Prawybory Nowej Nadziei w Warszawie!

No i pra­wy­bo­ry w War­sza­wie się od­by­ły. Nie­ste­ty prze­gra­łem, co by­ło oczy­wi­ste, nie­mniej osią­gną­łem swój cel, da­jąc do my­śle­nia wszyst­kim Kon­fe­de­ra­tom w kwe­stii ro­to­wa­nia po­słów.

  Wy­ni­ki pra­wy­bo­rów są na­stę­pu­ję­ce:

  1. Sła­wo­mir Ment­zen - 101 gło­sów.
  2. Se­ba­stian Ross - 33 gło­sy.
  3. Grze­go­rz Świ­der­ski - 16 gło­sów.
  4. Ro­man Ła­zar­ski - 14 gło­sów.

  Zdo­by­łem oko­ło 10% gło­sów. Ja­ko je­dy­ny do­sta­łem bra­wa w trak­cie prze­mó­wie­nia. Ja przy­pro­wa­dzi­łem na te pra­wy­bo­ry 10 osób, któ­re mnie zna­ją i lu­bią, więc te do­dat­ko­we 6 gło­sów to naj­praw­do­po­dob­niej efekt mo­je­go wy­stą­pie­nia na miej­scu. Uwa­żam, że to du­ży suk­ces, bo prze­cież wszy­scy, któ­rzy tam przy­szli, do­brze wie­dzie­li na ko­go gło­so­wać, więc je­śli w wy­ni­ku wy­słu­cha­nia mnie 6 osób zmie­ni­ło zda­nie, to je­st to suk­ces. Gdy Kon­fe­de­ra­cja uzy­ska po­dob­ny wy­nik w wy­bo­ra­ch do par­la­men­tu, to bę­dzie to ogrom­ny suk­ces, do­sta­nie oko­ło 41 po­słów, co zna­czy, że wszyst­kie je­dyn­ki wej­dą. 

  Po­zna­łem tam na miej­scu blo­ge­ra Salonu24 @jerraz21 (https://www.salon24.pl/u/srr-88/), któ­re­mu bar­dzo dzię­ku­ję za udział i gło­so­wa­nie na mnie. Kie­dyś po­zna­łem też tu­tej­sze­go blo­ge­ra @pi­ko (https://www.salon24.pl/u/piko/). Faj­nie, że brać blo­ger­ska się in­te­gru­je i spo­ty­ka na ży­wo. Na wio­snę bę­dę Was za­pra­szać na gril­la do mnie na dział­kę w cen­trum War­sza­wy — i so­bie po­ga­da­my bez ogra­ni­czeń i po­śpie­chu. 

  Nie­ste­ty nie sta­łem się ję­zycz­kiem u wa­gi i nie do­szło do dru­giej tu­ry, a wte­dy te mo­je 10% mo­gło­by stać się waż­ne. W wy­bo­ra­ch do Sej­mu mo­że stać się ina­czej, żad­na par­tia nie uzy­ska sa­mo­dziel­nej więk­szo­ści i Kon­fe­de­ra­cja mo­że stać się ję­zycz­kiem u wa­gi. Więc cią­gle mo­że się zi­ścić to, co po­wie­dzia­łem w mo­im wy­stą­pie­niu na pra­wy­bo­ra­ch. Po­da­ję od­no­śnik do fil­mu w te­le­wi­zji in­ter­ne­to­wej wRealu24, któ­ry był krę­co­ny na ży­wo – z wy­wia­da­mi oraz wszyst­kie ofi­cjal­ne wy­stą­pie­nia.

  Wy­wiad ze mną je­st od 24 mi­nu­ty i 28 se­kun­dy, a mo­je wy­stą­pie­nie od 41 mi­nu­ty i 22 se­kun­dy: https://banbye.com/watch/v_3G0wpwrINJTW

  Tak to oce­nił je­den z mo­ich ko­le­gów: "In­for­mu­ję Wszyst­ki­ch, że oso­bi­ście by­łem na owym pra­wy­bor­czym spo­tka­niu. Śpie­szę do­nie­ść, ja­ko na­ocz­ny świa­dek, iż prze­mó­wie­nie Grześ­ka by­ło na­praw­dę naj­bar­dziej spój­ne, dow­cip­ne, sen­sow­ne i w ogó­le naj­lep­sze".

  A tu peł­na tre­ść te­go, co so­bie wcze­śniej przy­go­to­wa­łem (a po­wie­dzia­łem to wszyst­ko ina­czej):

Wstęp

  Cze­ść i czo­łem. Na­zy­wam się Grze­go­rz Świ­der­ski i je­stem wol­no­ścio­wym blo­ge­rem. Pe­wien hej­ter na­zwał mnie kie­dyś skraj­nie pra­wi­co­wym, li­be­ral­nym be­to­nem i my­ślę, że to do mnie do­brze pa­su­je. Pa­su­je do mnie też okre­śle­nie, któ­re do­stał od swo­je­go hej­te­ra mój ulu­bio­ny ju­tu­ber Ro­bert Frycz­kow­ski: "wiej­ski fi­lo­zof do­by In­ter­ne­tu".

O kli­pie na YouTu­bie i jak go wy­szu­kać.

  Mia­łem przy­go­to­wa­ne wy­stą­pie­nie, ale już je spa­li­łem, bo na­gra­łem klip pra­wy­bor­czy i tam mó­wię to, co przy­go­to­wa­łem. Więc nie bę­dę te­go po­wta­rzać. W nim uży­wam ga­dże­tu, któ­ry miał słu­żyć do te­go, by­ście mnie le­piej za­pa­mię­ta­li. Ale to je­st do­ść du­że, a tu trze­ba win­dą je­chać, więc go nie za­bra­łem z do­mu. Więc mu­si­cie go obej­rzeć na YouTu­bie. Wpisz­cie w wy­szu­ki­war­kę: „klip bez pe­da­łów GPS65” – wte­dy znaj­dzie­cie mo­ją not­kę na Salonie24, a w niej je­st ten klip.

Prze­pro­si­ny

  Za­nim za­cznę, chciał­bym bar­dzo prze­pro­sić za kło­po­ty, któ­ry­ch na­ro­bi­łem war­szaw­skiej gru­pie No­wej Na­dziei na fejs­bu­ku. Fejs­buk już ją ma na ce­low­ni­ku i bę­dzie nie­dłu­go zba­no­wa­na. A to wszyst­ko prze­ze mnie, bo tam pu­ści­łem link do mo­je­go kli­pu bez pe­da­łów. Ja tam w tym kli­pie mó­wię, że świa­tem rzą­dzą le­wi­co­wi cy­kli­ści z pe­da­ła­mi, a my, cy­kli­ści bez pe­da­łów, przej­mie­my nie­dłu­go wła­dzę. I po­ka­zu­ję tam, jak się bez ty­ch pe­da­łów jeź­dzi. No i to je­st po­waż­ne za­gro­że­nie dla wła­dzy i dla­te­go fejs­buk mnie zba­no­wał. My, pra­wi­co­wi cy­kli­ści, je­ste­śmy groź­niej­si niż ży­dzi i ma­so­ni.

O ubio­rze ro­we­rzy­sty.

  A, jesz­cze jed­no, za­nim za­cznę. Chciał­bym się wy­tłu­ma­czyć z mo­je­go stro­ju. Wszy­scy męż­czyź­ni są tu w gar­ni­tu­ra­ch, a ja w stro­ju ro­we­ro­wym. To nie był przy­pa­dek, spe­cjal­nie się tak ubra­łem. Je­st 5 po­wo­dów:

  1. No­si­cie w gar­ni­tu­ry, bo je­ste­ście kon­ser­wa­ty­sta­mi, ma­cie sta­ro­daw­ny ubiór. A ja je­stem li­ber­ta­ria­ni­nem, i to ta­kim, że na­wet w ra­ma­ch te­go nur­tu je­stem ni­szo­wy, więc po­wi­nie­nem się wy­raź­nie od­róż­niać od resz­ty. Kon­fe­de­ra­cja to ugru­po­wa­nie kon­ser­wa­tyw­no-na­ro­do­wo-li­be­ral­ne, ale dwa pierw­sze czło­ny do­mi­nu­ją i moż­na Was po­znać po tra­dy­cyj­nym stro­ju. A frak­cja li­ber­ta­riań­ska cho­dzi, w czym chce, bo je­ste­śmy li­be­ra­ła­mi na­wet ubra­nio­wy­mi.
  2. W kli­pie wy­bor­czym tłu­ma­czę, że je­stem cy­kli­stą bez pe­da­łów – i dla­te­go no­szę strój ro­we­rzy­sty. To je­st po to, by­ście mnie le­piej za­pa­mię­ta­li. Jak wró­ci­cie do do­mu, to so­bie o mnie przy­po­mni­cie i wpi­sze­cie w wy­szu­ki­war­kę: GPS65.
  3. Zie­lo­na blu­za sym­bo­li­zu­je mo­je po­par­cie dla Ukra­iny w woj­nie z Ro­sją i dla­te­go pró­bu­ję się upodob­nić do Ze­łeń­skie­go. Uwa­żam, że Fe­de­ra­cję Ro­syj­ską na­le­ży cał­ko­wi­cie znisz­czyć. Bo je­stem zwo­len­ni­kiem de­cen­tra­li­za­cji i roz­pra­sza­nia pań­stw, zgod­nie z li­ber­ta­riań­skim ha­słem ty­sią­ca Liech­ten­ste­in'ów.
  4. My, li­ber­ta­ria­nie, je­ste­śmy na woj­nie z sys­te­mem, je­ste­śmy ra­dy­kal­ny­mi an­ty­sys­te­mow­ca­mi, dą­ży­my do li­kwi­da­cji ter­ro­ry­stycz­ny­ch pań­stw, dla­te­go mam strój ma­sku­ją­cy, by być mniej wi­docz­nym dla sys­te­mu.
  5. Bar­dzo się po­do­bam mo­jej żo­nie w stro­ju cy­kli­sty. Uwa­ża, że w spodnia­ch ro­we­ro­wy­ch je­stem przy­stoj­ny.

Wła­ści­we prze­mó­wie­nia

  Przejdź­my więc do wła­ści­we­go wy­stą­pie­nia. Otóż jak wszy­scy wie­my, te pra­wy­bo­ry wy­gra Sła­wo­mir Ment­zen. A ja do­sta­nę tyl­ko 10 gło­sów, bo ty­lu przy­pro­wa­dzi­łem zwo­len­ni­ków. To po co ja star­tu­ję? Otóż mam chy­try plan. Je­st nas czte­rech, a kon­ku­ren­ci Sław­ka są bar­dzo sil­ni, to lu­dzie mą­drzy, wy­bit­ni i zna­ni. Za­raz bę­dą wy­stę­po­wać, to się sa­mi prze­ko­na­cie. Oni na pew­no do­sta­ną du­żo gło­sów. Więc doj­dzie do na­stęp­ny­ch tur. A wte­dy sil­ni bę­dą mu­sie­li sła­by­ch po­pro­sić o prze­ka­za­nie im gło­sów. Więc bę­dę ję­zycz­kiem u wa­gi. Bę­dę tu dziś te­sto­wał to, co Kon­fe­de­ra­cja zro­bi w no­wym Sej­mie, jak wy­gra. Też bę­dzie ta­kim ję­zycz­kiem. Bę­dzie nie­zbęd­na do utwo­rze­nia rzą­du. Więc du­żo wy­tar­gu­je od ty­ch, któ­rzy do rzą­dów się pa­lą. Gdy się do­sta­nę do Sej­mu, to bę­dę dą­żył do te­go, by­śmy się wszy­scy sprze­da­li w za­mian za cał­ko­wi­tą li­kwi­da­cję po­dat­ku do­cho­do­we­go. To je­st re­al­ne, na­wet bez li­kwi­da­cji wy­dat­ków pań­stwa. I po­prze­my do­wol­ny rząd, któ­ry to obie­ca.

  A dziś ja, ja­ko ni­szo­wy ję­zy­czek u wa­gi, ogła­szam, że się też dam sprze­dać i prze­ka­żę mo­je gło­sy te­mu kontr­kan­dy­da­to­wi, któ­ry obie­ca, że się przy­łą­czy do kon­cep­cji ro­to­wa­nia po­słów, któ­rą pro­pa­gu­je obec­ny tu ju­tu­ber Se­ba­stian Pi­toń. Po­le­ga to na tym, że po­seł po ro­ku re­zy­gnu­je z man­da­tu i na je­go miej­sce wcho­dzi na­stęp­ny z li­sty. I tak je­den man­dat ob­słu­żą 4 oso­by. Na koń­cu ka­den­cji bę­dzie­my mieć 4 ra­zy wię­cej po­słów niż na po­cząt­ku. W ten spo­sób bę­dzie­my na­śla­do­wać na­sze­go mi­strza, Ja­nu­sza Kor­win-Mik­ke, któ­ry zre­zy­gno­wał z man­da­tu eu­ro­po­sła i wy­pro­mo­wał tym Do­bro­mi­ra So­śnie­rza. Zwra­cam się do mo­ich kon­ku­ren­tów: pro­szę Was, by­ście w swo­ich wy­stą­pie­nia­ch oce­ni­li tę kon­cep­cję ro­to­wa­nia po­słów. Jak­by coś by­ło nie­ja­sne, to Se­ba­stian wy­ja­śni, o co cho­dzi. Dzię­ku­ję za uwa­gę.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

Ta­gi: gps65, Nowa Nadzieja, prawybory

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika RinoCeronte

29-01-2023 [22:50] - RinoCeronte | Link:

Brawo. Fajnie się ogląda. Jest wolność i można coś zrobić w polityce.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

30-01-2023 [00:01] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nie tylko można, ale trzeba. Polska ledwo zipie pod okupacją drugiej socjaldemokratycznej komuny. Wprowadzenie u nas wolnego rynku to konieczność.

Obrazek użytkownika sake3

30-01-2023 [07:48] - sake3 | Link:

Awantura w czasie prawyborów w Nowej Nadziei w Legnicy.Nie udało się wybrac jedynki,unieważniono wyniki.Kandydaci i ich sympatycy obrzucali się wzajemnie oskarżeniami o oszustwa.Finał prawyborów skończył się skandalem,doszło do nieprawidłowości  prac komisji. Interwencję podjął prezes partii Sławomir Mentzen a zarząd partii zadecydował o unieważnieniu wyborów,sprawą ma się zająć sąd partyjny.Wspaniały prognostyk na przyszłość.

Obrazek użytkownika spike

30-01-2023 [09:51] - spike | Link:

@sake
"Awantura w czasie prawyborów w Nowej Nadziei w Legnicy."

oni wszyscy są tacy sami, ich jedyny program to obalić PiS, "oderwać go od koryta", sami do niego się dopychając, kopiąc i bijąc wszystkich w koło, "by żyło się lepiej" szczególnie im. :))))

Ta "Nowa nadzieja" przypomina mi inną partyjkę SLD, która powstała z PZPRu, zmienili nazwę by strzepnąć brud, jaki przez dziesięciolecia na nich się zgromadził, sądząc, że Polacy nie pamiętają, jak byli przez nich poniżani, Polska zniewolona.
NN uważa się za liberalną, "każdy sobie rzepkę skrobie", tylko co z tymi, co nie potrafią, nie mają zdolności, wykształcenia, by się indywidualnie wybić, będąc na łasce i niełasce liberalnego biznesmena, zostanie niewolnikiem, co już widać szczególnie w korporacjach. Szkoda gadać.

Obrazek użytkownika sake3

30-01-2023 [10:19] - sake3 | Link:

@Spike.....Awantura w Legnicy świadczy o tym jak wielkie plany,nowatorskie idee biorą w łeb z przyziemną rzeczywistością i to nie wśród przyszłych wyborców a w gronie ich samych.Jak widać zamiast liczyć że konserwatyści(pisowcy) wreszcie wymrą należy szukać rozwiązań we własnych szeregach.Ma pan rację twierdząc,że nowa idea upadku państw na rzecz bliżej nieokreślonych jednostek skrajnie liberalnych doprowadzi do druzgocącego podziału społeczeństwa na panów i niewolników. Wtedy dopiero zacznie się prawdziwy terror.Będą wielki fortuny jednych i wielka nędza drugich.Dodatkowo te podzielone i rozbite na mniejsze struktury państwa staną się łatwą zdobyczą agresorów..Czy po takiej żenującej awanturze już na wstępie jak w Legnicy mozna oczekiwać,że dalej będzie lepiej?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

31-01-2023 [00:38] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Awantura w czasie prawyborów w Nowej Nadziei w Legnicy"

W dużych ugrupowaniach muszą się takie rzeczy dziać. To wynika nie tylko z tego, że zawsze znajdzie się jakiś partacz, ale i z tego, że konkurencja i jej służby brużdżą. Te wszystkie afery da się zneutralizować, zwiększając transparentność, o co będę zabiegać. Sławomir Mentzen dopiero zaczyna robić porządki - prawybory to początek.

Obrazek użytkownika spike

31-01-2023 [09:30] - spike | Link:

@grześ
"W dużych ugrupowaniach muszą się takie rzeczy dziać. To wynika nie tylko z tego, że zawsze znajdzie się jakiś partacz ..."

ty sobie z czytelników jaja robisz, już sama awantura o pierwszeństwo przy korycie, już dyskredytuje taką partyjkę, a już szczególnie podczas wyborów, to jest niebywały skandal.
"Boże uchowaj Polskę przed takimi ludźmi", Polska nie zasłużyła na to, historia Polski tego dowodem.
"Świat więcej zawdzięcza Polsce, niż Polska światu" - spike

Obrazek użytkownika spike

31-01-2023 [09:34] - spike | Link:

PS.
"zawsze znajdzie się jakiś partacz..."
ty jesteś tego przykładem, opisując, jak skompromitowałeś medialnie swoją partyjkę, doprowadzając do zawieszenia twojego konta, ty chciałeś Polaków uczyć jak żyć ?
Kury wyprowadzaj, polityka dla ciebie za trudna.

Obrazek użytkownika sake3

31-01-2023 [09:47] - sake3 | Link:

@spike......Prawybory w Nowej Nadziei pod kierownictwem S.Mentzena miały wyłonić liderów list wyborczych Konfederacji w 20 okręgach i zakończyć się zjazdem 4-go lutego w Katowicach.Tymczasem już w Krakowie złożono wniosek o unieważnienie zjazdu a same prawybory wywołały awanturę.Poseł Dziambor uznał,że prawybory są zabawą szefa Nowej Nadziei Mentzena dla swoich politycznych celów.Jak widać już na wstępie katastrofa.Są też i odnośniki co do wpłat w prawyborach-każdy kandydat 2500 zł,każdy głosujący 20zł.Jakie duże ugrupowanie,jacy partacze skoro wszyscy są skłóceni już na wstępie?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

02-02-2023 [00:01] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Kontrowersje wywołały tylko prawybory w Krakowie i Legnicy. To nie jest katastrowa. W Krakowie po zbadaniu sprawy okazało się, że wszystko było zgodne z regulaminem, a w Legnicy prawybory unieważniono. Przy tak dużej skali takie incydenty są nie do uniknięcia. Dzięki tym doświadczeniom następne wydarzenia organizowane przez Nową Nadzieję będą coraz sprawniejsze. 

Obrazek użytkownika Zofia

30-01-2023 [11:07] - Zofia | Link:

Ten program konfederatów jest lansowany przez Korwina i Brauna. Teraz ujawnili się następni i nie wróżę im wygranie aż 41 mandatów. Byłam parę lat temu na spotkaniu z panem Korwinem i był w garniturze. Nie przekonał mnie do głoszonego planu na Polskę. Natomiast Kuroń też jeżdził na rowerze i chodził w swetrze. Ludzie mu zawierzyli i dostali miskę zupy.

Obrazek użytkownika sake3

30-01-2023 [11:21] - sake3 | Link:

@Zofia.....Powstawanie nowych partii przed wyborami ma na celu odjęcie głosów PiS-owi. Nic dziwnego Konfederacja zawsze wspierała i wspiera opozycję bo chce z jej pomocą dostać się do Sejmu a później Europarlamentu z wiekszą ilością mandatów niż dotąd.Wtedy  natychmiast zapomną o szczytnych ideałach tak usilnie teraz lansowanych.

Obrazek użytkownika Jabe

31-01-2023 [10:18] - Jabe | Link:

Znów pleciesz: Konfederacja chce z pomocą opozycji uzyskać lepsz wynik. Absurd.

Obrazek użytkownika sake3

31-01-2023 [12:17] - sake3 | Link:

@Jabe....Plotę?To odtrutka na pańskie plecenie.

Obrazek użytkownika Jabe

31-01-2023 [16:33] - Jabe | Link:

Konfederacja jest opozycją.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

31-01-2023 [18:14] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Wtedy  natychmiast zapomną o szczytnych ideałach tak usilnie teraz lansowanych."

A konkretnie jakie szczytne ideały lansują? Proszę kilka wymienić.

Obrazek użytkownika sake3

03-02-2023 [17:03] - sake3 | Link:

@Grzegorz Świderski.....Wymienię jeden--------------Bosak (Ruch Narodowy)dotąd sceptyczny wobec neoliberalnej polityki gospodarczej nagle zmienia kurs i obiecuje że po wygranych wyborach sprywatyzuje spółki Skarbu Państwa.,Orlen i strategiczne gałęzie gospodarki,wprowadzi euro,podwyższy wiek emerytalny zlikwiduje przywileje socjalne tak kłujące was w oczy.Jak szybciutko ten wymoczek odżegnuje się od państwa i narodu.Po co państwo skoro mozna je zlikwidować zagarnąć fortuny,ziemie lasy i to co naród własnie wypracowywał.A naród niech się troszczy o siebie sam tak jak w pamiętnych latach terapii szokowej. albo wymiera czego tak nie możecie się doczekać.Powstanie kasta oligarchów i niewolników,których jeśli będzie za dużo podsunie się Rosji do jej podbojów jako mięso armatnie.Zawsze przecież tych niewolników mozna przekornie nazwać suwerenem,niech się durnie cieszą z ładnej nazy. Nowa Nadzieja to nie żadna nadzieja  to przybudówka Konfederacji i podobnie jak KOnfederacji marzy jej się koalicja z PO i opozycją.

Obrazek użytkownika u2

03-02-2023 [17:26] - u2 | Link:

Bosak (Ruch Narodowy)

Skoro występował w Tańcu z Gwiazdami w TVN w 2007, to wiadomo jakiego narodu jest przedstawicielem. W sumie cała kuń-fa jest przedstawicielem tego wybranego narodu :-)

https://www.youtube.com/watch?...

Obrazek użytkownika Jabe

03-02-2023 [19:25] - Jabe | Link:

Krzysztof Bosak wsród naro­dowców zawsze wyróżniał się zrozu­mie­niem wolnej przed­siębiorczości i wol­ności w ogóle.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

05-02-2023 [14:55] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Bosak to bardzo mądry polityk i zrozumiał postulaty wolnościowców. Już wie, że socjalizm niszczy naród. Już wie, że dla narodu dobry jest kapitalizm, wolny rynek i własność prywatna. PiS, jako partia socjalistyczna, powoduje wymieranie i degenerowanie naszego narodu.

Obrazek użytkownika sake3

05-02-2023 [15:33] - sake3 | Link:

@GPS......Proszę udowodnić swoją tezę,że że PiS powoduje wymieranie narodu.Ten wolny rynek już przerabialiśmy podczas terapii szokowej pana Balcerowicza.Wtedy rodziliśmy się na potęgę? Jaki to był przykład niszczenie wszystkiego,oddawanie za złotówkę,kto dorwał się do koryta i teraz gwiazdorzy w UE? Uszanujecie własność prywatną średniozamoznych albo uboższych ludzi którzy cos tam jeszcze mają? Nie,zniszczycie ich całkiem żeby powiększyć własne koryta. Pan oczekujący aż wymrzemy mówi o degeneracji?Na czy ona polega ,Czym ja jestem jestem zdegenerowana?Jakim prawem pan nas obraża? Cynizm też jest degeneracją.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

06-02-2023 [19:47] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Proszę udowodnić swoją tezę, że PiS powoduje wymieranie narodu"

Proszę, tu dowód: https://naszeblogi.pl/64746-szwecja-wygrala

Obrazek użytkownika Jabe

05-02-2023 [16:13] - Jabe | Link:

Wolny rynek był przed Balcerowiczem, i to krótko.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

08-02-2023 [12:39] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Wolny rynek był przed rozbiorami.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

03-02-2023 [12:47] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Nie przekonał mnie do głoszonego planu na Polskę"

A jaki konkretnie plan przedstawił?