Klęska wrześniowa, czy tylko ta jedna?

Zadziwiający jest powód dla którego ludzie się gęsto rozpisali na temat sowieckiej inwazji 17 września 1939 roku. 84 lata, które minęły od tamtej chwili, nie stanowią żadnej „okrągłej” rocznicy, Sowietów już nie ma od przeszło trzydziestu lat, można zatem tę datę umieścić między wielu innymi w kalendarzu historycznym, nie wyróżniając jej specjalnie.
Było by to normalne, gdyby nie okoliczność wojny na Ukrainie, która wyjątkowym zbiegiem zdarzeń historycznych nie dotyczy nas bezpośrednio.
Optymiści twierdzą, że zawdzięczamy to po raz pierwszy w historii przynależności do NATO i UE, obydwu organizacji chroniących nas przed inwazją ze wschodu. Pesymiści, opierając się na doświadczeniach historycznych i bieżącej obserwacji zachowania naszych sojuszników, odnoszą się nieufnie do obu tych organizacji.
Mając na względzie i jedno i drugie stanowisko rząd w Warszawie stara się nadrobić zaległości w możliwościach obronnych Polski. I tu znowu optymiści twierdzą, że wzmocnienie sił zbrojnych wystarczy, ażeby zapewnić pokój, a pesymiści, że nie zdołamy stworzyć stanu naszego bezpieczeństwa w zestawieniu z potęgą militarną Rosji.
Mamy zatem stan przypominający nieco nasze położenie przed 1939 rokiem, tym bardziej, że, podobnie jak wówczas, największym zagrożeniem jest sojusz niemiecko-rosyjski, wymierzony przeciwko Polsce.
Co wobec tego należy robić żeby uniknąć kolejnej wojny?

Przypomnijmy sekwencję wydarzeń, które doprowadziły do wybuchu II wojny światowej zaledwie w 20 lat po zakończeniu pierwszej:

- czerwiec 1919 roku – traktat wersalski, narzucający Niemcom surowe warunki, lecz bez konkretnych elementów egzekucji ich wykonania,
- 1922 rok - umowa niemiecko-sowiecka w Rapallo o omijaniu postanowień o ograniczaniu niemieckich zbrojeń,
- 1925 rok - Locarno – porozumienie państw zachodniej Europy o bezpieczeństwie ich granic z pominięciem krajów Europy środkowej, 
- 1925 rok - legalizacja NSDAP, jawnie głoszącej dążenie do rewanżu za klęskę Niemiec w 1918 roku,
- 1926 rok - objęcie dyktatury przez Stalina po usunięciu Trockiego,
- 1928 rok - partia faszystowska obejmuje całkowitą władzę we Włoszech,
- 1930 rok - Francuzi przedterminowo rezygnują z okupacji Nadrenii,
- 1934 rok - Hitler przejmuje władzę w Niemczech,
- 1935 rok - Mussolini dokonuje podboju Etiopii,
- 1936 rok - remilitaryzacja Nadrenii i wprowadzenie nieograniczonych zbrojeń,
- 1936 rok - wojna domowa w Hiszpanii,
- 1938 rok - Anschluss Austrii,
-1938 rok - „Monachium”, oddanie Niemcom Sudetów, rezygnacja z obrony Czechosłowacji i jej rozpad,
- 1939 rok marzec - okupacja Czech, zabór Kłajpedy,
- 1939 rok kwiecień - podbój Albanii przez Włochy.
 
Z tego przeglądu wynika wzrost sił agresywnych i ustępliwa postawa  mocarstw zachodnich. Groźba wojny rewanżowej narastała od chwili układu w Locarno, Ważną rolę w przygotowaniu do niej odegrał Lenin, a w jego następstwie Stalin.
Pierwszy przez rozpoczęcie współpracy zbrojeniowej z Niemcami, a drugi przez zabronienie komunistom niemieckim powołania „frontu ludowego” po ich sukcesie w wyborach, umożliwiając dojście do władzy Hitlerowi.
Obydwaj dążyli do wywołania wojny w Europie, licząc na możliwość wkroczenia w ostatniej fazie i zajęcia wykrwawionych europejskich krajów.
W ich ocenie taką wojnę był zdolny wywołać jedynie „lodołamacz” Hitler, należało mu pomóc, czego ukoronowaniem był najpierw traktat handlowy z Niemcami, a potem pakt Ribbentrop-Mołotow,
Polska, z racji swego położenia była najbardziej zagrożonym krajem w przypadku wojny, Piłsudski stale miał to na uwadze, ale zastosowane przez niego środki nie odpowiadały potrzebom, wystarczy przywołać propozycję „wojny prewencyjnej”, złożoną w sytuacji, kiedy samo wspomnienie o wojnie wywoływało sprzeciw polityków francuskich.

A przecież po dojściu Hitlera do władzy i ostentacyjnym złamaniu traktatu wersalskiego nie potrzebna była żadna wojna, a jedynie akcja policyjna, polegająca na powrocie okupacji Nadrenii i terenów plebiscytowych.
Obowiązkiem Polski było powołanie we Francji lobby wersalskiego, angażującego poważne osobistości polityczne i wojskowe, które byłyby w stanie spowodować reakcję rządu francuskiego. Wymagało to zastosowania odpowiedniej gry i zaangażowania finansowego nie firmując jej jako wpływów polskich. Było to i łatwiejsze i tańsze niż wymuszanie sojuszu wojskowego.
Ponadto Polska nieoczekiwanie dostała szansę na umocnienie swojej pozycji wobec Francji przez koncepcję „sojuszu antykominternowskiego”, o czym niedawno pisałem.
Nie skorzystaliśmy z możliwości podjęcia aktywnej gry póki był jeszcze czas i w konsekwencji staliśmy się przedmiotem rozgrywki między mocarstwami.
Z jednej strony Niemcy namawiały do wspólnej wojny przeciwko Sowietom, a z drugiej otrzymaliśmy nieoczekiwanie gwarancje brytyjskie na wypadek możliwości niemieckiej agresji.
Reakcja prestiżowca Becka była niespodzianką, bowiem tego rodzaju „gwarancje” można było potraktować jako prowokację, gdyż Niemcy poza propozycjami do negocjacji nie zastosowały groźby agresji militarnej. Ponadto suwerenne państwo nie może przyjmować jednostronnych gwarancji, bo to podważa podstawowy warunek tej suwerenności. Odpowiedź ze strony polskiej musiała zawierać stwierdzenie niemożliwości ich przyjęcia, a jedynie zawarcie dwustronnego sojuszu z równorzędnymi zobowiązaniami.

Takie postawienie sprawy nie zrywało szans na negocjacje z Niemcami, które dawały przynajmniej przedłużenie czasu przygotowań obronnych.
Pułapka gwarancji bez pokrycia przesądziła ostatecznie nasz los.
Jaką wartość miał sojusz wojenny mogliśmy się przekonać 26 sierpnia 1939, kiedy Hitler na wieść o jego podpisaniu w Londynie 25 sierpnia odwołał będące w marszu na Polskę niemieckie wojsko, wykonujące jego rozkaz rozpoczęcia wojny w tym dniu. Miarą jego przerażenia była też reakcja na wypowiedzenie wojny przez Anglię i Francję 3 września i do tego komentarz Goeringa: „Niech nas Bóg ma w opiece jak my tę wojnę przegramy”.
Powstaje pytanie: dlaczego Brytyjczycy nie zdobyli się na konsekwentne podtrzymanie stanowiska o udziale w wojnie obronnej Polski i zachodu?
Przesądziło chyba przekonanie Francuzów, że Polska nie będzie w stanie obronić Francji przed niemiecką inwazją.
Stąd gorączkowe poszukiwanie pomocy sowieckiej, którym trzeba było czymś zapłacić, najłatwiej kosztem Polski, krajów bałtyckich i Rumunii. Stąd niespodziewana zgoda na wkroczenie bolszewików do Polski jeszcze przed wybuchem wojny i to bez jakiegokolwiek porozumienia, a nawet informacji udzielonej Polsce.

Mieliśmy zatem sytuację jasną już od kwietnia 1939 roku, że Francja, bowiem Anglicy takich możliwości nie mieli, nie będzie angażować się w wojnę niemiecko-polską, licząc na nieuchronną konsekwencję wspólnej granicy sowiecko-niemieckiej w postaci zaangażowania Sowietów do wojny i przyjęcia na siebie ciężaru jej prowadzenia. To się sprawdziło, tylko że już po upadku Francji.
Na tle tych nikczemnych kalkulacji ze strony aliantów, stanowisko Stalina wydaje się racjonalne, zyskał bowiem minimalnym wysiłkiem, a głównie w postaci hitlerowskiego prezentu, przeszło połowę obszaru Polski, kraje bałtyckie, Besarabię i wolną rękę w stosunku do Finlandii.

Jednakże w zestawieniu z własnym planem był to błąd, polegający przede wszystkim na ryzyku przedwczesnego wejścia do wojny. Zdobycze z hitlerowskiej łaski nie były tego warte.
Najlepiej dla jego planów podboju Europy byłoby, gdyby wojna rozpoczęła się w połowie lat czterdziestych, Stalin zyskałby czas na odbudowę zniszczonej przez niego samego sowieckiej armii, mogąc spokojnie oczekiwać na rezultaty wykrwawienia zachodniej Europy. Wtedy nie musiałby się zatrzymywać na Łabie, ale pójść na zachód tak daleko jak tylko by chciał.
Fakt, że zbytnia chciwość nie pozwoliła mu osiągnąć zamierzonych i całkiem realnych celów, jest mniejszym zmartwieniem w zestawieniu z potwornymi stratami jakie Sowiety z jego winy poniosły.
Oczywiście dla Stalina nie był to powód do poczucia własnej winy, ani nawet zmartwień, rzeczywistą jego porażką była obecność Amerykanów w Europie,
Obawiał się ich tak dalece, że nawet dość znaczna przewaga w siłach stacjonujących w Europie, nie ośmieliła go do zaatakowania. Dokonał wprawdzie próby z blokadą Berlina i wojny w Korei, ale obie go zawiodły.
Natomiast skutkiem bezpośrednim 17 września był niemiecki atak 22 czerwca 1941 roku, czego obawiał się panicznie. Nie pojawił się wówczas na Kremlu i mowę „po moskiewskim radio” musiał wygłosić płaczliwym głosem główny wykonawca woli Stalina w spisku z Niemcami – Mołotow i to dopiero po południu pierwszego dnia wojny.
Paniczny strach Stalina przed niemiecką inwazją miał swoje uzasadnienie w stanie zdolności obronnej czerwonej armii, spowodowanej zresztą jego czystkami, czyli masowymi aresztowaniami i rozstrzeliwaniami jej kadry dowódczej, Z pięciu marszałków rozstrzelał trzech, pozostawiając przy życiu bezwartościowych, własnych sługusów. Jeszcze więcej, bo czterech z pięciu komandarmów I rangi, a także wg szacunków około 30 tysięcy dowódców różnych stopni.
Wojna w Finlandii obnażyła cały bezwład dowódczy sowieckiej armii.
W 1941 roku nie uchroniły przed klęską, ani dokonane pośpiesznie zmiany w dowodzeniu, ani stan wyposażenia przewyższający wielokrotnie zasoby niemieckie.  Przewidując klęskę, pierwsze dni wojny poświęcił na przygotowanie projektu warunków pokoju, oddając Niemcom znacznie więcej niż Trocki w Brześciu w 1918 roku. Hitlera rozmiary własnych sukcesów napawały wiarą w szybkie i totalne zwycięstwo, dlatego nie zainteresował się stalinowskimi propozycjami.
Dopiero wówczas przybyli do niego członkowie politbiura i nieoczekiwanie dla niego, zaoferowali mu przewodnictwo rady wojennej.
Niemcy mieli wojnę przeciwko Sowietom wygraną jeszcze w 1941 roku, czerwonoarmiści poddawali się im bez wystrzału całymi dywizjami razem z dowództwem. Pamiętam, kiedy napotkaliśmy kolumnę jeńców sowieckich i proponowaliśmy im ucieczkę, odpowiedzieli odmownie twierdząc, że zostaną odesłani do domów dla rozwalania kołchozów.
Zamiast tego zagładzano ich na śmierć, a kołchozy Hitler kazał utrzymać, traktując je jako najlepszą formę eksploatacji.
I to dopiero stworzyło warunki dla oporu sowieckiego żołnierza, zaś Moskwę w listopadzie 1941 roku uratowały wojska syberyjskie, przybyłe jako skutek porozumienia z Japonią o nieagresji. Japończycy w ten sposób odegrali się na Niemcach za zdradę popełnioną paktem Ribbentrop-Mołotow.
Z drugiej strony liczenie na to, że Stalin, za ochłapy w postaci wschodniej Polski, Besarabii i ewentualnie krajów bałtyckich weźmie na siebie ciężar obrony Francji i Anglii, było szczytem naiwności, przerastającej naiwność Polski w stosunku do ich własnego zaangażowania na rzecz wspólnej wojny.
W ten sposób II wojna światowa objawia się nam jako wynik wzajemnej, oszukańczej gry prowadzonej przez wszystkich najważniejszych graczy.
Mamy zatem groźbę „powtórki z rozrywki” z tradycyjnym poświęceniem Polski dla uzyskania pozorów spokoju i równowagi. Aferę zbożową należy widzieć w tych kategoriach, wykorzystując rozpaczliwe położenie Zełeńskiego dla wyeliminowania Polski jako kraju najmocniej wspierającego Ukrainę w wojnie z Rosją.
Import zboża jest tylko pretekstem i to kompromitującym administrację unijną, która „udaje głupa”, jakby nie wiedziała, że UE sama jest eksporterem zbóż i to z powodu intensywnej polityki rolnej w Unii, forsującej produkcję zbóż kosztem innych produktów rolnych.

Najlepszym przykładem jest właśnie Polska, która pod wpływem UE zwiększyła produkcję zbóż z 27 mln t/rocznie do 35 mln t.
Ostentacyjna demonstracja Zeleńskiego bardzo źle świadczy o jego pozycji jako przywódcy ukraińskiego oporu wobec Rosji.
Jest to jeden z wielu zabiegów, zmierzających do ustępstw wobec agresora nie tylko dla niezbyt świętego spokoju, ale głównie dla przywrócenia wybranym, a szczególnie Niemcom możliwości robienia dobrych interesów z Rosją.
Na tym tle szczególnie odrażające są ataki związane z egzekwowaniem „praworządności” czyli bezwzględnego wykonywania poleceń brukselskich rodem z Berlina.
W tej sytuacji nie ma już wyboru, jedynym wyjściem jest organizowanie oporu przeciwko już jawnemu odtwarzaniu Europy podporządkowanej spiskowi niemiecko-rosyjskiemu.
Warunkiem nieodzownym dla możliwości działania w tym kierunku jest zwycięstwo wyborcze 15 października obozu aktywnej walki z tym spiskiem i to w rozmiarach umożliwiających odpowiednie przygotowanie państwa polskiego, a także jego wpływów na inne kraje. A to wymaga przedstawienia stanu zagrożenia w całym jego wyrazie żebyśmy dla naszej historii nie dołożyli obok klęski wrześniowej i październikową.

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Jabe

20-09-2023 [22:52] - Jabe | Link:

Ciekawe, cóż to za enigma­tyczny obóz Autor ma na myśli.

Obrazek użytkownika smieciu

20-09-2023 [22:56] - smieciu | Link:

Panie Owsiński czy pana interesuje jak było czy powtarzanie oklepanych hasełek które nie tłumaczą niczego?
Poświęciłem temu tematowi ostatnio wpis, swoje dołożył JzL.
Według pana wersji Zachód był głupi nie rozumiał niebezpieczeństwa ze strony Niemiec za to Stalin wszystko kumał i nawet (na samym początku) pomógł Hitlerowi. Tylko że ten, wbrew tej idei, zrobił kuku Stalinowi bo zorganizował potężną armię a Zachód nie zamierzał stawić Hitlerowi oporu tak jak sobie Stalin planował. Przeciwnie. Najpierw właśnie Angole doprowadzili do prowokacji by Polska nie przeciągała już negocjacji a postawiła się Hitlerowi przez co ten musiał przejść do czynów. Hitler, jak sam pan pisze, nie był pewien jak zareaguje Zachód, bał się, wstrzymał atak, ale szybko dostał gwarancje że ten nie wspomoże Polski. Dziwne? A może po prostu konsekwentne? Czyli kolejna rzecz Zachodu na rzecz Hitlera.
Stalin sobie liczył ale zdrowo się przeliczył.
Hitler uderzył na Francję tylko że jakoś znów... sukces przyszedł być może nawet łatwiej niż z Polską. Znów Zachód otworzył drzwi przed Hitlerem. Hitler nie tylko się nie wykrwawił ale miał okazję by w warunkach rzeczywistej walki przetestować swoją armię. Doświadczenie bezcenne.
Później następuje kluczowy i najdziwniejszy moment II WŚ.
Hitler atakuje ZSRR co od początku było jego głównym celem. Celem, na który postawił Zachód wpierając Hitlera. A Stalin, który zgromadził wielkie wojska na granicy w celu uprzedzenia Hitlera, porzuca je pozwalając Hitlerowi na wielkie sukcesy. To był prawdziwie dramatyczny moment dla świata. Nikt nie wie dlaczego Stalin znając datę ataku Hitlera wycofał się i pozwolił by jego armia doznała wielkich porażek. Stalin nawet ukrył się potęgując chaos. Jedna z największych zagadek historii.
Efektywnie wszakże pierwotne plany Stalina legły w gruzach. To nie Stalin zaatakował wykrwawioną Europę.

I naprawdę niech pan nie pieprzy o jakimś sojuszu rusko-niemieckim. Absurdalnej bajce powstałej dla garstki nawiedzonych ofiar w Polsce.
Fakty są jasne i każdemu znane i dla każdego już ówcześnie oczywiste.
Ani Hitler ani Stali nie ukrywali swojego głównego celu. Stalin, jak sam pan zresztą pisze, wsparł Hitlera bo myślał że zdobył narzędzie. Okazało się jednak że inni użyli tego narzędzia lepiej.
Aczkolwiek ... to nie wszystko. Bo przecież Stalin podbił wschodnią Europę.
II WŚ można uznać za nierozstrzygniętą ale mimo wszystko ze wskazaniem na Stalina.

Obrazek użytkownika u2

20-09-2023 [23:11] - u2 | Link:

Co wobec tego należy robić żeby uniknąć kolejnej wojny?

Właśnie czytam najnowsze wydanie Gazety Polskiej i artykuł prof. Grochmalskiego pt. "DIABELSKI ZWIĄZEK MERKEL, PUTINA I TUSKA, czyli co pakt Ribbentrop–Mołotow mówi o dzisiejszej wojnie" a w nim jest o wzmianka o Hansie von Seeckt, który już w 1918 roku, przed Traktatem Wersalskim rozpoczął konspirację w celu zawiązania sojuszu z Rosją  i wywołania kolejnego konfliktu. Na drodze do sojuszu z Rosją była Polska, która miała zniknąć na zawsze :

https://pl.wikipedia.org/wiki/...

Hans von Seeckt był nieprzejednanym wrogiem odrodzonego państwa polskiego, w związku z tym pragnął stworzyć przymierze z bolszewicką Rosją przeciwko Rzeczypospolitej. Po otrzymaniu obiecujących wiadomości od ludowego komisarza spraw wojskowych i morskich Lwa Trockiego, von Seeckt wysłał emisariuszy w celu zawarcia tajnego sojuszu militarnego z Rosjanami, nie informując o tym rządu Republiki Weimarskiej. W trakcie tej współpracy powstało wiele innowacyjnych projektów uzbrojenia, takich jak bombowiec nurkujący Junkers Ju 87 Stuka używany przez Luftwaffe w trakcie II wojny światowej.

Seeckt 11 września 1922 roku w liście do von Brockdorffa-Rantzaua napisał „Istnienie Polski jest nie do zniesienia, jako sprzeczne z warunkami życia Niemiec. Polska musi zniknąć i zniknie”[3].

Obrazek użytkownika paparazzi

20-09-2023 [23:17] - paparazzi | Link:

Panie Owsiński, cenie pana bardzo jako analityka politycznego , bardzo dobry tekst. Powinien mieć pan prawo u admina do eliminowania trolli ze swego blogu. Zaśmiecają meritum.  Pozdrawiam serdecznie , zdrówka życzę.

Obrazek użytkownika Hornblower

20-09-2023 [23:25] - Hornblower | Link:

Panie Andrzeju,
tzw. afera zbożowa pokazuje niestety słabość naszego państwa i stopień jego skorumpowania. O czym mamy mówić, skoro cały aparat państwowy nie jest w stanie monitorować napływu zboża do Polski, ani zapobiec pozostawaniu w kraju setek tysięcy ton zboża rzekomo przejeżdżającego przez Polskę tranzytem? W dodatku zboża nie nadającego się do niczego, oprócz spalenia? Jemy teraz chleb i bułeczki ze zboża, które nie nadaje się nawet na paszę. Oto przykład sprawności rządu i aparatu państwa. 
Nie bardzo rozumiem natomiast Pana wiary, że tzw. Zjednoczona Prawica jest obozem aktywnej walki z, jak Pan to ujął, odtwarzaniem Europy podporządkowanej spiskowi niemiecko - rosyjskiemu. Owszem, wojownicza retoryka polityków ZP mogłaby o tym świadczyć. Niestety, tzw. pragmatyka działania świadczy o czymś zupełnie odwrotnym:

1. To przecież PiS, nota bene wspólnie z PO, optował za zastąpieniem traktatu nicejskiego traktatem lizbońskim, którego zapisy amputowały ogromną część suwerenności Polski i de facto wprowadziły zasadę wyższości prawa unijnego nad prawem krajowym. Nasze obecne problemy z UE wynikają przede wszystkim z wprowadzenia treści zawartej w artykule 7 nowego traktatu. Sejm ustawę o upoważnieniu prezydenta do ratyfikacji traktatu uchwalił głosami PO i PiS, za głosował zarówno Donald Tusk jak i Jarosław Kaczyński. Ratyfikował go ś.p. prezydent Lech Kaczyński 10 października 2009 roku.

2. Rząd PiS przyjął bez żadnych protestów szaleńczy unijny Zielony Ład, za który zapłacimy słono wszyscy,  a szczególnie polska gospodarka.

3. PiS, wspólnie z Lewicą, czyli postkomunistami, przeforsowało w czerwcu 2021 roku ratyfikację przez Sejm ustawy o zasobach własnych UE, która wyposażyła Komisję Europejską w prawo zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu całej Unii oraz w prawo nakładania „unijnych” podatków. Upoważniono również KE do podejmowania decyzji kto, kiedy i w jakiej kwocie ma te zobowiązania spłacać. Dzięki temu PiS wykonało kolejny, decydujący milowy krok na drodze „pogłębiania integracji” - czyli budowy europejskiego państwa federalnego w postaci IV Rzeszy oraz pozbawiło Polskę resztek suwerenności.

I ci ludzie mają być gwarantem oporu przeciwko UE? 

Obrazek użytkownika Czesław2

21-09-2023 [07:18] - Czesław2 | Link:

Zełeński chce niemców, jako stałego członka RB. Powtórka z przygotowań do 2 wojny światowej? Układ żydowsko-niemiecki.

Obrazek użytkownika Czesław2

21-09-2023 [07:26] - Czesław2 | Link:

Samobójstwo? Istnieje też możliwość, że został SAM.

Obrazek użytkownika u2

21-09-2023 [07:35] - u2 | Link:

Zełeński chce niemców, jako stałego członka RB

Baju, baju. Właśnie słucham "trójki". Powiedzieli tam, że ONZ łatwo by zapobiegła wojnie na Ukrainie, gdyby była możliwość obejścia weta Rosji w RB. Zełeński zaproponował rozszerzenie RB o przedstawicieli Japonii, Indii i Niemiec. Logiczne. Według wielkości gospodarek.

Obrazek użytkownika Jabe

21-09-2023 [08:33] - Jabe | Link:

Czyli jednak chce.