Najwybitniejsi Polacy. Stefan Żeromski

Pisarz, patriota, autorytet
Sprzy­jał ru­cho­wi nie­pod­le­gło­ścio­we­mu po­wią­za­ne­mu z Jó­ze­fem Pił­sud­skim, z któ­rym spo­tkał się jesz­cze w roku 1906. Po wy­bu­chu I woj­ny świa­to­wej, cho­ciaż wstą­pił do Le­gio­nów, za­nie­chał współ­pra­cy z obo­zem Pił­sud­skie­go, gdyż nie apro­bo­wał po­li­ty­ki państw cen­tral­nych wo­bec Pol­ski tak jak przed­sta­wia­ła się ona w Ak­cie 5 Li­sto­pa­da oraz pla­nach geo­po­li­tycz­nych Rze­szy Nie­miec­kiej (po wy­gra­nej woj­nie - wie­niec państw klienc­kich w ra­mach Mitteleuropa ).
Wo­bec upad­ku Au­stro-Wę­gier, or­ga­ni­zo­wał pol­ską ad­mi­ni­stra­cję na Pod­ha­lu, peł­niąc przede wszyst­kim funk­cję pre­zy­den­ta tzw. Re­pu­bli­ki Za­ko­piań­skiej. Wspól­nie z  Janem Kasprowiczem agi­to­wał na rzecz Pol­ski pod­czas ple­bi­scy­tu na War­mii i Ma­zu­rach. zaś w roku 1920 za­ło­żył To­wa­rzy­stwo Przy­ja­ciół Po­mo­rza.

Był współ­twór­cą i pierw­szym pre­ze­sem Związ­ku Za­wo­do­we­go Li­te­ra­tów Pol­skich, po­wo­łał do ist­nie­nia pol­ski od­dział Pen-Clu­bu (1924). Zo­stał rów­nież fi­li­strem honoris causa pol­skiej kor­po­ra­cji aka­de­mic­kiej Po­me­ra­nia. Był wie­lo­krot­nie no­mi­no­wa­ny do Na­gro­dy No­bla, nie otrzy­ma­nie jej mo­gło być wy­wo­ła­ne na­ci­ska­mi nie­miec­ki­mi w związ­ku z wal­ką Żerom­skie­go o za­chod­nie i pół­noc­ne gra­ni­ce od­ro­dzo­nej Pol­ski.
Od roku 1919 miesz­kał w War­sza­wie, w 1924 roku prze­pro­wa­dza­jąc się do miesz­ka­nia w ofi­cy­nach Zam­ku Kró­lew­skie­go. W le­cie 1925 znacz­nie pod­upadł na zdro­wiu, gdy zmarł po­wszech­ne było prze­ko­na­nie o odej­ściu naj­więk­sze­go pol­skie­go pi­sa­rza współ­cze­sne­go.

Jego pogrzeb stał się wielką patriotyczną manifestacją...

20 listopada minęło 97 lat od śmierci Stefana Żeromskiego, jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich, autora między innymi „Popiołów", „Wiernej rzeki”, „Przedwiośnia”, „Ludzi bezdomnych”, „Na probostwie w Wyszkowie”. W przeszłości, dla wielu roczników Polaków jego „Szklane domy” stanowiły drogowskaz, a Cezary Baryka był nie tylko ulubionym bohaterem literackim.

Urodził się w 1864 roku w zubożałej rodzinie szlacheckiej. Szybko zaczął pisać, pierwszymi próbami były wiersze. Było mu ciężko, nie skończył studiów, żył z korepetycji. . Pierwsze sukcesy literackie pozwoliły mu podjął pracę jako guwerner w dworach szlacheckich. Chory na gruźlicę w 1892 r. wyjechał do Szwajcarii, gdzie przez pięć lat był bibliotekarzem Polskiego Muzeum Narodowego w Rapperswilu. Po powrocie do Warszawy w pracował w Bibliotece Ordynacji Zamoyskich. Książki Żeromskiego stawały się coraz bardziej popularne, sytuację materialną poprawiły honoraria za „Ludzi bezdomnych”. Powieść przyjęto bardzo dobrze, stała się nawet bestsellerem – dla jednych była programem działania, dla innych wyciskaczem łez.

Żył nie tylko pisaniem, związał się z ruchem niepodległościowym, po wybuchu I wojny światowej zgłosił się w 1914 roku do Legionów Polskich. Później uczestniczył w akcji plebiscytowej, zjeździł Warmię i Mazury, pisał o Śląsku, Wielkopolsce i Pomorzu. Zaprzyjaźnił się z Piłsudskim. Połączyła ich wspólnota tożsamości i wartości polskiego inteligenta. W wolnej Polsce ich drogi się rozeszły, Żeromski pozostał marzycielem, a Piłsudski stał się politycznym pragmatykiem.

Na początku lat 20. był wymieniany wśród kandydatów do literackiego Nobla. Nie otrzymał jednak tej nagrody, głównie z powodu kampanii dziennikarzy niemieckich po opublikowaniu „Wiatru od morza” (1922), opisującego historię walki o polskość Pomorza. Nie wzbudzała również entuzjazmu staromodna – jak niektórzy mówili – narracja Żeromskiego.

W II RP Żeromski uznawany był za najpopularniejszego polskiego pisarza. W dowód uznania otrzymał mieszkanie na Zamku Królewskim w Warszawie, jego imieniem nazwano założony w 1932 roku park na warszawskim Żoliborzu.

Stefan Żeromski zmarł 20 listopada 1925 r. Jego pogrzeb stał się wielką manifestacją narodową. Na żądanie mieszkańców stolicy skrócono tego dnia czas pracy. Pisarz spoczął 23 listopada 1925 r. na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie. 

Więcej o Stefanie Żeromskim w publikacji: http://bit.ly/3X6m4ef

Źródło :
IPN - https://m.facebook.com/story.p...

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Pers

25-11-2022 [12:47] - Pers | Link:

Coś mało ostatnio piszecie o Ukrainie a przecież Ukraińcy odnoszą takie sukcesy...

Śledczy OSINT (wywiad open source) określili rzeczywiste, nieodwracalne straty armii ukraińskiej. Na dzień 20 października 2022 r., według OSINT, Siły Zbrojne Ukrainy straciły 402 tys. z których zginęło 387 000. Straty wśród najemników i ochotników z całego świata, w tym z Polski, krajów bałtyckich i Rumunii wyniosły łącznie 54 000, z czego 31 240 zabitych. Są to dane OSINT obliczone na podstawie podsumowań agencji pogrzebowych, wyciągów z kostnicy i analizy wymiany radiowej, komórkowej i satelitarnej sił AFU.
Niemiecka publikacja ZEITUNG.DE, powołując się na amerykańskich ekspertów wojskowych, w tym emerytowanych przedstawicieli dowództwa armii USA, podaje, że liczba ofiar śmiertelnych wśród Sił Zbrojnych Ukrainy wynosi ponad 200 tysięcy osób, czyli 15-20 tysięcy miesięcznie.

Obrazek użytkownika Tezeusz

25-11-2022 [13:49] - Tezeusz | Link:

Nie przejmuj się Ruszkiewicz dużo komentujemy twoich agitek na stronach odpowiednich  ABW oj dużo.. Bolog już ci wypierdzielili to co teraz czas na Scierwoneonka i gdzie będziesz te agitki bandyty  putlerka pisał, tutaj jesteś skończony i nie tylko na NB.

Obrazek użytkownika tricolour

25-11-2022 [13:56] - tricolour | Link:

@pers

Pamiętasz, jak pytałeś, jakie to duże miasto zdobyli Ukraińcy? No to ci odpowiem - wszystkie. To jest realna miara sukcesu.

A co do zdychania tysiącami, to czekamy na mrozy. Więc bądź cierpliwy, doczekasz się...

Obrazek użytkownika sake3

25-11-2022 [13:53] - sake3 | Link:

@Pers......A jaki związek ma Żeromski z Pana wpisem? Pewnie chodziło panu tylko o przepchnięcie swojej agitki wszystko jedno gdzie byle upchnąć.Ciężki jest los misjonarza jak widać.A może po prostu pan nie wie kto to Żeromski,więc lepiej poczytać zamieszczoną wyżej notkę o nim, nie jest długa. .

Obrazek użytkownika Tezeusz

25-11-2022 [14:01] - Tezeusz | Link:

@sake3
Dla @Persa Stefan Żeromski to nieznany  jakiś Polak co innego  bandyta osrany putler a to idol...taka z niego " wyjątkowa rusofilowa menda "

Obrazek użytkownika Pers

25-11-2022 [14:30] - Pers | Link:

@sake
Znam doskonale całą twórczość Żeromskiego. I wielu innych też bo od dziecka jestem wychowany w kulcie czytania.
Ten komentarz wkleiłem specjalnie u Naczelnego "patrioty" NB, żeby zwrócić uwagę, że o Żeromskim można dyskutować jeszcze całe wieki ale teraz powinniśmy sławić oszałamiające victorie dzielnych herojów nad orkami.
Tylko tyle.
Zresztą tu nie muszę wklejać moich "agitek" bo i tak je czytacie z noskiem przylepionym do szyby gdzie indziej a @fekaliusz cytuje co lepsze kawałki :))))

Obrazek użytkownika Tezeusz

25-11-2022 [14:51] - Tezeusz | Link:

@Pers
łżesz jak zwykle. Twoi idole  - sowieckie śmiecie bydło bandytów mordrrców i gwałcicieli  oddajesz im cześć w swoich agitkach ścierwoneonowych na nich byłeś chyba jednak wychowany. Twoje kawałki z linkami rusofilu cytuję i komentuję a ocenę zostawiam specjalistom. Chamstwo już tobie udowodniłem to takie wychowanie z rodzinnego domu ?

"od dziecka jestem wychowany w kulcie - " chyba toy toy czytał  Lenina i bandyty osranego putlerka to twój kult ? chama ...

Co do szyby to @ Zawisza pisał , że liżesz codziennie NB zapomniał ?

Ruszkiewicz to jest twój prawdziwy kult ..
https://naszeblogi.pl/64030-ch...

Fakty, fakty, fakty...

Obrazek użytkownika Pers

25-11-2022 [15:02] - Pers | Link:

@fekaliusz
//Co do szyby to @ Zawisza pisał , że liżesz codziennie NB zapomniał ?//

Ja tu komentuję a "szybkę" to ty u nas liżesz bo po pierwszym komentarzu wylatujesz.
I wyrzuca cię właśnie Zawisza :)))))

Obrazek użytkownika Tezeusz

25-11-2022 [17:03] - Tezeusz | Link:

Rus..gówno
dostajesz ode mnie tyle pał  w scierwoneonku że aż mnie ręka boli. Szczęśliwy ? a zgadnij  mój nik...za głupi jesteś ? A moje komentarze   z pytaniami  do twoich agitek ścierwoneonowych  są wszystkie.... zakład ? I niestety usunąć ich nie możesz  bo za głupi jesteś.
Ty na NB nie komentujesz, a srasz sowieckim..

Obrazek użytkownika Tezeusz

26-11-2022 [07:22] - Tezeusz | Link:

Ile tekstów patriotycznych napisał Ruszkiewicz o  Polsce - ZERO ! a o bandyckiej faSSzystowskiej roSSji - WSZYSTKIE !. Pytań nie ma.

Obrazek użytkownika sake3

25-11-2022 [15:02] - sake3 | Link:

@Pers......Zna pan całą twórczość Żeromskiego ,no to ma pan u mnie plusa. co do agitek to prosze sobie przypomnieć ile z nich pan mi podsuwał do przeczytania i recenzji.Nie musiałam więc przyklejać noska do szyby w ich poszukiwaniu..

Obrazek użytkownika Pers

25-11-2022 [15:05] - Pers | Link:

@sake
To masz w nagrodę następną "agitkę".
Świeżutka :)))) https://spiritolibero.nowyekra... 

Zarejestruj się i komentuj. Tak jak ci obiecałem, będziesz cieszyła się moją specjalną ochroną :))))

Obrazek użytkownika Tezeusz

25-11-2022 [18:07] - Tezeusz | Link:

Dzięki za info @Rus..gówno skomentowałem z pytaniami jak zwykle ..pooooszzzzłłłoooo. Uwielbiam te moje  komentarze  twoich agitek ścierwoneonowych, ciekaw jestem kiedy ktoś się wkurwi na rusofila.  Tam ochronki nie ma...Zadowolony.

Obrazek użytkownika Tezeusz

25-11-2022 [15:07] - Tezeusz | Link:

@sake3
dla @Persa Żeromski to jak by małpie dać komputer....Jego patriotyzm zaczyna się i kończy w bandyckiej faszystowskiej roSSji. Wystarczy poczytać jego tfuuuuurrrrccccczzzooość .