Europejska i polska prawica opłacana jest przez Putina ?

Dunin „ Polska nie ma racji bytu i jest zbędna „

Profesor Paweł Śpiewak „Zresztą program KPP był całkowicie sprzeczny z interesami Polski . W imieniu Polaków oddawano Niemcom cały Śląsk , Gdańsk , Pomorze Nadwiślańskie „....”Ale nie tylko polscy komuniści oddawali znaczne połacie swojego państwa sąsiadom .Hasła o oderwaniu Alzacji i Lotaryngii od Francji , Sudetów od Czechosłowacji , okręgu Kłajpedy od Litwy , Tyrolu od Litwy wysuwane były przez partie komunistyczne Francji , Woch, Litwy , Czechosłowacji „...” Zastanawiające jest to ,że partie komunistyczne w Europie robiły ustępstwa niemal wyłącznie na rzecz Niemiec i Rosji , faktycznie wspierając przedwojenny , XIX wieczny podział Europy „...(więcej)

Coryllus „Nie dlatego bynajmniej, że socjaliści wstydzą się swoich zbrodni, ale dlatego, że za tym procederem stoją banki, które są rzeczywistymi mocodawcami panów nazywających siebie socjalistami. „.... (więcej)

Walter Laqueu „W przyszłym miesiącu w całej Europie odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego: czy to możliwe, że sukces FN powtórzą podobne mu ugrupowania w innych krajach i w miejsce dotychczasowej 10-procentowej reprezentacji przeciwników UE w nowym parlamencie znajdzie ich się 20 procent, a może nawet jedna czwarta? „....”Owszem, całkiem możliwe, że w wyborach do PE najsilniejszą partią w Holandii okaże się PVV. Na sukcesy mogą też liczyć skrajna prawica brytyjska i węgierska, być może również grecki Złoty Świt „....”Prawicowe ugrupowania w Szwecji i Norwegii, które rosną ostatnio w siłę, są przeciwne imigracji, ale nie mechanizmom demokracji. „....”Nie wszystkie ugrupowania faszystowskie lat 30. były tak radykalne i skłonne do posługiwania się terroryzmem jak partia Hitlera. „...”istnienie „figury wodza", istnienie partii ściśle zrośniętej z aparatem państwowym (i zakaz działania pozostałych), swoista, faszystowska ideologia, monopol partii na posługiwanie się narzędziami propagandy i terroru. W dzisiejszej Europie nie ma takich partii „....”Czy oznacza to, że Front i podobne mu partie maszerować będą teraz od sukcesu do sukcesu? „....”Jaką alternatywę może jednak zaproponować? Nie chce przecież proamerykańskiej (atlantyckiej) Europy, lecz kontynentu w pełni suwerennego, z własną armią, której trzon stanowić mają siły Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji – i zorientowanego na Rosję. „....”W sporze między Kijowem a Moskwą większość ugrupowań tego typu stanęła bowiem po stronie tej ostatniej, co wyjaśnia zdumiewającą wielu Europejczyków ewolucję postaw: oto rodzi się nowe przymierze między Rosją a europejską skrajną prawicą. Wielu obserwatorów nie kryło zdziwienia, że Władimir Putin, tak szczerze przejęty rozkwitem faszyzmu w Kijowie, nie waha się zacieśniać związków z partiami skrajnej prawicy z południa i zachodu Europy. „...”Co więcej, rosyjscy entuzjaści prezydenta z dnia na dzień przesuwają się ideologicznie coraz bardziej na prawo. To już nie kwestia konserwatyzmu obyczajowego: pod wieloma względami sytuują się dziś na prawo od francuskiego Frontu Narodowego. „....”Możemy się teraz spodziewać strumienia polityków skrajnej prawicy europejskiej spieszących do Moskwy: nie można wykluczyć nawet jej wsparcia finansowego dla części (zapewne nie wszystkich) tych partii. Zwykło się mawiać, że w polityce zdarzają się najbardziej nawet egzotyczne sojusze – ten jednak nie jest zbyt egzotyczny. Rosja ma za złe Europie wystarczająco dużo, by cieszyć się ze wzrostu ugrupowań, które podobnie jak ona nie lubią Brukseli, nie znoszą Stanów Zjednoczonych – i w dodatku są przychylne Moskwie. „....”Czy ta strategia ma szanse powodzenia? Miejmy nadzieję, że nie. Ani w Wielkiej Brytanii, ani we Francji czy w Niemczech nie sposób doszukać się entuzjazmu dla koncepcji niezawisłej armii europejskiej, którą te trzy potęgi miałyby utrzymywać i ponosić za nią odpowiedzialność (także finansową). Paryż i Berlin mogą nie lubić NATO, nie widzą dlań jednak alternatywy. Koncepty skrajnej prawicy są tam postrzegane jako fantazjowanie – i to chyba dobry punkt widzenia. „...”tłum. A. Konik Urodzony w 1921 roku autor jest legendą amerykańskiej publicystyki. W Polsce ukazały się m.in. jego „Ostatnie dni Europy. Epitafium dla Starego Kontynentu" (2008) …..(źródło )

„Przewodnicząca francuskiego Frontu Narodowego (Front National), Marine Le Pen, przebywała z oficjalną wizytą w Moskwie. Poparła ona ideę federalizacji Ukrainy, wyrażając oczekiwanie, iż unijni dyplomaci zgromadzą przy wspólnym stole wszystkie siły, które chcą pokojowego rozwiązania kryzysu na Ukrainie, jednocześnie szanując dążenia narodowościowe Ukraińców. Jej zdaniem, federalizacja Ukrainy pozwoliłaby na rozszerzenie autonomii poszczególnych regionów. Mogłyby one dzięki temu decydować o swoim losie, co mogłoby zadowolić zarówno Ukraińców, jak i Rosja „...”. Le Pen jest zaskoczona, iż Bruksela wypowiedziała Moskwie zimną wojnę, gdy nie leży ona w politycznym i gospodarczym interesie Francji i całej Unii. Europoseł spotkała się w Moskwie z przewodniczącym parlamentu, Siergiejem Naryszkinem, który stwierdził, że więzi z Francją są ważne dla Rosji, lecz obecny klimat polityczny został stworzony przez liderów kilku krajów europejskich, rozbudzających “antyrosyjską i rusofobiczną kampanię”. Le Pen określiła podobnie unijne sankcje wobec Rosji. „....(źródło )

Aleksander Dugin „ Władza w Noworosji ( nowe prorosyjskie państwo , które jest w trakcie powstawania w południowo wschodniej ex-Ukrainie nazywanej lewobrzeżną Ukrainą ) musi być czysta . Całkowicie wolna od oligarchów , włączając rosyjskich i prorosyjskich „....(więcej )

Alexander Dugin „ Musimy więc tworzyć sojusze strategiczne by obalić obecny porządek rzeczy którego rdzeń tworzą prawa człowieka, bunt przeciw hierarchii i poprawność polityczna – wszystko to jest obliczem Bestii, Antychrysta lub innymi słowy Kali-jugi. „...”Tworzenie antyglobalistycznych czy raczej antyzachodnich ruchów i prądów na świecie odbywa się na różnych poziomach. Podstawową ideą jest zjednoczenie ludzi walczących ze status quo. Czym więc jest status quo? To seria połączonych ze sobą zjawisk prowadzących do przejścia od nowoczesności do ponowoczesności. Kształtuje ją przejście od świata jednobiegunowego reprezentowanego przede wszystkim przez Stany Zjednoczone i Europę Zachodnią, do tak zwanej „bezbiegunowości” której wyrazem jest obecna hegemonia implicite i organizowane przy udziale pośredników :kolorowe rewolucje”. Podstawowym założeniem tej strategii jest umożliwienie Zachodowi kontrolowania sytuacji na planecie nie tylko poprzez interwencje bezpośrednie ale także przez uniwersalizację jego wartości i norm etycznych. Koncepcja narodu jest koncepcją kapitalistyczną, zachodnią. Eurazjatyzm odwołuje się do różnic etnicznych i kulturowych a nie do unifikacji na bazie jednostki proponowanej przez nacjonalizm. Od nacjonalistów różni nas obrona pluralizmu wartości. Bronimy idei, nie wspólnoty, idei – nie naszego społeczeństwa. Rzucamy wyzwanie ponowoczesności ale nie tylko w imię narodu rosyjskiego. Ponowoczesność to ziejąca otchłań. Rosja jest tylko jedną z części globalnej walki. Częścią oczywiście ważną, ale nie będącą ostatecznym celem. Uważamy, że nie można ocalić Rosji bez jednoczesnego ocalenia świata. Podobnie, nie ocalimy świata nie ocalając Rosji. „....”Nie walczymy tylko przeciwko zachodniemu uniwersalizmowi. To walka przeciw wszelkim uniwersalizmom, także islamskim. Nie możemy zaakceptować dążeń do ustanowienia żadnego uniwersalizmu – zachodniego, islamskiego, socjalistycznego, liberalnego czy rosyjskiego „.....”Globalizacja i amerykańska hegemonia prowadzą do krwawych interwencji i erupcji przemocy między cywilizacjami, w miejscu których moglibyśmy mieć do czynienia z pokojem, dialogiem, lub konfliktem, w zależności od okoliczności historycznych. Ale narzucanie hegemonii implikuje konflikt i pogarszanie się sytuacji w przyszłości. „....”Status quo globalnej hegemonii Zachodu zyskało charakter globalny. Mamy do czynienia z okcydentalizacją całej ludzkości. Oznacza to, że normy takie jak wolny rynek, wolny handel, liberalizm, demokracja parlamentarna, prawa człowieka i absolutna wolność jednostki stały się powszechne. Ten zestaw norm interpretowany jest inaczej w różnych częściach świata, ale Zachód uznaje swoją interpretację za jedynie słuszną a jej upowszechnienie za nieuniknione. To nic innego jak kolonizacja dusz i umysłów. To nowy rodzaj kolonializmu, nowy rodzaj potęgi i nowy rodzaj kontroli sprawowanej poprzez sieć połączeń. Każdy połączony z globalną siecią zostaje poddany jej kodowi. Jest on częścią ponowoczesnego Zachodu i szybko nabiera charakteru globalnego. Ceną jaką państwa i ludy płacą za podłączenie do globalistycznej sieci Zachodu jest przyjęcie jego norm. To nowa zachodnia hegemonia. Przejście od otwartej hegemonii reprezentowanej w przeszłości przez kolonializm i imperializm do bardziej subtelnej hegemonii implicite.”. ...” Aby walczyć z tym globalnym zagrożeniem dla ludzkości, ważne jest by zjednoczyć wszystkie siły które w minionych czasach określonoby jako antyimperialistyczne. Dziś musimy lepiej rozumieć naszego wroga. Dzisiejszy wróg pozostaje w ukryciu. Działa wykorzystując normy i wartości związane z zachodnią drogą rozwoju i ignorując ich wielość przejawiającą się w innych kulturach i cywilizacjach. Dziś zapraszamy każdego kto uznaje wartość specyficznych wartości cywilizacji innych niż zachodnia i kultur gdzie istnieją inne formy wartości do sprzeciwu przeciwko próbie zaprowadzenia globalnej uniwersalizacji i ukrytej hegemonii. „.....”W czasach carskich Rosja obroniła swoją tożsamość przed katolicyzmem, protestantyzmem i zachodnią nowoczesnością, a potem – w czasach sowieckich – przeciwko liberalnemu kapitalizmowi. Teraz trwa trzecia faza tej walki: przeciwko ponowoczesności, ultraliberalizmowi i globalizacji. „....”Nie może walczyć tylko pod sztandarem prawosławia. Podobnie reintrodukcja ani poleganie na doktrynie marksizmu nie wchodzi w grę, ponieważ marksizm jest jednym z głównych korzeni destruktywnych ideałów epok ponowoczesnej. „....”Musimy zjednoczyć wszystkie siły które sprzeciwiają się normom i systemom gospodarczym Zachodu. Musimy więc podejmować współpracę z lewicowymi ruchami społecznymi i politycznymi które podważają status quo liberalnego kapitalizmu..Podobnie powinniśmy sprzymierzyć się z każdym ruchem tożsamościowym wywodzącym się z dowolnej kultury, który odrzuca globalizację z przyczyn kulturowych. Z tej perspektywy, ruchy islamskie, hinduistyczne czy nacjonaliści z całego świata winni być postrzegani jako sojusznicy. Hinduiści, buddyści, chrześcijanie, poganie i tożsamościowcy z Europy, Ameryki, Ameryki Łacińskiej i wszystkich innych kultur powinni stworzyć wspólny front. Chodzi o to, by zjednoczyć ich wszystkich przeciwko jednemu wrogowi i pojedynczemu złu przeciwstawić wielość koncepcji dobra. „...”Tłumaczenie: Jacek Skup „...(źródło )

Eliza Olczyk rozmawia z Arturem Zawisza „ Tęcza ma charakter kontrkulturowy ze względu na narzuconą wymowę. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu można było poważnie dyskutować, czy nie jest to tęcza biblijna. Dziś jest narzędziem przemocy kulturowej skierowanej przeciwko naszemu dziedzictwu narodowemu, „....”Ta instalacja została zdefiniowana jako homotęcza, która ma promować postawy dewiacyjne. Ruch Narodowy mówi: stop propagandzie pederastów oraz stop ideologii gender. „....”Mamy kończący się okres przejściowy i wkrótce ziemia będzie podlegała swobodnemu obrotowi. Razem z węgierskimi i chorwackimi narodowcami zrobiliśmy marcową konferencję w Budapeszcie, na której zajęliśmy wspólne stanowisko, że kraje Europy Środkowej powinny żądać od starej Unii rewizji tych postanowień. „....”Bo już i tak wyzbyliśmy się większości majątku. Zamieniliśmy polską własność państwową na prywatną własność zagraniczną. Polska nam wypiękniała, tylko już nie jest nasza. A niestety, najwięcej majątku sprzedano za rządu solidarnościowego z Jerzym Buzkiem na czele, a nie za rządów postkomunistycznych. Dzisiaj powinniśmy repolonizować banki i uchronić ziemię przed wpadnięciem w obce ręce. „....”Wprowadzić mechanizm wykupu polskich banków wspomagany przez państwo, a gdyby międzynarodowe korporacje się temu opierały, to rozważyć renacjonalizację, tak jak zdarzało się to w ostatnich kilkunastu latach w Ameryce Południowej. „....”Nacjonalizm chrześcijański musi odrzucać wszelkie wystąpienia przeciwko prawom narodów i normom moralnym. Historia niemieckiego szowinizmu ma podłoże pogańskie i prowadziła do zbrodni w Europie. To wielki problem Niemców, czy są w ogóle w stanie być dojrzałym narodem po tych nieszczęściach, jakie sprawili wszystkim Europejczykom. Jednocześnie mogę powiedzieć, że popieram stanowisko narodowców z województwa śląskiego, którzy kochają polski Śląsk, a odrzucają stołeczny centralizm i wcale nie uważają, żeby Śląsk miał być rządzony wyłącznie przez biurokratów z Warszawy. „....”W miejsce autonomii definiowanej przez autonomistów wolimy dobre hasło dla aglomeracji górnośląskiej: metropolia zamiast autonomii. W kampanii głoszę hasło nowego uprzemysłowienia Śląska jako specjalnej ścieżki funduszy unijnych dla tej polskiej lokomotywy rozwoju. Praca wre. „....(źródło )

Aleksander Kwaśniewski „jeśli miałbym wskazać, kto w tym procesie zawiódł, kto nie wykorzystał wszystkich swoich możliwości, to są to rzeczywiście służby wywiadowcze, ale nie tylko polskie, także europejskie. „....”Ale z krytyką wywiadu się zgadzam. Zachód za bardzo uwierzył w pokojowe zapewnienia Putina, a nie docenił jego determinacji, choć nawet w przemówieniach na Kremlu mówił o budowaniu wielkiej Rosji. Tym bardziej trzeba dziś śledzić jego strategów, którzy wspominają o rosyjskim charakterze czterech regionów Kazachstanu, części Białorusi, czy mówią o Rosjanach mieszkających na Łotwie. „...” Plan Putina jest jasny: włączyć całą Ukrainę do jego największego, życiowego projektu, który zapewni mu miejsce w historii: Unii Eurazjatyckiej. Cała reszta to tylko propaganda, aby uspokoić własną opinię publiczną i zdobyć przychylność przynajmniej części świata, co zresztą robi bardzo profesjonalnie i konsekwentnie. „....”Moskwa żyje bowiem w przekonaniu, że kraje zachodnie są słabe, a ich interesy tak zróżnicowane, że zawsze pozostaną uzależnione od dostaw rosyjskiego gazu. „....(źródło )

„- Kraje Europy Wschodniej to „prawdziwi modernizatorzy Europy”, wyjaśnił komentator polityczny David Ignatius. „Mogą rozsadzić biurokrację i kulturę państwa opiekuńczego, która nadal krępuje znaczną część Europy”, i „pozwolić, by wolny rynek działał tak jak powinien” – to znaczy tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie gospodarka opiera się w dużej mierze na sektorze państwowym, a obecnie rządząca ekipa pobiła powojenne rekordy protekcjonizmu w czasie swojego pierwszego okresu urzędowania.Znaczenie: komentarz odnoszący się pośrednio do dominacji ekonomicznej Stanów Zjednoczonych i wprost do naiwności lub służalczości (wobec polityków amerykańskich) komentatorów pokroju Davida Ignatiusa)  „...(źródło )

Lisicki „ Winnicki „Lider Ruchu Narodowego: Moskwa nie jest głównym zagrożeniem „....” Przypominam o tym wszystkim, bo organizatorzy Marszu Niepodległości z Młodzieży Wszechpolskiej i ONR-u postanowili wykorzystać jego potencjał do budowy nowej formacji politycznej – Ruchu Narodowego. „.....”Czytam wpis na blogu współtwórcy ruchu Roberta Winnickiego po podpisaniu porozumienia pomiędzy abp. Michalikiem i patriarchą Cyrylem, przy entuzjastycznym poparciu Tuska i Komorowskiego. Winnicki stwierdza: Podpisanie dokumentu ocenić należy pozytywnie". I wykłada swoje poglądy na Rosję: „Dla polskiej prawicy jest zaś dobrym przypomnieniem, co stanowi główne zagrożenie dla kultury i cywilizacji, dla Polski i Polaków: nie jest nim Moskwa, a demoliberalizm, laicyzm i konsumpcjonizm" ( http://naszeblogi.pl/42841-winnicki-i-ruch-narodowy-w-sluzbie-rosji-i-niemiec )

Noam Chomsky „UTRZYMAJ SPOŁECZEŃSTWO W IGNORANCJI I PRZECIĘTNOŚCI
Spraw, aby społeczeństwo było niezdolne do zrozumienia technik oraz metod kontroli i zniewolenia. „Edukacja oferowana niższym klasom musi być na tyle uboga i przeciętnana ile to możliwe, aby przepaść ignorancji pomiędzy niższymi a wyższymi klasami była dla niższych klas niezrozumiała(zob. Silent Weapons for Quiet War).”.. ...(więcej )
-----------
Mój komentarz

Walter Laqueu ”W sporze między Kijowem a Moskwą większość ugrupowań tego typu stanęła bowiem po stronie tej ostatniej, co wyjaśnia zdumiewającą wielu Europejczyków ewolucję postaw: oto rodzi się nowe przymierze między Rosją a europejską skrajną prawicą.”...”Możemy się teraz spodziewać strumienia polityków skrajnej prawicy europejskiej spieszących do Moskwy: nie można wykluczyć nawet jej wsparcia finansowego dla części (zapewne nie wszystkich) tych partii. …..”? Miejmy nadzieję, że nie. Ani w Wielkiej Brytanii, ani we Francji czy w Niemczech nie sposób doszukać się entuzjazmu dla koncepcji niezawisłej armii europejskiej, którą te trzy potęgi miałyby utrzymywać i ponosić za nią odpowiedzialność (także finansową)
…........................
Jak widać już istnieje gdzieś tam koncepcja powołania „europejskiej „ , czytaj niemieckiej z francuskimi i jakimś innymi elementami armii , która byłaby ..suwerenna, czyli zapewne miałaby dbać o integralność IV Rzeszy , czyli Unii Europejskiej.

Do tej pory Rosjanie opierali się na pożytecznych idiotach z partii lewicowych. Zachodni socjaliści zachwyceni byli wykorzystywani przez oligarchów do budowania niewolniczego społeczeństwa na wzór radziecki . Rosja radziecka nie posiadała potężnych rodów oligarchii kontrolującej państwo takiej jaka istniała na Zachodzie .Posiadała jedynie niestabilną nie dziedziczną oligarchię polityczną , która kontrolowała całą gospodarkę . Zachód dlatego rozwijał się szybciej ,że zachodni oligarchowie pozostawili sporo wolnego rynku dla zwykłych obywateli . Chiny zbudowały system w którym dominująca klasą w państwie jest coraz bardziej dziedziczna oligarchię zmieszana z jak na radzie systemem merytokracji . W Chinach oligarchowie ich rody są trzymane jak na razie w ryzach ,. Kluczowe monopole takie jak kreacja pieniądza, główne banki, transport, energetyka jest w rękach państwa . Merytokracja chińska wprowadziła wolność gospodarczą dla Chińczyków i chroni ich przed zakusami oligarchów . Komorowski system ten nazwał „ kapitalizmem autorytarnym .Im większa koncentracja własności i władzy w rękach zachodnich oligarchów , tym mniej wolności dla zwykłych ludzi, których przekształca się w zwykłych niewolników .To europejscy i amerykańscy oligarchowie stoją za ustanawianiem jako religii państwowej politycznej poprawności . Robią to dlatego że po przyjrzeniu się jej strukturze jasno widać że jest to religia niewolników. Niewolnik większość owoców swojej pracy musi oddać panu ,czyli wysokie podatki , niewolnik nie może posiadać rodziny , czyli gender , niewolnik nie może posiadać własności .

Mark Blyth„ 400 najbogatszych Amerykanów posiada więcej aktywów niż 150 milionów najuboższych Amerykanów...(więcej)

Paradoksalnie ustrój Rosji w swych fundamentach niewiele się różni od tego jaki mamy na Zachodzie . Tam państwem tak jaj to się dzieje w państwach Zachodu rządzą oligarchowie. I to jest tragedia dla Rosji . W pewien sposób zdaje sobie z tego profesor Dunin , kiedy pisze ,że na ewentualnie zabranych terenach nie powinno się dopuścić do działania żadnych , w tym również rosyjskich . I w Rosji i na zachodzie obywatele pozbawieni są własności ,swobody gospodarcze są ograniczone, a kośćcem gospodarki są prywatne należące do oligarchów koncerny .Jedyna różnica to taka że klasa oligarchów na Zachodzie jest już ustabilizowana ,że zachodni oligarchowie nie rządzą bezpośrednio . Oni ustanawiają rządy i parlamenty . Ich rządy jak to określił Dunin są rządami impliciete , czyli rządami z cienia, których istnienie możemy wywieść z kontekstu . W Rosji oligarchowie rządzą bezpośrednio . Ale efekty końcowe są takie same. Zniewolone , grabione społeczeństwa, które nie tylko przestały się rozwijać , ale nawet nawet nie są w stanie się reprodukować .

Oligarchowie zachodni, dzięki ustrojowi zwanemu Konsensusem Waszyngtońskim , który narzucają wszystkim „podbitym „ ludom kolonizują gospodarczo i politycznie te kraje .A dzięki religii niewolników jaka jest polityczna poprawność przejmują całkowitą kontrole nad „podbitą „ ludnością.

Przyjęcie całego pakietu Konsensusu Waszyngtońskiego przez Rosję , czyli otworzenie rynku mediów , rynku gospodarczego i politycznego oznaczałoby wyparcie oligarchów rosyjskich i faktyczna kolonizację Rosji . W każdym podbijanym gospodarczo i kulturowo kraju piętą kolumną zachodnich oligarchów jest homolobby .

Oligarchia rosyjska która przejęła pod wodzą Putina władzę w Rosji spostrzegła ,że polityka Rosji ,która przez ostatnie osiemdziesiąt lat niszczyła rodzinę i aksjologię chrześcijańska doprowadzi do kolonizacji Rosji i pozbawienia ich majątków przez oligarchów zachodnich .

Stąd Rosja zaczęła zwalczać homolobby ,oraz stara się uczynić prawosławie ideologiczną tarczą w wojnie kulturowej , której przegrana oznaczałaby kolonizację . Warto przypomnieć ,że taki sam jak rosyjski system rodzimej oligarchii , która bezpośrednio rządzi zbudowała Ukraina i Kazachstan .

Korea Południowa i Japonia zbudowały system oligarchiczny taki jak na zachodzie . Oligarchowie nie rządzą bezpośrednio,a jedynie ustanawiają rządy.

Rosja zwalcza programowo homolobby i religię politycznej poprawności , co spowodowało ,że zachodnia prawica w tym polscy narodowcy , która swoje programy opiera na chrześcijaństwie widzą w Putnie sojusznika .

Jeśli do tego dojdzie „sponsoring Putina dla działaczy to mamy jasno obraz sojuszu prawicy zachodniej z Putinem . Lewactwo patrzy w stronę oligarchów niemieckich i amerykańskich.

I tutaj warto wrócić do fenomenu Orbana i programu Kaczyńskiego . Obaj chcą obalić. Konsensus Waszyngtoński Obaj chcą stworzyć silny polityczny ośrodek władzy , wziąć za pysk oligarchów i ich koncerny . Naturalne monopole i dziedziny strategiczne przekształcić w państwowe korporacje , prawo w tym szczególnie prawo rodzinne oprzeć na aksjologi chrześcijańskiej . Czy to jednak wystarczy do ustabilizowania systemu innego niż taki w którym oligarchowie rządzą krajem.
Obawiam się że nie . Nie tylko ja. Stąd idee monarchistyczne Grzegorza Brauna. To akurat nic nie da . Rothschildowie decydowali o wojnie i pokoju , o obalaniu i kreowani władców w Niemczech i Francji . Gdyby nie decyzja oligarchów Rothschildów o konieczności stłumienia Powstania Styczniowego i sfinansowania operacji wojsk carskich Polska mogłaby się wtedy odrodzić.

Kluczem jest zagwarantowanie praw fundamentalnych , niezbywalnych Polaków , których nie możne żaden rząd zmienić . Jakie to powinny być prawa. Prawo do nie płacenia podatku dochodowego, prawo do nie płacenia Vatu , prawo do nie płacenia przymusowych ubezpieczeń społecznych, Do tego prawo wolności od totalitarnego szkolnictwa państwowego . Polacy do tego powinni mieć niezbywalne prawo do istnienia w Polsce jedynie chrześcijańskiego modelu rodziny .
W dzisiejszych czasach państwo ma możliwości rezygnacji z terrorystycznego systemu podatkowego . Może opodatkować koncerny , wprowadzić podatek transakcyjny , osiągać zyski z monopoli.
W końcu któraś partia musi przyjąć ten oczywisty program , który złamie kręgosłup oligarchii i obali ostatecznie Konsensus Waszyngtoński

video "Transformacja - od Lenina do Putina" - dyskusja po filmie Grzegorza Brauna
video Tęczowi unijni dewianci uczą dzieci uprawiać seksu z tatą.

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz  i Twitte

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika emilian58

19-04-2014 [21:10] - emilian58 | Link:

ZGROZA!I to senyszyn z tym śmiechem niczym zardzewiałe kombinery!

Obrazek użytkownika Strabon - Herodot

20-04-2014 [02:45] - Strabon - Herodot | Link:

Moskwa fundowała ruchy lewicowe w Europie, a teraz funduje "narodowe" to jest taka sama lewica, tylko że narodowa, czyli po prostu takie Narodowo-Socjalistyczne partyjki. Jeśli wniknie się głębiej do programów "europejskich prawic narodowych" to wyziera z nich NSDAP, podobnie z rodzimym Ruchem Narodowym. Pkt 9 deklaracji RN:

Wolność osoby. Człowiek może być prawdziwie wolny jedynie w ramach wspólnoty,

A przecież wolność jednostki jest prawem przyrodzonym w chwili urodzenia! I wspólnota nie ma tu nic do rzeczy... To jest komunizm ideowy!

Pod hasłem "Praca w Polsce dla Polaków" kilkaset osób przeszło w pierwszomajowym pochodzie zorganizowanym przez środowisko Autonomicznych Nacjonalistów. Podczas pochodu ulicami Warszawy skandowali m.in. hasło: "Praca, wolność, nacjonalizm".
(...)
Uczestnicy nieśli flagi: czarne, narodowe, z symbolami krzyża celtyckiego oraz zielone z symbolami Obozu Narodowo-Radykalnego. Trzymali też transparenty i banery z hasłami "Wolni, socjalni, narodowi", (...) "Jedyną drogą nacjonalizm! Uderz, uderz w kapitalizm". (...) Podkreślił [jeden z organizatorów - B.D.], że "nacjonalizm to nie tylko pamięć o bohaterach, ale solidaryzm społeczny w najczystszej postaci". (...)

A więc socjalizm!

Czyli razem to co mówił Dugin!

Nie jestem wcale aż tak gorącym zwolennikiem systemu stalinowskiego, niemniej widzę wyraźnie pulsację naszego historycznego bytu także w komunizmie. Jeżeli więc mówię swoje bezwarunkowe “tak” bolszewizmowi, Leninowi i Stalinowi, to nie dlatego, że był to idealny system, ale dlatego, że był dla nas jedynym rozwiązaniem. Tym razem nam się jeszcze nie udało, ale za następnym oczyścimy prawosławie oraz komunizm i odrzucimy te ich elementy, które spowodowały, iż modele te wyobcowały się z narodu. Następnym naszym etapem będzie prawosławny komunizm – eurazjatycki, misyjny, panslawistyczny, filotatarski...

Jednym słowem komunizm narodowy!

Obrazek użytkownika mada

20-04-2014 [07:34] - mada | Link:

Uderza mnie zawsze nieprecyzyjne określenie: prawica - lewica. Potocznie używa się zlepku słów: NSDAP to faszyzm, a faszyzm to skrajna prawica. Przecież to kwadratura koła.
Udowadnia się tą metodą, że wszystkie radykalne ruchy to skrajna prawica, więc prawica jest niedobra.
Apeluję do wszystkich publikujących: określcie sobie co nazywacie prawicą a co lewicą i trzymajcie się tego!

Obrazek użytkownika siara

21-04-2014 [05:46] - siara | Link:

Co niektórzy są skażeni komunizmem i wszystko im się z komunizmem kojarzy. Rozpatrując naród jako pewną całość widać w nim różne warstwy społeczne. Bogaci sobie sami poradzą, zawsze sobie radzili. Gorzej z biednymi tym trzeba pomagać czego nie rozumieją niektórzy przedpiszcy. Tylko dlatego, że coś jest podobne do czegoś nie znaczy że tym jest. Stół ma 4 nogi i krzesło też ma 4 nogi, koza też ma 4 nogi.
Polski nacjonalizm był zupełnie inny od zachodniego faszyzmu bo opierał się na katolicyzmie. Ten nowy też taki będzie albo nie będzie go wcale.