Walka z klimatem na Marsie

Mo­im zda­niem zmia­ny kli­ma­tycz­ne są oczy­wi­ste i bar­dzo po­rząd­nie na­uko­wo wy­ka­za­ne. Wpływ czło­wie­ka na kli­mat też je­st bar­dzo do­brze na­uko­wo roz­pra­co­wa­ny, ale ten wpływ je­st mi­ni­mal­ny i ludz­ko­ść nie je­st w sta­nie po­wstrzy­mać zmian kli­ma­tu. Je­dy­ne co moż­na ro­bić, to przy­go­to­wy­wać się na ewen­tu­al­ne ka­ta­stro­fy, któ­ry­ch na­uka nie je­st w sta­nie prze­wi­dzieć.

  Te spo­dzie­wa­ne ka­ta­stro­fy to fu­tu­ro­lo­gia, a nie na­uka. Więc kom­plet­nie nie ma sen­su wy­da­wać try­lio­ny do­la­rów na wal­kę z kli­ma­tem, któ­ra je­st z gó­ry prze­gra­na, ale le­piej zo­sta­wić to wol­ne­mu ryn­ko­wi i lu­dzie so­bie sa­mi w do­wol­nej ska­li sfi­nan­su­ją róż­ne za­bez­pie­cze­nia przed ka­ta­stro­fa­mi.

  Wy­star­czy choć­by to, że na­ukow­cy wresz­cie wy­my­ślą zim­ną fu­zję i już więk­szo­ść ka­ta­strof nie bę­dzie nam groź­na – bo bę­dą ta­nie kli­ma­ty­za­to­ry, by prze­żyć w tro­pi­ka­ch i ta­nie ba­zy w oce­ana­ch i mo­rza­ch pod wo­dą produkujące tlen w środku. Wy­star­czy, że uda się zbu­do­wać ba­zę na Księ­ży­cu, a po­tem na Mar­sie i po wszel­ki­ch pro­ble­ma­ch kli­ma­tycz­ny­ch. Bo to bę­dzie zna­czy­ło, że du­żo ta­niej i ła­twiej da się wy­bu­do­wać po­dob­ne ba­zy w re­jo­na­ch go­rą­cy­ch przy rów­ni­ku, któ­re sta­ną się nie­moż­li­we do ży­cia, czy pod wo­dą, al­bo na An­tark­ty­dzie. Je­śli da się na Mar­sie, to tym bar­dziej w naj­bar­dziej nie­do­stęp­ny­ch miej­sca­ch na Zie­mi. Tyl­ko trze­ba te try­lio­ny wy­rzu­ca­ne na wal­kę z kli­ma­tem zo­sta­wić lu­dziom i nie­ch do­bro­wol­nie fi­nan­su­ją wy­pra­wy w ko­smos i roz­wój tech­no­lo­gii. Już są pla­ny baz w ko­smo­sie i one zo­sta­ną zre­ali­zo­wa­ne du­żo szyb­ciej, niż na­stą­pią ta­kie ka­ta­stro­fy, któ­re unie­moż­li­wią miesz­ka­nie w nie­któ­ry­ch miej­sca­ch na Zie­mi.

  Wszel­ki po­stęp roz­wo­ju tech­no­lo­gii ro­śnie wy­kład­ni­czo – to je­st na­uko­wo po­twier­dzo­ne. Mniej wię­cej za ćwierć wie­ku na­stą­pi tech­no­lo­gicz­na oso­bli­wo­ść, co po­zwo­li ty­siąc­om lu­dzi za­miesz­kać na Mar­sie. A na Zie­mi ca­ły czas, na­wet przy naj­gor­szej zmia­nie, kli­mat bę­dzie i tak za­wsze bar­dziej przy­ja­zny dla ży­cia, niż kli­mat na Mar­sie. Po prze­kro­cze­niu oso­bli­wo­ści ludz­ko­ść bę­dzie w sta­nie ter­ra­for­mo­wać Mar­sa, to tym bar­dziej da się to na Zie­mi ro­bić. Więc naj­le­piej na mak­sa in­we­sto­wać w roz­wój tech­no­lo­gii. Ta obec­na po­li­tycz­na wal­ka ze zmia­na­mi kli­ma­tycz­ny­mi dzia­ła na od­wrót – wstrzy­mu­je po­stęp tech­no­lo­gicz­ny. A tech­no­lo­gii nie po­trze­ba roz­wi­jać glo­bal­nie – jej roz­wo­jo­wi naj­le­piej słu­ży wol­ny ry­nek.

  Ana­lo­gia z pro­gno­za­mi, że Lon­dyn ugrzęź­nie w koń­skim łaj­nie, je­st tu ide­al­na. Wszel­kie dzi­siej­sze pro­gno­zy co to ży­cia na Zie­mi po ocie­ple­niu do­ty­czą te­go, że przy­szłe tech­no­lo­gie bę­dą po­dob­ne do dzi­siej­szy­ch, ewen­tu­al­nie ilo­ścio­wo bar­dziej roz­wi­nię­te. A to je­st błąd, bo wy­star­czy zmia­na ja­ko­ścio­wa i wszel­kie pro­gno­zy szlag tra­fi. Więc trze­ba dą­żyć do ty­ch ja­ko­ścio­wy­ch prze­ło­mów, a nie li­czyć, ile mo­że­my dwu­tlen­ku wę­gla ab­sor­bo­wać dzi­siej­szy­mi spo­so­ba­mi.

  Nie je­st praw­dą, że ludz­ko­ść nie ma cza­su. Ma­my bar­dzo du­żo cza­su, bo po­waż­ne ka­ta­stro­ficz­ne zmia­ny kli­ma­tycz­ne, to set­ki, czy ty­sią­ce lat, a oso­bli­wo­ść tech­no­lo­gicz­na bę­dzie już za 25 lat.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/gps65

PS. Notki powiązane

Tagi: gps65, globalne ocieplenie, zmiany klimatyczne, osobliwość, technologie, klimat, nauka, polityka

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

28-03-2023 [08:48] - wielkopolskizdzichu | Link:

Poleganie na zaufaniu jest wiązaniem sobie pętli na szyi. 
1. Twierdzenie iż człowiek nie ma wpływu na klimat jest kłamstwem skoro nawet w skali mikro wpływ jest widoczny, choćby w postaci zachowania się mas powietrza nad kompleksami przemysłowymi i miejskimi.
2. Samo zanieczyszczenie oceanów produktami ropopochodnymi które ograniczają  procesy fotosyntezy wskutek degeneracji i stworzenia tzw. filmu mają wpływ na skalę makro, szacuje się że wody produkują około 50 - 80 procent tlenu.
3. Proces produkcji taniego mięsa będącego wyznacznikiem dobrobytu dla większości ludzi jest kolejnym czynnikiem wpływającym na Ziemię i jej atmosferę. Kiedyś nie tak dawno skarmiało się bydło produktami odzwierzęcymi będącymi składnikami pasz, po wykryciu choroby Creutzfeldta-Jakoba głównym składnikiem paszy w produkcji intensywnej jest wszystko to co wyłowi się z oceanów. czyli zachodzi pewna zależność. Mięso i mleko musi być tanie, czyli bydła musi być dużo, to oznacza gigantyczną produkcję  gnojowicy. W USA nie dotuje się przerobu gnojowicy w kompost i użyteczny gaz opałowy, ponieważ producenci prądu nie są tym zainteresowani, w efekcie na masową skalę dochodzi do dewastacji atmosfery i ziemi.
4. Znakomita część społeczeństwa jest ogłupiona ponieważ kojarzy sobie kominy, zwłaszcza dymiące, z fantastycznie funkcjonującą gospodarką, tylko że nie wiedzą o tym że większość pieniędzy w opłacie za prąd związana jest z utrzymaniem samo zjadającego swój ogon kompleksu wydobywczo - energetycznego, a nie z kupnem towaru.
W związku z tym, nikt z tego kompleksu nie jest zainteresowany oszczędnościami, unowocześnieniem produkcji i przesyłania prądu oraz usamodzielnieniem odbiorców.
5. Patronem górników i energetyków powinna zostać św. Greta bo to dzięki niej każda polemika na temat sposobu pozyskiwania energii została sprowadzona do poziomu intelektualnego  jazgota i Pani Izabeli, jedna i druga osoba tęskni za dymem, ale na wakacje szukają miejsca gdzie kominów nie ma.

BTW
św. Barbara nie istniała jest wymyślona.

Obrazek użytkownika spike

28-03-2023 [12:45] - spike | Link:

"zmia­ny kli­ma­tycz­ne są oczy­wi­ste i bar­dzo po­rząd­nie na­uko­wo wy­ka­za­ne. Wpływ czło­wie­ka na kli­mat też je­st bar­dzo do­brze na­uko­wo roz­pra­co­wa­ny, ale ten wpływ je­st mi­ni­mal­ny i ludz­ko­ść nie je­st w sta­nie po­wstrzy­mać zmian kli­ma­tu. "

-owszem, zmiany klimatu są wykazane, ale wpływ człowieka na klimat nie jest rzetelny, bo nie służy człowiekowi, a tylko i wyłącznie temu, by człowieka skubać z kasy, dowodem są opłaty za CO2, na których się zarabia krocie, a do dla jeszcze większych zysków, poddany jest giełdowym spekulacjom.
Jakby cała akacja zmniejszenia emisji CO2 była na to skierowana, to były międzynarodowy fundusz na rozwój nowych technologii, bez zmuszania i wymuszania tego ograniczenia, kosztem poziomu życia mln ludzi. Firma jak chce ograniczyć koszty finansowe, czy materiałowe swojej produkcji, tym samym być konkurencyjnym na rynku, nie obcina pracownikom pensji, a szuka i opracowuje nową technologię, którą sama finansuje.

Co do zasiedlania Księżyca, czy Marsa, dla ludzkości jako alternatywa zamieszkania, nie wchodzi w grę, ani Księżyc, czy Mars, nie spełniają warunków, by je w jakikolwiek sposób terraformować, przyszłe wybudowanie baz, nie mają znaczenia, tylko niewielka ilość tam będzie przebywać, tylko i wyłącznie komercyjnie. Opowiastki o zasiedleniu Marsa, będą tylko marzeniami nie do spełnienia na setki lat.

Co do "osobliwości" technologicznej, jest wielu którzy twierdzą, że nie od nas ona zależy, nawet to co osiągnięto, nie jest naszym osiągnięciem, a podpatrzonym, podobnie jak np. Sowieci, Chiny, Japonia, więcej osiągnęli przez szpiegostwo przemysłowe, czy przejęcie osiągnięć głownie z USA, niż dzięki swojej nauce, potem już było łatwiej.
Problem w tym, że te osiągnięcia współczesnej cywilizacji, idą w kierunku wyniszczenia ludzkości, tylko niewielka część na poprawę poziomu życia, bieda, choroby, wojny etc.  jak były tak są, obecnie ludzkość nie dorosła na ekspansję kosmosu, bo tam ludzkość przeniesie swoje wady, głównie chciwość.

Obrazek użytkownika u2

28-03-2023 [16:33] - u2 | Link:

Opowiastki o zasiedleniu Marsa, będą tylko marzeniami nie do spełnienia na setki lat.

Ale już kolonizacja Syberii przez komuszków Chińczyków nie brzmi nierealistycznie ? Nieprawdaż ? :-)

Obrazek użytkownika Czesław2

28-03-2023 [13:11] - Czesław2 | Link:

Niemcy ustaliły w uni z Niemcami wyjątki dotyczące przemysłu samochodowego po 2035 roku i wobec tego wycofały sprzeciw. W polskich mediach jedyna informacja jaka jest, to taka, że nic się nie da zrobić Krotko mówiąc, podczas głosowania nad likwidacją Polski też nic się nie da zrobić. Tzw polski rząd zakneblowany.
Czy ktos pamięta, kiedy Polski Sejm przyjął pakiet Fit for 55?

Obrazek użytkownika spike

28-03-2023 [14:36] - spike | Link:

Tiaaaaaaa, ale o jakie wyjątki chodzi, to Niemcy nie powiedzieli, dlatego nas nie oświeciłeś, co ?
:))))))))))))))))))

będą zwalniać z pracy, czy nie ?

Obrazek użytkownika Czesław2

28-03-2023 [14:43] - Czesław2 | Link:

Poszukaj sobie

Obrazek użytkownika spike

28-03-2023 [16:26] - spike | Link:

@czesiu
to już Grześ jest lepszy, podaje źródło swoich przemyśleń, pomijam że też swoich, ty puszczasz bąka, mówiąc, zgadnijcie kto to :)))))))))))))))))

Obrazek użytkownika Czesław2

28-03-2023 [17:06] - Czesław2 | Link:

spiciu, piszę że nie mogę znaleźć informacji, kiedy Sejm upoważnił Morawieckiego do wdrażania pakietu Fit for 55? Pierdnij tu linkiem do tej informacji.

Obrazek użytkownika u2

28-03-2023 [17:07] - u2 | Link:

nie mogę znaleść informacji

Może dlatego cesiek, że piszesz znaleść ? :-)

Obrazek użytkownika Czesław2

28-03-2023 [17:27] - Czesław2 | Link:

Wyjątkowo zgadzam się z tobą durniu. To jak, Morawiecki bez zgody Sejmu niszczy Polskę?

Obrazek użytkownika u2

28-03-2023 [17:34] - u2 | Link:

Morawiecki bez zgody Sejmu niszczy Polskę?

Popacz na siebie cesiek, sam się niszczysz. PMM nie ma nic do tego, że wyglądasz tak jak wyglądasz. Może winne to ostre powietrze w Tatrach ? :-)

Obrazek użytkownika spike

28-03-2023 [21:16] - spike | Link:

@cieciu
"piszę że nie mogę znaleźć informacji"

widzisz Cesiu, wygląda na to, że bystrzak z ciebie kiepski, mi wystarczyła chwila i wiem o jaki przekręt Frycki znowu wydymały pozostałych, domyśla się należy, że ci co się zgodzili, dostali w łapę, tam to normalka, bo Morawiecki i jeszcze paru, wyrazili sprzeciw, ale za słaby.

Tak więc, nim cokolwiek puścisz w eter, sprawdź, czy ciebie pierwszego nie dopadnie :)))))))))))))))

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

28-03-2023 [17:59] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Chamstwo na każdy temat się pokłóci i zwyzywa. Tu sobie idźcie: https://naszeblogi.pl/64547-komentarze-na-naszych-blogach

Obrazek użytkownika Czesław2

28-03-2023 [18:02] - Czesław2 | Link:

To może reprezentant konfy napisze, kiedy głosowaliście za Fit for 55?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

28-03-2023 [21:43] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Obrazek użytkownika spike

28-03-2023 [21:23] - spike | Link:

@świr
-widzisz Grzesiu, goście może się pokłócili, ciebie nikt nie tykał, a wyjątkowym CHAMSTWEM z twej strony, jest zwyzywać gości od chamów.
Z tobą jest taki problem, że masz pospolitego "pierd.olca na swoim punkcie, wypisz wymaluj polska wersja świrniętej Greci,

Obrazek użytkownika sake3

28-03-2023 [19:47] - sake3 | Link:

Zależy co się uważa za walkę z klimatem czy walkę o klimat. Ja jakoś nie widzę różnicy ale czuję ze to raczej gra o wielkie pieniądze które można zrobić czy zarobić na durniach którzy w to wierzą albo są zmuszeni wierzyć. Jedynie nauka ale traktowana poważnie jest w stanie dokonać skoku technologicznego czy też jego systematycznego wzrastania.Nie dziewczynka z warkoczykiem i jej wyznawcy,nie jakieś światowe organizacje,nie głąby na uczelniach,ale rzetelni naukowcy i rzetelne badania pozwolą na wykorzystanie i dóbr naturalnych Ziemi i pozwolą wylecieć w kosmos.Czy na Marsz nie wiem 

Obrazek użytkownika spike

28-03-2023 [21:32] - spike | Link:

@ske
"gra o wielkie pieniądze które można zrobić czy zarobić na durniach..."

wystarczy przeczytać pierwszy durny komentarz, a wszystko jest jasne, jemu wszystko kojarzy się z tym no .......
a Grzesiu to "cienki Bolek", za trudne dla niego czytanie ze zrozumieniem, czemu dał wielokrotnie dowód, jak komentarz nie po jego myśli, to zaraz wyzwie od chamów.
Nie wiem tylko po jakie licho tu bazgroli swoje idiotyzmy, skoro wszyscy się z tego śmieją i go lekceważą, na S24 jest podobnie, tylko że tam prawie wszystkich zbanował , a tego mu na NB brakuje, o co prosił :))))))

Obrazek użytkownika sake3

28-03-2023 [22:01] - sake3 | Link:

@spike......Ja nie rozumiem tych którzy uważają,że należy zakazać wydobycia i eksploatacji złóz kopalnych tylko dlatego że uważają je za szkodliwe dla klimatu. Przecież chyba taniej,prościej i szybciej nauka jest w stanie opracować i wdrożyć metody likwidacji zanieczyszczeń przy eksploatacji złóz niż stworzyć warunki lotu i zamieszkania na Marsie.Po to są chyba uczelnie,po to są naukowcy, po to są granty.Ale na polskich uczelniach kadra woli politykować a granty najczęściej dostaje się za opracowania dotyczące polskiego antysemityzmu. Ja jednak nie wykluczam,że badania kosmosu są ważne,a nawet koniecznością.Choćby dlatego ,że świat nie stoi w miejscu a myśl ludzka wybiega w przyszłość.To ważne bo istotnie może się wydarzyć katastrofa której dzisiaj nie zapobiegniemy.Jeśli techniczne możliwości jak pisze pan Świderski rosną wykładniczo to jest szansa.Na razie nie wiemy i nie potrafimy wytłumaczyć np.katastrofy tunguskiej.

Obrazek użytkownika spike

29-03-2023 [00:06] - spike | Link:

Tu nie ma nic do rozumienia, pod szczytną ideologią, okrada się ludzi, przypomnę aferę z żarówkami, ileż to one prądu "zżerają", musimy koniecznie przejść na żarówki oszczędne, te pierwsze były świetlówkowe, pominięto istotny fakt, że w nich znajdują się śmiertelne opary rtęci, a praktycznie nie było bezpiecznego systemu ich utylizacji, szły prosto do kasza, uwalniając setki, a może tys, ton rtęci do biosfery, do tego dochodzi elektronika w nich zawarta, też zawierające różne metale i tworzywa sztuczne, rozkładające się tys. lat (podobnie jest w żarówkach LED), a zwykła żarówka praktycznie cała jest ekologiczna i łatwa w recyklingu, ale ktoś musiał zarobić i zarobił, a żarówki dalej są sprzedawane tylko pod inną nazwą, czy zastosowaniem, ale już o wiele drożej, podobnie zrobiono z cukrem.

Co do wydobycia kopalin, tu też chodzi o kasę jaką można wycisnąć np. z Polski, nakładając kary, a ci co nakładają spokojnie u siebie wykopują co chcą i nikt im nie podskoczy.
Zwrócę uwagę, ekobandyci, jak chcą pokazać jakie zadymienie powstaje z elektrowni węglowych, nie pokazują kominów, a chłodnie (takie grube Berty) z których wydobywa siębiały "dym", a to tylko para wodna, podobnie jest z topnieniem lodowców, co to zwiastują koniec świata, pokazują jak się urywają z nich "góry lodowe", pomijając fakt, że to naturalny proces trwający od mln lat, a lodowiec to swoista lodowa rzeka, która wpada do oceanu, więc musi się ten lód urywać, bo nie ma podparcia lądu :))))

Prawdą jest, że bez wydobycia surowców, produkcji energii z węgla, do czasu jak nie opanujemy innej technologii, cywilizacja się nie rozwinie jak szybko jak byśmy chcieli, oczywiście tu jest pole do popisu, trzeba to robić dbając o środowisko.

Na koniec w kwestii kosmosu, Marsa itp. interesujące jest, ale już widać, że tych co chcą tam lecieć, nie interesuje poznanie dla wiedzy, ale poznanie dla wyrwania surowców, jakie tam może są i tym sposobem zrobią tam rumowisko, a mieszkać tam nigdy nie będzie możliwe, Mars nie ma tego co potrzebne do życia, jak na Ziemi, od pola magnetycznego zaczynając, czyli jest tam promieniowanie, planeta jest martwa, nocą temp. spada tak nisko, że CO2 zamarza, bez "ziemskiego cycka", długo tam nikt nie pomieszka.
Na przestrzeni mln lat świetlnych nie ma podobnej planety do ziemskiej, jak tu będzie kataklizm, to niewielu przeżyje, nigdzie nie uciekniemy.

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

29-03-2023 [05:31] - wielkopolskizdzichu | Link:

"rzetelni naukowcy i rzetelne badania"
sake jak każdy pisior jest niedzisiejsza.
Bowiem od dawna rzetelny naukowiec i rzetelne badanie to nie takie które dążą do prawdy nawet jeśli jest ona bolesna. 
Rzetelne to takie które potwierdza wstępną wizję zamawiającego badania i zadowalające wyobrażenia lizodupów zamawiającego. 

PiS zamówił badania dotyczące ilości bursztynu na terenie przekopu, to dostał odpoowiedż iż tego bursztynu jest ho ho, a nawet więcej i pokryje on w znacznym stopni koszty prac.
sake i reszta pisorów w to uwierzyła,  Czyli wyniki badań są rzetelne ponieważ spełniały wyobrażenia sake ukształtowane przez pisowskie media.

Obrazek użytkownika mada

29-03-2023 [13:03] - mada | Link:

Ciekawe kto produkował CO2 1000 lat temu, kiedy to Grenlandia była ciepła, zielona i zasiedlana ?
I kto wtedy walczył z ociepleniem klimatu i doprowadził do oziębienia klimatu, i małej epoki lodowcowej w XVII wieku, jeżeli wtedy nie było Komisarzy?

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

29-03-2023 [15:06] - wielkopolskizdzichu | Link:

Faktycznie ciekawe. Jak to jest, wedle miłośników spalania na potęgę węgla w piecach jest to niezbędne roślinom dla rozwoju, podczas gdy nie było elektrowni i pieców martenowskich rośliny całkiem nieźle sobie radziły. Jest to jeden z pisiorskich argumentów, palimy bo rośliny tego potrzebują,
Uwaga! Tatuś Prezydenta Dudy stwierdził nawet że smog jest pożyteczny.
Zastanawiam się wobec tego, czy pobyty w Juracie  gdzie raczej smogu nie ma, nie szkodzą Panu Dudzie.

Obrazek użytkownika spike

29-03-2023 [13:12] - spike | Link:

@zdzisu
jak zwykle, wiesz gdzie byłeś i co wiesz :)))
czy ktokolwiek zdementował informację, że bursztynu nie ma?
Wg ciebie badania zamawia się pod założoną tezę, a czy ty cokolwiek wiesz jak się je robi, wątpię, a "miszczami" w zamawianych badaniach i sondażach są twoi idole, jeszcze ani razu nie potwierdziły się, dlatego biednyś :))))))

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

29-03-2023 [14:23] - wielkopolskizdzichu | Link:

Oczywiście jest taka możliwość, że bursztyn był, tylko że go PiS wraz z Tygrysem zajumał. Kto to Tygrys wyjaśni tobie jazgot.

BTW
Nie mam idoli. To coś potrzebne tępym pisiorom takim jak ty.

Obrazek użytkownika sake3

29-03-2023 [15:27] - sake3 | Link:

@wielkopolskizdzichu.........W jaki bursztyn pan mnie wkręca? Nic nie wiem więcej o bursztynie na przekopie czy na plazy oprócz tego,że mam ładny naszyjnik właśnie z niego.

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

29-03-2023 [15:58] - wielkopolskizdzichu | Link:

"W jaki bursztyn pan mnie wkręca?"
Ja w nic nie wkręcam. pisiorow czyli ciebie wkręcali "rzetelni naukowcy" po przeprowadzeniu "rzetelnych badan" na zlecenie PiS. O wynikach "rzetelnych badań " trąbiły wszystkie "rzetelne źródła informacji" zarządzane przez PiS.
Po parunastu miesiącach gdy okazało się to wielką blagą, delikatnie tak żeby nikt tego nie znalazł, ale by nazywało się to zdementowaniem pierwotnej informacji o "rzetelnych wynikach rzetelnych badań" napomknięto iż bursztyn może i jest ale znacznie głębiej i w takim rozpyleniu że próby eksploatacji jego są pozbawione sensu.

Nie chce mi się wierzyć w to, że ty Prawdziwa Polka nie wiedziałaś o wynikach "rzetelnych badań" zleconych przez twoją ukochaną władzunie za którą gotowa jesteś życie oddać. 
Przecież chodziło tu o wielką inwestycję  której znaczenie jest nie do przeszacowania dla Polski.

Obrazek użytkownika sake3

29-03-2023 [17:54] - sake3 | Link:

@Wielkopolskizdzichu.....Pan uważa że ja jako Prawdziwa Polka myślę tylko o jak pan to ujął ,,władzuni'' i jeszcze chcę oddać życie? Nie zaprzeczam,że jestem zwolennikiem PiS,ale moje życie należy do mnie,no i jeszcze do kogoś.  

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

29-03-2023 [17:57] - wielkopolskizdzichu | Link:

"no i jeszcze do kogoś. " 
Czyli do Prezesa.

Obrazek użytkownika spike

29-03-2023 [18:09] - spike | Link:

@sake
Zdzisia nie da się przegadać, to w końcu wielkomiejskizdziso, a ci są najmądrzejsi z dziada, pradziada i krowy jaką mieli w zagrodzie :))))

Obrazek użytkownika sake3

29-03-2023 [18:21] - sake3 | Link:

@spike.....Wiem,wiem Zdzichu ma nade mną przewagę.No bo cóż ja zwykła zaściankowa pisiorka jestem a on wielkomiejskie panisko. No i krowy moja rodzina nie posiadała.Pewno i wykształcenie ma lepsze na zagranicznych uczelniach,a ja jak to stwierdza intelektualistka pani Anna ćwierćinteligentem jestem..

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

29-03-2023 [18:22] - wielkopolskizdzichu | Link:

"krowy jaką mieli w zagrodzie"
Krowy nie, ale kozy i króliki trzymało się w Poznaniu w międzywojniu, nawet na śródmiejskich podwórkach.
Żadnej ujmy w tym nie ma.

Obrazek użytkownika sake3

29-03-2023 [18:37] - sake3 | Link:

Ja nie uważam za ujmę posiadanie zwierząt.Stwierdziłam tylko fakt ,ze nie posiadam krowy, przodkowie też.Nie sądzi pan,że nas autor opieprzy za zbaczanie z tematu?

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

29-03-2023 [18:42] - wielkopolskizdzichu | Link:

Nie ja krowę w wątek wprowadziłem.

Obrazek użytkownika sake3

29-03-2023 [19:21] - sake3 | Link:

Czyli krowa w wątek weszła? Przedtem mówiło się ,że w szkodę.

Obrazek użytkownika spike

29-03-2023 [23:03] - spike | Link:

@zdzicho
jaki z ciebie wielkomiejski "yntelygent", skoro nawet prostego zdania nie rozumiesz, coś na podobieństwo tego słynnego "sęka".
Przeczytaj to kilka razy, może "zapali ci się kaganek mądrości" :)

"to w końcu wielkomiejskizdziso, a ci są najmądrzejsi z dziada, pradziada i krowy jaką mieli w zagrodzie :))))"