Na kogo głosować?

Andrzej Owsiński
 
Na kogo głosować?
 
Nadchodzące wybory rodzą w każdym posiadającym „czynne” prawo wyborcze, pytanie: na kogo warto głosować? Już sam podział prawa nastręcza wątpliwości, bowiem w powszechnym pojęciu „czynnym”, czyli aktywnym powinien być kandydat, a nie jego wyborca, którego cała „czynność” polega na oddaniu głosu. Natomiast kandydat musi zabiegać o pozyskanie głosów na siebie imiennie, gdyż korzystać może z innych głosów oddanych na jedną listę jedynie w przypadku uzyskania wewnętrznej większości.
Jest to procedura dość kłopotliwa i niezbyt sprawiedliwa, łączy bowiem zdobycz indywidualną ze zbiorową, pozostawiając w pobitym polu kandydatów z innych list, którzy uzyskali większe poparcie, ale nie mają takiego „zaplecza”.
Ponadto wewnątrz tej samej listy powstaje konkurencja, czyniąca największym przeciwnikiem kolegę z listy, któremu może uda się uzyskać parę głosów więcej i to on będzie korzystać ze zdobyczy innych. Remedium na to są jednoosobowe okręgi wyborcze, w których trzeba samemu wygrać, nie licząc na cudze wsparcie.
Z punktu widzenia współczesnej struktury parlamentarnej indywidualny sukces ma znaczenie drugorzędne, celem wyborów jest wygranie partii, lub zgrupowania w komitecie wyborczym. A mając na względzie „dyscyplinę” klubową, pozycja indywidualna posła czy senatora traci na znaczeniu.
Takie są skutki obecnej ordynacji wyborczej, a właściwie systemu politycznego, jaki powszechnie panuje we współczesnym życiu politycznym. Jak mi powiadał jeden z prominentnych przedstawicieli tego życia: „w sejmie liczą się tylko najwyżej dwa pierwsze rzędy, reszta to małpoludy przeznaczone do podnoszenia ręki i naciskania guzika na komendę”.
Niezależnie od cynizmu, wyniesionego zapewne w dużej mierze z bolszewickiej praktyki PRL, współczesny system wyborczy zawiera zasadnicze wady w postaci złamania zasady indywidualnego przedstawicielstwa narodu przez każdego wybranego. Nie powinien zatem podlegać on przymusowej dyscyplinie grupowej.
W ramach tego systemu wyłaniania reprezentacji narodu pewnym ulepszeniem są jednomandatowe okręgi wyborcze, które jednak preferują osoby znane z zupełnie innych walorów niż potrzebne w pracy parlamentarnej.
W krajach o niskiej kulturze politycznej jest to po prostu plaga, nie wypominając można przywołać kolejne składy parlamentu w Polsce po 1989 roku.
W przedwojennej polskiej praktyce wyborczej była stosowana zasada „odpersonifikowania” list, które reprezentowały określone komitety wyborcze, przeważnie partie polityczne.
Głosowanie „na listy” dawało preferencje kolejności zajmowanych miejsc ustalanej przez komitet wyborczy. Remedium na to mogło być zgłaszanie kandydatur indywidualnych. Jedyną dobrą stroną tego systemu była selekcja programowa, a nie personalna, która zresztą też nie wyczerpuje wszystkich wymagań w stosunku do kandydatów.
Niezależnie od systemu ciągle mamy do czynienia z mankamentami ustroju demokracji parlamentarnej. Można je nieco łagodzić przez zastosowanie ścisłej autonomii poszczególnych składników władz, trudność jednak polega na konieczności ustawowej regulacji oddającej decyzję parlamentowi, zainteresowanemu w utrzymaniu przewagi nad pozostałymi składnikami władzy państwowej.
Mamy zatem w rezultacie stałą walkę między nimi, prowadzącą do ciągłych kryzysów.
Jak dotąd nie wymyślono skuteczniejszej formy rządzenia, która nie zagrażałaby ludzkiej wolności, istnieją jednak stałe próby zastąpienia demokracji parlamentarnej innym, wydajniejszym z punktu widzenia efektywności materialnej systemem, kończą się jednak przeważnie na niepożądanym chaosie, lub dyktaturze.
My w Polsce, pozbawieni przez wiele lat podstawowych praw obywatelskich, jesteśmy skłonni znosić niedostatki ustroju demokratycznego, tylko że zamiast tego zafundowano nam pozostałości PRL, w których wszystkie próby odtworzenia niezależnego życia politycznego, stanowiącego podstawę wojennych rządów na uchodźstwie i jego krajowej delegatury zakończyły się klęską.
Mamy wobec tego na oficjalnej scenie politycznej wyłącznie twory powstałe w wyniku przekształcenia PRL w „IIIRP” zwaną też przez „klasyka” „PRL bis”, akceptujące bezprawności ustrojowe  tej formuły państwowej.
Skutki tego stanu są dla Polski katastrofalne, a jego tragicznym symbolem jest „Smoleńsk”.
Jak dotąd, poza nielicznymi, odosobnionymi wypadkami nie widać chęci do rewolucyjnego obalania panującego ustroju.
Działania w ramach bezprawnej, ale obowiązującej, konstytucji nie mogą przynieść sukcesu bez uzyskania kwalifikowanej większości parlamentarnej.
Jak dotychczas nie widać było objawów walki o jej zdobycie, stąd mimo, że mamy do czynienia z trzecią, kolejną próbą wprowadzenia zmian, ciągle tkwimy w stanie uniemożliwiającym normalny rozwój narodu.
Ostatnie wydarzenia, a szczególnie prześladowania Polski, klęska UE jako formy zjednoczenia Europy, a nade wszystko wojna na Ukrainie wyraźnie wskazują, że wymagana jest gruntowna przebudowa ustrojowa Polski i to możliwie jak najrychlej.
Okazją ku temu są najbliższe wybory parlamentarne z wyjątkową szansą referendum odnoszącym się wprawdzie do fragmentu plag, które nas dręczą, ale które mają znaczenie praktyczne, obserwowane w innych krajach unijnych.
Dla nas, szczególnie uczulonych na zamach na naszą wolność, niezawisłość, a przede wszystkim tożsamość narodową, przymusowa introdukcja elementów niszczycielskich dla naszej kultury, jest nie do zaakceptowania.
Trzeba mieć na względzie doświadczenie półtorawiekowej niewoli zaborów i pół wieku okupacji nazistowsko-bolszewickiej, żeby zrozumieć stosunek Polaków do tego rodzaju inwazji.
Wprowadzenie do akcji wyborczej możliwości wypowiedzenia się narodu w sprawie podstawowej dla jego bytu stanowi niepowtarzalną okazję do zajęcia konsekwentnego stanowiska w obiorze reprezentacji parlamentarnej.
To musi być szczególnie uwypuklone w sytuacji „być albo nie być”, nie można bowiem ciągnąć bez końca sytuacji, w której rząd jest traktowany jako intruz wobec „właścicieli IIIRP”, czyli spadkobierców „właścicieli Polski Ludowej”, jak niekiedy sami siebie nazywali.
Skala zwycięstwa wyborczego powinna zmusić do zerwania więzów z PRL i uwolnienia od wpływów obu sąsiadów, uważających że mają prawo nadzoru nad Polską.
Wobec klęsk rosyjskich i niepowodzeń niemieckich okazja jest wyjątkowa.
Nie wolno jej zaprzepaścić redukcją programu wyborczego, obiadki dla pacjentów szpitalnych nie wadzą, a nawet są mile widzianym objawem troski o człowieka.
Jednak nawet walka o pozycję w „jedwabnym szlaku” jest niewystarczająca, trzeba koniecznie powiedzieć otwarcie, że nie chodzi o naprawianie elementów państwa, ale o rzeczywistą zmianę jego oblicza od podstaw.
Obowiązek odpowiedzialności wobec naszej własnej historii i suwerenności państwowej nakazuje odzyskanie ciągłości państwa polskiego, tak jak to zostało dokonane konstytucją z 17 marca 1921 roku. Nie wolno nam tolerować stanu ciągłości prawnej z bezprawnym tworem PRL, gdyż w ten sposób tworzy się państwo, które nie tylko, że nie ma związku z niepodległym państwem polskim, zarówno przedrozbiorowym, jak i odrodzonym w1918 roku, ale z góry akceptuje obce wpływy.
Jest to nam potrzebne nie tylko dla legitymacji praw historycznych, ale też dla poczucia tożsamości narodowej, dziedzictwa kultury i określenia naszej roli w europejskiej, a nawet światowej zbiorowości narodów.
Żeby dokonać właściwego wyboru w tej niewątpliwie dramatycznej sytuacji, musi być przedstawiony w klarowny i czytelny sposób jej prawdziwy charakter. Ten, który się tego wyzwania podejmie, zasługuje na wsparcie.
Jak na razie tylko „Zjednoczona Prawica” jest najbliższa takiemu stanowisku, powinna to jednak zaakcentować jako najważniejszy cel, nie ujmując niczego z bieżących obietnic przedwyborczych. Nie można jednak czynić z nich zasadniczego celu obecnych wyborów, dokonywanych w dziejowej chwili próby dokonania zasadniczych zmian w układzie stosunków europejskich i szansy na odzyskanie przez Polskę pełnej niepodległości.
Zastrzeżenia, uwagi, a nawet zarzuty wobec PiSu mogą pozostać aktualne, nie zmienia to postaci rzeczy polskiego obowiązku obywatelskiego i narodowego do oddania głosu za niezawisłym państwem polskim, bo tylko takie państwo może zrealizować nasze dążenia do wolności, pokoju, rozwoju rodzimej kultury i dobrobytu.

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika u2

08-09-2023 [11:24] - u2 | Link:

Obejrzałem dzisiaj krótki urywek konferencji Hołowni na Polsacie. Walił w PJK, że wprowadził PRL bis, że cofnął Bolanda 50 lat do tyłu, a Hołownia chce Polski 50 lat do przodu. W związku z tym obiecuje złote góry, zwłaszcza dla przedsiębiorców, małych i średnich. Pamiętam że Palikmiot również obiecywał dla przedsiębiorców złote góry, nawet mu wierzyłem, bo sam był przedsiębiorcą. Ale jak przyszło co do czego, to wyszły nie tylko seanse nienawiści wobec prezydenta PLK, ale również rażąca niekompetencja w komisji "przyjazne państwo". Zaryzykuję tezę, że Hołownia, widząc dzisiejszy jego wściekły atak na PJK, to taki drugi pali-kmiot.

Obrazek użytkownika Jan1797

08-09-2023 [11:41] - Jan1797 | Link:

Zawsze taki był, przypomnij sobie jak krzyczał; Turów zamknąć natychmiast?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

08-09-2023 [13:05] - Grzegorz GPS Św... | Link:

PiS do­pro­wa­dził w trak­cie swo­ich rzą­dów w Pol­sce do se­tek ty­się­cy nad­mia­ro­wy­ch zgo­nów, za­mknię­cia wie­lu biz­ne­sów i znie­wo­le­nia lu­dzi po­przez se­gre­ga­cję sa­ni­tar­ną. Ogra­bił nas na mi­liar­dy, któ­re od­dał za­gra­nicz­nym ge­szef­cia­rzom. To je­st wy­star­cza­ją­cy po­wód, by na ta­ką de­struk­cyj­ną for­ma­cję już ni­gdy nie gło­so­wać. Ocho­czo uczest­ni­cząc w prze­krę­cie ko­wi­do­wym, do­bit­nie po­ka­za­li, że słu­żą ob­cym in­te­re­som i są zdol­ni do nad­zwy­czaj­ne­go nisz­cze­nia na­sze­go mie­nia, wol­no­ści i zdro­wia. Oku­pa­cja Pol­ski przez PiS je­st dla nas bar­dzo szko­dli­wa. 

Obrazek użytkownika SilentiumUniversi

08-09-2023 [13:31] - SilentiumUniversi | Link:

Dla WAS pewnie tak

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

08-09-2023 [13:40] - Grzegorz GPS Św... | Link:

No oczywiście, że tylko dla nas, mieszkańców Polski. Obcym oni służą, więc są dla nich korzystni.

Obrazek użytkownika Jan1797

08-09-2023 [16:26] - Jan1797 | Link:

Masz rację nigdy nie sądziłem, że kiedyś się zgodzę :))).
Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Federacja Rosyjska stanęła na stanowisku, że relatywnie korzystny dla Polski protokół z 1945 roku... wygasł (chociaż był zawarty bezterminowo). Z tym podejściem de facto zgodził się rząd Donalda Tuska, podpisując 1 września 2009 r. nową umowę. Propozycja Rady Ministrów samoograniczała Polskę w korzystaniu z prawa nieszkodliwego przepływu, które dotyczy także cieśnin takich jak C. Piławska. To prawo obejmuje wszystkie rodzaje statków niezależnie od bandery. Przyjęcie takiego zapisu w 2009 r. oznaczało rezygnację Polski z tego uprawnienia zapisanego w międzynarodowym prawie morza. https://niezalezna.pl/polska/t...

Obrazek użytkownika sake3

08-09-2023 [15:20] - sake3 | Link:

Okupacja Polski po wciągnięciu nas w Federację Europejską nie będzie dla nas szkodliwa? Czyli błogosławieństwem? Czy covid był w całęj Europie czy tylko w Polsce?. Z pana wyświechtanego tekstu wynika że tylko u nas były zgony,szczepionki,maseczki i segregacja sanitarna.Tylko dlaczego w innych państwach obywatele podeszli ze zrozumieniem do sytuacji i niedogodnien z nią związanych nie atakują swoich rządów.No tak ,bo w Polsce są wybory i trzeba wesprzeć pana Tuska.Stąd tyle jadu.

Obrazek użytkownika paparazzi

08-09-2023 [17:46] - paparazzi | Link:

@08-09-2023 [13:05] już przylazłeś świrować? Wracaj do siebie i tu więcej nie przychodź i bez odbioru.

Obrazek użytkownika Tezeusz

08-09-2023 [18:34] - Tezeusz | Link:

"PiS do­pro­wa­dził w trak­cie swo­ich rzą­dów w Pol­sce do se­tek ty­się­cy nad­mia­ro­wy­ch zgo­nów, za­mknię­cia wie­lu biz­ne­sów i znie­wo­le­nia lu­dzi po­przez se­gre­ga­cję sa­ni­tar­ną"
Ej @ Swirek... piłeś nie pisz bo że idiota to wiedzą wszyscy, ale narąbany idiota to nieliczni..Co za brednie.. a...fe znowu wali gównem sowieckim..

Obrazek użytkownika MFW

10-09-2023 [15:50] - MFW | Link:

Na ruskie onuce mamy głosować kacapski trollu?

Obrazek użytkownika Jabe

10-09-2023 [17:51] - Jabe | Link:

Oczywiste, że każdej formacji nie­podległościowej, a więc bez błogo­sławieństwa o­piekunów Polski, zostanie przy­lepiona jakaś łatka, „ruskie onuce” w szcze­gól­ności. Za­tem te wy­zwiska uwiary­gadniają.

Obrazek użytkownika Czesław2

08-09-2023 [13:34] - Czesław2 | Link:

Nie wiadomo  na kogo głosować? Oto, co PIS podpisał w 2019 roku. Ktoś o tym wiedział?
https://dorzeczy.pl/zdrowie/47...

Obrazek użytkownika smieciu

08-09-2023 [14:32] - smieciu | Link:

Dzięki. Brakowało mi tego ostatniego elementu. Kropki nad i we wdrażaniu lewackich idei przez rząd.

Obrazek użytkownika Czesław2

08-09-2023 [15:03] - Czesław2 | Link:

I Bąkiewicz czy Kukiz o tym nie wiedzą?
Może Pan Sakiewicz by to wyjaśnił?

Obrazek użytkownika Jan1797

08-09-2023 [15:38] - Jan1797 | Link:

Może wiarygodność tego co tu ze @śmieciem piszecie jest opozycyjna? ;)) 

Obrazek użytkownika Czesław2

08-09-2023 [15:44] - Czesław2 | Link:

@ Jan...Pomyłka w adresie, do redakcji Do rzeczy, nie umie czytać?

Obrazek użytkownika Jan1797

08-09-2023 [17:14] - Jan1797 | Link:

@Czesław2,
Jaka pomyłka;
Zmiany w nowej klasyfikacji medycznej WHO
1 stycznia 2022 roku oficjalnie zaczęła obowiązywać na świecie nowa, międzynarodowa klasyfikacja chorób i zaburzeń autorstwa WHO o nazwie ICD-11, na której wdrożenie poszczególne państwa mają 5 lat. W listopadzie 2023 roku zakończy się jej tłumaczenie na język polski, a już rozpoczął się etap wdrażania tego podstawowego narzędzia medycznego w naszym kraju, z którego korzysta nie tylko polska służba zdrowia.
Adresat/Więcej na ten temat: http://onaion.org.pl/2023/09/0...
Nie ze mną takie numery:))  Ktoś Czesława w błąd wprowadził.

Obrazek użytkownika Czesław2

08-09-2023 [18:03] - Czesław2 | Link:

A podpisana treść nie interesuje? Odwal się ode mnie  i zajmij tym  co PIS podpisał

Obrazek użytkownika u2

08-09-2023 [20:51] - u2 | Link:

Odwal się ode mnie

Zaraz zaraz cesiek, to ty się przypierniczasz do Jana. Jan merytorycznie obala twoje kociokwiki. :-)

Obrazek użytkownika Jabe

08-09-2023 [14:23] - Jabe | Link:

Autor buja w obłokach.

Obrazek użytkownika Siberian Husky Dog

08-09-2023 [21:03] - Siberian Husky Dog | Link:

Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza

08-09-2023 [16:12] - Eugeniusz Kościesza | Link:

Artykuł prawie pełny w temacie  i jak najbardziej do rzeczy:!
(Szczególnie dedykuję lekturę  dla imć P. Bogatko –od ODNOWA)
Komentarze poz. od 1 do 12 , jak zwykle u tychże  samych co zawsze komentatorów- nie na podjęty przez autora temat! I ogólnie do dupy –zapewne żeby tylko zneutralizować- każdy kluczowy, w tym także ten b. ważny temat !

Obrazek użytkownika Czesław2

08-09-2023 [16:59] - Czesław2 | Link:

Zawsze można odpowiedzieć na temat przeze mnie podjęty. A prawo wyborcze czyli temat autora to proszę spróbować zmienić.

Obrazek użytkownika Roz Sądek

08-09-2023 [18:06] - Roz Sądek | Link:

@Eugeniusz Kościesza
jest dokładnie tak, jak Pan pisze. 

 

Obrazek użytkownika Adam66

08-09-2023 [17:02] - Adam66 | Link:

Na kogo głosować?  - Słuszne i trudne pytanie, zwłaszcza że zMorawiecki i jego ludzie po cichutku wdrażają pomysły NWO, ostatnio Gadowski o tym szerzej mówił w konteksie cyfrowej waluty, do wprowadzenia której prze ta ekipa.
Wszyscy okładają się popisem, podkładając od czasu do czasu trzecią nogą, przepraszam, drogę, dorzucając do tego jakieś "pośmiewiszcze.  Jakoś nikt nie wypowiada się o całkowicie medialnie zamilczanej partii Polska Jest Jedna, Rafała Piecha, a podobno pomimo tego zamilczenia, udało im się zarejestrować i będą jedną z opcji w nadchodzących wyborach.  Jako jedyni otwarcie sprzeciwiali się cyrkowi plandemicznemu, inne punkty programu do wglądu tutaj:
https://pjj.org.pl/program/
Dla jasności, nie jestem stowarzyszony w żaden sposób z tą ani żadną inną partią, wydaje mi się jednak, że ta partia stanowi sensowną alternatywę dla zużytych partii i partyjek, nieustannie obrzucających się błotem w oficjalnych wystąpieniach, a potem razem, łapa włapę, głosującymi za uprzykrzaniem życia Polakom...

Obrazek użytkownika Siberian Husky Dog

08-09-2023 [18:54] - Siberian Husky Dog | Link:

Długie miesiące hejtu na Konfederację, odsądzanie od czci i wiary przy wtórze swoich mediów...i nagle wychodzi Rzecznik PO z deklaracją współpracy. Tak skurwionego polityka jak Tusk, nie ma chyba na całym świecie. Niepojęte, że tego pajaca ktokolwiek bierze jeszcze na poważnie.

Obrazek użytkownika sake3

10-09-2023 [19:18] - sake3 | Link:

@Sberian Husky Dog.....No,nie przesadzajmy KOnfederacja już dawno puszcza oczko do opozycji.Nawet są gotowi swoje prorosyjskie sympatie odłożyć na półkę,a o prorosyjskość oskarżyć PiS.To taki aranżowany mariaż brzydkiej panny z paskudnym kawalerem. 

Obrazek użytkownika Jabe

10-09-2023 [20:07] - Jabe | Link:

Konfederacja opozycją jest. A pro­rosyjskością w pisowym języku nazywa się dbanie polskie interesy.

Obrazek użytkownika Maverick

08-09-2023 [19:18] - Maverick | Link:

Głosujcie na PiS bo oni w awangardzie kolesi z Davos wprowadzą wam "gender" i będziecie szczęśliwi.

Dokąd zmierza ten świat, totalne wariactwo. Dni stateczne.

https://www.youtube.com/watch?...

Obrazek użytkownika r102

08-09-2023 [22:20] - r102 | Link:

Zmierzać zmierza - cyk cyk cyk wskazówki się przesuwają...

Ale...

Wszyscy zdaje się zapomnieli o jednym czynniku - mnożących się w Europie głównie na zachód od Polski muzułmanach -  oni za kilkanaście/kilkadziesiąt lat po prostu wygrają wybory i przejmą władzę -  i zapanuje normalność :-)

Obrazek użytkownika Czesław2

09-09-2023 [07:19] - Czesław2 | Link:

W UK nawet biali na nich głosują  i wybory ich.
Zapanuje normalność. Jachira, Spurek nie będą rządzić. No, chyba że do kolebki lewactwa za Atlantyk pojadą.

Obrazek użytkownika sake3

10-09-2023 [21:09] - sake3 | Link:

@Maverick.........Tylko PiS wam wprowadzi gender? Zdaje mi się ,że inni zrobią to bardziej ochoczo.Już wprowadzają przez rózne fundacjie i organizacje.

Obrazek użytkownika Jabe

11-09-2023 [09:53] - Jabe | Link:

Państwowe uczelnie też.