Remanenty po RWPG

Gdybym był praktykującym reporterem, to nie wykluczam, że zainteresowałyby mnie i poszukałbym czegoś więcej na któryś z takich oto tematów:
 
1. Polskie Koleje Państwowe oraz Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa RP nadal należą do założonej przez państwa komunistyczne w Sofii w 1956 roku Organizacji Współpracy Kolei [Организация сотрудничества железных дорог – ОСЖД], której językami roboczymi są rosyjski i chiński (a pomocniczo także angielski i niemiecki). Do ОСЖД należą też wszystkie pozostałe byłe państwa komunistyczne i ich państwa sukcesyjne (z wyjątkiem Armenii) oraz Afganistan i Iran. Od 18 lat przewodniczącym Komitetu ОСЖД jest Tadeusz Szozda (w latach 1977-89 działacz opozycji, 1990-92 dyrektor generalny PKP, 1992-1997 wiceminister transportu i gospodarki morskiej w rządach Hanny Suchockiej, Waldemara Pawlaka, Józefa Oleksego i Włodzimierza Cimoszewicza). Jego zastępcami są Wiktor Żukow (Rosja) i Dong Janmmin (ChRL) a sekretarzem Komitetu jest Attila Kiss (Węgry). Jako organizacja międzynarodowa ОСЖД posiada przywileje dyplomatyczne, nienaruszalność pomieszczeń i nietykalność dokumentacji oraz samochody z dyplomatycznymi tablicami rejestracyjnymi itd. a siedziba ОСЖД mieści się w Warszawie przy ul. Hożej 63/67. [link]
 
2. Polska do 2000 roku była 13-procentowym udziałowcem Międzynarodowego Banku Inwestycyjnego [Международный инвестиционный банк – МИБ], założonego w 1970 roku w Moskwie przez ówczesnych członków Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (tj. europejskie państwa komunistyczne – z wyjątkiem Albanii i Jugosławii – oraz Kubę, Mongolię i Wietnam [wówczas tylko Północny]). Do 1991 roku МИБ udzielał kredytów na „przedsięwzięcia pogłębiające socjalistyczny podział pracy, a więc na specjalizację i kooperację produkcji, na rozszerzanie we wspólnym interesie bazy surowcowej i paliwowej oraz na wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne”. Udzielał ich wówczas głównie w tzw. rublach transferowych, tj. w umownej walucie istniejącej jedynie w formie zapisów na rachunkach w Międzynarodowym Banku Współpracy Gospodarczej (patrz niżej w pkt. 3.) a po 1991 roku już w walutach wymienialnych, ostatnio w euro. Przewodniczącym Zarządu МИБ (w którym zasiada trzech Rosjan, Bułgarka, Rumun i Słowak) jest Nikołaj Kosow z Rosji. Główna siedziba МИБ mieści się w Moskwie przy ul. Maszy Porywajewoj 7, oddział europejski w Bratysławie a konta МИБ prowadzone są też w wiedeńskim oddziale Raiffeisen Bank International AG. МИБ ma status organizacji międzynarodowej zarejestrowanej przy ONZ a państwa-założyciele zagwarantowały immunitet dyplomatyczny jego pracownikom. [link]
 
3. Natomiast Polska nadal należy do działającego od 1964 roku a powołanego rok wcześniej przez tą samą grupę państw Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej [Международный банк экономического сотрудничества – МБЭС], którego głównym zadaniem była do 1991 obsługa handlowych rozliczeń kompensacyjnych prowadzonych w powołanej wraz z tym bankiem jednostce rozliczeniowej znanej jako rubel transferowy. Po 1991 roku МБЭС – podobnie jak МИБ – przeszedł na rozliczenia w walutach wymienialnych, ostatnio w euro. Przewodniczącą Zarządu МБЭС jest Irina Gołowczenko (Rosja) a jednym z siedmiu pozostałych członków Zarządu – Krzysztof Majczuk (Polska). Siedziba МБЭС mieści się po sąsiedzku z główną bazą МИБ, bo w Moskwie przy ul. Maszy Porywajewoj 11. [link]
 
A dlaczego ja o tym akurat dziś?
 
4. Po pierwsze, bo mnie to zaciekawiło a po drugie, bo we wtorek w Sejmie ma odbyć się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Protokołu o zmianie Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r., a także Statutu tego Banku, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., sporządzonego w Moskwie dnia 18 grudnia 1990 r. – a sejmowe komisje finansów publicznych oraz spraw zagranicznych wnioskują o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.
Przeczytałem więc uzasadnienie projektu ustawy [link1] i wniosek komisji [link2].
Uzasadnienie naprawdę interesujące…

 

UZASADNIENIE

 
wniosku o ratyfikację, za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, następujących Protokołów:

 • Protokołu z dnia 18 grudnia 1990 r. do Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., a także Statutu tego Banku, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r.,
 • Protokołu z dnia 25 listopada 2014 r. do Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., a także Statutu tego Banku, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r. 

I. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej zmianami wyrażonymi w Protokołach z dnia 18 grudnia 1990 r. oraz z dnia 25 listopada 2014 r. 

Rada Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, zwanego dalej „MBWG”, podjęła w dniu 18 grudnia 1990 r. decyzję dotyczącą zastąpienia w rozliczeniach Banku rubli transferowych przez ECU, zmiany nazwy Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu MBWG, zmian niektórych celów działalności Banku i kwestii podejmowania decyzji przez Radę Banku oraz wystąpienia Niemiec (członkostwo po b. NRD) z Banku.
Protokół z dnia 18 grudnia 1990 r. podpisał Pan Grzegorz Wójtowicz, ówczesny Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, ówczesny członek Rady MBWG [Członkami Rady MBWG ze strony Polski są przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego oraz Ministerstwa Finansów. Zgodnie z art. 20 statutu MBWG członkowie Rady Banku są wyznaczani przez rządy krajów członkowskich. NBP na podstawie art. 11 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908, z późn. zm.) reprezentuje interesy Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych. Natomiast minister właściwy do spraw finansów publicznych odpowiada za współpracę z międzynarodowymi organizacjami finansowymi na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543, z późn. zm.).]. Protokół ten od 1 stycznia 1991 r. stosowany jest tymczasowo.
 
Podczas 124. posiedzenia Rady MBWG w Warszawie w dniu 25 listopada 2014 r. został sporządzony Protokół dotyczący uporządkowania kwestii technicznych związanych z dalszym funkcjonowaniem Banku. Protokół podpisała w dniu 30 marca 2015 r. Pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Ambasador RP w Moskwie.
Dopełnienie procedur wewnątrzpaństwowych przez Rzeczpospolitą Polską pozwoli wprowadzić zmiany wyrażone w powyższych protokołach do polskiego porządku prawnego.
 
II. Zmiany wprowadzone Protokołami
 
Wprowadzone Protokołem z dnia 18 grudnia 1990 r. zmiany wynikające z decyzji podjętych na nadzwyczajnym 74. posiedzeniu Rady MBWG obejmują:

 • kwestie zastąpienia rubli transferowych przez ECU (wskutek wcześniejszej likwidacji Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i systemu rozliczeń w rublach transferowych),
 • zmianę nazwy Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu MBWG na Porozumienie o utworzeniu i działalności MBWG,
 • konsekwencje wystąpienia Niemiec (członkostwo po b. NRD) z MBWG,
 • zmianę niektórych celów działalności Banku (zmiany związane z przemianami politycznymi i gospodarczymi w większości krajów członkowskich MBWG),
 • kwestie podejmowania decyzji przez Radę Banku.

Wprowadzone Protokołem z dnia 25 listopada 2014 r. zmiany wynikające z decyzji podjętych na 122. posiedzeniu Rady MBWG dotyczą:

 • uporządkowania kwestii technicznych w związku z wystąpieniem Republiki Kuby z MBWG (kraj ten utracił członkostwo w MBWG dnia 20 lutego 2013 r. po uprzednim podpisaniu z Bankiem porozumienia w sprawie wzajemnej kompensaty zobowiązań) oraz wcześniejszym opuszczeniem Banku przez Węgry,
 • wprowadzenia do Statutu Banku euro w miejsce ECU,
 • odzwierciedlenia zmian niektórych krajów członkowskich lub ich nazw – zastąpienie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich przez Federację Rosyjską, Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej przez Republikę Czeską i Republikę Słowacji oraz zmianę nazwy Mongolskiej Republiki Ludowej na Mongolię,
 •  udziałów krajów członkowskich i waluty bilansu Banku. 

III. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe, polityczne i prawne
 
Przyjęcie powyższych Protokołów nie powoduje z punktu widzenia Polski bezpośrednich skutków społecznych, gospodarczych i finansowych dla budżetu państwa.

Pozytywnym skutkiem prawnym przyjęcia Protokołów będzie uporządkowanie („ustabilizowanie”) statusu prawno-konstytucyjnego tych dokumentów, a tym samym „macierzystej” Umowy z 1963 r. (obecnie zatytułowanej jako „Porozumienie o utworzeniu i działalności MBWG”).
Przyjęcie podpisanych przez Polskę Protokołów jest formalnym warunkiem ich wejścia w życie. Wskutek przyjętych zapisów w Protokołach funkcjonowanie Banku zostało dostosowane do zmian politycznych i gospodarczych, a zapisy w jego dokumentach statutowych są dostosowane do aktualnego stanu rzeczy w MBWG. W wyniku zmian zawartych w Protokole z dnia 25 listopada 2014 r. Polska zwiększy swój kapitał opłacony z 15,5 mln do 22,45 mln euro (proporcjonalny wzrost związany był z opuszczeniem Banku przez Republikę Węgierską i Republikę Kuby oraz przeznaczeniem na proporcjonalne zwiększenie opłaconej części kapitału krajów członkowskich nierozdzielonego zysku lat przeszłych).
 
IV. Tryb związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołami
 
W związku z tym, iż Protokoły zmieniające dokumenty statutowe MBWG, podjęte zgodnie z zasadami podejmowania decyzji wynikającymi ze Statutu Banku art. 22 g (litera „g” wg tłumaczenia Statutu w polskiej wersji językowej), dotyczą członkostwa Polski w organizacji międzynarodowej, a więc wypełniają przesłankę, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 Konstytucji RP, związanie Rzeczypospolitej Polskiej tymi Protokołami wymaga ratyfikacji, za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z późn. zm.)
 
Polska jest jednym z 8 krajów założycielskich MBWG. Bank ten, z siedzibą w Moskwie, został utworzony w 1964 r. równocześnie z wprowadzeniem przez kraje członkowskie RWPG systemu rozliczeń w rublach transferowych, na mocy umowy międzyrządowej z dnia 22 października 1963 r. Bank został zarejestrowany w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 20 sierpnia 1964 r. (nr 7388). Umowa została przez Polskę ratyfikowana i opublikowana (Dz. U. z 1966 r. poz. 259 i 260). Zmiany z dnia 18 grudnia 1970 r. były ratyfikowane i opublikowane (Dz. U. z 1973 r. poz. 241 i 242), zmiany z dnia 23 listopada 1977 r. były ratyfikowane i opublikowane (Dz.U. z 2016 r. poz. 165 i 166).
Obecne zmiany wyrażone Protokołami z dnia 18 grudnia 1990 r. oraz z dnia 25 listopada 2014 r. będą przyjęte w drodze ratyfikacji, za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. Będą one ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w trybie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych.
 
V. Dodatkowe informacje dot. MBWG
 
Do podstawowych zadań statutowych Banku powstałego w 1964 r. zaliczano prowadzenie rozliczeń w rublach transferowych między krajami członkowskimi oraz udzielanie kredytów krótko- i średnioterminowych na wsparcie bilansu płatniczego krajów członkowskich. Kapitał zakładowy Banku, po przewalutowaniu w 1991 r. z rubli transferowych na ECU, wynosi 400 mln euro, w tym kapitał opłacony na 2015 r. stanowił 186,98 mln euro, z czego na Polskę przypada 22,45 mln euro. Suma bilansowa na koniec 2015 r. wynosiła 349 mln euro. Zysk banku w 2015 r. wyniósł 3 mln euro. […].
W ostatnich latach Bank rozwija akcję kredytową na umiarkowaną skalę, przyjmuje depozyty, skupuje papiery wartościowe państw członkowskich, tworzy depozyty, wynajmuje lokale w budynku Banku i odnotowuje umiarkowany zysk. W 2013 r. miała miejsce wypłata dywidendy krajom członkowskim, z czego Polska otrzymała 1,2 mln euro. W 2014 r. miała miejsce wypłata kolejnej dywidendy krajom członkowskim, z czego Polska otrzymała 2,4 mln euro.
Przez kilka ostatnich lat trwały próby połączenia MBWG z bliźniaczym Międzynarodowym Bankiem Inwestycyjnym (MBI) z siedzibą w Moskwie, które ostatecznie zostały zaniechane w 2011 r., gdyż nie udało się znaleźć kompromisowego rozwiązania w tej sprawie przez wszystkie kraje członkowskie (Polska nie jest członkiem MBI od 2000 r. i brak jest dotychczas porozumienia w sprawie rozliczenia między Polską a MBI). MBWG rozpoczął zatem prace reorganizacyjne w ramach swojej struktury.
W styczniu 2014 r. Federacja Rosyjska zaproponowała likwidację Banku. Propozycję tę poparły Polska, Republika Czeska i Słowacja.  W czerwcu 2014 r. Rada MBWG, biorąc pod uwagę możliwość likwidacji Banku, podjęła decyzję o zamrożeniu akcji kredytowej. Kwestia likwidacji MBWG była dyskutowana na posiedzeniach Rady Banku, jednak wobec sprzeciwu lub braku stanowiska niektórych państw nie udało się doprowadzić do podjęcia stosownych decyzji. W czerwcu 2015 r. Rosja poinformowała o zmianie swojego stanowiska. Obecnie Federacja Rosyjska uważa, że działalność Banku powinna być kontynuowana. Jednocześnie kraje członkowskie odrzuciły większością głosów (przy sprzeciwie Polski, Czech i Słowacji) rozważaną i popieraną przez Polskę koncepcję likwidacji Banku. W grudniu 2015 r. Rada Banku (przy wstrzymaniu się od głosu Polski i Republiki Czeskiej) przyjęła Strategię wznowienia i rozwoju działalności MBWG na lata 2016–2020. W wyniku przyjęcia tej decyzji przez Radę Banku została odmrożona akcja kredytowa.  [...]

[wyróżnienia i skróty w tekście uzasadnienia moje – M.G.]

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Galiński

14-11-2016 [18:12] - Galiński | Link:

Przepraszam, nie przebrnąłem przez ten prawny bełkot. Rozumiem że podrzuca się Sejmowi, czytaj; gromadzie niezbyt prawnie rozgarniętych posłów, kompletnie niestrawny gniot, który uchwalą bez zastanowienia /kto na tym zgarnie jakieś miliony do prywatnych kieszeni KGBistów i ich agentów/.
Gdybyśmy mieli kontrwywiad /tu nie wystarczy dziennikarz śledczy/, dawno by ustalił źródło takich pomysłów i ich realizatorów na kolejnych biurokratycznych etapach.
Wczoraj ktoś, nie pamiętam kto, stwierdził, że żeby Amber Gold mógł spokojnie działać musiało wydać decyzję 16 różnych ważnych państwowych instytucji!
Mam nadzieję, że ten materiał zwróci czyjąś uwagę!!!

Obrazek użytkownika Marcin Gugulski

14-11-2016 [19:17] - Marcin Gugulski | Link:

Za ostatnie zdanie dziękuję.

Obrazek użytkownika Wielki

27-12-2016 [18:00] - Wielki | Link:

Ludzie opanujcie się, bank jest w Moskwie, w Polsce nie działa, kto niby ma na tym zarobić?
Polska jest członkiem więc ratyfikuje umowę bo musi.
Wezcie się lepiej za temat rozliczenia b. Rwpg

Obrazek użytkownika Marcin Gugulski

19-05-2022 [11:22] - Marcin Gugulski | Link:

Autor pisze, decydenci kule noszą... Minęło niemal dokładnie 5 i pół roku od mojego wpisu i JUŻ 9 maja do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o wypowiedzeniu Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, sporządzonej w Moskwie dnia 22 października 1963 r., w brzmieniu nadanym Protokołem w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzonym w Moskwie dnia 18 grudnia 1970 r., Protokołem w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzonym w Moskwie dnia 23 listopada 1977 r. oraz Protokołem o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r. (ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. oraz 18 grudnia 1990 r.) oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej (ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. oraz 18 grudnia 1990 r.), sporządzonym w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r., zawarty w druku sejmowym nr 2248 [link], który 11 maja został skierowany do pierwszego czytania w do sejmowych komisjach Finansów Publicznych oraz Spraw Zagranicznych. Drugie czytanie być może JUŻ na posiedzeniu plenarnym Sejmu w dniach 25-26 maja.