Nie lękajcie się pogromców inteligencji!

Fir­ma Ope­nAI two­rzą­ca wiel­kie mo­de­le ję­zy­ko­we (LLM), w tym udo­stęp­nio­ny pu­blicz­nie GPT-4, po­wo­łu­je wła­śnie spe­cjal­ny ze­spół do wal­ki z su­per­in­te­li­gent­ną sztucz­ną in­te­li­gen­cją pod na­zwą: Su­per­a­li­gn­ment. De­kla­ru­ją, że prze­zna­czą 20% swo­jej obec­nej mo­cy ob­li­cze­nio­wej na bu­do­wa­nie sys­te­mów chro­nią­cy­ch ludz­ko­ść przed za­gła­dą, któ­rej rze­ko­mo do­ko­na świa­do­ma AI, wie­lo­kroć mą­drzej­sza od lu­dzi.

Mot­to: wszyst­kie urzą­dze­nia po­szu­ku­ją­ce in­te­li­gen­cji we wszech­świe­cie usta­wio­ne są w kie­run­ku od Zie­mi, a nie na nią.

Gho­st­bu­sters

  Po­wsta­je co­raz wię­cej ini­cja­tyw de­kla­ru­ją­cy­ch się ja­ko coś w ro­dza­ju po­grom­ców du­chów, dla któ­ry­ch groź­nym du­chem bę­dzie su­per­in­te­li­gen­cja. AI to bę­dzie ja­ko­by strasz­ny sza­tan, mą­drzej­szy od czło­wie­ka, któ­ry nas oszu­ka, wy­zy­ska i za­mor­du­je. W tym ce­lu Unia Eu­ro­pej­ska już two­rzy usta­wę o sztucz­nej in­te­li­gen­cji zwa­ną AI Act, któ­ra umoż­li­wi zwal­czanie wszelkiej in­te­li­gen­cji przy uży­ciu pra­wa.

  Chi­ny, wy­ko­rzy­stu­jąc AI, wpro­wa­dza­ją róż­ne za­mor­dy­stycz­ne pra­wa i me­cha­ni­zmy, ty­pu oce­na spo­łecz­no­ścio­wa, więc Eu­ro­pej­czy­cy i Ame­ry­ka­nie z oba­wy by ta­ki­ch sa­my­ch me­cha­ni­zmów nie wpro­wa­dzi­ła nam świa­do­ma su­per­in­te­li­gen­cja, któ­ra uciek­nie z la­bo­ra­to­riów, już dziś przy­go­to­wu­ją pra­wa i tech­no­lo­gie, by się przed tym bro­nić.

Przekręt

  Po co to wszyst­ko się ro­bi? Prze­cież już na pierw­szy rzut oka widać w tym prze­kręt! Pań­stwa i ży­ją­ce z ni­mi w sym­bio­zie wiel­kie kor­po­ra­cje bu­du­ją nar­ra­cję stra­chu przed su­per­in­te­li­gen­cją, któ­rej jesz­cze nie ma. To tak jak­by­śmy się mie­li przy­go­to­wy­wać na atak ko­smi­tów, któ­ry­ch jesz­cze nie za­uwa­ży­li­śmy, o któ­ry­ch nic nie wie­my.

  Je­śli nie wia­do­mo, o co cho­dzi, to cho­dzi o pie­nią­dze. Ko­smi­tów jesz­cze nie ma, ale for­sę wy­da­wać na obro­nę przed ni­mi bę­dzie­my, bo ja­ko­by wyj­dą z nas, by nas za­bić. Su­per­in­te­li­gen­cji jesz­cze nie ma, ale już wpro­wa­dza­my kosz­tow­ne re­gu­la­cje, by się przed nią bro­nić. Kto za to za­pła­ci? Pan płaci, Pa­ni płaci, my płacimy — społeczeństwo. Już szy­kuj­cie port­fe­le, by za­pła­cić in­te­li­genc­ki ha­ra­cz.

Ery

  Koń­czy się era wo­jen, a za­czy­na era prze­krę­tów. Po­przed­ni wiek to był wiek dwó­ch wiel­ki­ch wo­jen świa­to­wy­ch. Te woj­ny przy­nio­sły wie­le znisz­czeń i wy­mor­do­wa­ły mi­lio­ny lu­dzi. A ich ce­lem by­ły pie­nią­dze da­ją­ce wła­dzę. Pie­nią­dze w po­sta­ci za­so­bów, te­re­nów, szla­ków ko­mu­ni­ka­cyj­ny­ch i lu­dzi do wy­zy­sku. Ten spo­sób zdo­by­wa­nia i spra­wo­wa­nia wła­dzy się oczy­wi­ście opła­cał od po­cząt­ku cy­wi­li­za­cji, ale wią­zał się z du­ży­mi kosz­ta­mi – wy­mor­do­wa­no lu­dzi, któ­ry­ch już się nie da­ło wy­zy­skać, znisz­czo­no mie­nie, któ­re trze­ba od­bu­do­wać.

  Prze­krę­ty, któ­re za­stą­pią woj­ny, są wie­lo­kroć lep­sze, bo bar­dziej moż­na lu­dzi okra­ść, ale nie nisz­cząc im ca­łe­go mie­nia i nie mor­du­jąc ich. Nad­mia­ro­wy­ch zgo­nów i znisz­czeń in­fra­struk­tu­ry je­st wie­lo­kroć mniej, gdy się oszu­ku­je. Woj­na na Ukra­inie to już ostat­nie po­dry­gi sta­re­go świa­ta, mi­ja­ją­cej ery. Pierw­szy Prze­kręt Świa­to­wy opar­ty na ko­wi­dzie to do­wód nad­cho­dzą­cej no­wej ery.

  Po co lu­dzi za­bi­jać, po co im nisz­czyć do­my, je­śli moż­na ich oszu­kać i do­stać od ni­ch wię­cej, niż się uzy­ska z ich tru­pów i zglisz­czy? Za­stą­pie­nie wo­jen prze­krę­ta­mi je­st więc prze­ja­wem hu­ma­ni­ta­ry­zmu. Ro­sja to pry­mi­tyw­ne im­pe­rium upa­da­ją­cej ery wo­jen, USA to im­pe­rium po­śred­nie, a Chi­ny to wscho­dzą­ce im­pe­rium ery prze­krę­tów.

Kowid

  Pierw­szy Świa­to­wy Prze­kręt się świet­nie udał. Bez więk­szy­ch pro­ble­mów zdo­ła­no za­stra­szyć lud­no­ść świa­ta nie­groź­nym wi­ru­sem prze­zię­bie­nia o śmier­tel­no­ści rzę­du pół­to­ra pro­mi­la i dzię­ki te­mu moż­na by­ło z nas ze­drzeć mi­liar­dy do­la­rów na zbęd­ne te­sty, ma­secz­ki czy pre­pa­ra­ty ge­no­we, przy oka­zji nisz­cząc kon­ku­ren­cję. Jed­nak­że by­ło trze­ba to wszyst­ko wy­pro­du­ko­wać.

  Prze­kręt ko­wi­do­wy po­le­gał na tym, że oszu­ka­li was po­li­ty­cy, urzęd­ni­cy i opła­ce­ni przez ni­ch le­ka­rze, dzia­ła­jąc wbrew na­uce. Okra­dli was ci, któ­rym naj­bar­dziej ufa­cie. Zro­bi­li to wszyst­ko w in­te­re­sie biz­nes­me­nów z wiel­ki­ch kon­cer­nów far­ma­ceu­tycz­ny­ch, z któ­ry­mi ży­ją w sym­bio­zie.

Przekręt inteligencki

  No­wy prze­kręt in­te­li­genc­ki spo­wo­du­je, że w na­szym imie­niu rzą­dy pań­stw ku­pią do­bra nie­ma­te­rial­ne — to bę­dzie czy­sta, zbęd­na nam in­for­ma­cja. To bę­dzie an­ty­in­te­li­genc­ki so­ftwa­re. Ci sa­mi was oszu­ka­ją, ale tym ra­zem w in­te­re­sie firm in­for­ma­tycz­ny­ch. Nie­mniej fir­my fi­nan­so­we – ban­ki czy fun­du­sze in­we­sty­cyj­ne ko­rzy­sta­ją na obu prze­krę­ta­ch naj­wię­cej.

  Przy­go­to­wa­nia do Dru­gie­go Świa­to­we­go Prze­krę­tu opar­te­go na su­per­in­te­li­gen­cji idą już peł­ną pa­rą. Każ­dy, kto śle­dzi roz­wój sztucz­nej in­te­li­gen­cji, już się boi wer­sji świa­do­mej. Już je­st go­tów za­pła­cić za wal­cze­nie z nią, za two­rze­nie od­dzia­łów gro­mią­cy­ch du­chy. Gho­st­bu­sters, czy ra­czej AIbu­sters już za­ra­bia­ją. A wkrót­ce za­ro­bię jesz­cze wię­cej niż na ko­wi­dzie. Stwo­rzą nie­ist­nie­ją­ce za­gro­że­nie. Wy­kreu­ją twór cał­ko­wi­cie wir­tu­al­ny: su­per­in­te­li­gen­cję uda­ją­cą więk­szą mą­dro­ść od czło­wie­ka. Ogło­szą, że ona wy­mknę­ła się im z la­bo­ra­to­rium i zbu­du­ją prze­ciw niej fikcyjne za­po­ry, któ­re bę­dzie­cie mu­sie­li so­bie za­in­sta­lo­wać w kom­pu­te­rze i w ko­mór­ce, któ­re pro­du­cen­ci sprzę­tu bę­dą mu­sie­li za­szyć w pro­ce­so­ra­ch, za któ­re za­pła­ci­cie wie­lo­kroć wię­cej niż za wszyst­kie ma­secz­ki, te­st, pre­pa­ra­ty ge­no­we i do­pła­ty do służ­by zdro­wia. Niemniej nie bę­dzie nad­mia­ro­wy­ch zgo­nów!

  Dru­gi prze­kręt in­te­li­genc­ki bę­dzie bar­dziej hu­ma­ni­tar­ny niż pierw­szy ko­wi­do­wy. Nie­mniej tak sa­mo, jak ma­secz­ki, te­sty i pre­pa­ra­ty ge­no­we, ten an­ty­in­te­li­genc­ki so­ftwa­re bę­dzie zbęd­ny — to bę­dą w isto­cie pro­gra­my szpie­gow­skie. To one zro­bią wszyst­ko to, cze­go się bo­icie, co wam ja­ko­by ma zro­bić su­per­in­te­li­gen­cja. To bę­dzie więk­sza in­wi­gi­la­cja niż w Chi­na­ch.

Postęp cywilizacyjny

  To wszyst­ko świad­czy o ko­lo­sal­nym po­stę­pie cy­wi­li­za­cyj­nym. Le­piej zo­stać oszu­ka­nym niż za­bi­tym. Le­piej od­dać więk­szo­ść swo­je­go ma­jąt­ku w po­dat­ka­ch, niż mieć go zbom­bar­do­wa­nym i za­mie­nio­nym w zglisz­cza. Na do­da­tek lu­dzie świa­do­mi, mą­drzy, ro­zu­mie­ją­cy świat i to, co się dzie­je do­oko­ła, bę­dą w sta­nie ustrzec się przed prze­krę­ta­mi wie­lo­kroć le­piej, niż uciec przed woj­ną.

  W pań­stwa­ch ciem­ny lud bę­dzie za­wsze wy­zy­ski­wa­ny – po to ist­nie­je pań­stwo. Mą­drzy wy­zy­sku­ją głu­pi­ch, ale już co­raz le­piej każ­dy głu­pi mo­że zo­stać mą­drym. W koń­cu po­wsta­nie praw­dzi­wa su­per­in­te­li­gen­cja wie­lo­kroć mą­drzej­sza od wszyst­ki­ch lu­dzi ra­zem wzię­ty­ch i wte­dy wy­zy­sk się skoń­czy, bo pań­stwa zban­kru­tu­ją. Lu­dzie bę­dą dla sztucz­nej su­per­in­te­li­gen­cji tym, czym dla lu­dzi są ko­ty. My ko­tów nie wy­zy­sku­je­my, ale je kar­mi­my i się z ni­mi ba­wi­my.

Kolejna nowa era

  To skoń­czy erę prze­krę­tów i wej­dzie­my w erę in­te­li­gen­cji. Wresz­cie na po­waż­nie za­cznie­my eks­plo­ro­wać ko­smos, bo i woj­ny, i prze­krę­ty prze­sta­ną się opła­cać. Wy­daj­no­ść pra­cy osią­gnie mak­si­mum, bo wszyst­ko zro­bią sa­mo­bu­du­ją­ce, sa­mo­ser­wi­su­ją­ce się i sa­mo­uzy­sku­ją­ce ener­gię ro­bo­ty.

  Więc nie lę­kaj­cie się, nie daj­cie się za­stra­szyć, przejdź­cie erę prze­krę­tów spo­koj­nie! Technologia ludz­ko­ści nie gro­zi! Za­gro­że­niem je­ste­śmy tyl­ko sa­mi dla sie­bie, bo się chce­my na­wza­jem po­za­bi­jać, okra­ść i oszu­kać, ale to za­gro­że­nie po­wo­li je­st już eli­mi­no­wa­ne eko­no­micz­nie, bo się prze­sta­je opła­cać.

  Okra­da­nie po­przez oszu­ki­wa­nie, a nie za­bi­ja­nie, to je­st do­bra zmia­na. To się da prze­trwać. Na­wet nie trze­ba się przed tym bro­nić, moż­na zo­stać głu­pim, dać się oszu­kać i od­dać swój ma­ją­tek ge­szef­cia­rzom. Za około po­ko­le­nie na­stą­pi oso­bli­wo­ść tech­no­lo­gicz­na, któ­ra da nam naj­pierw bio­lo­gicz­ną nie­śmier­tel­no­ść, a po­tem cał­ko­wi­cie prze­nie­sie­my się z cia­ła na no­śni­ki tech­no­lo­gicz­ne – i bę­dzie­my mieć wiecz­no­ść, by zmą­drzeć i się nie dać oszu­kać.

Nie lękajcie się!

  Jed­nak­że mą­drzeć mo­że­cie już dziś. Już dziś zro­zum­cie me­cha­ni­zmy prze­krę­tu ko­wi­do­we­go. To bę­dzie za­czą­tek do zro­zu­mie­nia nad­cho­dzą­ce­go prze­krę­tu in­te­li­genc­kie­go. Już dziś moż­na się przed prze­krę­ta­mi ustrzec in­dy­wi­du­al­nie — po pro­stu nie da­jąc się za­stra­szyć. To waż­ne, bo stra­ch was za­bi­je, na­wet je­śli uzy­ska­cie bio­lo­gicz­ną nie­śmier­tel­no­ść. Za­bi­je­cie się sa­mi, po­pa­da­jąc w de­pre­sję. Więc za­cząć trze­ba od wy­zby­cia się stra­chu, a po­tem na­le­ży roz­po­cząć stu­dia nad świa­tem i je­go me­cha­ni­zma­mi.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

Ta­gi: gps65, polityka, państwo, futurologia, przekręty, oszustwa, era, cywilizacja, inteligencja

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Czesław2

12-07-2023 [14:20] - Czesław2 | Link:

dzisiaj Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. Jak tam Konfa? szampany strzelają?

Obrazek użytkownika Tezeusz

12-07-2023 [14:44] - Tezeusz | Link:

Konfa tego nie obchodzi oni świętują Stalina i Lenina: 
https://naszeblogi.pl/66983-ro...

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-07-2023 [15:05] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Powyższe komentarze są nie na temat. Proszę je usunąć i umieścić we właściwym miejscu. 

Obrazek użytkownika Tezeusz

12-07-2023 [15:09] - Tezeusz | Link:

Standardy Konfy nie pasuje ..nie na temat..ruska jajeczka ? Mój znajomy polityk z Konfy czytał wypociny autorka powiedział " Niepojęte, szkoda słów...."

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-07-2023 [15:22] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Ten komentarz jest nie na temat. Dodatkowo nie chcę utrzymywać z tobą żadnych kontaktów, bo jesteś wyjątkowo wulgarnym i prymitywnym chamem. Przestań za mną łazić i komentować moje notki. Idź sobie tu: 
https://naszeblogi.pl/64547-komentarze-na-naszych-blogach

Obrazek użytkownika Tezeusz

12-07-2023 [15:33] - Tezeusz | Link:

@Świrek
" jestem wyjątkowo wulgarnym i prymitywnym chamem. Przestań za mną łazić i komentować.."

Tyle samokrytyki o sobie...i to prawda

Obrazek użytkownika sake3

12-07-2023 [16:35] - sake3 | Link:

Mam dwie uwagi co do wpisu.Wojny się nigdy nie skończą,ale przeniosa w kosmos który przecież będzie celem podboju .To będą wojny o panowanie w kosmosie,o surowce, o obszary do kolonizacji..Druga uwaga,sądzę że era wojen świetnie współgra z erą przekrętów.Ich równoległe trwanie ciągnie się od wieków,zmieniają się jedynie cele wojny i biorący w nich udział Nawet sama wojna jest przekrętem,bo stoi zawsze za nią jakiś pretekst niekoniecznie szlachetny. Po to własnie taki przekręt jak określanie wojny terminem denazyfikacja.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-07-2023 [20:05] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Tylko że ja moje tezy solidnie uzasadniam w wielu notkach. Więc uwaga, że nie bo nie, mnie w ogóle nie interesuje. 

Obrazek użytkownika sake3

12-07-2023 [20:24] - sake3 | Link:

@Grzegorz Świderski.....No tak pan interesuje sie tylko tym co sam napisał a rozmówcy czy komentatorzy mają się z tym bezwzględnie zgodzić i swoich poglądów pod żadnym pozorem nie ujawniać.Inaczej są chamami.

Obrazek użytkownika Maverick

12-07-2023 [17:07] - Maverick | Link:

AI po kilku moich rozmowach na "chat GPT" swierdziłem ze wszystkie informacje powtarżane poprzez chat to skrzętnie zdezynfekowane misinformacje DEEP STATE. Czyli totalny zamordyzm pod pozorami super inteligencji, gdzie zródłem informacji są dezinformacje globalistycznych lucyferianów jako prawda objawiona.

Obrazek użytkownika paparazzi

12-07-2023 [20:55] - paparazzi | Link:

Co się tak ekscytujesz Świ , liczysz na przestrzep /dobra , przeszczep/, AI? Wtedy swoim kajakiem na Arktyke dopłyniesz bez GPS. Co za gniot. Sorrki za gubienie liter.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

13-07-2023 [01:28] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Ten komentarz to chamski bełkot. Nie mam zamiaru z kimś, kto tak pisze, wchodzić w żadną konwersację. Idź sobie stąd i nigdy nie wracaj. Tu sobie komentuj: https://naszeblogi.pl/64547-komentarze-na-naszych-blogach