Przedwojenne uwagi na temat rozdziału państwa od Kościoła

Cieszę się, że podobają się Państwu rozważania księdza Aleksandra Żychlińskiego. Proszę pamiętać, że kapłan ten miał brata, który - podobnie jak on - został księdzem katolickim i także pisał wspaniałe książki, doskonale oddające obraz polskiej duszy.
Chciałabym zaprezentować kolejną porcję refleksji Aleksandra Żychlińskiego. Poniższe słowa pochodzą z książki "Tajemnica katolicyzmu", wydanej w 1946 roku, ale - jak sami Państwo zobaczą - nie straciły oni nic ze swej aktualności.

Żychliński pisze :

"Cały katolicki system moralny opiera się, jeśli uwzględniamy przyrodzone jego podłoże, na zdrowym rozumie. Etyka katolicka rozważana w swym podłożu czysto rozumowym jest etyką zdrowego rozumu, a życie katolickie jest życiem wedle zasad zdrowego sensu. Innymi słowy : moralność życia ludzkiego zależy podstawowo od jego charakteru rozumnego; czyny ludzkie są dobre w miarę, jak zgadzają się z jego rozumną naturą, czyli o ile są rozumne.
Stąd oczywistą jest rzeczą, że każdy nasz czyn powinien być rozumnym. Więcej, im bardziej jest rozumny, tym jest zasadniczo lepszy. Z tego dalej wynika, że powinniśmy wybierać zawsze to, co w danych okolicznościach wyraża najlepiej panowanie zdrowego rozumu, czyli to, co jest najbardziej rozumne. Kto zadanie to wiernie spełnia, zmierza tym samym do doskonałości odpowiadającej człowiekowi w porządku przyrodzonym i spełnia podstawowy obowiązek dyktowany przez zdrowy rozum, a nakazujący dążyć do coraz wyższej doskonałości" (żychliński, str. 40).

Duchowny w niezwykle piękny sposób wyjaśnia i łączy ze sobą poszczególne pojęcia, przywracając im pierwotny sens :

"Rodzenie biologiczne było w planie Bożym poniekąd sakramentem, przez który rodzice przekazywali potomstwu swemu życie biologiczne wraz z życiem łaski. (...)
Biologiczna społeczność ludzkości stała się wprost nieświęta, a rodzenie antytezą sakramentu, bo udzielanie życia biologicznego kojarzy się po upadku już nie z przekazywaniem życia łaski, ale z przekazywaniem nadprzyrodzonej śmierci duszy przez grzech.
I nastał rozkład organizmu biologicznego ludzkości ; siły bowiem naturalne społeczno - biologiczne kojarzące organizm, jakim jest ludzkość, nie są dość silne, by utrzymać jedność i wewnętrzne scalenie organizmu ludzkości. Rozerwana została jedność prawna społeczności ludzkiej. Nastąpił rozbrat władzy duchownej i świeckiej, Kościoła i państwa ; ujawniła się nie tyle różnica, ile raczej rozbieżność ras ; przede wszystkim wystąpiły rysy rozrywające organizm ludzkości bardziej niż różnice ras i różnice religijne" (Żychliński, str. 23 - 24).

Odnośnie rozbratu Kościoła i państwa, czyli tzw. neutralności światopoglądowej naszego kraju, chciałabym skonfrontować ze sobą dwa systemy prawne (polski - obecny i wcześniej obowiązujący oraz prawo obowiązujące w jednym z krajów arabskich) :

"W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,
odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego
stanowienia o Jej losie,
my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,
zarówno wierzący w Boga
będącego
o źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,
jak i nie podzielający tej wiary,
a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł"
(Preambula do Konstytucji RP z 1997 roku)

Art.25. Konstytucji RP
1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione.
2.Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w
sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając
swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.

Art.48.
1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi
przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a
także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.

Art.53.
1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.
2.Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii
według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub
z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę,
uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje
także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi
wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się
znajdują.
3.Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania
moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1
stosuje się odpowiednio.
4. Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji
prawnej może być
przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być
naruszona wolność sumienia i religii innych osób.
5.Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze
ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa,
porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób.
6.Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w
praktykach religijnych.

Konstytucja marcowa z 1921 roku :

Artykuł 114.
 Wyznanie rzymsko-katolickie, będące religją przeważającej większości narodu, zajmuje w Państwie naczelne stanowisko wśród równouprawnionych wyznań.

Artykuł 93.
 Wszyscy obywatele są obowiązani szanować władzę prawowitą i ułatwiać spełnianie jej zadań oraz sumiennie pełnić obowiązki publiczne, do jakich powoła ich naród lub właściwa władza.

Artykuł 94.
 Obywatele mają obowiązek wychowania swoich dzieci na prawych obywateli Ojczyzny i zapewnienia im conajmniej początkowego wykształcenia.

Artykuł 89.
 Pierwszym obowiązkiem obywatela jest wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 54.
 Przed objęciem urzędu Prezydent Rzeczypospolitej składa w Zgromadzeniu Narodowem przysięgę następującej treści:
 „Przysięgam Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, i ślubuję Tobie, Narodzie Polski, na urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej, który obejmuję: praw Rzeczypospolitej, a przedewszystkiem Ustawy Konstytucyjnej święcie przestrzegać i bronić; dobru powszechnemu Narodu ze wszystkich sił wiernie służyć; wszelkie zło i niebezpieczeństwo od Państwa czujnie odwracać; godności imienia polskiego strzec niezachwianie; sprawiedliwość względem wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą sobie mieć cnotę; obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie. Tak mi dopomóż Bóg i Święta Syna Jego Męka. Amen”.

Preambuła do Konstytucji marcowej :
W Imię Boga Wszechmogącego!
 My, Naród Polski, dziękując Opatrzności za wyzwolenie nas z półtorawiekowej niewoli, wspominając z wdzięcznością męstwo i wytrwałość ofiarnej walki pokoleń, które najlepsze wysiłki swoje sprawie niepodległości bez przerwy poświęcały, nawiązując do świetnej tradycji wiekopomnej Konstytucji 3-go Maja — dobro całej, zjednoczonej i niepodległej Matki-Ojczyzny mając na oku, a pragnąc Jej byt niepodległy, potęgę i bezpieczeństwo oraz ład społeczny utwierdzić na wiekuistych zasadach prawa i wolności, pragnąc zarazem zapewnić rozwój wszystkich Jej sił moralnych i materjalnych dla dobra całej odradzającej się ludzkości, wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej równość, a pracy poszanowanie, należne prawa i szczególną opiekę Państwa zabezpieczyć — tę oto Ustawę Konstytucyjną na Sejmie Ustawodawczym Rzeczypospolitej Polskiej uchwalamy i stanowimy.

A to dla porównania fragmenty z Karty Podstawowych Praw Arabii Saudyjskiej (z 1992 roku), pełniącej rolę podobną do  Konstytucji w krajach europejskich :

Part One
General Principles
Article 1:
The Kingdom of Saudi Arabia is a fully sovereign Arab Islamic State. Its
religion shall be Islam and its constitution shall be the Book of God and the
Sunnah (Traditions) of His Messenger, may God’s blessings and peace be
upon him (PBUH). Its language shall be Arabic and its capital shall be the city
of Riyadh.

Article 2:
The two holidays of the State shall be ‘Id al-Fitr and ‘Id al-Adha, and its
calendar shall be the Hijri Calendar.

Article 3:
The flag of the State shall be as follows:
(a) Its color shall be green.
(b) Its width shall be two-thirds its length.
(c) Centered therein shall be the expression “ There is no god but God
and Muhammad is the Messenger of God”, with an unsheathed
sword under it.

Article 6:
Citizens shall pledge allegiance to the King on the basis of the Book of
God and the
Sunnah of his Messenger, and on the basis of submission and
obedience in times of hardship and ease, fortune and adversity.

Article 7:
Governance in the Kingdom of Saudi Arabia derives its authority from
the Book of God Most High and the
Sunnah of his Messenger, both of which
govern this Law and all the laws of the State.

Article 8:
Governance in the Kingdom of Saudi Arabia shall be based on justice,
shura (consultation), and equality in accordance with the Islamic
Shari‘ah.

Foundations of Saudi Society :

Article 9:
The nucleus of Saudi society is the family and its members should be
brought up on the basis of the Islamic creed and its requirement of allegiance
and obedience to God, to His Messenger and to those in authority; respect for
and implementation of laws, and love of and pride in the homeland and its
glorious history.

Article 10:
The State shall endeavor to strengthen family bonds, maintain its Arab
and Islamic values, care for all its members, and provide conditions
conducive to the development of their talents and abilities.

Article 11:
Saudi society shall be based on its members’ holding fast to the bond of
God, cooperating unto righteousness and piety, and maintaining solidarity,
and avoiding dissention.

Article 13:
Education shall aim to instill the Islamic creed in the young, impart
knowledge and skills to them, and prepare them to be useful members in the
building of their society, loving their homeland, and taking pride in its
history.

Economic Principles :

Article 14:
All God’s bestowed wealth, be it underground, on the surface, or in
national territorial waters, on the land or maritime domains under the State’s
control, all such resources shall be the property of the State as defined by the
Law. The Law shall set forth the means for exploiting, protecting, and
developing such resources for the benefit, security, and economy of the State.

Rights and Duties :

Article 23
The State shall protect the Islamic creed, apply its
Shari‘ah, enjoin the
good and prohibit evil, and carry out the duty of calling to God.

Article 24
The State shall maintain and serve the Two Holy Mosques, and provide
security and care to those who travel to them as to enable them to perform
Haj (Major Pilgrimage),
‘Umrah (Minor Pilgrimage), and
Ziyarah (Visit of the Prophet’s Mosque) in ease and tranquility.

Article 25
The State shall strive to realize the aspirations of the Arab and Muslim
nation for solidarity, unity, as well as to promote its relations with friendly
states.

Article 26
The State shall protect human rights in accordance with the Islamic
Shari‘ah.

Article 34:
Defense of the Islamic creed, society, and homeland is the duty of every
citizen.

Article 38:
Punishment shall be carried out on a personal basis. There shall be no
crime or punishment except on the basis of a
Shari‘ah or a statutory provision,
and there shall be no punishment except for deeds subsequent to the
effectiveness of a statutory provision.

Całość tekstu "Konstytucji" Arabii Saudyjskiej znajduje się na stronie :
http://www.wipo.int/edocs/lexd...

Przepisy te formalnie nadal obowiązują. Zacytowałam je z dwóch powodów. Po pierwsze, kiedy po raz pierwszy przeczytałam fragmenty "Konstytucji" Arabii Saudyjskiej, zauroczyło mnie wielkie oddanie Muzułmanów wobec własnej religii, odzwierciedlające się w tamtejszych przepisach prawnych. Po drugie, z powodu mojego zauroczenia, postanowiłam odrobinę stanąć w obronie tego kraju, który w ostatnim czasie jest atakowany. Niezależnie od różnych perturbacji na arenie międzynarodowej, Arabii Saudyjskiej jako krajowi należy się szacunek - choćby ze względu na mądre ustalenia dotyczące podstaw prawnych oraz ustrojowych tego państwa.
Proszę także zauważyć, że w Arabii Saudyjskiej (podobnie jak w innych krajach muzułmańskich) działa tzw. policja religijna. W Arabii zwana "Komitetem Krzewienia Cnót i Zapobiegania Złu", spełnia podobną rolę do niegdysiejszej administracji dbającej o moralność publiczną w nowożytnej Europie.

Jednocześnie chciałabym zwrócić Państwa uwagę, iż mieszkańcy Arabii utrzymali w mocy prawa, które i u nas wyglądały bardzo podobnie, ale z upływem czasu zostały - jak się wydaje - niesłusznie odrzucone lub znacznie i na niekorzyść zmodyfikowane.

Cytowany przeze mnie duchowny katolicki (ks. Żychliński) upatruje źródła wielu nieszczęść społecznych w rozbracie prawa i religii, państwa i Kościoła. Identyczną opinię wyraża wielu innych księży czy świeckich przedstawicieli przedwojennej inteligencji polskiej. Pozostaje odpowiedzieć sobie na pytanie : czy mają rację ?

Na końcu mojego wpisu, serdecznie dziękuję moim Komentatorom za ich opinie. Jeśli chodzi o logikę, być może warto przyjrzeć się bliżej życiorysom osób ją uprawiających, szczególnie tych wytyczających kierunki jej rozwoju. Niewykluczone, iż właśnie tam tkwi wyjaśnienie jej całkowicie instrumentalnego charakteru.

Przepraszam za poprzestanie na angielskiej wersji ustawy zasadniczej Arabii Saudyjskiej. Nie chciałam nic przeinaczyć, podejmując się jej autorskiego tłumaczenia. Liczę na to, że poradzicie sobie Państwo z przetłumaczeniem angielskiego tekstu na język polski.

Pozdrawiam moich Czytelników. Kolejny wpis zostanie opublikowany za 2 tygodnie.

 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Marek1taki

25-10-2018 [21:12] - Marek1taki | Link:

Normalność - potocznie rozumiana - jest potrzebna człowiekowi do życia. Dekretowanie nienormalności - jak w "prawach" unijnych - prowadzi do dezorientacji. Koneczny nazwał kołobłędem historycznym sprzężenie cywilizacji. Po przytoczonym tekście saudyjskiej konstytucji wnioskuję, że obok różnic cywilizacyjnych zasadniczą rolę współcześnie odgrywa zło nienormalności. Różnice cywilizacyjne są istotne i nie do pogodzenia, są źródłem konfliktu same z siebie. Zło używa ich jednak jako osnowy do swojej cywilizacji i jednocześnie jako narzędzi wymierzonych przeciw sobie.
Mimo wielu różnic nie wymagałaby wielkiej korekty przytoczona konstytucja saudyjska. Zamiana Księgi Boga i szariatu na Testament i Dekalog itp. sprawia, że nadawała by się w każdym chrześcijańskim kraju, a gdy na Torę i Talmud byłaby akceptowalna dla żydów. W żadnej z tych wersji nie byłaby akceptowalna przez wyznawców neomarksizmu. Unijność to nienormalność.

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

25-10-2018 [22:54] - Imć Waszeć | Link:

"Jeśli chodzi o logikę, być może warto przyjrzeć się bliżej życiorysom osób ją uprawiających, szczególnie tych wytyczających kierunki jej rozwoju. Niewykluczone, iż właśnie tam tkwi wyjaśnienie jej całkowicie instrumentalnego charakteru." - Może warto byłoby spytać o zdanie czołowego logika RP, czyli Jana Hertricha-Woleńskiego? Albo może niech Pani pozostawi logikę w spokoju w roli martwego narzędzia, zamiast mieszać ją z jakimiś życiorysami i nadawać jej cechy ludzkie. Palenie książek było w Europie nie tak dawno. Problemem jest kompletny brak znajomości logiki i jej roli w nauce. Nie tak dawno po raz bodaj trzeci na NB pisałem o zamieszczonej w jednym z pism naukowych pracy dwóch fizyków i jednocześnie protestantów kreacjonistów, którzy po kilku stronach nieczytelnych dla laików wzorów (takich całek Lebesgue'a, piję do pewnej książki o Stefanie Banachu oczywiście) rozpoczęli opis "widocznego" już na niebie białego Rydwanu Bożego, płynącego w naszą stronę w chmurze aniołów z kierunku jakiejś Mgławicy Andromedy. Podobno po powiększeniu zauważyli tam nawet zarys Tronu Boga. Czy takiej "logiki" Pani oczekuje?

Obrazek użytkownika Pani Anna

25-10-2018 [23:09] - Pani Anna | Link:

Panu się wyraźnie zdaje, nie wiem, na jakiej, pewnie tylko panu znanej "logicznej" podstawie, że pana komentarze wszyscy czytają z zapartym tchem, czekają na następne i w dodatku zapamiętują. Kilka zdań o niczym, nie trzymających się kupy, to jest ta pana "logika". Nerwica natręctw, jak nic.

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

26-10-2018 [18:11] - Imć Waszeć | Link:

Tjaa. Oto żeńska forma Andrzeja herbu dwa koty. Sekta. Wiedziałem, że nie odpuścicie sobie takiego forum, tylko chwilowo formy indoktrynacji przyjmujecie lżejsze. Ale na potępienie nauki oraz logiki i ogłoszenie płaskości Ziemi zapewne przyjdzie czas. Tak właśnie działają wyższe szkoły mydła i powidła albo szydełkowania i skubania kur. Nie będę mówił, jak się to medycznie nazywa.

OK. Merytorycznie:

"Szybko też zauważono, że odpowiedzialne uprawianie tak rozumianej filozofii jest po prostu niemożliwe. Już to z powodu ciągłego rozwoju nauk szczegółowych, już to z powodu ich coraz większego bogactwa. Okazało się bowiem, że pojedynczy uczony nie jest w stanie "być na bieżąco" w jednej tylko nauce, takiej np. jak biologia, fizyka, czy chemia, a co dopiero opanować je wszystkie. Zaczęto wiec głosić, że filozofia maksymalistyczna w wersji klasycznej skończyła się wraz z Leibnizem, który żył na przełomie XVII i XVIII w. i był ostatnim człowiekiem, który opanował wszystkie nauki swoich czasów. Po Leibnizu możliwa jest już tylko minimalistycznie pojęta filozofia analityczna, badająca wyłącznie pojęcia za pomocą metod logicznych." - http://katedra.uksw.edu.pl/pub...

Wcześniej jest wstęp proponujący umiejscowienie teologii względem filozofii. To "dr" przed "nazwiskiem", to takiż żart, czy zupełnie na poważnie chce Pani kogoś do tego przekonać?

PS: Na tym forum powinno się zaczynać od tego dzieła: "Metafizyka komunizmu a mądrość Chrystusowa".

Obrazek użytkownika Marek1taki

25-10-2018 [23:12] - Marek1taki | Link:

Jeżeli opieramy swoje życiowe działanie o prawdę, dobro i piękno, o współpracę z bliźnimi na poszanowaniu praw naturalnych - boskich, to osiągamy harmonię - jesteśmy w stanie równowagi. Jako ludzie, i jako społeczeństwo.
Działania bezrozumne - wbrew prawdzie, wbrew naturalnym zasadom i harmonii - nie tylko są nieefektywne, ale przede wszystkim zaburzają nasze poznanie. Dysonans poznawczy stał się codziennością. O brzydocie mówi się, że jest piękna. O złu, że jest dobre. O kłamstwie, że prawdą, a nawet penalizuje się mówienie jak jest. Świat wirtualny stawia się przed rzeczywistością. Śmieciom nadaje rangę wartości. Wymusza drogą administracyjną działania wbrew naturze ludzkiej. Zmienia się godziny w razy do roku. Ustanawia się prawa wewnętrznie sprzeczne.
Jednym słowem tworzy się chaos. W deprywacji sensorycznej ma miejsce zniesienie działania bodźców na zmysły. W chaosie bodźców sprzecznych z naturalnym poznaniem i reagowaniem, zaspokajaniem potrzeb osiągnięto zobojętnienie na rzeczywistość. Brak komunikacji prowadzi do wyalienowania społeczeństw. Ich potrzeby są kreowane z zewnątrz.
Kto zarządza chaosem skoro istotą natury jest harmonia?
Nowa harmonia?

Obrazek użytkownika dr Anna

26-10-2018 [14:14] - dr Anna | Link:

W związku z kilkoma komentarzami, postaram się doprecyzować mój wpis. Otóż, zamiarem moim było zwrócenie Państwa uwagi na piękno i subtelność ujęcia saudyjskiego, opierającego się na religii. System prawny wielu państw arabskich pozwala na nierozłączne traktowanie państwa (ogólnego bytu społecznego) i ustalonych zasad, które mają swoje źródło nadprzyrodzone. Dzięki takiej nierozdzielności zachowywana jest pamięć o własnej tożsamości, możliwa obecność pewnych stałych wytycznych postępowania. W rezultacie tego, ludziom przychodzi z większą łatwością "kontrolowanie samych siebie" pod kątem ich postępowania według nakazów Boga.
Proszę zauważyć, iż wszystkie nowe konstrukcje prawne (znane Europie, choć coraz bardziej przez nią zniekształcane) - vide: prawa człowieka, są przez system prawny saudyjski rozpatrywane pod kątem ich zgodności z prawem islamskim (szariatem). W dobie ogólnego chaosu aksjologicznego, Saudyjczycy prezentują bardzo rozsądne podejście do wszelkiego typu pomysłów  tzw. nowoczesności. Nastawienie ocenne, odnoszące wszystko do zgodności (versus: niezgodności) z odwieczną Tradycją, pełni funkcje ochronne względem dotychczasowych wartości narodowych.

Niezwykle istotnym założeniem jest nałożenie na członków społeczności saudyjskiej powszechnego obowiązku obrony typowych wartości islamskich, co łączy się przecież z ich uprzednią znajomością oraz zdolnością do czynienia rozróżnień odnośnie tego, co jest, a co już nie jest "islamskim dobrem".
Cenną rzeczą jest również odnoszenie wszystkich dziedzin życia ludzkiego do Boga - co zarazem zakłada nieprzerwaną pamięć o Nim. Proszę spostrzec, iż pojęcie Boga pojawia się w wielu przepisach prawnych islamskich.
Prawem szariatu związani są wszyscy członkowie Narodu saudyjskiego - nie tylko zwykli "obywatele", ale także rządzący. Święta religijne wpisane są na stałe do zbioru praw podstawowych. Prawo kładzie nacisk na świetność historii państwowej (nieodmiennie złączonej przecież z twórcą religii muzułmańskiej).
Ekonomia islamska zaznacza, iż całość dóbr materialnych należy do Boga, a człowiek dopuszczony jest jedynie do ich używania, korzystania z dobrodziejstw zapewnionych mu przez Stwórcę.
To tylko wybrane zagadnienia ujęte w prawie saudyjskim. Zastanawia niezwykła mądrość tego i jemu podobnych Narodów. Smuci jedynie, że ostrze ich krytyki czy przedmiot walki dotyczy m.in. naszej religii. Niezależnie od tych trudności, wydaje się właściwe, byśmy wzięli sobie przykład z ludzi, którzy pomimo upływu czasu nie zapomnieli o swoich korzeniach i nie wzgardzili Bogiem. Czyż Saudyjczycy w swojej Konstytucji nie przypominają Polaków sprzed lat kilkudziesięciu, a może całego stulecia ?

Proszę wybaczyć, że aktualnie nie odnoszę się do wszystkich wątków poruszonych w Państwa komentarzach. Postaram się to uczynić w najbliższej przyszłości.

Pozdrawiam wszystkich Czytelników.

 

Obrazek użytkownika paparazzi

26-10-2018 [17:04] - paparazzi | Link:

Wybitny Doktor Kościoła św. Tomasz z Akwinu wyznaczył drogę do poznania Boga/ przejmując z filozofii arabskiej/. Tomistyczne pojecie prawa natury, mające swe źródło w chrześcijaństwie i arystotelizmie, pojmuje to prawo jako niezmienna normę prawa o charakterze moralnym.

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

28-10-2018 [12:50] - Ryszard Surmacz | Link:

Chciałem Pani podziękować, pisze Pani tu o bardzo ważnych rzeczach. Tak właśnie wyobrażam sobie odtwarzanie nowej polskiej inteligencji. Szczególnie bezcenne jest porównanie z fragmentami z Karty Podstawowych Praw Arabii Saudyjskiej (z 1992 roku). Całość daje obraz i wyznacza perspektywę.
Pozdrawiam serdecznie