Duże grzechy i małe grzeszki

Są lu­dzie, któ­rzy wie­rzą we wcie­lo­ne zło i na­zy­wa­ją je sza­ta­nem. Je­śli nie wie­dzą, co je­st przy­czy­ną zła, to zwa­la­ją to na sza­ta­na. Od­da­la­ją od sie­bie od­po­wie­dzial­no­ść. Za­stę­pu­ją brak od­po­wie­dzi po­sta­cia­mi fan­ta­stycz­ny­mi. Nie umiem cze­goś wy­ja­śnić? A, to pew­nie ja­kiś byt nad­przy­ro­dzo­ny je­st wy­ja­śnie­niem.

  We­dług ni­ch woj­ny, to dzie­ło sza­ta­na. Pro­pa­gan­da, któ­ra otu­ma­nia lu­dzi, ka­żąc im mor­do­wać w ra­ma­ch ja­kiejś ide­olo­gii, to dzie­ło sza­ta­na. Ale za­uważ­my, że rze­czą nie­zbęd­na dla te­go fan­ta­stycz­ne­go sza­ta­na je­st pań­stwo, któ­rym się po­słu­gu­je w sze­rze­niu grze­chu na du­żą ska­lę. Pro­pa­gan­da to za­wsze dzie­ło pań­stw, woj­ny to­czą pań­stwa. Lu­dzie pry­wat­nie, sa­mi czy na spół­kę, też oczy­wi­ście oszu­ku­ją, wy­bie­la­ją się i kła­mią, w czym nie ma nic złe­go, pó­ki in­nym nie szko­dzi, ale pro­pa­gan­da to więk­sza ska­la słu­żą­ca krzyw­dze­niu lu­dzi.

  Są ma­łe grzesz­ki i wiel­kie grze­chy. Ban­dy­tów ma­ło­ska­lo­wy­ch po­tra­fi­my sku­tecz­nie pa­cy­fi­ko­wać, ale ty­ch wiel­ko­ska­lo­wy­ch wciąż wspie­ra­my wszę­dzie na świe­cie. Bo więk­szo­ść lu­dzi po­pie­ra pań­stwa - bo zo­sta­ła do te­go od dzie­ciń­stwa zin­dok­try­no­wa­na w sys­te­mie po­wszech­nej edu­ka­cji za­rzą­dzo­nej przez pań­stwa.

  Tak sa­mo, jak mo­no­pol na sta­no­wie­nie prze­mo­cy na du­żym spój­nym te­re­nie to nie­zbęd­ny ele­ment do te­go, by pro­wa­dzić wiel­ko­ska­lo­we woj­ny, tak też pro­pa­gan­da ma­so­wa do te­go słu­ży. To są pod­sta­wo­we na­rzę­dzie ban­dy­tów. Lu­dzie to ak­cep­tu­ją, bo nie ro­zu­mie­ją, kie­dy coś je­st do­brym środ­kiem, a kie­dy złym. W obro­nie wła­snej wol­no za­bić, dla­te­go w woj­nie obron­nej wol­no strze­lać do na­past­ni­ka - no to tym bar­dziej w obro­nie wol­no kła­mać, oszu­ki­wać i ma­ni­pu­lo­wać. Nie­mniej jak już się to skoń­czy, jak już się obro­ni­my, jak wy­gra­my woj­nę, to i za­bi­ja­nie, i pro­pa­gan­da sta­ją się de­struk­cyj­ne.

  Z woj­ną mi­li­tar­ną so­bie po­ra­dzi­li­śmy, bo lu­dzi z mor­der­czy­mi in­stynk­ta­mi, któ­rzy na woj­nie są nie­zbęd­ni, czy­li żoł­nie­rzy, po­tra­fi­my spa­cy­fi­ko­wać w cza­sie po­ko­ju - trzy­ma­my ich w ry­za­ch ar­mii, któ­ra ni­mi się w spo­sób spe­cjal­ny opie­ku­je i wy­zwa­la ich in­stynk­ty tyl­ko na ćwi­cze­nia­ch pod nad­zo­rem.

  Z woj­ną in­for­ma­cyj­ną so­bie nie ra­dzi­my, bo dzien­ni­ka­rzy zna­ją­cy­ch do per­fek­cji fa­ch oszu­ki­wa­nia, kła­ma­nia i ma­ni­pu­lo­wa­nia, któ­rzy w cza­sie woj­ny są nie­zbęd­ni, nie po­tra­fi­my spa­cy­fi­ko­wać w cza­sie po­ko­ju. Nikt ich nie pil­nu­je i nie trzy­ma w ko­sza­ra­ch. Dla­te­go po­li­ty­ka to prze­dłu­że­nie woj­ny, bo woj­na wciąż trwa w pro­pa­gan­dzie - i to nie tyl­ko obron­na, ale i na­past­ni­cza, a co gor­sze uży­wa­na je­st też w woj­nie do­mo­wej. Dzien­ni­ka­rze jak żoł­nie­rze - po­win­ni być pod ści­słym nad­zo­rem i to, co pi­szą, po­win­no być wy­raź­nie ozna­ko­wa­ne ja­ko ćwi­cze­nia.

  To wszyst­ko mu­si nie­uchron­nie się zmie­nić, bo woj­ny się już nie opła­ca­ją - nie tyl­ko znie­wa­la­nie przez ter­ro­ry­zm pań­stwa się nie opła­ca, ale też te po­przez pro­pa­gan­dę. Tak sa­mo, jak ster­ro­ry­zo­wa­ny nie­wol­nik nie je­st do­brym pra­cow­ni­kiem, tak sa­mo ogłu­pio­ny nie je­st do­bry. Nie od za­wsze tak by­ło - wy­ni­ka to ze zwięk­sze­nia wy­daj­no­ści pra­cy dzię­ki roz­wo­jo­wi tech­no­lo­gicz­ne­mu. Pi­sa­łem o tym w po­przed­ni­ch not­ka­ch.

  Pań­stwa w spo­sób ko­niecz­ny mu­szą za­nik­nąć, więc i ma­so­wa pro­pa­gan­da za­nik­nie. Naj­więk­szym wro­giem sza­ta­na je­st tech­no­lo­gia, bo to dzię­ki niej grze­ch prze­sta­je się opła­cać. Nie­mniej to jesz­cze mu­si po­trwać - je­dy­ne co mo­że zro­bić sza­tan w tym sta­nie to do­pro­wa­dzić do za­gła­dy po­przez wiel­ko­ska­lo­wy kon­flikt ją­dro­wy, do któ­re­go pań­stwa są zdol­ne. Roz­strzy­gnię­cie mu­si na­stą­pić w cią­gu naj­bliż­sze­go ćwierć­wie­cza - al­bo ludz­ko­ść ule­gnie sa­mo­de­struk­cji, al­bo wy­zwo­li się spod dzia­ła­nia sza­tań­ski­ch pań­stw - in­nej dro­gi już nie ma. Jak się uda, to zo­sta­ną już tyl­ko ma­łe grzesz­ki.

  Sza­tan sku­sił Ewę do drob­ne­go grzesz­ku, a nie do lu­do­bój­stwa na du­żą ska­lę. Sku­sił drob­ny­mi kłam­stew­ka­mi, a nie ma­so­wą pro­pa­gan­dą. Sza­tan nie mu­si za­wie­rać żad­ny­ch umów z pań­stwa­mi czy pod ich ochro­ną, bo one są je­go two­ra­mi, on je­st ich ra­dą nad­zor­cą, on ich nie wy­ko­rzy­stu­je, on je two­rzy - wa­bi kie­row­nic­two, któ­re już sa­mo dba, by re­ali­zo­wać wiel­ko­ska­lo­we grze­chy. Pań­stwa słu­żą te­mu, by ma­łe grzesz­ki lu­dzi, prze­ro­bić na wiel­kie grze­chy pań­stw. Pań­stwa słu­żą do te­go, by ma­łe kłam­stew­ka prze­ra­biać w ma­so­wą pro­pa­gan­dę. Drob­ne grzesz­ki się wza­jem­nie zno­szą, ale gdy je zor­ga­ni­zu­je pań­stwo, to ro­bi z te­go grze­ch hor­ren­dal­ny. Pro­pa­gan­da to je­st czy­nie­nie fał­szy­we­go świa­dec­twa przez pań­stwa na du­żą ska­lę. Naj­le­piej dzia­ła­nia sza­ta­na wi­dać w Ro­sji, bo tam dzia­ła­nia pań­stwa są naj­ja­skra­wiej wi­docz­ne.

  Pro­pa­gan­da pań­stw je­st cho­ler­nie sku­tecz­na. Mo­że­cie sa­mi to po­znać po so­bie. Wie­cie, że ist­nie­je, wie­cie, że je­st zła, wie­cie, jak dzia­ła, ale mi­mo to jej ule­ga­cie. Pro­pa­gan­da pań­stwo­wa wmó­wi­ła wam fał­szy­wą al­ter­na­ty­wę - al­bo pań­stwo, czy­li wiel­ko­ska­lo­we woj­ny i lu­do­bój­stwo, ale tyl­ko raz na po­ko­le­nie, czy­li, że to wiel­kie mor­der­stwo za­pew­ni dłu­gi czas po­ko­ju, al­bo brak pań­stwa, czy­li per­ma­nent­ne, sta­łe wo­jen­ki każ­de­go z każ­dym. In­ne­go wyj­ścia ja­ko­by nie ma.

  To, że je­st to efekt pro­pa­gan­dy bar­dzo ła­two zro­zu­mieć - bo po pro­stu nie umie­cie wy­ja­śnić, nie zna­cie ar­gu­men­tów, że to je­st je­dy­na al­ter­na­ty­wa, że nie ma in­ny­ch roz­wią­zań. Na­wet nie ma­cie się do cze­go w li­te­ra­tu­rze od­wo­łać, bo pań­stwo za­dba­ło, by in­ne roz­wią­za­nia tę­pić na­wet w po­sta­ci fan­ta­zjo­wa­nia. Nie po­tra­fi­cie so­bie na­wet wy­obra­zić ty­ch in­ny­ch roz­wią­zań.

  Stwier­dze­nie: "pań­stwo je­st ko­niecz­no­ścią" to do­kład­nie to sa­mo co: "wiel­ko­ska­lo­we woj­ny są ko­niecz­no­ścią", "pro­pa­gan­da ma­so­wa je­st ko­niecz­no­ścią", "grze­chu na du­żą ska­lę wy­eli­mi­no­wać się nie da". To są tyl­ko stwier­dze­nia, to są tyl­ko pro­pa­gan­do­we slo­ga­ny. Uza­sad­nie­nia nie po­tra­fi­cie sfor­mu­ło­wać, bo na­wet ni­gdy nad nim nie my­śle­li­ście, przy­ję­li­ście te slo­ga­ny na wia­rę.

  Nie ma żad­ne­go sza­ta­na. Ten wy­du­ma­ny sza­tan to wy sa­mi, to wa­sza skłon­no­ść do ule­ga­nia pro­pa­gan­dzie, to wa­sza me­to­da prze­ra­bia­nia ma­ły­ch grzesz­ków w wiel­kie grze­chy. Utrzy­mu­je­cie i wspie­ra­cie te­ry­to­rial­ny mo­no­pol na sto­so­wa­nie si­ły, bo on je­st tak wiel­kim grzesz­ni­kiem, że zza nie­go nie wi­dać wa­szy­ch ma­ły­ch grzesz­ków.

Grzegorz GPS Świderski

PS. Notki powiązane:

Tagi: gps65, grzech, szatan, wojna, państwo

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika ruisdael

22-06-2022 [12:51] - ruisdael | Link:

Szatana nie ma a piekło jest puste... (modernizm)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

22-06-2022 [14:23] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Sza­tan i pie­kło, to baj­ki dla nie­grzecz­ny­ch dzie­ci. A w zna­cze­niu dla do­ro­sły­ch, to me­ta­fo­ry. To słu­ży do te­go, że­by kwe­stie abs­trak­cyj­ne, fi­lo­zo­ficz­ne, me­ta­fi­zycz­ne, teo­lo­gicz­ne tłu­ma­czyć prze­cięt­ne­mu głup­ko­wi, któ­ry bez an­tro­po­mor­fi­za­cji ni­cze­go nie zro­zu­mie.

Obrazek użytkownika ruisdael

23-06-2022 [08:43] - ruisdael | Link:

O jo joj, o jo joj- domorosły filozof, z daleka od chrześcijaństwa- szatan to bajki.... i na tym zakończymy dyskusje.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

23-06-2022 [13:14] - Grzegorz GPS Św... | Link:

W ogóle dyskusji nie zaczęliśmy, bo do tego potrzeba dwóch dyskutantów z argumentami. Szatan to metafora zła. Antropomorfizacja to podstawa bajek. 

Obrazek użytkownika u2

22-06-2022 [13:15] - u2 | Link:

We­dług ni­ch woj­ny, to dzie­ło sza­ta­na.

Karabin = Kara + arab + rabin

PS. K.I. Gałczyński wyleciał z woja, bo nazwał karabin dziełem szatana :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

06-10-2022 [12:56] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Karabin to narzędzie państw, więc jeśli jest dziełem szatana, to szatanem jest państwo.

Obrazek użytkownika Darek65

22-06-2022 [14:15] - Darek65 | Link:

"Pro­pa­gan­da pań­stw je­st cho­ler­nie sku­tecz­na" - kiedyś to może było prawdą, dzisiaj wygląda troszkę inaczej. Dzisiaj realna władza przeniosła się do ponadnarodowych korporacji, których budżety częstokroć są większe niż niejednego kraju. Obywatele mogą w jakiś, mniejszy lub większy, sposób kontrolować Państwo, w którym żyją. Korporacji raczej już nie.
To tam teraz rodzą się wszelakie demony.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

22-06-2022 [15:39] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Ale na­dal dla ty­ch po­nadna­ro­do­wy­ch kor­po­ra­cji pań­stwa są nie­zbęd­nym na­rzę­dziem re­ali­zo­wa­nia ich ce­lów. Bez pań­stw te kor­po­ra­cje stra­ci­ły­by wła­dzę po­li­tycz­ną, zo­sta­ła­by im tyl­ko wła­dza go­spo­dar­cza w ta­kim za­kre­sie, w ja­kim uczest­ni­czą w ryn­ku. Więc nie ma kom­plet­nie zna­cze­nia, czy kor­po­ra­cje ste­ru­ją pań­stwa­mi, czy pań­stwa kor­po­ra­cja­mi — pań­stwa są nie­zbęd­nym ele­men­tem w ty­ch ukła­da­ch. Kor­po­ra­cje bez pań­stw so­bie nie po­ra­dzą w spra­wo­wa­niu wła­dzy po­li­tycz­nej, a pań­stwa bez kor­po­ra­cji na­dal bę­dą lu­dzi znie­wa­lać i ter­ro­ry­zo­wać. Więc isto­tą zła są na­dal pań­stwa, a nie kor­po­ra­cje. A je­śli kor­po­ra­cje za­czną sto­so­wać ta­ki sam ter­ror jak pań­stwa, to po pro­stu sta­ną się pań­stwa­mi. Pó­ki co mu­szą po­słu­gi­wać się pań­stwa­mi, by nas ter­ro­ry­zo­wać.

Obrazek użytkownika Darek65

22-06-2022 [15:57] - Darek65 | Link:

Jakby na to nie spojrzał wniosek jest jeden. Gdzie się nie obejrzysz i tak dupa z tyłu :)

Obrazek użytkownika u2

22-06-2022 [16:00] - u2 | Link:

pań­stwa bez kor­po­ra­cji na­dal bę­dą lu­dzi znie­wa­lać i ter­ro­ry­zo­wać. Więc isto­tą zła są na­dal pań­stwa, a nie kor­po­ra­cje.

No nie, to korporacje ustępują państwom totalitarnym, np. w Chinach, wcześniej w Rosji, stąd bierze się zło, czyli łamanie praw człowieka, zasad demokracji i wolnego słowa. No i wolnego rynku.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

23-06-2022 [01:51] - Grzegorz GPS Św... | Link:

To poproszę o choć jeden przykład łamania praw człowieka przez korporacje bez udziału państwa.

Obrazek użytkownika EsaurGappa

22-06-2022 [18:00] - EsaurGappa | Link:

 Jest dłoń istnieje kamień ...rzuć pierwszy.
 Proszę zastanów się słowa ważą wiecej od kul kogo tym razem rozstrzelałeś ?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

23-06-2022 [01:59] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Więcej od słów kogo proszę tym zastanów się rozstrzelałeś od kul razem.
Pierwsza dłoń rzuca kamień ...istnieje jest.