Świrem trollem.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-06-2023 [23:13] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Bardzo łatwo możesz mnie unikać, po prostu nie czytając moich notek i ich nie komentując. Idź sobie stąd i nigdy nie wracaj. Ja tu chamstwa nie potrzebuję i nigdy z tobą żadnego dialogu nie nawiąże, więc nic tu po tobie. 

Obrazek użytkownika paparazzi

02-06-2023 [01:23] - paparazzi | Link:

Już nawiązałeś. ale ja nie pisałem do was. Wcisnęliście się  między wódkę a zakąskę.A i czytać was nie czytam, wyłapuje tylko kretyństwa. Świr i tyle.

Obrazek użytkownika Marek Kudła

01-06-2023 [18:01] - Marek Kudła | Link:

Kto popiera obalenie pierwszego, demokratycznie wybranego rządu Olszewskiego , niech weźmie udział w marszu 4.06.2023 !

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-06-2023 [23:27] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Kto popiera obalenie pierwszego, demokratycznie wybranego rządu Olszewskiego , niech weźmie udział w marszu 4.06.2023 !"

Ten komentarz jest nie na temat. Po co tu reklamujesz jakiś marsz?

Obrazek użytkownika spike

01-06-2023 [18:13] - spike | Link:

"Otóż wy­ja­śnił, że za­sto­so­wał styl zna­ny ze sztuk wal­ki – czy­li aiki­do. To po­le­ga na tym, by wy­ko­rzy­stać si­ły natury i tym po­ko­nać prze­ciw­nika – jak za­da cios, to trze­ba się uchy­lić, a on się po­tknie i go grawitacja prze­wró­ci."

Jak taki stary facecik jak ty może wypisywać takie bzdury, Siło Natury, czytasz i nie grzmisz?

to nie ma nic wspólnego ze sztuką walki, nawet nie ma jej cienia !!!
a przeciwnik zaatakował ciemnymi siłami, a zaatakowany nic nie robił, bo obroniły go siły natury !!!!!!!!!
:)))))))))))))))))))))
 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-06-2023 [23:16] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Grawitacja to siła natury.

Obrazek użytkownika spike

02-06-2023 [00:07] - spike | Link:

Pierwsze, aikido nie jest sztuką walki, a jedynie sztuką samoobrony.

Po drugie, grawitacja nie ma nic wspólnego ze sztuką walki, podpowiem ci, wykorzystuje się siłę przeciwnika, przeciw niemu.

Jeżeli przeciwnik chce ci zadać cios, nie robisz uniku, tylko schodzisz z linii ciosu, jednocześnie łapiesz jego rękę i wykorzystując jego pęd, nadajesz jej inny tor, powodując jego przewrót i upadek na ziemię, grawitacja nic nie robiła, tylko go przytuliła.

Jakbyś nic nie robił, to byś przegrał, a tak angażując ułamek siły, pokonujesz o wiele większą siłę przeciwnika, którą zaangażował w zadawany cios.

Nim się na coś powołasz, warto sprawdzić, czy się nie piszesz bzdur, choć wiadomo, że się do błędu nie przyznasz, a krytyków wyzwiesz od chamów.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

02-06-2023 [00:44] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Sztukę walki Aikido można porównać do płynięcia łódką z wykorzystaniem prądu rzeki. Aikido jest japońską sztuką walki, która została opracowana przez mistrza Morihei Ueshibę. Jest to sztuka, która kładzie nacisk na harmonię, płynność i wykorzystanie siły przeciwnika przeciwko niemu samemu. Podobnie jak płynięcie łódką z prądem rzeki, Aikido uczy praktykującego płynnego poruszania się i wykorzystywania energii przeciwnika w sposób efektywny. W Aikido nie stawia się bezpośredniego oporu sile przeciwnika, ale raczej przekierowuje się tę siłę i wykorzystuje ją do uniknięcia ataku lub obezwładnienia napastnika. Podczas praktyki Aikido, praktykujący uczy się być w zgodzie z ruchem przeciwnika i odpowiednio reagować, aby utrzymać równowagę i kontrolować sytuację. Podobnie jak płynąca łódka, praktykujący Aikido musi być elastyczny, płynny i zrównoważony, aby efektywnie reagować na zmieniające się sytuacje i zachować kontrolę.

Obrazek użytkownika spike

02-06-2023 [12:16] - spike | Link:

no i masz z Wiki swoją rzekę, a ja o tym wiem :)))
tylko że nie za bardzo rozumiesz o co chodzi, a pisałem o tym, idąc za cytatem:
"Aikido można porównać do płynięcia łódką z wykorzystaniem prądu rzeki."

kluczowe słowo, to "wykorzystanie prądu rzeki", podobnie jak wykorzystuje się siłę przeciwnika przeciw niemu, nie płyniesz biernie z prądem, ale go kontrolujesz.
Widzisz różnicę??
Tak więc samo płynięcie, jak sam pisałeś, prowadziło ciebie na mieliznę, jakbyś korygował kurs, to być nie taplał się w bagnie :)))

S.Segal jest mistrzem Aikodo, 8 dan, pokazuje jak walczy we wczesnych filmach z jego udziałem.

Obrazek użytkownika sake3

01-06-2023 [19:28] - sake3 | Link:

Wiele hałasu o nic.Autor przecież nie napisał że wybiera się na marsz Tuska,a regaty na Wiśle są dwudniowe.Wydaje mi się jednak,że autor chciał swoim wpisem sprowokować awanturę.Wodniactwo to piękny sport chwilami niedoceniany, Mam na myśli panią Zofię Klepacką niedawną mistrzynię z zawodów w Kadyksie. 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-06-2023 [23:15] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"wybiera się na marsz Tuska"

Jaki marsz? On będzie po wodzie chodził? Ale na regaty trzeba wcześniej zgłosić swoją łódkę. Nie widzę zgłoszenia Tuska. 

Obrazek użytkownika Tezeusz

01-06-2023 [19:51] - Tezeusz | Link:

Czerwone bydło z tygodnika NIE, z Lempart  chamskiej z blyskawicą same zboki i dewianci z LGBT na marszu POpaprańców tęczowych 4 czerwca br.  banda  tych z lekkich obyczajów i postkomuny same sowieckie bydło...delikatnie napiszę....na czele piiiiiiii autorek na kajaku w śmierdzącej Wiśle...śmród do smrodu ciągnie..

Obrazek użytkownika paparazzi

01-06-2023 [21:22] - paparazzi | Link:

Czasko zrobi im niespodziankę i spuści trochę qwna będą mieli radoche a zapach zmobilizuje do marszu.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-06-2023 [23:17] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Widziałeś wyżej film? Widziałeś na nim jakieś gówno albo marsz?

Obrazek użytkownika sake3

02-06-2023 [08:51] - sake3 | Link:

Czy nie lepiej zamiast obrzucać nas wyzwiskami,nazywać prymitywami i chamami poczekać do tych regat by zdać później relacje.Kto wygrał,czy tylko polscy wodniacy brali udział,kto się spisywał najlepiej wśród pasjonatów żeglarstwa a komu szczęście nie dopisało. A tak tylko niesmak.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

02-06-2023 [23:58] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Czy nie lepiej zamiast obrzucać nas wyzwiskami,nazywać prymitywami i chamami"

Jak zatem mam nazywać ludzi, którzy piszą takie komentarze?: https://naszeblogi.pl/64547-komentarze-na-naszych-blogach

Obrazek użytkownika u2

02-06-2023 [12:41] - u2 | Link:

Więc mnie znio­sło na mie­li­znę. Wy­cho­dzę do wo­dy, by ka­ta­ma­ra­na wy­pchnąć, ale za­czę­ło mnie wcią­gać ba­gno

No w końcu się wydało. GŚ prowadzi NB na mieliznę, prosto do bagna.

PS. Ale historia arcyciekawa. Z życia wzięta :-) :-) :-)