Obywatel Rzepliński też podlega prawu

Dz. U. z 2015 r. poz. 1484
Art. 9. 1.
W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „Dziennikiem Ustaw”, ogłasza się:
1)  Konstytucję;
2)  ustawy;
3)  rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
4)  rozporządzenia wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewodniczących określonych w ustawach komitetów, będących członkami Rady Ministrów, oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji;
5)  teksty jednolite aktów określonych w pkt 1–4;
6)  orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw;
7)  uchwały Rady Ministrów uchylające rozporządzenie ministra.

Czyli, drodzy PT Czytelnicy – hosanna!  Ponieważ wybór członków TK nie został ogłoszony w Dzienniku Ustaw, to i żadne orzeczenie TK w tej sprawie nie będzie zamieszczone tamże. To jakby mamy z głowy, idźmy dalej > Monitor Polski, mamy coś takiego :

W Monitorze Polskim publikowane są m.in.:
1. zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydane na podstawie ustawy,
2. uchwały Rady Ministrów i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, wydane na podstawie ustawy,
3. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Monitorze Polskim lub aktów normatywnych, które nie były ogłoszone,
4. regulaminy Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego,
5.    decyzje Sejmu i Senatu dotyczące powoływania lub odwoływania na określone w Konstytucji i ustawach stanowiska państwowe,
6.    akty urzędowe Prezydenta dotyczące:
   a) zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu,
   b) zrzeczenia się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
   c) desygnowania i powoływania Prezesa Rady Ministrów oraz Rady Ministrów,
   d) przyjmowania dymisji Rady Ministrów i powierzania jej tymczasowego pełnienia obowiązków,
   e) dokonywania zmian w składzie Rady Ministrów na wniosek Prezesa Rady Ministrów,
   f) odwoływania ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności,
   g) powoływania lub odwoływania na określone w Konstytucji i ustawach stanowiska państwowe,
   h) powoływania sędziów,
   i) nadawania tytułu naukowego profesora,
   j) mianowania na stopień generała i równorzędny,
   k) nadawania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
   l) powoływania asesorów sądowych. [...]

No i znowu mamy kłopot – uchwały sejmu o powołaniu sędziów TK zostały ogłoszone w MP w dniu 2 grudnia, ale nie są aktami normatywnymi, bowiem nie wprowadzają przepisów obowiązujących powszechnie, a dotyczą pojedynczej osoby w określonej sytuacji i terminie. TK nie orzeka wszak o zgodności z Konstytucją wyboru RPO chociażby, prawda?
Czyli – jeśli orzeczenie TK będzie dotyczyć aktów nie-normatywnych (uchwał sejmu) - nie zostanie wydrukowane nigdzie, bo nie ma takiego obowiązku –  będzie li tylko opinią.  Natomiast jeśli będzie dotyczyć ustawy, to mamy słynny zapis Ustawy o Dz. Ustaw:

Art. 15. 1. Podstawą do ogłoszenia aktu normatywnego lub innego aktu prawnego jest akt w formie dokumentu elektronicznego opatrzony przez upoważniony do wydania aktu organ bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów  ustawy  z dnia  18 września  2001 r.  o podpisie  elektronicznym  (Dz. U.  z 2013 r.  poz. 262  oraz  z 2014 r. poz. 1662), weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, zwanym dalej „bezpiecznym podpisem elektronicznym”.

OK, czy to oznacza, że wystarczy napisać na górze  „Orzeczenie TK”, pod spodem dać elektroniczny podpis, a w środku napisać > mamy was gdzieś – i to też będzie drukowane? Ano raczej nie, prawda? Ogłoszony może być akt prawny. No i tu nareszcie jesteśmy w domu :)
Otóż mamy taki zapis (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484) :

Art. 21. 1. Prezes Rady Ministrów wydaje:
1)  Dziennik Ustaw i Monitor Polski przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji [...]

A teraz sięgamy po Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) – i cóż tam pisze?
Rozdział 2
Zasady ogólne
Art. 6. Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.
Art. 7. W  toku  postępowania  organy  administracji  publicznej  stoją  na  straży praworządności,  z  urzędu  lub  na  wniosek  stron  podejmują  wszelkie  czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

Rządowe Centrum Legislacji (RCL) nie ma uprawnień do oceny zasadności orzeczenia TK, ale ma uprawnienia do sprawdzenia, czy przesłany dokument jest aktem prawnym w rozumieniu istniejących przepisów!
RCL nie pisze listów (jak ostatnio pani Kempa, klasyczne RWD urzędnicze, czyli głupota), tylko wszczyna (z upoważnienia Premiera) postępowanie administracyjne w celu ustalenia stanu faktycznego i kończy je postanowieniem. W postanowieniu wyraźnie określa się, jakie cechy wg obowiązującej ustawy o TK winien mieć akt prawny p.n. „Orzeczenie trybunału TK” i odmawia się druku, o ile takowy ich nie ma. Koniec, kropka.
Co dalej? Dalej jest bardzo przyjemnie (powtarzam – nie chodzi o sens merytoryczny orzeczenia, tylko o formalizm prawny), bo od takiego postanowienia przysługuje odwołanie do Sądu Administracyjnego. Czy TK się odwoła? Nie wiem, ostatnio prezes Rzepliński już dwa razy przegrał w SA, który to sąd wyjaśnił mu, że jednak podlega normalnym prawom, a nie tylko konstytucji.
---------------------------------------------------------------------
Mój tekst oparłam na prostym założeniu – każdy organ administracji publicznej ma prawo do wszczynania postępowań wyjaśniających i wydawania postanowień w zakresie swoich obowiązków. Od każdego takiego postanowienia przysługuje odwołanie do SA. W ten sposób spór merytoryczny zostaje oddzielony od sporu formalno-prawnego, a ten drugi ląduje tam, gdzie jego miejsce, czyli w sądzie administracyjnym. Bo nie może być tak, żeby jakikolwiek obywatel RP nie podlegał powszechnie przyjętym zasadom prawnym w państwie.
Cały pomysł oddaję za frico pod warunkiem wskazania autorstwa, czyli ze znaczkiem © eska :)

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

08-01-2016 [17:31] - NASZ_HENRY | Link:

U mnie tylko pierwsza ekspertyza gratis ;-)

Obrazek użytkownika eljot_ja

08-01-2016 [21:18] - eljot_ja | Link:

powszechnie przyjęte zasady prawne w RP sa takie, ze jeden zabija , katuje , kradnie mienie skatowanych i zabitych w imie prawa a reszta ponosi konsekwencje.

Obrazek użytkownika gość z drogi

09-01-2016 [02:51] - gość z drogi | Link:

argumenty są ,ale Rzepliński zachowuje się niczym ruski car...więc,kto wie...co jeszcze wymyśli
pozdrowienia z drogi do naprawiającej się Polski :)

Obrazek użytkownika eljot_ja

08-01-2016 [21:13] - eljot_ja | Link:

powszechnie przyjęte zasady prawne w RP są takie, ze jeden zabija , katuje , kradnie mienie skatowanych i zabitych w imię prawa a reszta ponosi konsekwencje.

Obrazek użytkownika HenrykInny

08-01-2016 [23:32] - HenrykInny | Link:

PiS sobie poradzi. Przesilenie tu czy w Europie jest juz widoczne. Wydaje mi sie ze "haki" zaczynaja brac udzial w grze. Ale to dobrze. PiS nie powinien sie wachac przed zadnymi srodkami. Ta bande wszystkim co mamy pod reka ...!!!