Wspólnotowość

Co je­st lep­sze: dzia­łać sa­me­mu czy ra­zem z in­ny­mi? Ze spół­ka­mi to by­wa róż­nie – wy­sił­ki wszyst­ki­ch wspól­ni­ków mo­gą się do­da­wać, ale mo­gą się też odej­mo­wać. No to le­piej dzia­łać sa­me­mu. Ale że­by nie wiem jak się sta­rać, to sa­me­mu się wie­le nie zro­bi.

  Waż­ny je­st po­dział pra­cy – każ­dy ro­bi do­brze czę­ść, któ­ra skła­da się na więk­szą ca­ło­ść. Więc je­śli ma­my wię­cej zdzia­łać, to je­ste­śmy ska­za­ni na współ­pra­cę. Współ­pra­co­wać mo­że­my na wie­le spo­so­bów – w po­sta­ci spół­ki, wza­jem­nej po­mo­cy, czy po­przez han­del. Spół­ki mo­gą być pry­wat­ne lub pań­stwo­we – wspól­no­ty mo­gą być na­tu­ral­ne lub po­li­ty­cz­ne. Istot­ną kwe­stią je­st or­ga­ni­za­cja ca­ło­ści.

  Wy­si­łek cha­oty­cz­nej wspól­no­ty się odej­mu­je, a zor­ga­ni­zo­wa­nej do­da­je. Przy­wód­ca i hie­rar­chia są po­trzeb­ni do te­go, by wy­si­łek się su­mo­wał. Ale to ma­ło, bo są wie­lo­kroć waż­niej­sze spra­wy w kwe­stii współ­pra­cy. Spon­ta­nicz­na współ­pra­ca mo­że zdzia­łać wię­cej niż zhie­rar­chi­zo­wa­na.

  Wspól­ny wy­si­łek su­mu­ją­cy się mo­że cza­sem pro­wa­dzić po­gor­sze­nia sy­tu­acji. Gdy woj­sko ma­sze­ru­je przez mo­st, to gdy to ro­bią ryt­mi­cz­nie, to on się mo­że za­wa­lić, więc w ta­kiej sy­tu­acji le­piej iść cha­oty­cz­nie, tak by wszel­kie ru­chy się odej­mo­wa­ły, neu­tra­li­zo­wa­ły. Do te­go wy­star­czy wie­dza – ża­den przy­wód­ca nie je­st po­trzeb­ny.

  Nie­mniej wie­lo­kroć waż­niej­sze je­st to, że od­po­wied­nia współ­pra­ca wy­wo­łu­je efekt sy­ner­gi­cz­ny, czy­li da­je du­żo wię­cej niż su­ma wszy­st­ki­ch wy­sił­ków. A to już nie je­st kwe­stia przy­wód­cy i hie­rar­chii – to kwe­stia wol­no­ści.

  Dla­te­go pań­stwa są za­wsze de­struk­cyj­ne, bo pró­bu­ją su­mo­wać wy­sił­ki lu­dzi na si­łę, sto­su­ją prze­moc i ter­ror, a to ni­we­lu­je sy­ner­gię, a na­wet i su­mo­wa­nia nie da­je, bo two­rzy bun­tow­ni­ków. Tyl­ko do­bro­wol­na współ­pra­ca da mak­si­mum sy­ner­gii.

  Więc nie wy­star­czy uznać, że współ­pra­ca ma sens, bo ta­ki sens ma też współ­pra­ca nie­wol­ni­ków i kie­ru­ją­ce­go ni­mi pa­na. Gdy się ho­du­je by­dło, to po­rzą­dek sta­no­wio­ny przez ho­dow­cę ma sens. Nie­mniej lu­dzie po­tra­fią ze współ­pra­cy wy­cią­gnąć wie­le wię­cej sen­su i efek­tu, gdy są wol­ni, gdy współ­pra­ca je­st do­bro­wol­na. A pań­stwo to ter­ro­ry­sta i to wszy­st­ko ni­we­lu­je.

  Lu­dzie na­ucze­ni tyl­ko i wy­łą­cz­nie te­go, że wspól­ne dzia­ła­nia po­win­ny się su­mo­wać, nic wię­cej we wspól­no­cie nie zro­bią niż oni sa­mi dzia­ła­ją­cy osob­no i han­dlu­ją­cy ze so­bą. Bo uzna­ją, że le­piej dzia­łać wspól­nie niż osob­no i w ten spo­sób od­rzu­cą wol­ny ry­nek i uzna­ją, że je­dy­nie so­cja­li­sty­cz­ne pań­stwo po­zwa­la sen­sow­nie su­mo­wać pra­cę ca­łe­go spo­łe­czeń­stwa. A to nie­praw­da.

  Pań­stwo za­wsze opie­ra się na ter­ro­rze – pod groź­bą uży­cia prze­mo­cy zmu­sza swo­ich oby­wa­te­li do pła­ce­nia ha­ra­czy i po­stę­po­wa­nia tak, jak so­bie te­go ży­czy wła­dza. Lu­dzie, któ­rzy nie prze­my­ślą do­kład­nie kwe­stii wspól­no­to­wo­ści, uzna­ją, że tyl­ko ra­cjo­nal­nie i na­tu­ral­nie zbu­do­wa­ny ter­ror po­zwa­la spo­łe­cz­no­ści na wy­ko­rzy­sty­wa­nie po­ten­cja­łów w każ­dym tkwią­cy­ch, tyl­ko ra­cjo­nal­ne i na­tu­ral­ne ho­do­wa­nie lu­dzi jak by­dło po­zwa­la spo­łe­cz­no­ści na wy­ko­rzy­sty­wa­nie ich pra­cy i wy­sił­ku, tyl­ko ra­cjo­nal­nie i na­tu­ral­nie zmu­sza­nie lu­dzi prze­mo­cą do współ­pra­cy po­zwa­la spo­łe­cz­no­ści na wy­ko­rzy­sty­wa­nie ich zdol­no­ści. Bo ja­ko­by trze­ba lu­dzi wziąć za mor­dę, by współ­pra­co­wa­li. Bez te­go bę­dą dzia­łać cha­oty­cz­nie i ich wy­sił­ki bę­dą się odej­mo­wać.

  Wie­lu trak­tu­je to jak do­gma­ty, bo nie po­tra­fią wy­ja­śnić, dla­cze­go nie da się le­piej wy­ko­rzy­sty­wać po­ten­cja­łów spo­łe­cz­no­ści niż przez ter­ror, dla­cze­go nie da się te­go zro­bić po­przez do­bro­wol­ną, wol­ną, po­ko­jo­wą, swo­bod­ną współ­pra­cę. Uwa­ża­ją, że tak za­wsze by­ło, więc tak za­wsze mu­si być. Ter­ror je­st nie tyl­ko do­bry, ale i nie­usu­wal­ny. Ter­ror two­rzy wspól­no­tę, a wspól­no­ta za­wsze po­ko­na lu­dzi wol­ny­ch. Te do­gma­ty są fał­szy­we.

  Do dzia­łań wspól­no­to­wy­ch nie­zbęd­na je­st hie­rar­chia, a ta wy­ma­ga two­rze­nia eli­ty. Mu­szą być przy­wód­cy i wy­ko­naw­cy, mu­si być nad­zor­ca i pra­cow­nik. Eli­ta mo­że za­chę­cać, pro­po­no­wać, wy­ja­śniać, or­ga­ni­zo­wać, za­trud­niać, kie­ro­wać. Mo­że ze­brać gru­pę chęt­ny­ch i re­ali­zo­wać do­wol­nie szczyt­ne ce­le. Ale wie­lu to nie wy­star­czy, oni je­sz­cze żą­da­ją, by ta eli­ta bu­do­wa­ła apa­rat ter­ro­ru, by ona swo­je pro­po­zy­cje re­ali­zo­wa­ła si­łą, zmu­sza­jąc lu­dzi do swo­ich po­my­słów – czy chcą, czy nie. Uwa­ża­ją, że eli­ta mo­że ra­cjo­nal­nie i na­tu­ral­nie wy­ko­rzy­stać lu­dz­ki po­ten­cjał tyl­ko wte­dy, gdy uczy­ni z lu­dzi nie­wol­ni­ków, gdy prze­mo­cą zbie­rze od ni­ch ha­ra­cz, od­bie­rze im owo­ce ich pra­cy i prze­zna­czy to na re­ali­za­cje szczyt­ny­ch ce­lów. Ina­czej się ja­ko­by nie da.

  Je­śli ta eli­ta ta­ka mą­dra, a te ce­le ta­kie szczyt­ne, to dla­cze­go nie da się te­go zre­ali­zo­wać po do­bro­ci i tyl­ko ter­ror je­st moż­li­wy? Je­śli ter­ror je­st je­dy­nym ra­cjo­nal­nym i na­tu­ral­nym środ­kiem re­ali­za­cji ce­lów, to ja­ki je­st me­cha­ni­zm, by te­go ter­ro­ru nie uży­ły ja­kieś an­ty­eli­ty? Jak od­róż­ni­my eli­ty od an­ty­elit? No bo wspól­nie moż­na ro­bić coś do­bre­go, ale i złe­go. Moż­na bu­do­wać i moż­na kra­ść, moż­na two­rzyć i ni­sz­czyć.

  Czy nie je­st naj­lep­szym spo­so­bem od­róż­nie­nia te­go tak, że eli­ty umie­ją dzia­łać po­ko­jo­wo, po do­bro­ci, są w sta­nie prze­ko­nać bez uży­cia si­ły, a więc nie mu­szą się utrzy­my­wać z ha­ra­czy, a an­ty­eli­ty mo­gą dzia­łać tyl­ko po­przez ter­ror i zbie­ra­nie po­dat­ków?

  Współ­pra­ca, wspól­no­ta, zbio­ro­wo­ść, spo­łe­cz­no­ść, to je­st pod­sta­wa lu­dz­kiej eg­zy­sten­cji, bo je­ste­śmy ssa­ka­mi stad­ny­mi. Ale je­śli to na­sza na­tu­ra, to po co to wzmac­niać ter­ro­rem? Lu­dzie w spo­sób na­tu­ral­ny two­rzą ko­lek­ty­wy, ży­cie we wspól­no­cie to na­sz naj­bar­dziej pier­wot­ny in­stynkt. Nie ma żad­ny­ch po­wo­dów, by sto­so­wać ter­ror, by nas do te­go zmu­szać. Pań­stwo, czy­li or­ga­ni­za­cja ter­ro­ry­sty­cz­na, ni­sz­czy wspól­no­to­wo­ść, bo sto­su­jąc prze­moc, two­rzy gru­py przy­mu­so­we, ni­sz­czy wspól­no­ty na­tu­ral­ne, któ­re by po­wsta­ły do­bro­wol­nie.

  Pań­stwo, gdy prze­wi­dzi nie­wol­ni­ka­mi, gdy two­rzy wspól­no­ty przy­mu­so­we, gdy sto­su­je ter­ror, by wy­mu­szać swo­je kon­cep­cje, to ni­cze­go nie bu­du­je, ale ni­sz­czy. Ma­fia ma swo­je eli­ty, ale one słu­żą de­struk­cji, zbrod­ni i gra­bie­ży – a pań­stwo to ro­dzaj ma­fii. Eli­ta po­li­ty­cz­na słu­ży złu. To an­ty­eli­ta. 

  Do­bra eli­ta, eli­ta twór­cza, kon­struk­tyw­na, bu­du­ją­ca, wy­do­by­wa­ją­ca ze współ­pra­cy sy­ner­gię, to tyl­ko eli­ta biz­ne­so­wa, któ­ra swo­ją po­zy­cję za­wdzię­cza te­mu, że wie­lu chce z nią do­bro­wol­nie współ­pra­co­wać i ją so­bie wy­bie­ra do prze­wo­dze­nia. Do­bry ka­pi­tan to nie ten, któ­ry ze­brał za­ło­gę si­łą, zmu­sił ją ter­ro­rem lub pod­stę­pem, ale ten, u ko­go wie­lu chce słu­żyć i z kim wszy­scy do­bro­wol­nie współ­pra­cu­ją. Eli­ta to przed­się­bior­cy – po­li­ty­cy to an­ty­eli­ta. Pań­stwo two­rzy an­tyw­spól­no­tę, a wol­ny ry­nek wy­twa­rza wszel­kie spo­so­by współ­pra­co­wa­nia, w tym ta­kie, któ­re wy­ci­sną naj­wię­cej sy­ner­gii z lu­dz­ki­ch wspól­not.

  Naj­więk­szym błę­dem, w któ­ry po­pa­da­ją współ­cze­śni lu­dzie to mnie­ma­nie, że pań­stwo to wspól­no­to­wo­ść, a wol­ny ry­nek, han­del, współ­pra­ca do­bro­wol­na, spół­ki pry­wat­ne, kor­po­ra­cje i ka­pi­ta­li­zm to ja­kiś zły, szko­dli­wy in­dy­wi­du­ali­zm pro­wa­dzą­cy do alie­na­cji. Tę pań­stwo­wą współ­pra­cę na­zy­wa­ją so­cja­li­zmem, a ten wol­ny ry­nek li­be­ra­li­zmem. So­cja­li­zm to wspól­no­to­wo­ść, a li­be­ra­li­zm to in­dy­wi­du­ali­zm. To je­st zdra­dli­wy, szko­dli­wy, de­struk­cyj­ny fał­sz – bo w isto­cie li­be­ra­li­zm je­st naj­bar­dziej wspól­no­to­wy, a so­cja­li­zm an­tyw­spól­no­to­wy. So­cja­li­zm to ter­ror, a li­be­ra­li­zm to wol­no­ść. Do współ­pra­cy ter­ror je­st zbęd­ny, a wol­no­ść je­st nie­zbęd­na. So­cja­li­zm ni­we­lu­ję sy­ner­gię, a li­be­ra­li­zm ją uła­twia.

  Kon­cep­cja pań­stwa, a więc idea, że na­le­ży od miesz­kań­ców ja­kie­goś te­re­nu po­brać si­łą, wbrew ich wo­li, ha­ra­cz i prze­zna­czyć go na ce­le wspól­no­to­we wy­zna­czo­ne przez ja­kąś an­ty­eli­tę, je­st naj­więk­szym ha­mul­co­wym roz­wo­ju cy­wi­li­za­cyj­ne­go, bo utrud­nia lu­dziom two­rze­nie re­al­ny­ch, sy­ner­gicz­ny­ch, do­bro­wol­ny­ch wspól­not. Gdy­by nie pań­stwa, gdy­by nie ich ter­ro­ry­zm, to ludz­ko­ść już daw­no sko­lo­ni­zo­wa­ła­by Księ­życ i Mar­sa. Ale na szczę­ście ży­je­my w cza­sa­ch schył­ku pań­stw, bo znisz­czy je po­stęp tech­no­lo­gicz­ny, o czym pi­sa­łem w wie­lu not­ka­ch.

Grzegorz GPS Świderski

PS. Notki powiązane:

Tagi: gps65, wspólnota, indywidualizm, socjalizm, państwo, liberalizm, wolność, terror, władza, elita
 
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika sake3

24-09-2022 [15:16] - sake3 | Link:

,,,Wspólny wysiłek sumujący może czasem prowadzić do pogarszania sytuacji.Czasem -owszem ale przeważnie nie zawsze.Przykład maszerujących przez most dowolnym krokiem jako optymalny jest wybiórczy.Weźmy chocby pchanie głazu,czy wspólny wysiłek rytmiczny  czy chaotyczny jest lepszy do osiągnięcia efektu?A wysiłek chocby przy reanimacji,na sali operacyjnej jaki lepszy? Chyba ten ze zgranym zespołem i pod kierownictwem.Taki zespół reprezentuje państwo poprzez służbę zdrowia.Uważam,że Pan negatywnie postrzegając wspólnotę nadmiernie problem uogólnia nic przy tym nie osiagając.Przedstawia Pan państwo w tak negatywnym świetle jakby to była jakas zbrodnicza organizcja wymierzona przeciw człowiekowi.Dodatkowo pisze Pan,że ludzkość już dawno by skolonizowała Księżyc i Marsa gdyby nie panstwo.W jaki sposób,bo wsiadł Pan na mojego ulubionego konika jakim są loty w kosmos państwo tu przeszkadza? Czy te loty mogą sobie organizować jednostki choćby nawet obdarzone geniuszem? Nie, musi być wspolnota ludzi obdarzonych wiedzą w wielu dziedzinach. I musi być ten co będzie to kordynował i finansował czyl niestety znienawidzone przez Pana państwo. Wspólnota jest koniecznością.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

26-09-2022 [13:17] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Przedstawia Pan państwo w tak negatywnym świetle jakby to była jakas zbrodnicza organizcja wymierzona przeciw człowiekowi"

To, co przedstawiam, to fakty. Istotą państwa, jego fundamentem, cechą immanentną, jest terroryzowanie ludności na pewnym obszarze, by zebrać od niej haracz. To nie jest pokazywanie w złym świetle, ale przypominanie istoty rzeczy. To jest oczywista oczywistość i nie podlega dyskusji. Dyskutować można ewentualnie o tym, czy ten terror jest konieczny, niezbędny, nieusuwalny. Moim zdaniem jest zbędny i niemoralny. I to się niedługo skończy, bo ten terror się już nie opłaca. Więc można sobie dyskutować, ale bankructwo państw to kwestia nieunikniona, nawet jeśli większość terroryzm państwowy popiera i w dyskusji uzna, że zorganizowana, monopolistyczna przemoc na dużą skalę jest dobra, słuszna i zbawienna i tylko terror tworzy wspólnoty. Można moje tezy podważać, ale jak się obudzisz z ręką w nocniku po bankructwie twojego pana, to nie miej pretensji do mnie, że mówiłem o wolności, której nie rozumiesz i w której nie umiesz żyć. Ja ci tylko dobrze radzę: przygotuj się do wolności, naucz się jej, bo twój pan niedługo zdechnie i jako jego niewolnik masz duże szanse zdechnąć razem z nim.

Obrazek użytkownika sake3

26-09-2022 [15:36] - sake3 | Link:

@Grzegorz Świderski........,,Terroryzowanie ludności,żeby zebrać od niej haracz.''.....Co pan uznaje za haracz,czy to są tylko podatki czy inne również powinności jak np.służba wojskowa. Pan w swoich rozważaniach pisze tylko o wolności gospodarczej która ma się stać symbolem nowego-no własnie nowego czego?Czy za terror uważa Pan również obowiązek edukacji dzieci i młodzieży? Czy terrorem jest szczepienie noworodków? Czy ogranicza się Pan tylko do wolności w gospodarce? Wczesniej pochwalał Pan rozdrobnienie państw na małe obszary jako optymalny wymiar wolności.Nie wiem czy w tych dzielnicach,landach ma funkcjonować policja,służby porządkowe i czy wszyscy będziemy potrafili tę wolnośc wykorzystać.Nie sądzi Pan,że przy takim rozdrobnieniu bardzo łatwo popaść w zależność od innego agresora który jest państwem i będzie miał środki by na te małe społeczności napadać i to bez większego trudu. Żeby było tak jak Pan sobie tę wolnośc wyobraża to wszyscy i to globalnie musieliby tę decyzję o zrzucenia państwowego jarzma podjąć.Pan zbytnio teoretyzuje,ale proszę podać hipotetyczny,wg pańskiego wyobrażenia przykład takiego wolnościowego tworu bo już nie państwa.Co oprócz wolności gospodarczej pan w nim widzi? Może to byłoby lepsze niż stawianie przede mną wizji że obudzę się z ręką w nocniku,bo jako niewolnik nie mam poczucia wolności.Ico sie na to poczucie wolności składa.też niech Pan odpowie.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

26-09-2022 [19:19] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Jestem libertarianinem. To odpowiada na wszystkie twoje pytania. Jest wiele traktatów, które bardzo precyzyjnie wyjaśniają ideologię libertariańską - szczególnie polecam dzieła Ludwig'a von Mises'a, Murray'a Rothbard'a, Hans-Hermann'a Hoppe, Jakuba Bożydara Wiśniewskiego czy Jakuba Wozińskiego - większość ich traktatów wydało wydawnictwo Fijorr Publishing. Osobiści wolę rozmawiać z ludźmi życzliwymi, dociekliwymi, mądrymi, zdolnymi do polemik, wgryzania się w problem, chętnymi do nauki i poznania. Ty już dałeś się poznać jako złośliwy troll i insynuator więc nie licz na rzetelną rozmowę ze mną. Studia nad libertarianizmem możesz zacząć od zrozumienia tego filmiku w dwóch częściach: https://www.youtube.com/watch?...

Obrazek użytkownika u2

26-09-2022 [19:37] - u2 | Link:

Jestem libertarianinem. To odpowiada na wszystkie twoje pytania.

A poza tym jesteś złośliwym trollem sake i na żadne twoje pytania liberastanin giepees nie odpowie, tylko bedzie zbywał mętnymi ogólnikami jak to postymp technologiczny zniszczy stary świat i nastanie liberasatanizm, czyli de facto stary dobry komunizm :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-10-2022 [22:01] - Grzegorz GPS Św... | Link:

A jak konkretnie będzie wyglądał ten stary dobry kymunizm w wydaniu liberasatacznym?

Obrazek użytkownika sake3

26-09-2022 [19:58] - sake3 | Link:

@Grzegorz Świderski......Oczywiście po tym niezbyt uprzejmym tekście nie będę się narzucać,niemniej od siebie dodam: nie jestem mężczyzną,nie jestem złośliwym trollem, ani insynuatorem,Wprost przeciwnie to własnie ja jestem dociekliwa,zawsze pytająca i zdolna do polemiki.Czy mądra -zostawiam to ocenie innych.Niestety to Pan nie potrafi prowadzić polemiki,ani podać argumentów w dyskusji.Nie wiem czy prosiłam o coś niestosownego w tym by określił Pan precyzyjniej wolność jaką Pan proponuje.Nie potrafił Pan kompletnie nic wiążącego powiedzieć,czy wyjaśnić cokolwiek oprócz ogólników i oczekiwania,że  podporządkuje Pan sobie każdego rozmówcę .Zadającego pytania Pan tylko potrafi obrażać.Mnie nie interesuje czy Pan jest libertianinem tylko stwierdzam,że Pan po prostu boi się dyskusji,boi się pytań,nie chce na pytania odpowiedzieć.Faktycznie z Panem o żadnej rzetelnej dyskusji pomimo mojego zainteresowania tematem nie ma mowy.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

26-09-2022 [21:59] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Teraz jest już za późno. Trzeba było od początku komentowania pod moimi notkami zadawać pytania, gdy się czegoś nie rozumie, a nie insynuować. Nagminnie wciskasz mi tezy, których nigdy nie głosiłem, więc nie uznaję cię za dyskutanta wartego uwagi.

Obrazek użytkownika u2

26-09-2022 [22:08] - u2 | Link:

Nagminnie wciskasz mi tezy, których nigdy nie głosiłem, więc nie uznaję cię za dyskutanta wartego uwagi.

A nawet wciskasz giepeesowi tezy, które głosił giepees biedna sake, więc tym bardziej nie jesteś godna dyskusji z takim znakomitym blogerem-blagierem :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

23-10-2022 [14:59] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Wciska giepeesowi tezy, których on nigdy nie głosił. Nawet ich zacytować nie potrafi, tylko powtarza przekręcone.

Obrazek użytkownika sake3

27-09-2022 [07:58] - sake3 | Link:

@Grzegorz Świderski........Ja też uważam,że jest za późno na jakakolwiek dyskusję z Panem.Nawet jest to bezcelowe ze względu na pana nieumiejętność przekazu, brak zachety do zajęcia sie tematem,a także pana arogancję i pieniactwo.To własnie ja zadawałam pytania na które pan odsyłał mnie do róznych opracowań samemu nie wychodząc poza granice teoretyzowania..Nawet teraz nie potrafił pan odpowiedziec na proste pytanie o terror państwowy ograniczający wolność.Państwo zarządza przez instytucje więc i one są narzędziami terroru?. Czy więc może dziwić moje pytanie czy obowiązkowa edukacja też jest terrorem instytucji nauczania? Lepiej żeby jej nie było w imię wolności? Pan nie jest w stanie zejść z poziomu teoretyzowania do posługiwania się prostymi przykładami z życia dzisiaj a życiem jakie mogłoby być. Przykład jest najlepszą ilustracją głoszonych teorii,wiedzę czy nowe trendy też trzeba umieć przekazać.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

07-10-2022 [15:48] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"To własnie ja zadawałam pytania"

Większość tych pytań to były insynuacje, a nie chęć dowiedzenia się czegokolwiek. To pytania w stylu: "kiedy przestałeś bić żonę?". Jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć, jeśli chcesz wgryźć się w temat, to skończ z manierą insynuowania, czyli wciskania autorowi tez, których nigdy nie wygłaszał. Najpierw naucz się pewnego minimum intelektualnego potrzebnego do rozmowy, a potem próbuj rozmawiać. Permanentne insynuacje konstruktywnej rozmowie nie służą. 

Obrazek użytkownika spike

24-09-2022 [19:39] - spike | Link:

Widzisz Grzesiu, masz w tej chwili 150 odsłon, jeden komentarz, mój będzie drugi, a notka już dość długo wisi. Co to oznacza, tylko jedno, że jesteś nudny z tymi swoimi infantylnymi teoriami, to są najzwyklejsze brednie chłopca, który jest zaniedbywany, nikt ci nie wytłumaczył, co to jest wspólnota, państwo etc. a że powtarzasz się, więc nikt nie ma ochoty na jałową dyskusję, tym bardziej, że do ciebie nic nie dociera.

Powiem ci jedno, gdyby Natura była liberalna, jak to sobie wymarzyłeś, to by "nie było niczego", ciesz się, że Natura jest mądrzejsza od ciebie.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

06-10-2022 [13:52] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Już jest 569 odsłon. Większość z nich ty wygenerowałeś.

Obrazek użytkownika Edeldreda z Ely

25-09-2022 [00:47] - Edeldreda z Ely | Link:

Panie Grzegorzu, a może napisałby Pan, jak z punktu widzenia informatyka wygląda niewytłumaczalne zachowanie autonomicznych taksówek? Co powoduje, że tak się "zachowują", jak na filmiku poniżej... Dlaczego podobno gromadzą się... Albo odmawiają posłuszeństwa w jednym momencie..? To spiskowanie AI, nomen omen mialo miejsce w San Francisco... Dla kinomaniakow musi to wywołać skojarzenie z mostem ze snu bohatera filmu" Ja, robot", bo tym mostem był Golden Gate... Przypadek?    Taki wywód informatycznego spacjalisty, który mógłby rzucić nowe światło na ten interesujący temat, byłby pożądany.
https://m.youtube.com/watch?v=1DZL0i51tRs

Obrazek użytkownika spike

25-09-2022 [11:03] - spike | Link:

Pewna kobieca gazeta, napisała że kobiety najlepiej znają się na komputerach, bo najwięcej kobiet na nich pracuje, tak więc te kobiety mogą napisać o sobie, że są informatykami, podobnie jest z panem Grzegorzem. :)))

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

25-09-2022 [17:33] - Grzegorz GPS Św... | Link:

To jest nie na temat. Proszę o wypowiedzi związane z notką.