Ukraina rajem podatkowym!!!

Ma­rian Za­błoc­ki (Ma­ry­an Za­blot­sky - Марьян Богданович Заблоцкий), po­seł rzą­dzą­cej na Ukra­inie par­tii Słu­ga Na­ro­du, udzie­lił wy­wia­du Dzien­ni­ko­wi Ga­ze­ta Praw­na, w któ­rym przed­sta­wił wi­zję li­nio­we­go po­dat­ku do­cho­do­we­go na po­zio­mie 10%.

  Je­st on człon­kiem par­la­men­tar­nej ko­mi­sji ds. fi­nan­sów. Je­st też sze­fem gru­py ro­bo­czej w ga­bi­ne­cie pre­zy­den­ta Wo­ło­dy­my­ra Ze­łen­skie­go, któ­ra przy­go­to­wu­je re­for­mę po­dat­ko­wą.

  Ma­rian Za­błoc­ki po­pie­ra skraj­nie wol­no­ryn­ko­we po­my­sły na od­bu­do­wę ukra­iń­skiej go­spo­dar­ki po woj­nie. Ukra­ina mo­że zro­bić do­wol­ne re­for­my, bo nie je­st człon­kiem Unii Eu­ro­pej­skiej, więc nie je­st ogra­ni­czo­na wszyst­ki­mi re­stryk­cja­mi te­go so­cja­li­stycz­ne­go two­ru.

  Ma­rian Za­błoc­ki tak mó­wi w tym wy­wia­dzie:

„Pierw­szą rze­czą, któ­rą mu­si­my zro­bić po woj­nie, je­st do­łą­cze­nie do wspól­ne­go ryn­ku. Dru­gą – wpro­wa­dze­nie po­dat­ku li­nio­we­go i pry­wa­ty­za­cja, m.in. ukra­iń­ski­ch ko­lei.
Py­ta­nie: Ja­ki mo­del go­spo­dar­czy bę­dzie naj­lep­szy dla Ukra­iny, gdy woj­na już się skoń­czy?
Cał­ko­wi­ta wol­no­ść go­spo­dar­cza. Mu­si­my wy­pra­co­wać prze­wa­gę kom­pa­ra­tyw­ną dla na­sze­go kra­ju, dzię­ki któ­rej zdo­bę­dzie­my no­we in­we­sty­cje za­gra­nicz­ne…”

  Je­śli Ukra­ina sku­tecz­nie obro­ni się przed Ro­sją, a po woj­nie wpro­wa­dzi te roz­wią­za­nia, któ­re pro­po­nu­je Ma­rian Za­błoc­ki to sta­nie się ra­jem po­dat­ko­wym. Bar­dzo to po­pie­ram!!!

  Uwa­żam, że w związ­ku z tym, trze­ba jesz­cze bar­dziej po­ma­gać Ukra­inie. Trze­ba im po­móc w ty­ch ich wol­no­ryn­ko­wy­ch dą­że­nia­ch. War­to z ni­mi ści­śle współ­pra­co­wać i znie­ść wszel­kie ogra­ni­cze­nia go­spo­dar­cze i po­li­tycz­ne mię­dzy Pol­ską a Ukra­iną. To się już dzie­je, ale trze­ba to ro­bić na mak­sa. Ta­ka ści­sła współ­pra­ca i in­te­gra­cja Pol­ski z Ukra­iną po­zwo­li­ła­by i nam wpro­wa­dzić wol­no­ryn­ko­we re­for­my. Pol­skie fir­my mo­gły­by się swo­bod­nie re­je­stro­wać na Ukra­inie i ko­rzy­stać z ich sta­tu­su ra­ju po­dat­ko­we­go. Dzię­ki te­mu na­sze go­spo­dar­ki mo­gły­by wy­buch­nąć gwał­tow­nym roz­wo­jem.

  Ma­rian Za­błoc­ki to cho­ler­nie mą­dry czło­wiek i trze­ba trzy­mać kciu­ki, by uda­ły się je­go re­for­my, by prze­for­so­wał swo­je po­my­sły, by to się zi­ści­ło. Uwa­żam, że Kon­fe­de­ra­cja po­win­na na­wią­zać z nim kon­takt. Chwa­ła Ukra­inie!

  Bar­dzo waż­ne je­st to, by Ro­sję do­bić, by do­pro­wa­dzić do jej upad­ku i roz­pa­du na wie­le ma­ły­ch pań­ste­wek. Je­śli się da­ło to zro­bić z wie­lo­kroć sil­niej­szym ZSRR, to i z Fe­de­ra­cją Ro­syj­ską się da. A roz­wa­lić się da­ło po­przez sank­cję i prze­gra­ną woj­nę. Gdy Ro­sja się roz­pad­nie, to Ukra­ina nie bę­dzie mia­ła in­ne­go wyj­ścia jak wpro­wa­dzić to, co pro­po­nu­je Ma­rian Za­błoc­ki, bo tyl­ko cał­ko­wi­ta wol­no­ść i wol­ny ry­nek mo­że Ukra­inę wy­pro­wa­dzić z za­pa­ści go­spo­dar­czej wy­wo­ła­nej woj­ną. A w roz­bi­ciu Ro­sji mo­że­my Ukra­inie bar­dzo po­móc. Już to ro­bi­my i słusz­nie, ale nie na­le­ży się pod­da­wać i trze­ba jesz­cze bar­dziej zin­ten­sy­fi­ko­wać po­moc mi­li­tar­ną.

  Po­moc Ukra­inie słu­ży wol­ne­mu ryn­ko­wi, więc wszy­scy wol­no­ściow­cy, li­be­ra­ło­wie, le­se­fe­ry­ści, li­ber­ta­ria­nie i zwo­len­ni­cy ka­pi­ta­li­zmu w Pol­sce po­win­ni te­raz sku­pić się na mi­li­tar­nym wspo­ma­ga­niu Ukra­iń­ców. Jak oni wy­gra­ją, to du­żo szyb­ciej w Pol­sce wpro­wa­dzi­my wol­ny ry­nek. To je­st te­raz bar­dzo waż­ne! Po­la­cy po­win­ni się bar­dzo przy­jaź­nić z Ukra­iń­ca­mi, bo dzię­ki nim bę­dzie moż­na w Pol­sce wresz­cie oba­lić so­cja­li­zm i wpro­wa­dzić wol­ny ry­nek — na­sze kra­je wte­dy roz­kwit­ną na nie­spo­ty­ka­ną w hi­sto­rii ska­lę. 

  A po­za tym są­dzę, że Fe­de­ra­cję Ro­syj­ską na­le­ży zni­sz­czyć.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/gps65

PS. A to informacje o nim jakie znalazłem w Internecie (https://latifundist.com/dosye/...):

Marian Zabłocki urodził się we Lwowie.

 • 2007 - ukończył Instytut Ekonomii i Finansów Lwowskiej Akademii Handlowej, gdzie studiował finanse i rynki giełdowe.
 • W Instytucie Studiów Regionalnych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy obronił stopień kandydata nauk ekonomicznych.
 • 2011 - ukończył szkolenie z ekonometrii i zarządzania (pierwsza część studiów MBA) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu oraz w angielskiej Ashridge Business School.

Kariera

 • Marzec 2007 - sierpień 2008. Kierownik działu pracy z funduszami inwestycyjnymi firmy zarządzającej aktywami „Optima Capital”.
 • Sierpień 2008 - grudzień 2012. Analityk Skarbu, a następnie Szef Analiz Ekonomicznych w ErsteBank.
 • Od grudnia 2012 analityk, następnie zastępca szefa i szef zarządu Ukraińskiego Stowarzyszenia Rolniczego.
 • Od sierpnia 2019 r. deputowany ludowy Rady Najwyższej IX kadencji.

Aktywność społeczna

 • Od marca 2015 r. prezes Centrum Skutecznej Legislacji.
 • Od grudnia 2015 - Przewodniczący i założyciel Ukraińskiego Towarzystwa Wolności Gospodarczych. Towarzystwo jest oficjalnym partnerem najważniejszych międzynarodowych organizacji na rzecz ochrony swobód gospodarczych, w tym Americans for TaxReform, World Taxpayers Associations, The Heritage Foundation, Atlas Network i innych.
 • Od 2016 r . Przewodniczący Rady Społecznej przy Radzie Najwyższej Komisji ds. Polityki Podatkowej i Celnej.
 • 2016-2018 — zorganizował udział delegacji ukraińskiej w Kongresie Republikanów USA w 2018 roku z własnym ukraińskim stoiskiem, które relacjonowało fakty rosyjskiej agresji na Ukrainie.

Działalność polityczna

 • 2019 - został deputowanym ludowym Rady Najwyższej IX kadencji („Sługa Narodu”).

Działalność

 • Uczestniczył w opracowaniu około 50 projektów aktów prawnych, z których 12 zostało przyjętych przez Radę Najwyższą Ukrainy VII i VIII kadencji.
 • Zaproponował ponad 20 poprawek do Kodeksu podatkowego Ukrainy: w sprawie stworzenia jednolitej bazy danych podatków lokalnych, deregulacji przemysłu winiarskiego, zniesienia udziału kapitałowego w budownictwie rolno-przemysłowym itp.
 • Pomógł zlikwidować 29 różnych zezwoleń, zdemonopolizować rynek nawozów, uprościł płacenie niektórych podatków i obniżył ich wysokość.
 • Uczestniczył w opracowaniu ważnych ustaw w zakresie stosunków gruntowych: wprowadzono minimalny okres dzierżawy, zniesiono obowiązkowe aneksy do umów dzierżawy, wprowadzono obowiązkowe licytacje gruntów przy dzierżawie gruntów państwowych i inne.

Działania antykorupcyjne

 • Uczestniczył w opracowaniu ram regulacyjnych dotyczących badań fitosanitarnych. Mogą być przeprowadzane przez prywatne laboratoria, co zmniejsza ryzyko korupcji przy pozyskiwaniu dokumentów na eksport produktów rolnych.
 • Jest autorem kilkudziesięciu publikacji, w których demaskował korupcję struktur państwowych, w tym Państwowej Komisji ds. Żywności i Zboża Ukrainy, Funduszu Rolnego, a także w zakresie rynku nawozów i piramid finansowych grupy FOREX MMCIS i inwestycji QB Finance.

Cytaty

 • O rynku ziemi: „W porównaniu z innymi krajami europejskimi ziemia ukraińska jest najtańsza na rynku. Po zniesieniu moratorium na rok lub dwa ceny ukraińskiego czarnoziemu mogą znacznie wzrosnąć. Większość naszych właścicieli gruntów to ludzie starsi. Swobodna sprzedaż ziemi pozwoli zapewnić im i ich potomkom godne życie. Jednocześnie nikt nikogo nie zmusza do sprzedawania swoich działek. Nie chcesz sprzedawać — nie sprzedawaj! Ale nie ograniczaj tych praw innym.”
 • O „sowieckim” podejściu do tworzenia Strategii rozwoju kompleksu rolno-przemysłowego: „Naukowcy nadal planują plony, wielkość produkcji i eksportu, bez pytania rolników. Spośród 4,5 mln osób pracujących w ukraińskim rolnictwie tylko kilkadziesiąt tysięcy pracuje w przedsiębiorstwach państwowych. Dlatego nie ma sensu stawiać żadnych planów rynkowych.”
 • O oligarchach i monopolach: „Każdego dnia znacznie przepłacamy za szereg towarów i usług. Cukier na Ukrainie kosztuje 26 hrywien, a w Brazylii tylko 8. Używany samochód, który w Europie można kupić za 4 tys. euro, na Ukrainie kosztuje już 12 tys. Za energię elektryczną płacimy trzy razy więcej niż ceny, po jakich sprzedają ją nasze państwowe elektrownie. Jak to w ogóle możliwe w najbiedniejszym kraju Europy? Odpowiedź jest tylko jedna – są to ukryte podatki i sztucznie stworzone monopole. Wiele lat temu wprowadzono je, by wspierać biznes, ale tylko zaszkodziły Ukraińcom. Sprawiły, że portfele oligarchów były jeszcze grubsze”.

Tagi: gps65, raje podatkowe, liberalizm, wolny rynek, Ukraina

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Adam66

01-12-2022 [18:26] - Adam66 | Link:

Ukraina będzie tym czym City of London (nie mylić z miastem Londyn) jej pozwoli, a raczej co City zdecydowało i teraz się na Ukrainie realizuje. City of London jest faktycznie niezależnym miastem-państwem istniejącym wewnątrz większego Londynu o czym wielu ludzi nie wie. Wiecej o historii i działalności przestępczego tworu zwanego City of London można przeczytać tutaj: https://babylonianempire.wordp... 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

05-12-2022 [12:15] - Grzegorz GPS Św... | Link:

To dlaczego ten City of London pozwala na to szaleństwo, które Putin wyprawia? Amerykanami też sterują? Przekręt kowidowy to też ich dzieło? 

Obrazek użytkownika u2

01-12-2022 [19:47] - u2 | Link:

po­dat­ku do­cho­do­we­go na po­zio­mie 10%.

Aby autor nie wybierał się do kacapii ? Tam już jest podatek liniowy w wysokości 13% i całe morze oligarchów, ponoć 5000 w otoczeniu Putlerka. Niektórzy popełniają seryjne samobójstwa ostatnio, ale ten podatek już jest i działa z widocznym na całym świecie skutkiem :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

05-12-2022 [18:21] - Grzegorz GPS Św... | Link:

No i co z tego? Rosja jest socjalistyczna, nie jest tam w ogóle znane pojęcie własności prywatnej. A na Ukrainie wprowadzą wolny rynek i kapitalizm poprzez powszechną prywatyzację. Ukraina nie ma innego wyjścia, bo została całkowicie zrujnowana — rozkradziona i zniszczona materialnie przez Rosję. Na takiej jałowej ziemi bogactwo może się szybko zrodzić tylko dzięki wolności gospodarczej, wolnemu rynkowi, własności prywatnej i niskim podatkom, czego najlepszym przykładem jest Hong Kong czy dystrykt Gorgaon.

Obrazek użytkownika u2

05-12-2022 [18:27] - u2 | Link:

Rosja jest socjalistyczna, nie jest tam w ogóle znane pojęcie własności prywatnej.

No nie jest socjalistyczna, bo oligarchom daje złote góry, a reszcie całe gie. Dlatego niech autor przemyśli zalety, ale i wady podatku liniowego :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

05-12-2022 [21:21] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Podatek liniowy jest oczywiście niesprawiedliwy, ale progresywny jest jeszcze bardziej niesprawiedliwy. Ale najbardziej istotne jest to, by podatki były niskie i przeznaczone tylko na rzeczy niezbędne, będące dobrem wspólnym, na to, czego nie da się zorganizować prywatnie. Służbę zdrowia, edukację, przemysł, finanse, kulturę, ubezpieczenia społeczne etc. bez problemów organizuje się prywatnie, poprzez własność prywatną i prywatne spółki, więc na te dziedziny nie potrzeba zbierać podatków. Podatek dochodowy to najbardziej destrukcyjny gospodarczo rak niszczący biznes — wszystkie jego formy najlepiej jest zlikwidować. Ale jeśli już musi być, to najlepiej by był niski i liniowy. 

Obrazek użytkownika u2

05-12-2022 [21:23] - u2 | Link:

progresywny jest jeszcze bardziej niesprawiedliwy

Bzdura, ten kto więcej zarabia, może bardziej wesprzeć wyzyskiwanych przez swoje oszustwa:)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

05-12-2022 [23:51] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"ten kto więcej zarabia, może bardziej wesprzeć wyzyskiwanych przez swoje oszustwa:)"

Oszustowi należy odebrać wszystko, co zyskał na oszustwie, a nie tylko procent. 

Obrazek użytkownika sake3

06-12-2022 [07:52] - sake3 | Link:

@Grzegorz Świderski;;;;;;;Proszę to powiedzieć naszej kaście sedziowskiej i podziwiać jak chwacko odbierają.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

06-12-2022 [16:13] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Proszę to powiedzieć naszej kaście sedziowskiej"

A zatem kasta sędziowska może skutecznie osądzać tylko niepłacących podatki, ale innych oszustów już chroni, tak? Dlaczego?

Obrazek użytkownika sake3

06-12-2022 [17:07] - sake3 | Link:

@Grzegorz Świderski.....Ja też się zastanawiam i pytam panie @ Świderski dlaczego kasta działa tak wybiórczo I to nie tylko w sprawie oszustw ale poltycznych a nawet obyczajowych.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

06-12-2022 [18:18] - Grzegorz GPS Św... | Link:

A jakieś przykłady? Jakich konkretnie oszustów uniewinniono w ostatniej dekadzie? 

Obrazek użytkownika sake3

05-12-2022 [21:36] - sake3 | Link:

Skoro w Rosji nie ma własności prywatnej to czyje są te ekskluzywne jachty w zachodnich portach,przypominające zamki rezydencje z własnymi lotniskami,boiskami,przystaniami i 300-oma komnatami jak ta należąca do Putina?

Obrazek użytkownika u2

05-12-2022 [21:38] - u2 | Link:

czyje są te ekskluzywne jachty

Choooy wie:)

PS. Maharishi Mahesh Yogi żył w Niederlandach, w 200 pokojowym pałacu, ale w końcu zmarł:) Raczej nie uganiał się za superdrogimi jachtami)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

06-12-2022 [13:23] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"to czyje są te ekskluzywne jachty"

Na to jest wiele sposobów, na przykład są na wyposażeniu państwowej firmy, w której szefem jest oligarcha, albo należą do żon, córek, czy innych słupów mających obywatelstwo państw zachodnich. Dlatego nie jest tak łatwo im to skonfiskować.