Prof. Constanza. Polska krajem „nadmiernie rozwiniętym” ?

Constanza „Czy taka przemiana światopoglądu i celów politycznych jest w ogóle możliwa? „....„Potrzebny jest nam obecnie zrównoważony ekologicznie, sprawiedliwy i korzystny ekonomicznie wzrost dobrobytu nie tylko w zakresie PKB. Co więcej, w niektórych krajach może to oznaczać spadek PKB. „....”wzrost PKB ….dalsze stosowanie go jako głównego celu polityki w krajach „nadmiernie rozwiniętych" może być niebezpieczne i przynosić skutki odwrotne do zamierzonych „....”Musimy stworzyć instytucje, które pomogą nam pozostać w granicach naszej planety „....ryzyko narastających szkód w naszych zasobach naturalnych, jakie może się wiązać z niekontrolowanym rozwojem gospodarczym „.....” ścieżka rozwoju gospodarczego …...wyraźnie niezrównoważona ekologicznie …..przestała być także sposobem na poprawę ludzkiego dobrobytu i szczęścia „....”kapitał naturalny i społeczny, którego nie uwzględnia wskaźnik PKB, stanowi obecnie czynnik ograniczający poprawę dobrobytu w zrównoważonym rozwoju człowieka i do oceny rzeczywistego postępu potrzebne są inne mierniki. „...(źródło)

Tekst Constanzy wydrukowany w Rzeczpospolitej jest krótką instrukcją dla polskich janczarów politycznej poprawności . Religia polityczna , a takie systemy tak określa profesor D' Alemo , jaką jest polityczna poprawność nie jest manierą grzecznościową, aby nie obrażać Afroamerykanina mówiąc na niego Murzyn. Polityczna poprawność to socjalistyczna agresywna , totalitarna ideologia , która stała się całym systemem wierzeń politycznych . Profesor Ferguson uważa ,że polityczna poprawność stała się „religia panującą „ państw europejskich. (więcej )

Proszę zwrócić uwagę na terminy i hasła jakie padły w tym tekście „ kraje nadmiernie rozwinięte” ,” spadek PKB „ „ przemiana światopoglądów i celów politycznych” , zrównoważony ekologicznie „ , musimy stworzyć instytucje „ granice naszej planety „, „poprawa ludzkiego dobrobytu i szczęścia” , „zrównoważony rozwój człowieka „ , „rzeczywisty postęp „ .

Kiedy lewica , socjaliści zaczynają definiować i brać się się za wdrożenie „zrównoważonego rozwoju człowieka „ , za poprawę ludzkiego dobrobytu i szczęścia „ i zaczynają w imię „rzeczywistego postępu „ narzucać „cele polityczne „ aby „ dokonywać przemian światopoglądowych „ przy użyciu stworzonych przez nich „instytucji , to skończy się tak samo jak za dwóch poprzednich totalitarnych socjalizmów , niemieckiego Hitlera i rosyjskiego Stalina .

Życie zweryfikowało negatywnie wierzenia ekologiczne wierzących w polityczną poprawność. Najlepiej oszustwa faktograficzne i bankructwo ideowe zwolenników ograniczenia ludności, bo do tego zasadniczo sprowadzają się wywody profesora Constanzy opisał profesor Lomborg w swoim eseju o Klubie Rzymskim i jego socjalistycznych bękartach opublikowanym w Foreign Affairs .
Dodatkowo chciałbym zwrócić uwagę na religijny kult Gaji , czy Matki Ziemi jaki rozkwita w łonie politycznej poprawności .

Tutaj muszę zacytować profesora Stawrowskiego „Każda ludzka istota -jak pisał filozof Max Scheller -wierzy w Boga albo w bożki”, a tymi bożkami, tymi idolami może być doprawdy wszystko „....(więcej )

I tutaj , co może wszystkich zaskoczyć dochodzimy do Tuska i Platformy. Kluczowym instrumentem realizacji chorego planu ruchu religijnego ( religia polityczna ) politycznej poprawności Klubu Rzymskiego wyludnienia są ...podatki . Nawet nie tyle podatki , co ich obłąkana , bandycka wysokość . Pomimo załamania gospodarczego i cywilizacyjnego Zachodu , a w szczególności Europy podatki zamiast maleć rosną . Recesja to narzędzie do realizacji dwóch celów politycznej poprawności .O jednym mówi profesor Constanza , czyli spadek PKB i likwidacja państw „nadmiernie rozwiniętych . Drugim celem , który skutecznie jest od wielu lat w Europie realizowanym , o czym mówi profesor Lomborg, to spadek ludności.
I teraz co ma do tego Tusk i Platforma . Musimy przejść teraz do artykułu jednego z ideologów Platformy i Tuska .Do szefa Instytutu Obywatelskiego , do Makowskiego .Proszę zwrócić uwagę na tożsamość jego tez z tezami Constanzy.

Makowski „ Obywatele Unii muszą sobie zdać sprawę, że kierunek rozwoju karmiący się mitem o nieustannym postępie i wzroście zaprowadził nas w ślepą uliczkę”.....”„dość": dość kupowania, dość życia na kredyt, dość bezmyślnego dewastowania Matki Ziemi. Rozwój polegający na samoograniczaniu się jest obecnie nie tylko naszym wymogiem moralnym, ale wręcz ostatnią deską ratunku. ” …..”porzucimy dotychczasowego sposobu myślenia i stylu życia „....”Ten klimat chaosu i społecznej apatii napędza poparcie – jak Europa długa i szeroka – ruchom nacjonalistycznym i populistycznym. „....”Unia potrzebuje silnego rządu, który miałby mocną demokratyczną legitymizację jej obywateli. „.....(więcej )

Musimy zdać sobie sprawę ,że Tusk i czołowa nomenklatura Platformy ,że nie wspomnę renegacie Palikocie , to nie żadni racjonalni politycy , czy pragmatycy jak siebie i Tuska określił Niesiołowski . To ludzi , którzy polityczną poprawność ustanawiają „religia państwowa „ II Komuny.

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stroniefacebooka Marek Mojsiewicz

Tekst , jaki ukazał się w Foreign Affairs profesora Lomborga pod tytułem „ The Club of Rome’s Problem -- and Ours „ ,co w wolnym tłumaczeniu , oddającym jednak jego sens brzmi „ Klub Rzymski ze swoim problemem jest dla nas problemem „....”40 lat temu ludzkość została ostrzeżona ,że wzrost ekonomiczny skończy się dla niej zniszczeniem . Klub Rzymski , gromadzący ludzi ze szczytów nauki , polityki i biznesu zgromadzonych razem przez Wocha Aureli Peccei przedstawił tą sprawę w 1972 roku w cienkim woluminie zatytułowanym 'The Limits to Growth „ „ Granice wzrostu „ Opieral się on na serii matematycznych modeli opracowanych przez profesorów MIT . Tezy tej książki ta stała się fundamentalną ideą owych czasów . Wierzono ,że rozwój rodzaju ludzkiego jest na kolizyjnym kierunku z zasobami surowców , i że krach jest tuż za rogiem . Założony w 1968 roku Klub Rzymski , który reklamował się jako zespól najlepszych światowych analityków , zdolnych do przewidzenia przyszłości rodzaju ludzkiego. Profesor Jay Forrester z MIT opracował komputerowy model globalnego systemu ,nazwanego World2 , który służył do stworzenia modelu przyszłości planety w oparciu o szereg danych. Klub Rzymski dodatkowo zatrudnił dwóch innych profesorów MIT Donella Meadows i Dennis Meadow .aby stworzyli wersję World3 . Model wygenerowany przez World3 stał się podstawą opracowania „ The Limits to Growth Generalnie zasoby naturalne , w tym żywność miały się wkrótce wyczerpać. Jedynym wyjściem było doprowadzenie do zatrzymania rozwoju cywilizacji i wyludnienia . Propagowani posiadania maksimum jednego dziecka . Okazało się to kompletną bzdurą , gdyż pomimo wzrostu ludności świata ilość produkowanej żywność na głowę wzrosła . To samo dotyczyło ilości zasobów naturalnych . Polucja zaś pomimo gigantycznego wzrostu gospodarczego świata zmniejszyła się . Rozwój cywilizacyjny przyspiesza dzięki Chinom, Indiom . Setki milionów ludzi wydobywa się z ubóstwa .
 
Pomimo tego idea dążenia do wyludnienia Europy i świata jest głęboko zakorzeniona w umysłach elit . Jest to dziwne i zastanawiające .Świat wbrew dążeniom tych elit potrzebuje więcej wzrostu gospodarczego , a nie jego zahamowania, czy permanentnej recesji „...(więcej )

Matka Ziema i Instytutu Obywatelskiego .
Tezy Makowskiego wyciągnięte z jego tekstu „Obywatele Unii muszą sobie zdać sprawę, że kierunek rozwoju karmiący się mitem o nieustannym postępie i wzroście zaprowadził nas w ślepą uliczkę Dlatego jednym z kluczowych słów, które każdy z nas musi sobie powtarzać, jest „dość": dość kupowania, dość życia na kredyt, dość bezmyślnego dewastowania Matki Ziemi. Rozwój polegający na samoograniczaniu się jest obecnie nie tylko naszym wymogiem”...” moralnym, ale wręcz ostatnią deską ratunku. ”....”Obecny bezdyskusyjny kryzys Europy może się zamienić w jej spektakularną klęskę, jeśli my – obywatele jednoczącego się wciąż kontynentu – nie porzucimy dotychczasowego sposobu myślenia i stylu życia „...”Ludzie, szczególnie młodzi i niemający pracy, a co gorsza – niewidzący dla siebie świetlanej przyszłości, wychodzą na ulice i place europejskich stolic. Ten klimat chaosu i społecznej apatii napędza poparcie – jak Europa długa i szeroka – ruchom nacjonalistycznym i populistycznym. „.....”„Jutro nie będzie lepiej, bo lepiej już było". Oto nastrój europejskiej ulicy. „...” Jakie zatem idee mogłyby lec u podstaw tego nowego rozwoju Europy „....”Trzeba więc powiedzieć to najostrzej, jak tylko się da: albo solidarność, albo śmierć. „...”Po drugie: nie mniej integracji, ale więcej zjednoczonej Europy. Europejczycy muszą zdać sobie sprawę, że Unia ma sens tylko wtedy, kiedy integracja jest pełna i całościowa: od polityki społecznej, na gospodarce kończąc „....”Unia potrzebuje silnego rządu, który miałby mocną demokratyczną legitymizację jej obywateli. „....”Po trzecie: nie mniej osobistego samoograniczania, ale więcej powściągliwości „...(więcej )

Constanza „Wyznacznikami poprawy jakości życia społeczeństw były rozwój infrastruktury, towary i usługi oraz zwiększony udział w życiu politycznym i gospodarczym. Niekwestionowanym celem, nie bez racji, był wzrost PKB. „....”Dzisiaj stajemy jednak w obliczu szczytu wydobycia ropy naftowej i rosnącej świadomości tego, że zasoby naturalne są zbiorem skończonym, szczególnie w wyniku ingerencji w klimat, utraty różnorodności biologicznej i niedoboru wody „.....”Obecna ścieżka rozwoju gospodarczego nastawiona na wzrost PKB jest wyraźnie niezrównoważona ekologicznie, a do tego, jak pokazują badania opinii publicznej, w krajach rozwiniętych przestała być także sposobem na poprawę ludzkiego dobrobytu i szczęścia. „....” Rośnie przekonanie, że PKB, który nigdy nie miał stanowić miernika dobrobytu gospodarczego, łączy koszty i korzyści społeczne, pomija wiele pozarynkowych kosztów i korzyści oraz nie uwzględnia dystrybucji dochodów. „....(źródło )

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stroniefacebooka Marek Mojsiewicz

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika dogard

26-10-2012 [13:19] - dogard | Link:

'zrownowazony dobrobyt' EKOLOGICZNY---placic bedziemy takie sumy na rzecz starej europy,ze glowa mala--pakt klimatyczny.Zeby bylo weselej oni nie beda nim obciazeni ,maja te sprawy za soba,tym taniej zalatwione ,ze ich rozwoj nie byl ograniczony wlasnie takimi rujnujacymi oplatami.Taki los zapewnil nam tuSSek, typowy wasal POkomuszy.