x. Józef Rogiński i jego Katolicki Katechizm Społeczny

Postanowiłam kontynuować rozpoczęty w ostatnim wpisie temat i przybliżyć Państwu publikację księdza Józefa Rogińskiego, zatytułowaną "Katolicki katechizm społeczny", wydaną w Łomży w 1935 roku. Sylwetka księdza Rogińskiego została przedstawiona na stronie urzędu miejskiego w Łomży :
http://600.lomza.pl/2018/02/06/roginski-jozef/

Przedwojenny duchowny w taki oto sposób rozpoczyna swoją pracę :

"Niniejszy "Katolicki Katechizm Społeczny" został wydany w tym celu, aby poszczególnym jednostkom i organizacjom katolickim, w tej liczbie i szkołom, ułatwić, przynajmniej w ogólnym zarysie, poznanie głównych zasad społecznych Kościoła (...). W pracy swej opierałem się na niżej wymienionych encyklikach papieskich, a także posiłkowałem się "Katechizmem Katolickim" Kardynała Gasparri'ego (przeważnie w przekładzie Ks. Korzonkiewicza), jako jednym z najsłynniejszych katechizmów ostatniej doby, z niego też czerpałem określenia dogmatyczne, które dla szerokiego ogółu uważam za najbardziej miarodajne"

Źródła :
1. Card. Gasparri. Catechismus Catholicus. Wydanie 8, Rzym 1932 r.
2. Encykliki papieskie : "Rerum novarum", "Maximum illud", "Ubi arcano Dei", "Rerum Ecclesiae gestarum", "Mens Nostra", "Divini illius Magistri", "Casti connubi", "Quadragesimo anno".
(Rogiński, str. 3 - 4).

W dalszej części autor cytuje papieża Piusa XI na podstawie przemówienia Ojca świętego skierowanego do absolwentów szkoły katechetycznej diecezji Rzymskiej w 1934 roku :

"Katechizmu nigdy nie można nauczyć się w sposób wystarczający i nigdy nie można wyczerpać wiedzy o wierze".

Następnie przypomina pewną rzecz, o której chyba nieco zapomnieliśmy :

"Odpusty, których mogą dostąpić ci, co udzielają nauki katechizmu albo ją pobierają.
I. Odpustu zupełnego mogą dostąpić wszyscy wierni, którzy co najmniej dwa razy na miesiąc przez mniej więcej pół godziny, ale nie krócej niż przez 20 minut, nauczają albo uczą się katechizmu; odpustu tego mogą dostąpić dwa razy w miesiącu w tych dniach, które sobie sami obiorą, pod zwykłymi warunkami (Spowiedź św., Komunia św., nawiedzenie kościoła, modlitwa na intencję Ojca św.).
II. Odpustu częściowego 100 dni mogą dostąpić ci sami wierni, jeżeli wzbudzą przynajmniej akt żalu za grzechy, i ilekroć przez czas wyżej wymieniony albo nauczają albo uczą się katechizmu. (Dekret z dnia 12 marca 1930 roku)".

W Katechizmie zadaje m.in. takie oto pytania i udziela na nie odpowiedzi :

Czy człowiek może poznać Boga samym rozumem ?
"Człowiek samym rozumem, wznosząc się coraz wyżej po szczeblach stworzeń i wnioskując ze skutków o przyczynie, może na pewno, choć niedoskonale, poznać Boga, jednego i prawdziwego, początek i koniec Wszechrzeczy".

W jaki sposób - doskonalszy - może człowiek poznać Boga ?
"W doskonalszy sposób, bez żadnej obawy pobłądzenia, człowiek może poznać Boga, gdy idzie za nauką objawioną przez Pana Jezusa".

Jak się nazywają ludzie, którzy nie wierzą w Boga ?
"Ludzie, którzy nie wierzą w Boga i według praw Jego nie żyją, a przez to pogrążają siebie i społeczeństwo w anarchii, nazywają sie ateuszami".
(Proszę zauważyć, że następuje tutaj ukazanie związków działań ludzi niewierzących w niepokojami społecznymi czy anarchią w społeczeństwie).

Dlaczego ateizm jest zgubny dla społeczeństwa ?
"Atezim jest zgubny dla społeczeństwa dlatego, że obdzierając człowieka z wiary poniża go do rzędu zwierząt, przez co niszczy w nim siły duchowe, a co najważniejsze wypacza cel całego życia ludzkiego, czyniąc je ciasnym, beznadziejnym i nieszczęśliwym".

Dlaczego wiara w Boga jest błogosławiona w swych skutkach ?
"Wiara w Boga błogosławiona jest w swych skutkach dlatego, że podnosi do niebywałych wyżyn wartość każdego człowieka, napełnia go spokojem, siła ducha i szczęściem, a przez to najlepiej sposobi do użytecznej pracy w społeczeństwie".

Co znaczy, że Kościół jest powszechny ?
"To znaczy, że Kościół jest ustanowiony nie dla jednego narodu, nie dla pewnych czasów, ale dla wszystkich narodów i po wszystkie czasy".

Czy w głoszeniu nauki Pana Jezusa Kościół jest zależny od jakiej innej władzy ?
"W głoszeniu nauki Pana Jezusa Kościół od żadnej władzy ludzkiej nie jest zależny, bo otrzymał swą władzę od Boga".

Jakie są najważniejsze obowiązki parafian wobec swojej parafii ?
"Najważniejsze obowiązki parafian wobec swojej parafii są : staranie się o rozwój czci Bożej, do czego niezbędne jest utrzymanie w należytym porządku ( a gdzie zachodzi potrzeba i budowanie) świątyń; ochocze utrzymywanie duchowieństwa parafialnego; praca w katolickich organizacjach parafialnych, właściwych dla każdego stanu i zawodu".

Jaki cel w Kościele mają Zakony ?
"Celem zakonów jest dążenie do pełniejszego osiągnięcia doskonałości duchowej, przez zachowanie rad ewangelicznych : posłuszeństwa, ubóstwa i czystości, do których zakonnicy zobowiązują sie ślubami; prócz tego poszczególne zakony spełniają w Kościele jakieś osobne posłannictwo, jak np. prowadzą Misje, pielęgnują naukę, wychowują młodzież, roztaczają opiekę nad chorymi itp."

Czy zakony są potrzebne ?
"O potrzebie zakonów świadczą ich zasługi położone w przeszłości dla Kościoła i cywilizacji, czasy zaś obecne, gdy tyle jest zepsucia (rok 1935 !!!!), jeszcze bardziej potrzebują ich gorliwej pracy.
Polska w swym dorobku duchowym poszczycić sie może powołaniem do życia kilku zakonnych zgromadzeń, zarówno męskich, jak żeńskich, jak np. : Ks. Ks. Marianów (założyciel Ks. Papczyński w 17 wieku), Zmartwychwstańców (1842 rok), Albertynów (założyciel Adam Chmielowski w 1888 roku), Towarzystwa Chrystusowego (do niedawna znanego pod mianem Seminarium Zagranicznego, założyciel Kardynał Prymas Hlond), Sióstr Nazaretanek, Felicjanek, Służebniczek itd.".

Czy obojętność religijna jest wielkim niebezpieczeństwem dla katolika ?
"Obojętność religijna jest wielkim niebezpieczeństwem dla katolika, bo doprowadza go do upadków, a te do utraty wiary".

Jak mówimy o katolikach, ktorzy nie tylko należą do Kościoła zewnętrznie, ale i wewnętrznie przez utrzymywanie w sobie stanu łaski ?
"O takich katolikach, którzy nie tylko zewnętrznie, lecz i wewnętrznie należą do Kościoła, pielęgnując w sobie łaskę Ducha św., mówimy, że są wzorowymi, gorliwymi katolikami".

Kto się naraża na osłabienie lub utratę wiary ?
na osłabienie lub utratę wiary naraża się ten, kto zaniedbuje nauke wiary, właściwą dla swego stanu, kto przestaje w nieodpowiednim dla siebie towarzystwie, kto lekkomyślnie czyta pisma i książki, podkopujące zasady wiary lub moralności katolickiej".

Kiedy katolik skutecznie popiera swoją wiarę ?
Katolik skutecznie popiera swoją wiarę wtedy, gdy interesuje się zagadnieniami religijnymi, w miarę możności bierze udział w organizacjach katolickich, a zwłaszcza w Akcji Katolickiej, przez co staje się żywym i czynnym członkiem w organiźmie Kościoła".

Skad katolik ma czerpać dla siebie i dla innych nieskażoną nauke wiary ?
"Nieskażona naukę wiary katolik ma czerpać z nieprzerwanie istniejącego od czasów apostolskich urzędu nauczycielskiego w Kościele, a więc z Ksiąg Pisma św., z orzeczeń Soborów Powszechnych, encyklik papieskich, listów pasterskich i innych pism zatwierdzonych przez Kościół, tudzież z żywego słowa Bożego, głoszonego przez Biskupów i kapłanów".

Muszę dodać w tym miejscu krótki komentarz. Proszę Państwa, do Kościoła wkraczają różni ludzie. Nie wszyscy z nich mają dobre intencje. Część popada w błędy na skutek własnej łatwowierności. Istnieje też pewna świecka grupa zawodowa, która usiłuje umiejscowić jak najwięcej swoich ludzi w różnych strukturach Kościoła. Nie jest wykluczone, że część duchownych, obdarza ich zaufaniem i aktywnie przyczynia sie do zguby ludzi Kościoła. Dam Państwu dobrą radę : jeżeli usłyszycie Państwo w jakimś medium katolickim świecką osobę, która być może Was zauroczy, będzie się Wam wydawała wyjątkowo mądrą, stwierdzicie, że podobnych słów jak tych, które wychodzą z jej ust nigdy dotąd nie słyszeliście, a jednocześnie nie będziecie znali źródła pochodzenia jej "wiedzy" - nie obdarzajcie jej zaufaniem, a raczej obserwujcie ją pod kątem zaawansowanych technik mających na celu oszukiwanie ludzi.
Proszę pamiętać, że kłamliwe psychologiczne teorie mogą być przekazywane nie tylko za pośrednictwem psychologów, psychoterapeutów czy psychiatrów, ale również poprzez inne osoby, np.  pediatrę, pedagoga itd. Szczególne słowa ostrzeżenia kieruję wobec osób duchownych - jeżeli kiedykolwiek zdarzy im się być zafascynowanym przez jakiegokolwiek świeckiego człowieka (kobietę lub mężczyznę), niech lepiej rozważą, czy nie popadają w zastawione na nich sidła szatana.
Ostatnio środowisko antyreligijne usiłuje pouczać katolików odnośnie rozumienia "prawdziwej przyjaźni" używając do tego celu cytatów z Pisma świętego, symboli religijnych itp. Osoby te wkraczają do wspólnot katolickich, by zyskac jak najwięcej nie podejrzewających niczego złego wiernych, którzy w razie potrzeby zapewnią im ochronę, np. będą bronić ich "dobrego imienia".
Proszę nie ulegać kłamstwom i intrygom psychologizującego środowiska ateistycznego, udającego pobożność.

Kolejne fragmenty z Katechizmu ks. Rogińskiego :

Czy katolik może czytać Pismo święte ?
"Katolik nie tylko może, ale dla pogłębienia swej wiary Pismo św. czytać powinien, a zwłaszcza nowy Testament, pod warunkiem, że tłumaczenie i wydanie tekstu będzie katolickie, zatwierdzone przez władze kościelne i wyposażone w odpowiednie objaśnienia i przypisy. W przeciwnym bowiem razie czytanie mogłoby go zaprowadzić na bezdroża, jak to się stało z tylu heretykami, a zwłaszcza z heretykami naszych czasów (rok 1935), tak zwanymi "Badaczami Pisma świętego", głoszącymi niewiarę i komunizm".

Co to jest modlitwa ?
"Modlitwa jest to podniesienie duszy do Boga, w celu oddania Mu należnej czci, podziękowania za otrzymane dobrodziejstwa, przebłagania za grzechy oraz uproszenia potrzebnych łask bądź dla nas samych bądź dla innych".

Czy modlitwa jest potrzebna ?
"Potrzeba modlitwy wypływa z samej natury człowieka, który pragnie wylać swe myśli i uczucia przed Bogiem, oraz z woli Boga, który pomocy stale ludziom potrzebnej udziela tylko tym, co o nią poproszą".

Na czym polega modlitwa myślna ?
"Modlitwa myślna, zwana inaczej rozmyślaniem, polega na cichym rozważaniu prawd wiary i na stosowaniu ich do potrzeb swej duszy".

Jak często katolik powinien sie oddawać modlitwie myślnej ?
"Katolik modlitwie myślnej winien sie oddawać jak najczęściej, najlepiej co dzień, przynajmniej przez 15 minut".

Jakie korzyści spływają na wiernych przy zbiorowym słuchaniu Mszy św. ?
"Przy zbiorowym słuchaniu Mszy św. oprócz łask, jakie spływają na pojedyncze dusze, krzepi się wiara i zadzierzga się nić społecznej miłości".

Co to są kongresy eucharystyczne ?
"Kongresy eucharystyczne są to publiczne zebrania, mające na celu złożenie i pogłębienie czci dla Przenajświętszej Eucharystii".

Jakie bywają Kongresy Eucharystyczne ?
"Kongresy Eucharystyczne bywają międzynarodowe (w 1934 roku w Buenos Aires), krajowe (w 1930 roku w Polsce, w Poznaniu), diecezjalne, dekanalne, zależnie od tego, dla kogo są przeznaczone : dla katolików całego świata, diecezji czy dekanatu".

Jak katolicy powinni siebie pozdrawiać ?
"Katolicy winni siebie pozdrawiać staropolskim "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus".

Dlaczego Pan Bóg na czele dziesięciu swoich przykazań położył słowa : "Jam jest Pan Bóg Twój ..." ?
"Pan Bóg na czele 10-ciu swoich przykazań położył te słowa dlatego, aby głęboko wrazić w pamięć ludzi, że jako Bóg i Pan ma prawo dawać przykazania, które ludzie winni zachowywać i rachunek z nich zdawać".

Co (poza zakazem ciężkich robót w niedzielę) głosi 3-cie przykazanie Boskie ?
"Nakazuje nam, bronić i przestrzegać ustawy o spoczynku niedzielnym".

Czego zabrania ustawa o spoczynku niedzielnym ?
"Ustawa o spoczynku niedzielnym zabrania wykonywania w niedzielę i święta publicznych robót, sprzedaży i kupna po sklepach".
(Jeżeli mój wpis czyta jakiś prawnik, to może zechciałby wyszukać i udostępnić wszystkim Czytelnikom bloga pełny tekst ustawy o spoczynku niedzielnym z okresu międzywojennego).

Co głosi 5-te przykazanie ?
"Przykazanie 5-te: "Nie zabijaj" zabrania bicia i zabójstwa bliźniźnich, przerywania ciąży, samobójstwa, pojedynków".

Co głosi 6-te przykazanie ?
"Przykazanie 6-te : "Nie cudzołóż" zabrania wszelkich nieskromnych słów i czynów.

Jakie są przyczyny nieczystości ?
"Przyczyny nieczystości, oprócz pokus szatańskich i poruszeń pożądliwości, są : próźniactwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, złe towarzystwo, bezwstydne mowy, czytanie złych pism i książek, nieprzyzwoite widowiska, nieskromne zabawy, ubiory, tańce itd".

Jakie są skutki nieczystości ?
"Skutki nieczystości, oprócz częstych szkód dla zdrowia, są : zaćmienie, a nawet obłąkanie umysłu, lenistwo, zatwardziałość serca, wstręt do rzeczy Bożych, obrzydzenie cnoty, a co najważniejsze - utrata wiary".
(Proszę spróbować odnieść powyższe słowa do ludzi ze środowiska lgbt. Czyż nie są prawdziwe ?).

Jakie korzyści wypływają z cnoty czystości ?
"Wynikiem cnoty czystości jest hart duszy i ciała, potęga charakteru, męstwo, wiara oraz inne cnoty".

Jakie są główne środki do zachowania czystości ?
"Główne środki do zachowania czystości są : czuwanie nad zmysłami i umartwianie ich, unikanie okazji do złego, umiarkowanie w jedzeniu i piciu, modlitwa, gorące nabożeństwo do Najświętszej Marii Panny, przede wszystkim zaś częsta Spowiedź i Komunia św.".

 Co głosi 9-te przykazanie ?
"Przykazanie 9-te "Nie pożądaj żony bliźniego swego" zabrania nieczystych myśli, uczuć i pragnień".

Co głosi 10-te przykazanie ?
"Przykazanie 10-te "Nie pożądaj ani żadnej rzeczy, która jego jest" zabrania zazdrościć bliźnim, a nakazuje radować się i cieszyć z powodzenia bliźniego".

Czy zachowanie przykazań Boskich jest potrzebne tylko do otrzymania zbawienia wiecznego ?
"Zachowanie przykazań Boskich jest konieczne nie tylko dla otrzymania zbawienia wiecznego, ale i dla zachowania ładu społecznego".

Przekroczenie przykazania Bożego - to grzech.

Jakie zło płynie z grzechu ?
"Z każdego grzechu, oprócz obrazy Bożej, płynie mniejsza lub większa krzywda jednostki lub społeczeństwa, dlatego wszelki grzech jest także złem społecznym".
(Bardzo ważne zdanie, które przypomina zapomnianą dzisiaj prawdę !!!).

Grzechy główne - to te, które są źródłem innych grzechów.

Co jest wykwitem życia chrześcijańskiego, urządzonego według przykazań Boskich ?
"Cnoty".

Co to jest cnota ?
"Cnota to stała zdolność i skłonność woli do czynienia dobrze, a unikania zła".

Które są najgłówniejsze cnoty obyczajowe ?
"Roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo. Są one fundamentem całego życia moralnego, zarówno jednostkowego, jak i społecznego".

Jakie znaczenie mają posty ?
Posty w Kościele mają dla wiernych bardzo wielkie znaczenie, gdyż :
a). ucząc odmawiać sobie pewnych rzeczy dozwolonych, krzepią wolę i skutecznie zaprawiają ducha do zachowywania praw Bożych, w całej ich rozciągłości;
b). odrywając serca wiernych od zbytniego przywiązania do ziemi, myśl ich zwracają ku niebu;
c). przypominają ludziom obowiązek pokuty za tak liczne dziś i ciężkie grzechy (rok 1935).

Jakie są zadania kapłana w społeczeństwie ?
"Zadania kapłana w społeczeństwie są bardzo wielkie, gdyż winien on wszczepiać w umysły i serca wiernych zasady religijne i moralne, aby przygotować ich do należytego spełniania obowiązków w Kościele i społeczeństwie".

Kiedy społeczeństwo dostarcza Kościołowi dobrych kandydatów do kapłaństwa ?
"Społeczeństwo dostracza Kościołowi dobrych kandydatów do kapłaństwa wtedy, gdy przez należyte wychowanie rodzinne i państwowe, troskliwie pielęgnuje w dzieciach i młodzieży niewinność serca i czystość obyczajów".

(Krótki komentarz : żaden nastolatek oddany w łapy psychologów nie zachowa niewinności serca ani czystości obyczajów, gdyż usłyszy, że "burza hormonalna", która się w nim toczy popycha go w stronę zachowań przeciwnych czystości, które są całkowicie naturalne i zgodne z "normą psychiczną". Na potwierdzenie wyuczonego sądu, psycholog przytoczy szereg "badań psychologicznych", tudzież teorii psychologicznych, które w zadziwiającej mierze wykazują identyczność fundamentalnych założeń psychologicznych, nierzadko wspieranych przez ateistycznych medyków).

Dlaczego wrogowie Kościoła uderzają szczególnie w kapłanów ?
"Wrogowie Kościoła uderzają szczególnie w kapłanów dlatego, aby powaśnić lud z kapłanami, a przez to rozbić siłę i jedność katolickiego społeczeństwa, w myśl słów Ewangelii; "Uderz pasterza, a rozproszą się owce trzody" (Mat. 26, 31).

Dlaczego katolicy powinni niezachwianie stać przy swych kapłanach ?
"Katolicy winni niezachwianie stać przy swoich kapłanach dlatego, że oni w społeczeństwo wlewają najwznioślejsze i najsilniejsze zasady moralne, bez ktorych żadne społeczeństwo długo się ostać nie zdoła".

Jakie prawa do małżeństwa mają Kościół i Państwo ?
"Małżeństwo należy do kompetencji Kościoła i państwa w tym znaczeniu, że Kościół określa istotne warunki małżeństwa, państwo zaś jego skutki cywilne, które nie należą do jego istoty, jak na przykład prawo sukcesji majątkowej itd.".

Jak się trzeba przygotowywać do Sakramentu Małżeństwa ?
"Ażeby się dobrze przygotować do Sakramentu Małżeństwa, trzeba od zarania młodości prowadzić życie czyste, dużo się modlić i starannie wybierać osobę, z którą ma się zawrzeć związek małżeński".

Jakimi względami trzeba się kierować przy wyborze osoby do małżeństwa ?
"Przy wyborze osoby do małżeństwa trzeba się kierować względami nadprzyrodzonymi, aby przy wspólnym pożyciu zbawić duszę swoją, i względami naturalnymi, aby zapewnić sobie miłe i szczęśliwe życie doczesne".

Jakie winny być pierwsze kroki małżonków ?
"Małżonkowie w niedługim czasie po ślubie winni poświęcić się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa przez tak zwany akt "intronizacji Serca Jezusowego", zaprenumerować przynajmniej jedno pismo katolickie, nawzajem przyrzec sobie, że dom ich będzie ośrodkiem życia katolickiego, a na progu jego będą się rozbijać wszelkie wrogie usiłowania przeciw Kościołowi i Ojczyźnie".
(Niezwykle piękne zdanie. Sądzę, że moglibyśmy w Polsce zainicjować nowy zwyczaj - na przykład zaopatrywania się przez każdą rodzinę w miarę możliwości w reprinty przedwojennych czasopism katolickich).

Co to jest wychowanie katolickie ?
"Wychowanie katolickie jest to urabianie charakteru człowieka od wczesnej jego młodości według zasad Chrystusowych, aby był dobrym chrześcijaninem i pożytecznym obywatelem społeczeństwa".

Kto ma prawo wychowywać ?
"Wychowywać ma prawo rodzina, Kościół i państwo".

Na czym głównie opiera się wychowanie religijne i moralne ?
"Wychowanie religijne i moralne głównie opiera się na podawaniu i wcielaniu w życie nauki katechizmu, przeto rodzice mają obowiązek dołożyć starań, żeby dzieci nauczyły się dobrze katechizmu; dotyczy to szczególnie matek, które powinny dziatki swoje od kolebki stopniowo uczyć katechizmu. Wszystkich zaś, którzy uczą katechizmu, Kościół obdarzył różnorakimi odpustami".

Czy państwo może wbrew woli rodziców zabierać im dzieci i kształcić w swoich zakładach ?
"Państwo nie może wbrew woli rodziców odbierać im dzieci i kształcić po swojemu; byłoby to pogwałceniem prawa natury, według którego dziecko najpierw należy do rodziny, a potem dopiero do państwa; dzieciom zaś opuszczonym państwo powinno zapewnić chrześcijańskie wychowanie".

Czy katolikom wolno uczęszczać do szkół bezwyznaniowych ?
"Katolikom nie tylko nie wolno posyłać dzieci do szkół bezwyznaniowych (neutralnych, świeckich), to jest wrogich religii lub wykluczających nauczanie religii, ale nie wolno nawet, bez szczególnego zezwolenia biskupa, posyłać do szkół tzw. symultannych - międzywyznaniowych, mieszanych - gdzie uczęszczają dzieci i uczą nauczyciele różnych wyznań".

Co mówi Konkordat zawarty między Polską a Stolicą Apostolską o nauczaniu religii w szkołach ? (chodzi o Konkordat z roku 1925).
"Według Konkordatu nauka religii we wszystkich szkołach (z wyjątkiem uniwersytetów) jest obowiązkowa, a władza kościelna wydaje nauczycielom upoważnienie do wykładania religii".

Co sądzić o szkole koedukacyjnej, tj. takiej, gdzie naukę pobiera wspólnie młodzież męska i żeńska ?
"Takich szkół, jako niebezpiecznych dla dobrego wychowania, Kościół nie zaleca".
(Zanim Państwo skrytykujecie ten pogląd i uznacie go za przestarzały, zastanówcie się nad jego znaczeniem).

Jakie obowiązki mają rodzice w państwie, gdzie nie ma odpowiednich szkół katolickich ?
"Gdzie nie ma odpowiednich szkół katolickich, rodzice winni sie starać, żeby w drodze prawodawczej takie szkoły wprowadzono w myśl hasła : "Katolickie wychowanie - dla katolickiej młodzieży, w katolickich szkołach".

Które ustroje społeczne przeciwne są zasadom katolickim ?
"Przede wszystkim dwa krańcowe ustroje społeczne sprzeciwiają się zasadom katolickim : ustrój liberalny i ustrój socjalistyczny czyli kolektywistyczny".

Na czym polega ustrój liberalny ?
"Ustrój liberalny polega na zbytniej swobodzie gospodarczej, z której wynika wszechwładne panowanie kapitału z wielką szkodą dla szerokich mas społeczeństwa, a zwłaszcza dla ludzi pracujących najemnie".
(Tę odpowiedź również pozostawiam Państwu pod rozwagę).

Na czym polega ustrój socjalistyczny ?
"Ustrój socjalistyczny polega głównie na poniechaniu własności prywatnej, na upaństwowieniu dóbr materialnych, przynajmniej wytwórczych, i usunięciu zasad chrześcijańskich z życia publicznego".

Czy dzisiejszy ustrój społeczny w innych państwach jest dobry ? (Rok 1935).
"Dzisiejszy ustrój społeczny, jaki panuje w innych państwach, nie jest dobry, gdyż pozostaje pod wpływem liberalizmu, skutkiem czego niesprawiedliwie podzielona własność i dochód społeczny powodują nędzę szerokich mas, a w następstwie zażartą walkę klas, brak zaś religijnych zasad w życiu społecznym rujnuje duchowe życie narodów".

"Ojciec św. Pius XI w dążeniu do nowego ustroju potępia wszelki gwałt, natomiast zaleca reformę urządzeń i naprawę obyczajów".

Co ma być duszą nowego ustroju społecznego ?
"Duszą nowego ustroju społecznego ma być etyka katolicka, czyli katolickie moralne zasady, obowiązujące zarówno jednostki, jak całe społeczeństwo".

Na czym polega szerzenie uświadomienia katolickiego ?
"Szerzenie uświadomienia katolickiego polega na wydawaniu i rozszerzaniu katolickich książek i pism, w których podawana jest zdrowa nauka kościoła i obalane są błędy, sprzeciwiające się nauce Pana Jezusa".

Dlaczego Akcja Katolicka została powołana do życia w naszych czasach ?
"Aby Kościół przy pomocy wiernych mógł łatwiej zwalczyć wielkie mnóstwo prądów i organizacji, jakie powstały w dobie dzisiejszej (rok 1935), usiłujących zniszczyć Królestwo Chrystusowe na świecie".

Jaki prąd dzisiaj jest najbardziej wrogi Kościołowi ? (Rok 1935).
"Laicyzm, który dąży do ześwietczenia czyli odchrześcijanienia wszystkich dziedzin życia, dotąd ściśle związanych z Kościołem, a przde wszystkim szkolnictwa i instytucji małżeństwa".

Katolik nie może należeć do organizacji wrogich Kościołowi ani takich, które są obojętne pod względem religijnym.

Co jest głównym celem państwa ?
"Głównym celem państwa, jako społeczności czysto przyrodzonej, jest zabezpieczenie i rozwój dóbr doczesnych, zarówno materialnych jak i moralnych, wśród jednostek i ogółu obywateli, którzy idąc w pojedynkę nie byliby w stanie tego celu osiągnąć".

Co jest głównym celem Kościoła ?
"Głównym celem Kościoła, jako społeczności nadprzyrodzonej, jest doskonalenie i uświęcanie ludzkich dusz, czyli doskonalenie i uświęcanie ludzkich dusz czyli rozwój dóbr nadprzyrodzonych w swych członkach, aby mogli osiągać swoje najwyższe przeznaczenie, tj. zbawienie wieczne".

Czy państwo i Kościół mają niektóre sobie wspólne dążenia ?
"Państwo i Kościół, ponieważ mają na celu dobro tegoż samego człowieka, przeto wiele zadań mają wspólnych i nawzajem się uzupełniających. Tak np. Kościół, wpajając w człowieka religijne poczucie wykonywania swych obowiązków, przez to samo uczy go spełniać obowiązki względem państwa i odwrotnie, państwo, dbając o dobro doczesne obywatela, ułatwia mu spełnianie obowiązków religijnych".

Czy dopuszczalny jest rozdział Kościoła od państwa ?
"Tak jak ciało i dusza w człowieku istnieją razem, chociaż mają różne czynności, podobnież i państwo, które jest jakby ciałem w organizmie ludzkości, a Kosciół jego duszą, ze względu na wspólny cel, jakim jest cześć Boga, nie powinny się rozdzielać, lecz wspólnie i harmonijnie działać".

Kiedy zachodzi rozdział Państwa od Kościoła ?
"Rozdział Państwa od Kościoła zachodzi wtedy, gdy Państwo nie uznaje nad sobą praw Boga i Kościoła, wyłacza w życiu cel nadprzyrodzony, a kieruje sie jedynie pobudkami przyziemnymi".

Kiedy powstała teoria o rozdziale Państwa od Kościoła ?
"Teoria rozdziału Państwa od Kościoła jest tworem niedawnym, wyrosłym z francuskiej rewolucji (18 wiek), która stworzyła państwo świeckie tzw. laicystyczne państwo, niezależne od religii i zasad chrześcijańskich".

Jakie są obowiązki katolików wobec Państwa ?
"Obowiązki katolików wobec Państwa wypływają z 4-go Bożego przykazania, według którego obowiązani są uznawać i szanować prawowitą władzę i podporządkować się słusznym prawom państwowym, w niczym nie uchybiającym czci Bożej".

Jakie stanowisko zajmuje Polska wśród narodów ?
"Polska ze względu na swą przeszłość i teraźniejszość (rok 1935) oraz widoki na przyszłość, zajmuje w rodzinie narodów bardzo zaszczytne miejsce. Szczególnie zasłużona jest dla Kościoła, od którego otrzymała prawo do nazwy : "Polonia semper fidelis", "Polska zawsze wierna", "Polska - przedmurzem chrześcijaństwa".

Jakie stanowisko zajmuje katolicyzm w Polsce ?
"Katolicyzm w Polsce ma swoją jasną kartę w historii. Wiele przyczynił się do wzrostu Polski, głównie przez pielęgnowanie języka i budzenie patriotyzmu, a po jej upadku, do chwalebnego odrodzenia".

Jakie zadanie wyrasta przed katolicyzmem w Odrodzonej Polsce ?
"Katolicyzm w Polsce Odrodzonej ma się stać duchową jej siłą. Ma zwyciężyć zgubne hasła, szturmujące do jej granic : od wschodu - bolszewizm, od zachodu - liberalizm, zewsząd - laicyzm i ateizm. I w czasach nowożytnych winien ją ukazać oczom wszystkich ludów w zaszczytnej roli "przedmurza chrześcijaństwa".

--
Niestety pełny tekst "Katolickiego katechizmu społecznego" autorstwa księdza Rogińskiego nie jest dostępny w sieci, ale postarałam się, aby przedstawić Państwu podstawowe jego założenia. Zachęcam Państwa do dyskusji nad poruszanymi w Katechizmie zagadnieniami.
---

Kolejny wpis zostanie opublikowany w ciągu najbliższego tygodnia.