Co ma się rozpaść nie zaginie

Roz­pad ZSRR nie zro­bił nic złe­go miesz­kań­com, któ­ry­ch so­wie­ci znie­wa­la­li. Żad­ne ze­wnętrz­ne pań­stwo ich nie za­ję­ło. Wszyst­kie pań­stwa, któ­re po­wsta­ły po roz­pa­dzie ZSRR za­czę­ły so­bie du­żo le­piej ra­dzić, niż gdy by­ły re­pu­bli­ka­mi. Sta­ły się bo­gat­sze. Więc to by­ło do­bre. Na­ro­dy ZSRR nie znik­nę­ły, nie zgi­nę­ły, nie wy­mar­ły, nikt ich bar­dziej nie znie­wo­lił, niż by­ły znie­wo­lo­ne wcze­śniej. Więc ten roz­pad był bar­dzo ko­rzyst­ny dla wszyst­ki­ch – szcze­gól­nie dla nas, Polaków.

  Każ­dy roz­pad państwa zawsze był i będzie ko­rzyst­ny dla wszyst­ki­ch. Na roz­pa­dzie Au­stro-Wę­gier czy Im­pe­rium Bry­tyj­skie­go, wszy­scy sko­rzy­sta­li, w tym i sa­mi Au­stria­cy, Wę­grzy i An­gli­cy. Ro­sja­nie też bar­dzo od­ży­li, gdy ZSRR upa­dł. Każ­dy roz­pad scentralizowanej organizacji je­st ko­rzyst­ny, ma sa­me plu­sy, a żad­ny­ch mi­nu­sów.

  Mo­im zda­niem już nie ma in­ne­go wyj­ścia jak to, że Ro­sja też roz­pad­nie się na wie­le mniej­szy­ch pań­stw, tak jak roz­pa­dł się ZSRR. Sank­cje i mię­dzy­na­ro­do­wa ko­ali­cja trak­tu­ją­ca ich ja­ko wrogów mo­że tyl­ko i wy­łącz­nie tak z tym skoń­czyć - po­zo­sta­wie­nie Ro­sji w obec­ny­ch gra­ni­ca­ch bę­dzie za­wsze gro­zi­ło tym, że znów wy­wo­ła woj­nę - nie­za­leż­nie od ustro­ju.

  Ten roz­pad bę­dzie do­bry po­dwój­nie. Po pierw­sze zli­kwi­du­je mo­car­stwo­we aspi­ra­cji Ro­sjan, zli­kwi­du­je za­gro­że­nie woj­ną, ale po dru­gie po­ka­że wszystkim, że le­piej żyć w ma­łym pań­stwie, niż w wiel­kim mo­car­stwie czy im­pe­rium, bo nikt ty­ch po­ro­syj­ski­ch pań­stw nie na­je­dzie, nie za­gar­nie, nie bę­dzie oku­po­wał - bę­dą się spo­koj­nie sa­me rzą­dzić. Bo po pro­stu to się ni­ko­mu nie opła­ca. To bę­dzie już osta­tecz­ny do­wód te­go, że wiel­ko­ść i agre­sja są nie­roz­łącz­nie po­wią­za­ne - a ma­ło­ść nie je­st ska­za­na na za­gła­dę.

  To da też do my­śle­nia Unii Eu­ro­pej­skiej, czy­li Niem­com i dla­te­go za­nie­cha­ją bu­do­wa­nia su­per­mo­car­stwa, ja­kie­goś eu­ro­pej­skie­go im­pe­rium. Wiel­ko­ska­lo­we woj­ny się po pro­stu nie opła­ca­ją. Ko­ali­cje ma­ją sens, zjed­no­cze­nie nie. Lep­sza je­st kon­fe­de­ra­cja niż fe­de­ra­cja. Lep­szy plu­ra­li­zm niż jed­no­li­to­ść. Lep­szy pro­win­cjo­na­li­zm niż cen­tra­li­zm. Lep­szy ka­pi­ta­li­zm niż so­cja­li­zm. Lep­szy wol­ny ry­nek niż eta­ty­zm. Roz­pad Ro­sji bę­dzie zba­wien­ny dla świa­ta, bo to wszyst­ko do­bit­nie udo­wod­ni.

  Nie trze­ba w tym ce­lu li­kwi­do­wać Pu­ti­na, nie trze­ba ata­ko­wać i oku­po­wać Ro­sji. Ni­ko­mu nie uda­ło się zli­kwi­do­wać Sta­li­na. Nikt ni­gdy nie od­wa­żył się za­ata­ko­wać ZSRR. A mi­mo to ZSRR się roz­pa­dł. Z Ro­sją bę­dzie do­kład­nie tak sa­mo - już we­szła na dro­gę roz­pa­du i nie da się z niej za­wró­cić. Woj­na na Ukra­inie to ta­ki sam gwóźdź do trum­ny Ro­sji jak woj­na w Afga­ni­sta­nie dla ZSRR.

  Miesz­kań­cy Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej ma­ją już z tym zwią­za­ny pre­ce­dens - wie­dzą, że roz­pad ZSRR i po­wsta­nie ta­ki­ch ma­ły­ch kra­ików jak pań­stwa bał­tyc­kie spo­wo­do­wał ich du­że wzbo­ga­ce­nie się, a nie spo­wo­do­wał, że ja­kieś pań­stwo z ze­wną­trz ZSRR za­gro­zi­ło im utra­tą nie­pod­le­gło­ści. Więc każ­dy ma­ły kra­ik opa­no­wa­ny przez Ro­sję nie mu­si oba­wiać się sa­mo­dziel­no­ści - je­dy­ne cze­go się mu­si bać to Krem­la. Dziś Ukra­inie gro­zi tyl­ko Ro­sja i nikt wię­cej.

  Z Ro­sją moż­na wy­grać - wy­gra­ła z nią na­wet ma­lut­ka Cze­cze­nia w pierw­szej woj­nie. Gdy­by wte­dy po­wsta­ło wię­cej ta­ki­ch Cze­cze­nii, to wszyst­kie one ra­zem w ko­ali­cji po­ko­na­ły­by Ro­sję. Więc klę­ska Ro­sji to bę­dzie wol­no­ść, nie­pod­le­gło­ść i do­bro­byt dla wszyst­ki­ch jej ka­wał­ków.

  Na ra­zie Niem­com do my­śle­nia da­je tyl­ko to, że nie opła­ca­ło się im zbli­że­nie z Ro­sją. Ale jesz­cze nie wie­dzą, że le­piej żyć w wie­lu ma­ły­ch pań­stwa­ch niż w jed­nym wiel­kim. Choć Niem­cy po­win­ni to wie­dzieć naj­le­piej, bo swój roz­kwit prze­ży­wa­li, gdy by­li po­dzie­le­ni na wie­le ma­ły­ch księ­ste­wek, a zjed­no­cze­nie da­ło im tyl­ko to, że wy­wo­ła­li i prze­gra­li dwie woj­ny świa­to­we i sta­li się naj­więk­szy­mi w dzie­ja­ch świa­ta lu­do­bój­ca­mi. Jed­no­cze­nie się to ich klę­ska. Je­śli już te­raz ma­ją swo­je osob­ne, nie­pod­le­głe nie­miec­ko­ję­zycz­ne pań­stew­ka i nic im nie gro­zi, to tak sa­mo mo­gli­by pro­spe­ro­wać, gdy­by RFN z fe­de­ra­cji za­mie­nić na kon­fe­de­ra­cję nie­pod­le­gły­ch pań­stwa, ta­ką jak kan­to­ny Szwaj­ca­rii.

  Ta­ka róż­no­rod­no­ść i kon­ku­ren­cja praw­na z pew­no­ścią wzbo­ga­ci­ła­by Niem­cy bar­dziej niż jed­no­li­te mo­car­stwo. Mu­szą to wresz­cie zro­zu­mieć - po­now­ny roz­pad im­pe­rium ro­syj­skie­go po­ka­że to im naj­do­bit­niej. Wi­dać prze­cież wy­raź­nie, że roz­pa­da­nie się pro­wa­dzi do po­ko­ju i do­bro­by­tu, a jed­no­cze­nie do bie­dy i lu­do­bój­stwa - hi­sto­ria Eu­ro­py to ja­skra­wie udo­wad­nia.

  Two­rze­nie duż­ych two­rów po­li­ty­cznych zwa­nych mo­car­stwa­mi czy im­per­ia­mi by­ło na­tu­ra­lne, wy­ni­ka­ło z praw bio­lo­gii, so­cjo­lo­gii i eko­no­mii. Ale te pra­wa, na ba­zie któ­rych two­rze­nie mo­car­stw by­ło na­tu­ra­lne, nie są sta­łe, nie­zmie­nne, uni­wer­sal­ne. Głów­nym, klu­czo­wym, naj­waż­niej­szym pra­wem to re­gu­lu­ją­cym jest wy­daj­ność pra­cy. Daw­niej by­ła nis­ka, więc o­pła­ca­ło się kr­aść, a za­tem o­pła­ca­ło się bu­do­wać wie­lkie gra­bie­żcze or­ga­ni­za­cje zwa­ne pań­stwa­mi. O­pła­ca­ło się też bu­do­wać po­do­bne o­rga­ni­za­cje w o­bro­nie przed ty­mi ban­dyc­kimi. Ale wy­daj­ność pra­cy ro­śnie i przy prze­kro­cze­niu pe­wne­go li­mi­tu kra­dzież prze­sta­je się o­pła­cać. W ta­kim sta­nie na­tu­ra­lne jest roz­pa­da­nie się mo­carstw i im­per­iów. Co wła­śnie o­bse­rwu­jemy.

  Wszystkie pań­stwa roz­pa­dną się w spo­sób nie­u­chro­nny, czy kto­kol­wiek te­go chce, czy nie, czy bę­dzie te­mu po­ma­gał, czy prze­szka­dzał. Ta nie­u­chron­ność wy­ni­ka z praw e­ko­no­mii - do­kła­dnie tak sa­mo jak pra­wa fi­zy­ki po­wo­du­ją two­rze­nie się gwi­azd, a po­tem ich roz­pa­da­nie.

Grzegorz GPS Świderski

Artykuły powiązane:

Tagi: gps65, polityka, rozpad, mocarstwa, rozbicie dzielnicowe, imperia, upadek

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika sake3

06-08-2022 [14:41] - sake3 | Link:

Neoimperialne zapędy Rosji czy Chin przeczą Pańskiej teorii nieuchronnego rozpadu państw. W poprzednim artykule dawał Pan dość krótki okres 25 lat na upadki państw jako ośrodków przemocy, a tymczasem widzimy sytuację całkowicie odwrotną a nawet rozwojową. Doradztwo Dugina i zmarłego już Żyrinowskiego przewidywało zajęcie nie tylko UKrainy czy Polski,którym nawet odmówili bycia państwami ale już cała Gruzja,Kazachstan są w planach rosyjskich do podboju.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

06-08-2022 [16:00] - Grzegorz GPS Św... | Link:

No to weźmy dla uproszczenia ostatnie 35 lat. Proszę wskazać wszystkie przypadki rozpadu państw oraz przypadki ich łączenia. To nam pozwoli obliczyć, która tendencja jest silniejsza. 

Obrazek użytkownika sake3

06-08-2022 [16:18] - sake3 | Link:

Tu mnie Pan wprawdzie zagiął,ale to wcale nie musi być regułą że w tym okresie nastąpił tak znaczny rozpad.Teraz trendy podbojów są coraz silniejsze.NIby małymi kroczkami ale nieustępliwie.Co powie Pan na przekształcenie UE w Federację-to raz.Dwa- połaczenie Federacji Europejskiej z Rosją i częścią Azji w Eurazję? Chiny już teraz atakujące Tajwan?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

06-08-2022 [17:39] - Grzegorz GPS Św... | Link:

To są tylko przewidywania. A realność jest taka, że państwa się coraz bardziej rozpadają. To nie tylko trend ostatnich 35 lat. Cały XX wiek to był wiek rozpadania się imperiów - w tym wieku powstało najwięcej nowych, małych państw w dziejach świata. To nie jest jakiś przypadek - to jest tendencja, która jednoznacznie wynika z praw ekonomii, a konkretnie ze wzrostu wydajności pracy. Każde jednoczenie prowadzi do wielkoskalowych wojen, a te powodują rozpad. Unia Europejska to jednoczenie się na siłę - nie ma to żadnych podstaw ekonomicznych, a tylko ideologiczne. Już widać, że się to nie udaje. 

Obrazek użytkownika u2

06-08-2022 [14:52] - u2 | Link:

Ni­ko­mu nie uda­ło się zli­kwi­do­wać Sta­li­na.

No właśnie odwrotnie. Dopiero zlikwidowanie Stalina przez jego lekarza zapoczątkowało obalenie kultu jednostki.

PS. A Rosja rozpadnie się tak czy siak, bo wkrótce zaatakuje ją ChRL. To są proste sprawy :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

06-08-2022 [16:03] - Grzegorz GPS Św... | Link:

ZSRR jeszcze długo trwał po śmierci Stalina. ZSRR rozpadł się nie z powodów militarnych, nie z powodów wewnętrznej polityki, nie z powodu obalania tyranów, ale z powodów ekonomicznych - po prostu przegrał konkurencję międzynarodową. Dokładnie z tego samego powodu w ciągu najbliższego ćwierćwiecza rozpadną się wszystkie państwa. Bo terroryzm się już nie opłaca ekonomicznie.

Obrazek użytkownika u2

07-08-2022 [22:27] - u2 | Link:

ZSRR jeszcze długo trwał po śmierci Stalina.

Nie tak znowu długo, zaledwie 4 dekady. Zlikwidowanie Stalina zapoczatkowało nieuchronny proces rozpadu nieludzkiego imperium.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

07-08-2022 [23:00] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nie. Nieuchronny proces rozpadu imperium to skutek zmian ekonomicznych - głównie postępu technicznego. ZSRR przegrał wyścig zbrojeń i dlatego się rozpadł. A przegrał, bo mieli mniejszą wydajność pracy niż w USA. A mają mniejszą wydajność pracy, bo bardziej terroryzują swoich obywateli. Ta wydajność ciągle rośnie, dlatego coraz mniej opłaca się terroryzować. Dlatego każde państwo w końcu upadnie, bo terroryzm jest immanentną cechą państw. 

Obrazek użytkownika u2

07-08-2022 [23:03] - u2 | Link:

A mają mniejszą wydajność pracy, bo bardziej terroryzują swoich obywateli.

Pustosłowie, USA w przeciwieństwie do Rosji nie terroryzuje swoich obywateli, a nawet cudzych.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

07-08-2022 [23:10] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Terroryzm można łatwo poznać po tym, że prawo tworzy przestępstwa bez ofiar - w USA jest tego cała masa. Ale mniej niż gdzie indziej, dlatego wygrywają z innymi. Ale w końcu i tak upadną. 

Obrazek użytkownika u2

08-08-2022 [11:52] - u2 | Link:

prawo tworzy przestępstwa bez ofiar

Nonsens, zawsze jest czyjaś szkoda, czy to jednostki, czy społeczeństwa. To są proste sprawy, ale nie dla "wolnościowca" anarchisty, który chce likwidacji wszystkiego. Typowe agenturalne podejście kuńfy, która nieprzypadkowo jest nazywana na świecie Partią Rosji :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

08-08-2022 [14:37] - Grzegorz GPS Św... | Link:

A kto poniesie szkodę, gdybym zamiast odkładać na starość w piramidzie finansowej zależnej od demografii, oszczędzał sobie poprzez inwestowanie w nieruchomości?

Obrazek użytkownika Ijontichy

06-08-2022 [18:58] - Ijontichy | Link:

Rozpad ZSRR to zasługa Raegana i • Margaret Thatcher...to se ne wrati...nie ma juz TAKICH LUDZI! Zostały mutanty...nawet nie przypominające ludzi...

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

06-08-2022 [22:25] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Tak, to ich zasługa. Ale zrobili to głównie poprzez sankcje gospodarcze i wykrwawienie ZSRR w Afganistanie. Dziś dzieje się to samo - Rosja wykrwawia się na Ukrainie, a w ciągu kilku lat sankcją ją dobiją. Ludzie są tu na tyle potrzebni, by to wytrzymali i nie poszli na jakieś ugody, na co, na razie, się nie zanosi.

Obrazek użytkownika Jabe

06-08-2022 [23:31] - Jabe | Link:

...bo tak słodko jest umierać za Amerykę.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

07-08-2022 [22:54] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Lepiej umierać za Amerykę niż być zabitym przez Rosję. Tu to tłumaczę: https://www.salon24.pl/u/gps65...

Obrazek użytkownika EsaurGappa

07-08-2022 [00:25] - EsaurGappa | Link:

W zbiegu okoliczności na okoliczność tego wywodu mi się obraz pojawił art-informacje zaaplikował."Salvador" tvp Kultura,jako antidotum na twoje smętne prawdziwe kłamstwa.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

07-08-2022 [01:14] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Obrazek użytkownika sake3

07-08-2022 [06:12] - sake3 | Link:

Na jakich materiałach oparł Pan swoje teksty?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

07-08-2022 [11:04] - Grzegorz GPS Św... | Link:

To zbyt ogólne pytanie, opieram się na setkach źródeł. To, że istniały, a potem się rozpadły takie imperia jak Austro-Węgry, ZSRR, Imperium brytyjski czy hiszpańskie znam z wielu opracowań historycznych - nie sposób ich wszystkich wymienić. Najprościej jest to sprawdzić w Wikipedii.

Np. w haśle: https://pl.wikipedia.org/wiki/... - jest tak napisane: "Głównymi przyczynami dekolonizacji były: 1. znacząco coraz większe koszty polityczne oraz ekonomiczne utrzymania i kontroli kolonii; 2. zmniejszające się przyzwolenie dla utrzymywania represyjnego systemu w państwach kolonizujących oraz pozostałych państwach (głównie USA) (...)".

Dokładnie z tego samego powodu rozpadną się wszystkie inne mocarstwa i państwa - z powodu zwiększenia się proporcji kosztów terroryzowania ludności w porównaniu z dobrowolnym uczestnictwem we wszelkich organizacjach. Koszty ekonomiczne to są właśnie kwestie wydajności pracy. Dekolonizację spowodował rozwój technologii i związany z tym wzrost wydajności pracy.

A ogólnie o dominacji ekonomii nad wszelkimi innymi dziedzinami dotyczącymi ludzkich społeczności można przeczytać w największym dziele Misesa: "Ludzkie działanie". 

Obrazek użytkownika sake3

07-08-2022 [12:16] - sake3 | Link:

Może wydam się natrętna,ale im bardziej się wgłębiam tym mam więcej pytań.Jak Pan sobie wyobraża tę nową sytuację czy raczej ten nowy układ w przypadku zwiększonej gwałtownie imigracji z Afryki i Wschodu uchodźców,głównie przecież ekonomicznych.Przecież siłą rzeczy zwiększone zostaną koszty utrzymania,zorganizowania im życia czy pracy przy założeniu że populacja ludności się zwiększy i do tego dojdzie że uchodźcy też będą zakładac rodziny powiększone o dzieci. Trzeba będzie jeszcze wziąc pod uwagę rozwój technologii i związanym z nią zastepowaniem pracownika/robotnika maszyną.Czy ekonomia faktycznie wtedy będzie dominować? A nawet podoła przy rozpadzie państw?.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

07-08-2022 [13:03] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Problemy z uchodźcami to problemy polityczne - wywołują je państwa. Gdy państwa znikną, to i problem zniknie. Wszyscy ci ludzie z Afryki będą musieli się utrzymać u siebie w buszu czy na pustyni tak jak to robili setki tysięcy lat, albo będą musieli zdobyć wiedzę, albo umrzeć. Oni są teraz potrzebni tylko po to by lewica mogła wygrywać wybory co służy lepszemu terroryzowaniu ludzi - gdy terroryzm zbankrutuje, to nie będzie państw, nie będzie w nich wyborów, nie będzie też lewicy, więc nie będzie też uchodźców. Ekonomia zawsze dominowała i będzie dominować. Uchodźcy się opłacają, dopóki opłaca się terroryzm. Ludzie niewykształceni, mało wydajni, będą nadal hodowani jak bydło, tak jak dziś się hoduje wszystkich, aż w końcu wymrą w rezerwatach socjalizmu - tu to kiedy s wyjaśniłem: https://niepoprawni.pl/blog/gp...

Obrazek użytkownika sake3

07-08-2022 [14:40] - sake3 | Link:

A jak Pan chce utrzymać te rzesze w buszu skoro nie będzie państwa? Kto ma to robić i to jeszcze inaczej niż siłą i terrorem? Kto powstrzyma tych ludzi przed naporem na tereny rozwinięte jeśli skoro nie będzie państw a więc i granic?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

07-08-2022 [20:44] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nikt ich powstrzymywać nie będzie. Turystyka jest zajęciem moralnym, pożytecznym, ciekawym, legalnym. Warto podróżować, warto na turystach zarabiać. Turystyka się opłaca. Nie będzie państw, więc nie będzie granic, więc nie będzie wiz - turystyka będzie w pełni swobodna i będzie dużo bardziej intensywna niż w obecnym stanie terroryzmu państwowego. Im więcej będzie chętnych z Afryki do odwiedzania Europy, tym będzie więcej hoteli, moteli, restauracji, barów etc... biznes turystyczny się będzie rozwijał i będzie przynosił coraz więcej zysków. W Europie jest wiele miejsc, które żyją głównie z turystów - jak ich przybędzie, to one się bardziej rozwiną. Jaki jest problem z turystyką? Po co terroryzować turystów?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

07-08-2022 [13:03] - Grzegorz GPS Św... | Link:

A tu wyjaśniam kwestie bezrobocia i przeludnienia: https://www.salon24.pl/u/gps65/714674,likwidowanie-miejsc-pracy

Obrazek użytkownika spike

07-08-2022 [21:07] - spike | Link:

To są bajki z mchu i paproci, wymień historyczne państwa które się rozpadły, nie wymienisz, bo nie wziąłeś pod uwagę, że to co opisujesz, dotyczy państw siłą wcielonych, a te zawsze miały na celu uwolnienie się i samodzielność, taki ZSRR był tworem sztucznym, Imperium Rzymskie też takim było, choć przetrwało ponad 1000 lat, a dlatego tyle trwało, bo nie byli tak krwiożerczy, jak to było w ZSRR. Podbity naród jeżeli nie jest gnębiony, to nie będzie chciał własnej wolności, bo zda sobie sprawę, że sam może nie dać rady przetrwać, zależy jakie bogactwa ma.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

07-08-2022 [22:06] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Podaję państwa, które się rozpadły w ciągu ostatnich 120 lat: Wielka Brytania, Hiszpania, Austro-Węgry, Imperium Osmańskie, Jugosławia, Czechosłowacja, ZSRR, Francja, Portugalia, Holandia. Z tego rozpadu powstało dziesiątki nowych, mniejszych państw, których większości w ogóle nie było wcześniej. U większości mieszkańców Ziemi państwo, w którym mieszkali w XIX wieku, zmieniło się w XX wieku na inne, mniejsze. Ten rozpad był wywołany postępem technicznym, wymusiła go ekonomia i ciągły wzrost wydajności pracy. Było to połączone z upadkiem prywatnego niewolnictwa z tego samego powodu. Postęp w tej dziedzinie następuje wykładniczo - to co w starożytności trwało tysiące lat, współcześnie trwało 120 lat, a w przyszłości potrwa 20 lat i będzie bardziej intensywne - z prawie dwustu państw zrobi się tysiące. Nie ma żadnych powodów, by uznać, że przyszłość będzie inna niż była przeszłość. Jeśli w przeszłości wszystko działo się wykładniczo, to i dalej tak będzie. Dawniej nie były w stanie przetrwać tak małe państwa jak obecne Łotwa, Litwa, Estonia, Słowacja, Czechy, Luksemburg, Cypr, Malta, Czarnogóra etc... a teraz one sobie świetnie radzą. No to wkrótce poradzą sobie też państwa wielkości szwajcarskiego kantonu (które już są w istocie niepodległymi państwami i nic nie zapowiada ich jednoczenia się). 

Obrazek użytkownika u2

07-08-2022 [22:24] - u2 | Link:

Wielka Brytania, Hiszpania, Austro-Węgry, Imperium Osmańskie, Jugosławia, Czechosłowacja, ZSRR, Francja, Portugalia, Holandia.

Jeśli chodzi o państwa zachodnie to potraciły kolonie w 20 wieku, ale te państwa nie inkorporowały swoich kolonii, tylko eksploatowały ich surowce i tanią siłe robocza. Nie tworzyły Gułagów. Nawet oskarżana dzisiaj Belgia i król Leopold 2 nie tworzyli obozów smierci w Kongu, sami tubylcy byli nadgorliwi i zabijali swoch ziomków.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

07-08-2022 [22:34] - Grzegorz GPS Św... | Link:

No i co z tego? Teza jest taka: wraz z postępem technicznym i wzrostem wydajności pracy, obserwujemy tworzenie się coraz większej liczby coraz mniejszych państw, a nie obserwujemy łączenia się mniejszych państw w większe. Wniosek: ponieważ ten wzrost wydajności pracy jest wykładniczy, to i tak samo będzie postępowało dzielenie się na mniejsze państwa. Zmiany ekonomiczne wymuszają zmiany polityczne - tak zawsze było w historii świata. Niby dlaczego miałoby się coś pod tym względem zmienić? 

Obrazek użytkownika u2

07-08-2022 [22:42] - u2 | Link:

wzrost wydajności pracy jest wykładniczy

To już autor GPS twierdził w przypadku zachodniej służby zdrowia, ale autor GPS przewiduje jakowaś osobliwość, oczywiście nie przytaczając zadnych danych na poparcie swojej tezy o wzroscie wykładniczym, czy to gospodarki czy opieki medycznej. Jak ludzie żyli grubo ponizej setki, tak nadal rzadko który dożywa tej mitycznej setki, zwykle w nienajlepszym zdrowiu.

PS. Co do gospodarki reguła jest taka : zachód (w tym Daleki Wschód, który po wojnie był w strefie USA) korzysta z owoców pracy swoich społeczenstw, drugi świat, czyli kraje post radzieckie próbują doszlusowac do czolówki, ale z róznym skutkiem, bo niektóre kraje nadal są w łapkach Rosji Putlera. Zas tzw. trzeci swiat, czyli w wiekszości Afryka jest sondowana przez komuszków z ChRL co najelpiej im nie wróży, jednych kolonistów  zastępuja nowi. Przykład Srl Lanki wskazuje, ze ChRL wpuszcza takie kraje w bambuko.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

07-08-2022 [22:50] - Grzegorz GPS Św... | Link:

By zacząć analizować dane, komentatorzy muszą skończyć szkołę średnią i zająć się poważnymi studiami. A póki co nic na to nie wskazuje, bo dyskusje są tu na poziomie gimnazjum - trzeba tłumaczyć kwestie elementarne. Tu się głównie robi głupkowate uwagi i przytyki ad personam, co nie sprzyja rzetelnej dyskusji wgryzającej się w temat.

Obrazek użytkownika u2

07-08-2022 [22:57] - u2 | Link:

By zacząć analizować dane, komentatorzy muszą skończyć szkołę średnią i zająć się poważnymi studiami.

Czyli autor GPS nie ukończył żadnej poważnej szkoły i uprawia pustosłowie ? Stąd ta jego nieumiejętność dowodzenia swoich tez ?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

07-08-2022 [23:03] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Takie głupkowate przytyki nic do dyskusji nie wnoszą - dlatego jest ona jałowa. Nie spodziewam się tu niczego więcej.

Obrazek użytkownika u2

07-08-2022 [23:09] - u2 | Link:

Znowu autor GPS unika poważnej odpowiedzi, unikami niczego autor GPS nie udowodni, zwłaszcza tezy o nieuchronnym rozpadzie wszelakich państw, bo według autora GPS są terrorystami. Jak bym słyszał niejakiego Brauna z kuńfy, który stosuje własnie takie "metody", które autor przypisuje wolnym i demokratycznym państwom, zwłaszcza USA.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

07-08-2022 [23:13] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Unikam poważnej dyskusji, bo nie ma tu z kim jej toczyć. Tu są głównie bzdurne przekomarzanki, co zniechęca do dyskusji. 

Obrazek użytkownika Pani Anna

07-08-2022 [22:33] - Pani Anna | Link:

@spike
He,he, odnośnie ostatniego zdania polecam 2min Monthy Pythona, który dokładnie to wyjaśnia w skeczu " Co dali nam Rzymianie" https://m.youtube.com/watch?v=...

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

07-08-2022 [22:44] - Grzegorz GPS Św... | Link:

W czasach rzymskich i jeszcze długo później opłacało się być częścią imperium - a szczególnie Rzymu, który dawał dużą swobodę swoim prowincjom. A dziś to się już nie opłaca. Dlatego imperia upadają. Dzieje się to coraz szybciej - upadają też mocarstwa. Wkrótce upadną też państwa. Bo państwa są oparte na terroryzmie, a terroryzm się już nie opłaca. W erze rolniczej i przemysłowej się opłacał, a w erze informatycznej nie. Rolnika, robotnika czy fabrykanta można było sterroryzować bez drastycznego obniżenia ich wydajności pracy, a sterroryzować wysokokwalifikowanej kadry naukowców i programistów się nie da, bez dużego obniżenia efektu synergicznego ich współpracy. 

Obrazek użytkownika u2

07-08-2022 [22:51] - u2 | Link:

Bo państwa są oparte na terroryzmie, a terroryzm się już nie opłaca.

Ano, ale tylko antyludzkie imperia. Rosja tego przykładem. USA nawet jeśli wybuchnie tam anty-rewolucja to da sobie radę, bo jest przykładem ludzkiego imperium szanującego prawa człowieka i demokrację. ChRL niechybnie zaatakuje osłabioną Rosję, co wykończy oba imperia :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

07-08-2022 [23:07] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Tak. Ale USA w końcu też się rozpadną, bo terroryzująca biurokracja też u nich jest destrukcyjna i niszczy synergię współpracy. Przegrają z tysiącem małych państewek wielkości szwajcarskiego kantonu, które powstaną na gruzach Rosji i UE. 

Obrazek użytkownika u2

07-08-2022 [23:11] - u2 | Link:

Ale USA w końcu też się rozpadną

Może wybuchnąć tam anty-rewolucja, ale założę się, że dopiero kiedy ChRL zaatakuje Rosję.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

07-08-2022 [23:15] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nie będzie żadnej rewolucji. Po pierwsze za mało jest na to czasu, a po drugie rewolucja jeszcze bardziej się nie opłaca niż obecny terroryzm, więc nikt za nią nie zapłaci. Rozpad nastąpi na skutek bankructwa i niemożności działania nieopłacalnych instytucji państwowych. 

Obrazek użytkownika u2

08-08-2022 [00:14] - u2 | Link:

Nie będzie żadnej rewolucji.

Dlatego piszę o anty-rewolucji. Rewolucja obyczajowa, podsycana przez rosyjska agenturę właśnie trwa. No i te twierdzenia o rozpadzie państw zachodu również są szermowane przez rosyjską agenturę. Kuńfa jest znana jako Partia Rosji na świecie :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

08-08-2022 [00:55] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Jaki interes ma ruska agentura w tym, by wmawiać ludziom na zachodzie, że wydajność pracy rośnie, co spowoduje bankructwo wszelkich państw, a Rosji w pierwszej kolejności?

Obrazek użytkownika spike

08-08-2022 [01:11] - spike | Link:

Z tobą kolego rozmowa niczego nie zmienia, podobnie jak rozmowa z obrazem, to już mój 6 letni krewniak zadaje sensowniejsze pytania i wyciąga wyjątkowo trafne wnioski. Mówi się, że państwa się nie rozpadają, a tylko takie, które powstały na bazie aneksji innych państw i takich przykładów historia potwierdza, ty tego nie potrafisz zaakceptować, ani zrozumieć, co mnie już nie dziwi. Twoje "przemyślenia" są tak nierealne i pozbawione logiki, że rodzą się różne pytania, w tym jedno zasadnicze, ty pracujesz i w jakim zawodzie ?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

08-08-2022 [11:39] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Jeśli chcesz ze mną rozmawiać, to naucz się elementarnych zasad grzeczności. 

Obrazek użytkownika sake3

08-08-2022 [07:20] - sake3 | Link:

Trochę mnie dziwi autorze Pana podejście do rozmówców.Nawet niemile dotyka Pana stwierdzenie ,że ma do czynienia z ludźmi niewykształconymi,a pytania które zadają są na poziomie szkoły podstawowe,dziecinne i głupie.Trzeba było zastrzec,że chce Pan dyskusji z ludźmi z dorobkiem naukowym.Zapomina Pan chyba ,że pytania,hipotezy,spojrzenie na temat z różnych stron jest sposobem na wypracowania jakiejkolwiek -lepszej,gorszej ale opinii.Pytania i wątpliwości są raczej pomocą a nie przeszkodą we wgłębianiu sie w temat.Tematyka którą Pan porusza nie jest sprawą bieżącą,wtedy mógłby Pan uznać że ktoś niepowołany z racji braku wykształcenia zabiera głos.Przy problemie przyszłości każdy głos nawet taki który powątpiewa się liczy.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

08-08-2022 [11:38] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Niezdolność do dyskusji tutejszych komentatorów to nie tylko infantylność i głupota, ale brak chęci do rzetelnej polemiki. Tu się spotyka głównie niegrzeczne przytyki, insynuacje czy ataki ad personam. To nie zachęca do dyskusji. Te przysrywanki oznaczają, że nie ma chęci do rozmowy, ale do leczenia jakichś swoich kompleksów. Nie interesuje mnie taka wymiana zdań.

Obrazek użytkownika u2

08-08-2022 [11:54] - u2 | Link:

Nie interesuje mnie taka wymiana zdań.

Ano, autor GPS chciałby aby mu wszyscy na NB przytakiwali, kiedy autor GPS chce likwidacji państwa polskiego :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

08-08-2022 [23:59] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Ano, autor GPS chciałby aby mu wszyscy na NB przytakiwali, kiedy autor GPS chce likwidacji państwa polskiego"

No i to są właśnie insynuacje niemające żadnych podstaw. Taka maniera w dyskusji to przejaw złośliwości wynikającej z braku dobrego wychowania. Na tym portalu to dominuje. 

Obrazek użytkownika u2

09-08-2022 [00:07] - u2 | Link:

Z należnym szacunkiem, ale to autor GPS powiela rusko-niemiecką dezinformację o przekopie Mierzei Wiślanej. Czyli autor GPS propaguje teorię niedasizmu i tumiwisizmu państwa polskiego. A jak ktoś się nie zgadza z autorem GPS to ten tego kogoś wyzywa od niewykształconych głupków i zarzuca brak wychowania.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

09-08-2022 [00:47] - Grzegorz GPS Św... | Link:

A konkretnie jaką dezinformację powielam? 

Obrazek użytkownika u2

09-08-2022 [09:13] - u2 | Link:

jaką dezinformację powielam? 

Tę o żadnym znaczeniu przekopu.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

09-08-2022 [12:35] - Grzegorz GPS Św... | Link:

A jakie znaczenie ma przekop? 

Obrazek użytkownika sake3

08-08-2022 [12:09] - sake3 | Link:

Tak niestety się zdarzyło na tym blogu,że chyba ja byłam najbardziej dyskutującym rozmówcą.Przykro słuchać,że moje pytania traktował Pan jak ,,przysrywanki'' osoby infantylnej i głupiej ale i zakompleksionej.A jaką Pan sobie wyobraża formę dyskusji?Jeżeli dyskutuje się o czymś co ma się zdarzyć w czasie przyszłym żadne pytanie nie jest głupie ani urągające rozumowi. .

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

08-08-2022 [14:39] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Ty jesteś akurat wyjątkiem.