Jak nie przepłynąłem przekopu

PiS bu­du­je prze­kop dla mnie — bym nie mu­siał pły­nąć z El­blą­ga do Gdań­ska Szkar­pa­wą na sil­ni­ku, bym nie mu­siał masz­tu kła­ść, tyl­ko mó­gł ca­łą dro­gę, jak Pan Bóg przy­ka­zał, po­ko­nać na ża­gla­ch. No i dobrze — to ma sens, to ro­zu­miem, to się mi zwró­ci, bo na ża­gla­ch mam ta­niej niż na sil­ni­ku. Ro­bią mi do­brze za mi­liar­dy, to się cie­szę.

  Wpłynąłem na przekop Mierzei Wiślanej i zamiast posmakować fal Bałtyku, zalała mnie fala hejtu. Nie odczułem tego od razu. Na przekopie był ład i porządek, było spokojnie, było bezpiecznie. Hejt mnie zalał w Sieci, gdy wróciłem do domu. Jam, nie chwa­ląc się, to spra­wił: https://youtu.be/-4b43yqHboM

  Tak go­ści wi­ta­ją? Za­mia­st mnie cho­ciaż ka­wą po­czę­sto­wać i dać ulot­ki pi­sow­skie, oni mnie prze­pę­dza­ją! I jesz­cze fil­mi­ki krę­cą tak zmon­to­wa­ne, by mo­tło­ch na mnie szczuć! Już ni­gdy na PiS nie za­gło­su­ję! Ta­ka ich psia mać go­ścin­no­ść. W nor­mal­nym kra­ju nie do po­my­śle­nia! Ale 17 wrze­śnia bę­dę i zobaczę, jakie bę­dą wy­czy­niać cu­da, by nie po­zwo­lić, bym był pierw­szy. 

  Ten film moż­na stre­ścić tak: ka­pi­ta­nat prze­ko­pu trą­bi na ca­łą oko­li­cę: „Jacht Ko­li­ber, jacht Ko­li­ber, pro­szo­ny o opusz­cze­nie te­re­nu bu­do­wy”, a tym­cza­sem jacht Ko­li­ber nie słu­cha i pły­nie na ślu­zę chcąc do­trzeć na Bał­tyk. Nie re­agu­je na ko­mu­ni­ka­ty, igno­ru­je zna­ki za­ka­zu, ole­wa za­sa­dy bez­pie­czeń­stwa, wpły­wa nie­le­gal­nie. Aż na­gle za­wra­ca i od­pły­wa, bo wi­dzi, że na ślu­zie są za­mknię­te wro­ta.

  No to na­pi­szę, jak to by­ło z mo­jej per­spek­ty­wy. Rejs za­czą­łem w Gdań­sku. A po­tem wie­czo­rem pew­ne­go dnia lip­ca 2022 do­tar­li­śmy do Ką­tów Ry­bac­ki­ch. Ra­no zwie­dzi­li­śmy mu­zeum Za­le­wu Wi­śla­ne­go. No i po po­wro­cie na łód­kę pla­nu­je­my co da­lej. Wy­szło, że pły­nie­my do Kry­ni­cy Mor­skiej, a tam pój­dzie­my na mor­ską pla­żę. No to mó­wię, że bę­dzie­my pły­nąć bli­sko prze­ko­pu, więc war­to tam za­wi­nąć, by zro­bić kil­ka zdjęć. Wi­dzę na ak­tu­al­nej ma­pie Na­vio­nics’a, że te­ren prze­ko­pu ozna­ko­wa­ny je­st ja­ko „Cau­tion Area”, a nie „Pro­hi­bi­ted Area”, a za­tem moż­na tam pły­nąć, ale trze­ba za­cho­wać czuj­no­ść. "Cau­tion Area" to ob­szar, na któ­rym trze­ba uwa­żać, bo mo­gą być spe­cjal­ne ostrze­że­nia, świa­tła, zna­ki czy in­for­ma­cje mó­wią­ce o ja­kichś nie­bez­pie­czeń­stwa­ch.

  No to pły­nie­my. Im bli­żej pły­nie­my prze­ko­pu, tym le­piej wi­dzę, że nic nie­bez­piecz­ne­go się nie dzie­je. Żad­ny­ch pły­ną­cy­ch stat­ków, żad­ny­ch ostrze­żeń, żad­ny­ch świa­teł, żad­ny­ch zna­ków za­ka­zu, żad­ny­ch ogra­ni­czeń. Z da­le­ka do­strze­głem zna­ki ozna­cza­ją­ce wej­ście do ka­na­łu przed ślu­zą. A za­tem są już przy­go­to­wa­ni, moż­na wpły­nąć. Wpły­wam więc do ka­na­łu i wi­dzę, że ke­ja prze­zna­czo­na dla jach­tów ocze­ku­ją­cy­ch na otwar­cie ślu­zy je­st już w peł­ni go­to­wa, nie je­st w re­mon­cie i sto­ją już przy niej jach­ty. My­ślę więc, że pew­nie po­zwo­lą mi bez pro­ble­mów za­cu­mo­wać na chwi­lę, wyj­ść na ląd i zro­bić kil­ka zdjęć i od­pły­nąć.

  Tuż przed ślu­zą wi­dzę czer­wo­ne świa­tła ozna­cza­ją­ce, że nie wol­no wpły­wać do ślu­zy. Tak to wi­dzę:

  Na dzia­ła­ją­cej ślu­zie czer­wo­ne świa­tła ozna­cza­ją, że trze­ba po­cze­kać, aż ło­dzie ze ślu­zy wy­pły­ną (po to je­st ke­ja, by przy niej cze­kać). Po­tem za­pa­la się świa­tło zie­lo­ne, co ozna­cza, że moż­na do ślu­zy wpły­wać. Te­raz oczy­wi­ście nie li­czy­łem, że za­pa­li się świa­tło zie­lo­ne, bo ślu­za je­st nie­czyn­na, otwar­cie ma na­stą­pić 17 wrze­śnia, więc nie oba­wia­łem się te­go, że mi na­gle ze ślu­zy wy­pły­nie du­ży sta­tek czy du­żo jach­tów – zresz­tą wi­dać by­ło, że ślu­za je­st pu­sta. Nie by­łem pe­wien czy wol­no mi bę­dzie przy­cu­mo­wać, ale za­uwa­ży­łem, że przy kei stoi sa­mo­chód, a obok ja­cyś ro­bot­ni­cy, więc po­sta­no­wi­łem do ni­ch pod­pły­nąć i spy­tać, gdzie mi wol­no za­cu­mo­wać. Oni sta­li tro­chę za li­nią ty­ch czer­wo­ny­ch świa­teł. No ale wo­la­łem spy­tać niż sta­wać przed świa­tła­mi bez py­ta­nia. Ry­zy­ka żad­ne­go nie by­ło.

  Pod­pły­ną­łem więc do ni­ch i py­tam, gdzie mo­gę za­cu­mo­wać – wska­za­łem wol­ne miej­sce przy dra­bin­ce po dru­giej stro­nie i mó­wię: „mo­że tam?”. Ro­bot­ni­cy od­po­wie­dzie­li, że tu ni­gdzie nie wol­no cu­mo­wać i że­bym od­pły­nął. No to za­wró­ci­łem i od­pły­ną­łem. Tro­chę się za­wio­dłem, ale wszyst­ko to by­ło dla mnie nor­mal­ne, na­tu­ral­ne, czę­sto spo­ty­ka­ne. Tak by­wa, że wpły­wam do ma­ri­ny, a wol­ne miej­sca są już za­ję­te czy za­re­zer­wo­wa­ne – cu­mu­ję gdzieś i idę do bos­ma­na spy­tać, czy wol­no mi tu stać. Cza­sem po­zwa­la stać przez chwi­lę, na­wet kil­ka go­dzin, ale na noc ka­że od­pły­nąć, a cza­sem ka­że od ra­zu od­pły­wać. A cza­sem mo­gę stać do ra­na. Tu by­ło du­żo miej­sca do ma­new­ro­wa­nia, więc nie mu­sia­łem za­cu­mo­wać, by się spy­tać – mo­głem po­ga­dać z wo­dy. Od­pły­ną­łem i do­tar­łem do Kry­ni­cy Mor­skiej.

  Tak wy­glą­dał ca­ły ten in­cy­dent z mo­jej per­spek­ty­wy. Gdy wró­ci­łem do do­mu, za­czą­łem czy­tać not­ki na Salonie24, w tym not­kę Siu­ku­ma Ba­la­my o prze­ko­pie: Gdyby natura chciała... – i tam do­strze­głem link do fil­mi­ku na YouTu­be. Film za­czy­na się od ko­mu­ni­ka­tu przez me­ga­fon na mo­ście: „Jacht Ko­li­ber pro­szo­ny o opusz­cze­nie te­re­nu bu­do­wy”. Bar­dzo mnie to zdzi­wi­ło, bo prze­cież nic nie sły­sza­łem, żad­ny­ch me­ga­fo­nów nie by­ło, żad­ny­ch ostrze­żeń na wo­dzie nie by­ło sły­chać. Oni to krzy­cze­li da­le­ko na mo­ście, a to na ka­nał nie do­cie­ra. Ja te­go nie sły­sza­łem na­wet wte­dy, gdy pod­pły­ną­łem do ty­ch ro­bot­ni­ków i z ni­mi roz­ma­wia­łem. Oni na­wet w tej roz­mo­wie nic o ko­mu­ni­ka­ta­ch z me­ga­fo­nu nie po­wie­dzie­li, nie po­wo­ła­li się na nie – pew­nie sa­mi z brze­gu też ich nie sły­sze­li.

  A po­tem prze­czy­ta­łem ca­ły ten hejt, ja­ki się na mnie wy­lał pod tym fil­mem. Gdy­bym nie wcho­dził do In­ter­ne­tu, to bym na­wet nie wie­dział, że wzbu­dzi­łem w lu­dzia­ch ta­ką nie­na­wi­ść, bo wra­że­nia z wo­dy, mi­mo że nie uda­ło się za­cu­mo­wać, mia­łem ra­czej po­zy­tyw­ne – nic złe­go się nie sta­ło i nie mo­gło stać, a tro­chę zo­ba­czy­łem. Ca­łą nie­na­wist­ną ro­bo­tę, wszyst­ko to, co spo­wo­do­wa­ło na­szczu­cie na mnie zwo­len­ni­ków PiS, wy­ni­ka­ło z te­go jak zmon­to­wa­no film – naj­pierw te ostrze­że­nia z me­ga­fo­nu, a po­tem ob­raz z dro­na jak pły­nę.

  Na tym wy­jeź­dzie by­łem w Gdań­sku, So­po­cie, Mal­bor­ku, Kry­ni­cy Mor­skiej, płynąłem po Zatoce Gdańskiej, Wiśle, Szkarpawie, Nogacie i Zalewie Wiślanym – to wie­lo­kroć le­piej bym za­pa­mię­tał, niż to wpły­nię­cie do prze­ko­pu, gdy­by nie ten fil­mik i hejt, ja­ki wy­wo­łał. Moż­na po tym znie­na­wi­dzić wy­bor­ców PiS-u, nie?

  Bar­dzo do­bit­nie po­ka­za­ło mi to, co wiem od daw­na – me­dia mo­gą tak zma­ni­pu­lo­wać prze­kaz, po­ka­zu­jąc praw­dzi­we zda­rze­nia, że wi­dz bę­dzie miał kom­plet­nie myl­ny, nie­praw­dzi­wy ob­raz ca­ło­ści. No i też dobitniej zro­zu­mia­łem, jak waż­na je­st na­sza cy­wi­li­za­cyj­na za­sa­da, że przed oce­ną fak­tów za­wsze na­le­ży wy­słu­chać wszyst­ki­ch stron sporu czy świadków zda­rze­nia. Dla­te­go tak waż­ne je­st to, że umy­sł czło­wie­ka ja­ko ga­tun­ku dys­po­nu­je dru­gim i dal­szy­mi stop­nia­mi in­ten­cjo­nal­no­ści, a za­tem nie­któ­rzy po­tra­fią pa­trzeć z per­spek­ty­wy in­ny­ch i to wielopoziomowo. Ci hej­te­rzy, któ­rzy mnie ob­ra­zi­li i na­wy­my­śla­li róż­ne nie­stwo­rzo­ne teo­rie spi­sko­we, są na po­zio­mie szym­pan­sa, ich mó­zg nie po­tra­fi my­śleć na wyż­szy­ch po­zio­ma­ch in­ten­cjo­nal­no­ści, więc za­cho­wu­ją się jak zwie­rzę­ta – coś wi­dzą i war­czą jak im się nie po­do­ba. 

  Do­dat­ko­wo po raz ko­lej­ny zo­ba­czy­łem, ja­ka je­st ko­lo­sal­na róż­ni­ca mię­dzy że­gla­rza­mi, i ogól­nie ludź­mi mo­rza, a szczu­ra­mi lą­do­wy­mi. Hejt na mnie wy­la­li głów­nie lu­dzie niema­ją­cy po­ję­cia o lo­cji, bez­pie­czeń­stwie na wo­dzie czy in­ny­ch kwe­stia­ch że­glar­ski­ch. Ci, co się zna­ją, któ­rzy pły­wa­ją, oce­ni­li zda­rze­nie do­ść obiek­tyw­nie. No i oczy­wi­ście oli­wy do ognia do­da­je też at­mos­fe­ra po­li­tycz­na ostat­ni­ch de­kad w Pol­sce, czy­li to, że po­li­ty­cy PO i PiS bu­du­ją swo­je po­par­cie na wza­jem­nej nie­na­wi­ści, na szczu­ciu Po­la­ków na sie­bie. To po­wo­du­je, że ich wy­bor­cy nie tyl­ko sie­bie nie­na­wi­dzą, ale hej­tu­ją wszyst­ko, co się do­oko­ła ni­ch dzie­je. PO i PiS, to je­st naj­gor­sze, co się mo­gło Pol­sce przy­da­rzyć. Czy­li je­st jak zwy­kle.

Grzegorz GPS Świderski

PS. Notki powiązane:

Stopień intencjonalności
Żeglarze
Przysrywanki internetowych mend

Tagi: gps65, Koliber, przekop, Zalew Wiślany, pisowska gościnność.
 
 

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika admin

01-08-2022 [17:14] - admin | Link:

A to ci historia. Wietrzę jednak prowokancję Autora. Ale spostrzeżenia cenne dla zarządzających w przyszłości  szluzami 😁

Obrazek użytkownika sake3

01-08-2022 [17:44] - sake3 | Link:

A mnie się tekst autora bardzo podoba.Można sobie rozwijać wyobraźnię i interpretować go po swojemu. Mam nadzieję,że autor się na mnie nie obrazi.

Obrazek użytkownika u2

01-08-2022 [18:02] - u2 | Link:

Kanał nie oddany do użytku, bez odbioru technicznego. Trudno wytłumaczyć niewiedzę autora GPS, sam autor pisze pokrętnie, że chciałby kawy od budowlańców, albo ulotek pisowskich. Widać głupich w Kuńfie nie sieją :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-08-2022 [18:49] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Śluza nieoddana do użytku, ale oddane są już do użytku parkingi i drogi na terenie tej budowy. Równie dobrze mogli już otworzyć keje dla cumujących jachtów. Na parking, na który nie ma zakazu wjazdu wolno wjechać — dokładnie tak samo jest z keją.

Obrazek użytkownika u2

01-08-2022 [18:55] - u2 | Link:

parkingi i drogi na terenie tej budowy

Ale, ale, wszystkie dzieci wiedzą, że jacht nie zacumuje na lądzie, musi być port, ostatnio modne jest nazywanie portu mariną, np. na marinie w Giżycku jest jedyne w Europie kino dla wodniaków :-)

PS. Giżycko to żeglarska stolica Polski. Ponoć jest tam aż 1500 miejsc do cumowania jachtów. Przypomina mi się znakomity film "Nóż w Wodzie" Romka P. tam kręcony :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-08-2022 [20:24] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Zależy jaki jacht. Mieczowe zacumują wszędzie — nie muszą mieć portu. Ale akurat na przekopie nie ma to znaczenia, bo tam są już oddane do użytku keje, przy których bez problemu przycumują duże jachty kilowe. 

Obrazek użytkownika u2

01-08-2022 [20:29] - u2 | Link:

tam są już oddane do użytku keje, przy których bez problemu przycumują duże jachty kilowe

Czyli autor GPS wiedział, że swoim jachtem nie zacumuje, ale badał teren, czy odporny na prowokacje :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-08-2022 [20:38] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Wiedziałem, że nie tylko moim jachtem zacumuję, ale zacumuję też wielokroć większym jachtem kilowym. I to się potwierdziło, gdy tam wpłynąłem. Oni mnie przegnali nie z powodów technicznych, ale z powodów biurokratycznych. Z parkingów, które są na tej budowie, gdzie parkują turyści i chodzą po budowie robiąc zdjęcia, też mogliby wszystkich turystów przegnać, ale im jednak pozwalają. To jest bez sensu, bo przecież ten przekop nie jest dla samochodów, ale dla jachtów.

Obrazek użytkownika admin

01-08-2022 [19:25] - admin | Link:

@Sake – tekst mnie też się podoba. Prowokacja z samym podpłynięciem :)

Obrazek użytkownika Tomaszek

01-08-2022 [17:59] - Tomaszek | Link:

Choć raz zrobił coś z sensem . Wyrabia się GPS . A ten Zeus tylko kit wciska . 
GPS , masz przebłyski , oby tak dalej .

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-08-2022 [18:46] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Wietrzę jednak prowokancję Autora"

Ale kogo i do czego chciałem tym sprowokować?

Obrazek użytkownika admin

01-08-2022 [19:29] - admin | Link:

Policje tajne, widne i dwu-płciowe ;)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-08-2022 [20:25] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Do czego chciałem sprowokować policję? Jaki to miałoby sens?

Obrazek użytkownika Tomaszek

01-08-2022 [19:53] - Tomaszek | Link:

Nie przerjmuj sie GPSie , ja popieram i tyle . Ubot coś pieprzy o nieoddaniu wody do użytku , (pewnie trzeba zmierzyć zawartość wody w wodzie) ,bo jest zazdrosny . Jego kumpla Tego Zeusa świnia storpedowała za stodołą w Kasince Małej . A zazdrosny knur zaatakował od tyłu . A Ty po prostu popłynąłeś gdzie chciałeś i tyle ( Woda była za głęboka żeby brodzić) na pohybel niemożnościom , po to zbudowali żeby pływać . Trochę podziamgolili z megafonów i tyle . W dupie mam wszelkie podteksty czy moje do Ciebie nastawienie . TY TO ZROBILES !!!
Póki co pozdrawiam
Ale nie myśl że dalej będzie łatwo .
C'est la vie .
 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-08-2022 [20:26] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Myślę, że dalej będzie łatwiej. 17 września przepłynę przekop pierwszy.

Obrazek użytkownika Es

01-08-2022 [19:17] - Es | Link:

Nie do końca tak jest Adminie. Otwarta brama budowy nie oznacza, że każdy może na teren wleźć i udawać później głupka

Obrazek użytkownika paparazzi

01-08-2022 [18:25] - paparazzi | Link:

"Już ni­gdy na PiS nie za­gło­su­ję!" A na kogo zagłosujesz? Tak pytam. Rżniesz głupa i świrujesz. Ciesz się ze cie nie storpedowali.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-08-2022 [18:50] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Albo rżniesz i świrujesz albo pytasz. Chamstwu nie odpowiadam.

Obrazek użytkownika Jan1797

01-08-2022 [19:46] - Jan1797 | Link:

Primo, sprawdził; rzeczywiście jest przekop. Sekundo; jest tutejszą nadzieją, zagłosuje na zasypywaczy :)) Tercjo; ludzki pan, mógł zasypać przekop, a jedynie zawrócił.  

Obrazek użytkownika EsaurGappa

01-08-2022 [20:15] - EsaurGappa | Link:

Gdzie tam zawrócił,on się zaczaił gdzieś tam ciągle marzy by przepłynąć jako ten pierwszy najodważniejszy marynarz obcych wód,prawie że pirat.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-08-2022 [20:27] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Tak jest! Zaczaiłem się...

Obrazek użytkownika EsaurGappa

01-08-2022 [20:58] - EsaurGappa | Link:

Przepłynąłeś przez tę przekop (wcześniej sìę czając w krzaczorach )dziś wieczorem na NB swoją wielką łodką zwaną Ego błysnołeś tak cały Grześ.Zapraszam 17 września cymbale jeden :-)))

Obrazek użytkownika Live free or Die

02-08-2022 [01:24] - Live free or Die | Link:

W punkt :-), pozdrawiam serdecznie.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

02-08-2022 [11:47] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nie przepłynąłem przez ten przekop.

Obrazek użytkownika Jan1797

01-08-2022 [21:51] - Jan1797 | Link:

Za okrągłym winklem się zaczaił? Odważne :))
Coś jednak tem misiem swoim udowodnił -jest przekop :))

Obrazek użytkownika Es

01-08-2022 [19:15] - Es | Link:

A co PIS ma do tego? 
Wtargnąłeś na teren budowy i teraz pokrętnymi tłumaczeniami udowodniasz, że jesteś jeszcze większym burakiem niż się miałeś okazję zaprezentować na łódce. Wejdź na pierwszą lepszą budowę bez pozwolenia to ktoś ci kopa zasadzi takiego że zawartość ci oczami wyskoczy. I tak zakończy dyskusję z baranem, który będzie mógł do woli później filozofować: czy on był z pisu z po czy innej cholery

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-08-2022 [20:31] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Ale turyści po tej budowie łażą - samochodami nawet wjeżdżają i parkują. To też są wszystko buraki? PiS ma do tego bardzo dużo, bo najważniejszym zastosowaniem tego przekopu jest pisowska propaganda. Przekop jest po to, by więcej ludzi głosowało na PiS. Gdyby ich celem było transport morski, to za te same pieniądze postawiliby wielokroć większy port w Gdańsku, niż jest w Elblągu. 

Obrazek użytkownika Es

01-08-2022 [22:01] - Es | Link:

@ Grzegorz 
To co zrobiłeś było po prostu nieodpowiedzialne. Jako zadeklarowany  libertarianin postanowiłeś korzystac ze swoich prawdziwych i wydumanych wolności bez względu na okoliczności i ludzi o których ( z ich winy oczywiście) się potykasz. I jesteś niezwykle zaskoczony, że efekty tego wywołują żywiołowy sprzeciw u innych. Jak to jest z tymi wolnościami libertarianin. Przynależą się choćby po trupach innych, czy może jest jakaś szansa, że mogą one się kończyć tam gdzie ingerują w wolności innych? 
Przepraszam za użyte poprzednio słownictwo ale jako współodpowiedzialnego między innymi za health and safety w fabryce słysząc tak dziecinne lub niedorzeczne tłumaczenia zawsze krew mnie zalewa

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

02-08-2022 [01:45] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Poproszę o jakiś konkret. Jakie prawo, przepis, regułę, zasadę złamałem? Kogo i jak naraziłem na jakieś niebezpieczeństwo? Jakie konkretnie zarzuty mi stawiasz?

Obrazek użytkownika Es

02-08-2022 [10:03] - Es | Link:

Nazywa się to sprowadzeniem zagrożenia w żegludze śródlądowej czy jakoś tak- nie moja branża sprawdź sobie sam. Z pełną świadomością wpłynąłes w obszar obiektu w budowie, bez wyznaczonych oficjalnie torów żeglugowych, dróg komunikacyjno ewakuacyjnych. Jeśli tobie się coś stanie odpowie administrator obiektu, a ty zejdziesz na zawał zanim ktokolwiek do ciebie dotrze z pomocą ryzykując zresztą własne zdrowie lub życie. Jeśli twoim celem było udowodnienie administratorowi niedbałego oznakowania, to prokurator rzeczywiście ci w tym pomoże i ten sukces tobie wyryją na nagrobku.
you tube jest pełne filmików z takimi "dokonaniami", z serią jackazz włącznie, a ty trafiłeś teraz do "doborowego" towarzystwa

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

02-08-2022 [11:28] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Żadnego zagrożenia w żegludze nie spowodowałem. A jeśli uważasz inaczej, to wskaż jakie spowodowałem i jakie konkretnie przepisy mi tego zabraniają. Wpłynąłem na obszar obiektu w budowie, który już jest przygotowany do przyjmowania turystów i ich przyjmuje - i z lądu, gdzie są przygotowane parkingi, i z wody, gdzie jest keja do cumowania i już tam przy niej stały jachty. Tam tor żeglugowy jest już wyznaczony i jako taki oznakowany. Dróg ewakuacyjnych żadnych być nie musi, bo w razie niebezpieczeństwa jachty tam szukają schronienie, a nie stamtąd uciekają. Jak miałbym zejść na zawał, to tam jest to najbezpieczniejsze, służby tam dotrą najszybciej, wielokroć szybciej niż by się to miało stać na środku Zalewu, bo tam może przyjechać karetka z lądu. Administrator tego obiektu już bardzo poprawnie i sensownie wszystko oznakował - nie ma tam żadnych niebezpieczeństw, więc nie musi nic takiego oznaczać. Czepiasz się, nie mając pojęcia o tym, o czym piszesz. Jak czegoś nie wiesz i nie rozumiesz, to najpierw pytaj.

Obrazek użytkownika Es

02-08-2022 [13:28] - Es | Link:

Więc pytam: czy obiekt jest przekazany do użytku?

Obrazek użytkownika Czesław2

02-08-2022 [14:20] - Czesław2 | Link:

Powszechnie dostępna informacja. Oddany zostanie 17 września. Do tego czasu można tu bić pianę.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

02-08-2022 [14:31] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Śluza jeszcze nie jest oddana do użytku. Ale parkingi i keja są skończone. Na tę budowę turyści od lądu są wpuszczani, a od wody tylko niektórzy.

Obrazek użytkownika PIOTR Z GDAŃSKA

01-08-2022 [22:04] - PIOTR Z GDAŃSKA | Link:

A kto ci każe głosować na PiS. Zagłosuj sobie na Tfuska albo Szymcia (nie zapomnij o 5 dychach co tydzień) i będziesz szczęśliwy jak pszczoła. Jak mówi piękna Leszczyna, gdy tylko zniknie PiS nastanie powszechna szczęśliwość i dobrobyt. Będziesz mógł pierwszy zakopywać przekop razem ze swoimi idolami. Może cię nawet pokażą w TVNie.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

02-08-2022 [11:32] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Oczywiste jest, że propaganda tak cię otumaniła, że nie widzisz żadnych alternatyw dla POPiS-u, czyli ogólnie dla socjaldemokratów. Właśnie przez takie otumanienie mamy w Polsce taki syf w polityce i prawie. Przekopu nie będę zakopywał, bo on jest dla mnie, bardzo ułatwi mi pływanie. 

Obrazek użytkownika PIOTR Z GDAŃSKA

01-08-2022 [23:00] - PIOTR Z GDAŃSKA | Link:

"Myślę, polemizuję, argumentuję...". Polemizowałbym ze śmiałą tezą, że myślisz.

Obrazek użytkownika mada

02-08-2022 [10:33] - mada | Link:

Czy to robotnicy byli z PiSu? 
Ten Kaczor przeszkadza nawet jak śpi.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

02-08-2022 [11:38] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Robotnicy wykonywali polecenia, które na najwyższym szczeblu pochodzą z PiS. Tam ktoś z władzy zdecydował, by samochodami na budowę wpuszczać turystów i ich gościć, a prywatne łodzie przepędzać. To bardzo wyraźny dowód tego, że ten przekop nie jest dla ludzi z wody, ale ludzi z lądu - bo ich jest wielokroć więcej i to oni stanowią większość głosujących. Żeglarze to bardzo mały odsetek ogółu elektoratu, więc można nas olewać. Kaczor szkodzi w Polsce głównie gdy śpi, bo ustawy i rozporządzenia jego rządu, które są wysoce destrukcyjne, wchodzą w życie głównie w nocy, o północy.

Obrazek użytkownika u2

02-08-2022 [15:40] - u2 | Link:

Robotnicy wykonywali polecenia, które na najwyższym szczeblu pochodzą z PiS.

Wątpliwe, aby minister Adamczyk wydawał polecenia robotnikom. Od tego jest kierownik budowy. Jak piszą na oficjalnym portalu przekop nie jest jeszcze oddany do użytku, więc autor GPS celowo bije pianę :

http://przekopmierzei.pl/news/...

2. sierpnia 2022
Pierwszy etap budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską na ukończeniu
Trwają ostatnie roboty na budowie Kanału Żeglugowego na Mierzei Wiślanej. Prawie wszystko gotowe jest już w części lądowej tej inwestycji, gdzie obecnie odbywają się głównie testy i odbiory techniczne. Coraz mniej do zrobienia pozostało również w rejonie obu falochronów w porcie osłonowym na Zatoce Gdańskiej oraz przy sztucznej wyspie na Zalewie Wiślanym.

Zobacz zdjęcia - Pierwszy etap budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską na ukończeniu LIPIEC 2022

- Przekop Mierzei Wiślanej to strategiczna inwestycja dla Polski. Dzięki niej po raz pierwszy w powojennej historii Polski będzie możliwość wpłynięcia na Zalew Wiślany z pominięciem rosyjskiej strefy przybrzeżnej. Szczególnie dzisiaj, w obliczu wojny, widać, jak bardzo trafna była decyzja rządu o rozpoczęciu tej budowy – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
- Oficjalna inauguracja działalności Kanału Żeglugowego nastąpi 17 września. Docelowe parametry uzyska on w przyszłym roku - powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

02-08-2022 [18:24] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Inwestycja jest już gotowa w 98%. Są już na terenie budowy parkingi i drogi udostępnianie turystom - tam stoją samochody i ludzie chodzą po terenie budowy i robią zdjęcia. Nie ma więc żadnych powodów, by sądzić, że keja do cumowania nie jest jeszcze tak samo udostępniania - szczególnie że widać przy niej cumujące jachty. Nie ma tam żadnych ograniczeń we wpływaniu. Artykuły w prasie nie są znakami nawigacyjnymi. Minister oczywiście wprost nie wydaje poleceń robotnikom, ale ich zwierzchnik wykonuje polecania swojego i tak aż do góry, więc odpowiedzialnym za wszystko jest kierownik usadowiony najwyżej w tej hierarchii, a więc rząd PiS-u. To oni zdecydowali, żeby przed oficjalnym skończeniem budowy wpuszczać tam turystów z lądu, a z wody przeganiać. Bo żeglarzy mają w dupie, bo to mało znacząca grupa w ich elektoracie, a tylko po to jest ta budowa, by zwiększyć poparcie dla PiS w wyborach. Statki tam wpływać mogły od dawna Szkarpawą i przekop nie jest takim małym jednostkom potrzebny. Przekop służy tylko i wyłącznie żeglarzom, by nie musieli płynąć z Elbląga do Gdańska na silniku Szkarpawą, ale na żaglach Zatoką Gdańską. Możliwość wpływania jednostek militarnych na Zalew Wiślany nie ma żadnego znaczenia praktycznego w sytuacji wojennej. Przekop nie ma znaczenia ani handlowego, ani militarnego - ma tylko i wyłącznie znaczenie dla turystyki jachtami żaglowymi. Ale nawet dla tych zastosowań jest słaby, bo w ogóle nie przewidzieli tam żadnej mariny żeglarskiej.  

Obrazek użytkownika u2

02-08-2022 [19:18] - u2 | Link:

Przekop nie ma znaczenia ani handlowego, ani militarnego - ma tylko i wyłącznie znaczenie dla turystyki jachtami żaglowymi.

Jak bym słyszał polityków antypisu z pełomafii. Dla nich nigdy nic sie nie opłaca i niczego nie można zrobić, a polskość to nienormalność :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

02-08-2022 [21:54] - Grzegorz GPS Św... | Link:

A jaki militarny sens ma przekop? 

Obrazek użytkownika u2

02-08-2022 [22:22] - u2 | Link:

I autor GPS idzie w zaparte. Ciągle pyta, próbuje podważyć sens inwestycji, bo jak by natura chciała to by sama mierzeję przekopała :-)

Obrazek użytkownika Jabe

02-08-2022 [22:45] - Jabe | Link:

Wkrótce po otwarciu dowiemy się, czy przekop ma inny sens, niż ambicjonalny.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

02-08-2022 [23:55] - Grzegorz GPS Św... | Link:

A po co natura miałaby przekopywać mierzeję? Co by to dało?

Obrazek użytkownika spike

03-08-2022 [22:37] - spike | Link:

"Robotnicy wykonywali polecenia, które na najwyższym szczeblu pochodzą z PiS. Tam ktoś z władzy zdecydował, by samochodami na budowę wpuszczać turystów i ich gościć, a prywatne łodzie przepędzać."
-Wiesz kolego, trzeba nie mieć wszystkich klepek, by tak twierdzić, z pewnością zakaz wchodzenia na teren każdej "pisowskiej" inwestycji, wydaje sam Kaczor pod groźbą że nie zapłaci danej firmie, a na przekopie szczególnie, jak zobaczą Świderskiego. Jak się dowiedziałeś, że nie jeszcze nie wolno tam wpływać, to grzecznie zawraca się i odpływa, a ty robisz nie tylko tu histerię, jak panienka, na którą kura krzywo patrzy.
Tłumaczyć dorosłemu facetowi że robi z siebie głupka, to już przerost formy nad treścią, ogarnij się.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

04-08-2022 [12:49] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Kaczor nie wydał rozkazu - on tylko mianował decydentów, którzy zatwierdzili plan budowy, a w niej było to, że przed ukończeniem budowy należy oddać do użytku parkingi dla samochodów i keje dla jachtów, by ułatwić zwiedzanie budowy turystom, ale z lądu ma to być dostępne dla wszystkich, a z wody tylko dla wybranych. Ale to szczegół. Najważniejszą przesłanką świadczącą o czysto politycznym celu tej budowy jest to, że, mimo że ona tylko i wyłącznie będzie służyć żeglarzom, to nie została tam przewidziana marina, w której można się schronić przed sztormem. To oznacza, że cel polityczny był od początku i było ustalone, że żeglarzy należy olewać i przepędzać. Jak czegoś nie rozumiesz to pytaj - chamstwo nie zachęca do dyskusji.

Obrazek użytkownika Roz Sądek

02-08-2022 [23:45] - Roz Sądek | Link:

Ależ trzeba mieć parcie na szkło, by budżetową łódką pchać się na plac budowy. Efekt mizerny, ba, zerowy - ani wywiadu w TVN, ani rozkładówki w tabloidach. Jakieś 20 lat temu, jak budowano pierwsze odcinki autostrad, to wykształceni miastowi z dużych miast wjeżdżali na zamknięte, niewykończone jeszcze pasy robić sobie fotki. Teraz szanowny Panie, by się załapać na mierny rozgłos i migawkę w lokalnej TV trzeba wleźć na spory komin - najlepiej na golasa, albo nawyzywać premierowi lub prezesowi na powiatowym wiecu; inaczej pozostaje autoreklama na blogach.
 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

02-08-2022 [23:54] - Grzegorz GPS Św... | Link:

A konkretnie gdzie zauważyłeś jakiś plac, na który się wepchałem?