W obronie polskiego złotego trzeba już teraz głośno krzyczeć

Onegdaj w swoim przedwyborczym tekście pt. "Pierwsze, przerażające 100 dni D. Tuska! Zachęcam do uzupełniania listy!" napisałem m.in., że jedną  z najważniejszych decyzji D. Tuska jako powtórnego premiera Polski będzie [1]:

"Wyznaczenie daty przyjęcia przez Polskę nowej waluty niemiecko-unijnej, czyli Euro... bo po co nam waluta narodowa i centralny Narodowy Bank Polski, skoro w niemieckim Frankfurcie nad Menem jest EBC - Europejski Ban Centralny emitujący Euro!"

Jak na razie ten postulat publicznie nie został zgłoszony przez obecny rząd, ale nie ma co się łudzić, że temat ten został porzucony. Jestem bowiem pewien, iż w bardzo niedługim czasie rząd D. Tuska zacznie propagandowo "urabiać" Polaków, aby zmniejszyć ich opór przed wprowadzeniem waluty Euro w Polsce. A frontalny atak na polską złotówkę nastąpi wtedy, gdy "koalicja 13 grudnia" rozpocznie ostateczną  wojnę z NBP i jego prezesem prof. Adamem Glapińskim. Będzie to trudne, ale "koalicja 13 grudnia" już pokazała, że prawo i praworządność to dla niej puste słowa!

Trzeba sobie też uzmysłowić, iż konieczność istnienia waluty Euro jest też jednym z postulatów tych, którzy chcą stworzyć z UE jedno scentralizowane Państwo Europa ze stolicami w Berlinie i Brukseli. A niestety obecny rząd jest podnóżkiem elit unijnych i zgodzi się na wszystko, co nakaże mu Berlin, Paryż czy Bruksela z naciskiem oczywiście na Berlin. 

Dlatego też już dzisiaj musimy głośno krzyczeć i zawczasu pokazać D. Tuskowi, że jako Polacy nie zgodzimy się na utratę przez Polskę własnej waluty, bo to jest dla nas po prostu skrajnie niekorzystne, zarówno pod względem ekonomiczno-finansowo-gospodarczym, jak i społeczno-politycznym. 

O zaletach i wadach posiadania przez państwo własnej waluty napisano dziesiątki artykułów, odbyto wiele konferencji naukowych, uczy się też o tym na uczelniach czy kierunkach ekonomicznych.

Skupiając się na pozytywach posiadania własnej waluty to ogólnie całość dyskusji na ten temat można sprowadzić do kilku podstawowych konstatacji, które stanowią clou korzyści z posiadania własnej waluty [2], [3], [4], [5], [6]. Wskazując zaś pozytywy łatwo zidentyfikować - jako przeciwstawne - wady z braku posiadania krajowej waluty i wprowadzenia w to miejsce np. Euro.

I. PIENIĄDZ: RYS HISTORYCZNY I STAN OBECNY.

Historia pieniądza takiego jak dziś znamy jest bardzo długa i sięga czasów Fenicjan ok. 1000 r. p.n.e.

Jednak handel w Europie kwitł już w neolicie i bardzo długo była to wymiana "towar za towar" (barterowa) a u schyłku tej wymiany pojawiły się pieniądze towarowe i tzw. płacidła, czyli wybrane towary pełniące funkcję środka płatniczego (np. bydło w regionie śródziemnomorskim, konie na stepach Euroazji, zboże na Bliskim Wschodzie, herbata w Azji Południowo-Wschodniej, ziarna kakaowca w Ameryce Środkowej, sól) czy też przedmioty, które jedynie symbolizowały wartość i pozwalały ludziom oszczędzać lub kupić dowolny towar (np. muszle w Chinach, Indiach, Japonii, Afryce, Azji i Oceanii, kamienne toporki w Nowej Gwinei i Europie Środkowej, krążki marmuru na Nowych Hybrydach, agaty na Borneo czy nefryty w Chinach). 

Później pojawił się pieniądz kruszcowy, gdzie za określone towary płacono metalami o akceptowanej powszechnie wartości, które bito m.in z żelaza, brązu czy miedzi, by ostatecznie wskazać, że metalami wymiany będą złoto i srebro. I właśnie monety srebrne i złote stały się miernikiem wartości wszelkich dóbr. Bite monety musiały wtedy zawierać określoną ilość srebra a przede wszystkim złota. W tym mniej więcej czasie datuje się też powstawanie nazw walut, które związane były z określonym obszarem ich bicia i uznawania takiej waluty i najczęściej dotyczyły konkretnych miast, regionów i państw. Tak powstały m.in takie waluty jak: polski złoty, czeska korona, niemiecka marka, angielski funt, rosyjski rubel, węgierski forint, etc. Na monetach często bito sylwetki władców (królów), biskupów czy symbole narodowe takie jak godła państwowe.

U dołu: polski grosz z 1539 roku (Zygmunt I Stary - miasto Gdańsk).

Źródło: archiwum wcn.pl.

Bicie cennych monet było kosztowne a do tego transakcje były niewygodne ze względu chociażby na wagę monet. Pojawił się więc pieniądz papierowy, którego pierwowzorem były kwity wydawane przez złotników a oznaczające potwierdzenie zdeponowania u nich złota. Z czasem te kwity oznaczały potwierdzenie coraz mniejszej ilości tego kruszcu przy zachowaniu określonego parytetu złota, co spowodowało rozkwit bankowości, pieniądza dłużonego oraz umożliwiło niemal nieskrępowaną kreację pieniądza przez banki. Ostatecznie zaś banknoty i monety przestały mieć oparcie w dobrach materialnych (jak np. złoto) i tak powstał powszechny dzisiaj pieniądz fiducjarny, którego źródłem  wartości jest z reguły dekretowane prawnie monopolu w wykorzystaniu go na danym obszarze jako legalnego środka płatniczego oraz na popycie generowanym przez instytucje państwowe, głównie przez pobór podatków. Wartość pieniądza fiducjarnego opiera się na zaufaniu do emitenta.

Wraz z upływem lat i postępem techniczno-technologicznym pojawiły się: pieniądz bezgotówkowy i elektroniczny. Wyrażają je czeki, weksle, rachunki bankowe i przelewy bankowe oraz karty magnetyczne (karty kredytowe i obciążeniowe są połączone z kontem, z którego jest pokrywane zadłużenie z karty; karty debetowe to karty, z których wypłaty są ograniczone do stanu rachunku). Regulowanie płatności finansowych za pomocą kart magnetycznych może następować wprost z domu, owymi kartami możemy płacić w sklepach, stacjach paliw, a także za pomocą bankomatów możemy wypłacać gotówkę z naszego konta bankowego.

Funkcjonowanie pieniądza fiducjarnego jest jednak uzależnione od systemu bankowego. Płatności elektroniczne nie zawsze funkcjonują, mogą być zablokowane. Przelewy międzybankowe trwają od kilku godzin do kilku dni, podlegają kosztom transakcyjnym (szczególnie przelewy międzynarodowe), kontroli organów państwa. Pieniądz papierowy podlega inflacji, a więc nie jest dobrym środkiem dla tezauryzacji (przechowywania wartości), ponieważ może być dodrukowany przez państwo. W celu wyeliminowania tych wad walut tradycyjnych wynaleziono w 2009 roku pierwszą kryptowalutę Bitcoin, a wkrótce potem kolejne kryptowaluty. Bitcoin jest dobrem rzadkim (nie powstanie nigdy więcej niż 21 milionów jednostek waluty) oraz bardzo szybkim i łatwym do przesłania (transfer możliwy nawet w ciągu 10 minut). Obecnie ta waluta staje się legalnym środkiem płatniczym w wielu  krajach.

Obok całego historycznego rozwoju pieniądza od dawna też formułowane są mrzonki o jednej walucie światowej, która stałaby się walutą międzynarodową wypierając tym samym złoto i dolara amerykańskiego jako waluty światowej.  Pomysły te są szczególnie forsowane przez elity globalistyczne, które chcą zarządzać światem w ramach Jednego Rządu Światowego (NWO). W latach 40. XX wieku brytyjski ekonomista John Maynard Keynes zachęcał do utworzenia światowego banku centralnego, którego zadaniem byłoby m.in. wypuszczenie jednostki monetarnej o nazwie "bancor". Także administracja prezydenta USA Franklina Roosevelta optowała za jedną walutą, tyle że o nazwie "unitas". Później próbowano stworzyć komunistyczną walutę o nazwie "rubel transferowy", ale od początku ta waluta nie spełniała żadnej funkcji pieniądza międzynarodowego i upadła wraz z rozpadem ZSRR. Dnia 1 stycznia 2002 roku w formie gotówkowej wprowadzono zaś nową walutę Euro w większości krajów UE i części państw będących poza UE. Walutę Euro można uznać jako pierwszą i dla niektórych udaną próbę wprowadzenia wspólnej waluty, która obowiązuje w różnych krajach i stanowi w nich oficjalny środek płatniczy. Niemniej utworzenie jednej waluty światowej cały czas jest forsowane, czego dowodem była propozycja wysunięta w 2009 roku przez prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa, który w swojej stolicy Astanie* stwierdził: "Stworzenie światowej waluty powinno znaleźć się na porządku dziennym wszystkich ważniejszych organów politycznych i gospodarczych, szczytów i spotkań, w tym G8 i G20". Propozycję Nazarbajewa poparł m.in. Ronbert Mundell, który w 1999 r. otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii za opracowanie systemu teoretycznego stanowiącego fundament wprowadzenia Euro.

II. KONIECZNOŚĆ POSIADANIA WŁASNEJ WALUTY. POWODY? [7], [8], [9], [10], [11], [12]

Po pierwsze. 

Posiadanie własnej waluty jest warunkiem niezależnej państwowości, atrybutem suwerenności. W dzisiejszym świecie suwerenność państwa jest w wielu aspektach ograniczana przez różnego typu uwarunkowania międzynarodowe, w tym unijne, bo do tej UE jednak weszliśmy. Na szczęście są takie obszary, w których nasz kraj wciąż zachowuje swoją suwerenność. Takim obszarem jest polityka pieniężna. Jest to bardzo ważny atut Polski. Z prawem do prowadzenia własnej polityki pieniężnej wiąże się prawo do posiadania własnej waluty narodowej. Co prawda przystępując do UE daliśmy możliwość rezygnacji dla niej z własnej waluty, ale nie został określony żaden termin, kiedy tego dokonamy. I dobrze, bo to możemy przeciągać w nieskończoność a dzisiejszy szef NBP podkreśla, że Polski na razie nie stać na przyjęcie feralnego dla krajów Południa Europy Euro. I oby nas nie było stać do czasu, kiedy ta wspólna europejska waluta upadnie, a tego jestem pewien. 

Po drugie. 

Własna waluta jest narzędziem zarządzania gospodarką. Manipulując w sensie pozytywnym stopami procentowymi czy też kursem walut oraz kosztami transakcyjnymi istnieje możliwość wpływania na stan i rozwój gospodarki. I jest to wielki atut. Jak wskazują dane od początku funkcjonowania strefy euro kraje dojrzałe posiadające własne waluty narodowe osiągają szybsze tempo rozwoju gospodarczego niż strefa euro ogółem. Co więcej, na poziomie społecznym, czyli odnoszącym się do uwarunkowań na rynku pracy, sytuacja krajów dojrzałych posiadających własne waluty narodowe jest także korzystniejsza. Kraje te charakteryzują się niższym poziomem stopy bezrobocia niż strefa euro. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje więc, że możliwe jest osiągnięcie sukcesu gospodarczego, doprowadzenie do szybkiego poziomu wzrostu gospodarczego i dobrej sytuacji na rynku pracy bez likwidacji waluty narodowej. Także wiele krajów o nieco niższym poziomie wzrostu gospodarczego albo nawet krajów jeszcze biedniejszych zachowało swoją walutę narodową i własny bank centralny prowadzący krajową politykę pieniężną. Warto zauważyć, że spośród krajów UE własne waluty zachowały: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Polska, Rumunia, Szwecja i Węgry. Do tego grona jeszcze niedawno należała również Wielka Brytania, ale po Brexicie jest już traktowana jako kraj poza Unią. I jak na razie nie widać chęci tych krajów do przyjmowania wspólnej waluty. 

Po trzecie i chyba najważniejsze. 

Własna waluta jest niezbędna w okresach kryzysów i przeciwdziałania im. Stanowi najważniejszy element ochrony własnej gospodarki przed kryzysem. Kiedy gospodarka kraju słabnie, spada popyt wewnętrzny, obywatele mają mniej pieniędzy i mniej kupują, rząd mniej wydaje na inwestycje, wówczas jedyną nadzieją pozostaje trzeci składnik PKB – eksport. W czasach kryzysu waluta krajowa słabnie, rosną kursy walut zagranicznych, co powoduje iż ceny naszych produktów są dla zagranicznych kontrahentów bardziej atrakcyjne. Wówczas jest szansa, że eksport się zwiększy i nadrobi ubytek w części popytu wewnętrznego czy inwestycji rządowych. Dzięki temu bezrobocie ma szansę przestać rosnąć, wpływy do budżetu spadać, gospodarka przestanie się kurczyć. Łatwiej będzie wyjść z kryzysu. Powtarzam: doświadczenie różnych krajów pokazuje, że w sytuacjach osłabienia koniunktury gospodarczej kurs waluty narodowej zazwyczaj się osłabia. Dzięki temu rośnie rentowność eksportu oraz poprawia się opłacalność krajowej turystyki. Pozwala to łatwiej wyjść z okresów stagnacji bądź wręcz recesji. Takich możliwości nie ma, gdy nie ma się własnej waluty i jest się uzależnionym np. od decyzji EBC (Europejskiego Banku Centralnego), który dba dziś tylko o interes Francji i Niemic (ewentualnie Holandii). Posiadanie własnej waluty umożliwia też płynną, dokonywaną przez bank centralny regulację kursu waluty poprzez tzw. interwencje na rynku walutowym, czyli aprecjację lub deprecjację (dewaluację) własnej waluty. Jeśli więc kurs jest za wysoki i tworzy w ten sposób warunki niesprzyjające rozwojowi gospodarczemu, to można go próbować obniżyć poprzez taką interwencję. Ta operacja działa także w drugą stronę. "Nazywa się to wojną walutową. Wtedy gospodarka kraju, który zdewaluował własną walutę jest bardziej konkurencyjna w stosunku do gospodarek sąsiadów. Produkuje taniej. Czy to się sąsiadom może nie podobać? Może. Często się nie podoba. Ba, nawet zawsze. Czy u progu idei powstania wspólnej waluty, nie było przypadkiem pozbawienie gospodarczych konkurentów tego właśnie narzędzia stymulowania własnej gospodarki? Pytanie, moim zdaniem, retoryczne" [4]. Ponadto jest możliwe swobodne regulowanie/ustalanie stopy procentowej, która decyduje o dostępności pieniądza na rynku (oprocentowania kredytów), czyli jego podaży. To też jest bardzo ważny atrybut, gdy gospodarka zaczyna stopniowo popadać w kryzys. Można to zobaczyć na przykładzie obecnego kryzysu koronawirusowego, kiedy to NBP obniżał stopy procentowe, aby polscy przedsiębiorcy mogli (mogą) uzyskiwać tańszy pieniądz a tym samym jakoś uchronić się przed bankructwem. 

PODSUMOWANIE

Bez własnej waluty Polska byłaby bezbronna w razie dużych kryzysów i nie mogłaby się rozwijać w takim tempie jak do niedawna, czyli przed koronakryzysem i trwającą wojnę na Ukrainie. Bylibyśmy zdani - z walutą Euro - na łaskę EBC a tym samym moglibyśmy tylko liczyć na jałmużnę od bogatszych od nas krajów, które chcemy dogonić gospodarczo. Bez złotego ta pogoń nigdy się nie uda, bo wielkim krajom w postaci Niemic czy Francji nie zależy, żeby nasza gospodarka dynamicznie się rozwijała i była konkurencyjna w stosunku do nich. Już to przerobiły kraje Południa Europy, gdzie ich konkurencyjność po przyjęciu Euro drastycznie spadła i musiały się po prostu zadłużać ponad miarę. Na walucie Euro najbardziej zyskały Niemcy.  Po wprowadzeniu wspólnej waluty Niemcy stały się „Chinami Europy” odnotowując z roku na rok znaczną nadwyżkę w bilansie handlowym z innymi państwami unii walutowej. A pomyśleć, że D. Tusk deklarował, iż Polska może przyjąć Euro nawet w 2012 roku... Ale co mógł wówczas deklarować człowiek całkowicie wspierający niemiecką politykę i gospodarkę?

Tak na zakończenie jeszcze jeden atut posiadania własnej waluty. Mając ją własną Polska jest względnie bezpieczna i nie podzieli losu Grecji sprzed lat . Oczywiście, atak spekulacyjny na polski dług jest możliwy, ale mało prawdopodobny. Co wtedy może zrobić kraj, odcięty od źródeł zewnętrznego finansowania? W ostateczności uruchomić drukarki banku centralnego. NBP mógłby, po drobnej przeróbce ustawy o NBP, skupować polski dług obniżając jego rentowność. Tak jak robi to FED oraz Bank of Japan. Oczywiście wszystko we właściwych proporcjach i przy właściwym ukierunkowaniu strumieni pieniądza w gospodarce.

[1] https://krzysztofjaw.blogspot....
[2] https://naszdziennik.pl/mysl/1...
[3] https://ekonomia.gosc.pl/doc/6...
[4] https://wpolityce.pl/polityka/...
[5] https://pl.wikipedia.org/wiki/...
[6] https://nbp.pl/wp-content/uplo... https://pl.wikipedia.org/wiki/...
[7] https://pl.wikipedia.org/wiki/...
[8] https://zasobyip2.ore.edu.pl/u...
[9] https://finanse.wp.pl/historia...
[10] https://finanse.wp.pl/jedna-wa...
[11] https://czasopisma.uni.lodz.pl...
[12] https://pl.wikipedia.org/wiki/...
* Astana jest piękną stolicą budowaną od podstaw od roku 1990. Przez wielu jest uważana za jedną ze stolic lub wręcz stolicę Iluminatów i Masonów: https://forsal.pl/galeria/6849... https://www.youtube.com/watch?... https://www.salon24.pl/u/niewi...
 
Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad... 
© Krzysztof Jaworucki (krzysztofjaw) 
http://krzysztofjaw.blogspot.com/ 
kjahog@gmail.com

Jeżeli moje teksty nie są dla Państwa obojętne i szanują Państwo moją pracę, to mogą mnie Państwo wesprzeć drobną kwotą. 
Z góry wszystkim darczyńcom dziękuję! 
Nr konta - ALIOR BANK: 58 2490 0005 0000 4000 7146 4814 
Paypal: paypal.me/kjahog
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Adam66

14-02-2024 [20:49] - Adam66 | Link:

@krzysztofjaw
Całkowita zgoda, jak najszybciej i jak nagłośniej mówić i pisać o problemach ze wspólną walutą, łudzenie się że banda ryżego nie poważy się na napaść na złotego jest złudna i niebezpieczna dla istnienia Polski.
Tygrysek już pokazuje jak się wojsko polskie rozbraja, uwalając kontrakty z Koreańczykami.
https://niezalezna.pl/humor/16...
Pozdrawiam.

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

14-02-2024 [22:11] - krzysztofjaw | Link:

 Adam66

Mafijna banda D. Tuska najpierw zaatakuje prezesa NBP a po pozbyciu się go to już "hulaj dusza, piekła nie ma". Oczywiście będzie to rozgrywka bardzo trudna, ale oni już pokazali, że Konstytucja RP i polskie prawo obowiązują wszystkich oprócz nich a dodatkowo to ferajna, która wykonuje rozkazy Berlina i Paryża i ma ich wsparcie, które pozwala im działać poza polskim prawem. 
Pzdr

Obrazek użytkownika Chatar Leon

14-02-2024 [21:15] - Chatar Leon | Link:

Warunkiem koniecznym (acz nie wystarczającym) normalności w Polsce jest pozbycie się berlińsko brukselskiej okupacji nazywanej Unią Europejską.
Zastąpienie Tuska Morawieckim nic nie da.

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

14-02-2024 [22:15] - krzysztofjaw | Link:

 Chatar Leon

Ja od lat piszę, że musimy dokonać Polexitu a w Polsce nawet nie jest podejmowana choćby dyskusja na ten temat. Boleję nad tym, bo Polexit byłby mniej kosztowny od "wielkiego bum", czyli ogólnego rozpadu UE a taki jej będzie los...
Pzdr

Obrazek użytkownika spike

14-02-2024 [21:55] - spike | Link:

Pytanie zasadnicze, czy Tusk może wprowadzić Ojro uchwałą swojej większości, czy potrzebna jest większa liczba głosów?
Kolejne pytanie, czy potrzebny pod tym podpis Prezydenta?
Jeszcze pozostał prezes NBP, który jeszcze jakiś czas będzie na stanowisku, a prof.Glapiński z pewnością się nie zgodzi, chyba że spotka go los Michniewicza.

Jeżeli Tusk nie dochowa drogi prawnej, to nie tylko w świetle prawa polskiego, ale także międzynarodowego, taka decyzja nie ma mocy prawnej, jest do anulowania np. przez kolejny rząd, a to nie będzie korzystne dla UE.

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

14-02-2024 [22:17] - krzysztofjaw | Link:

spike

D. Tuska stać na wszystko, bowiem nie jest politykiem propolskim i co każe mu niemiecka UE to wykona. 
Pzdr

Obrazek użytkownika Jabe

14-02-2024 [22:25] - Jabe | Link:

W przypadku Jaro­sława Ka­czyń­skiego nie prze­szkadzało to Panu. Ja od dawna po­wtarzam, że okrągło­stołowców, czyli chanu­kow­ców, należy o­mijać. A Pan tylko: Tusk, Tusk, Tusk...

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

14-02-2024 [23:01] - krzysztofjaw | Link:

 Jabe

Nigdy nie byłem fanatykiem PiS czy J. Kaczyńskiego. Zresztą nieraz pisałem krytycznie o rządach PiS i prezydenturze A. Dudy. Okrągły Stół jest dla mnie jeno wydarzeniem dla pospólstwa, który miał ukonstytuować wielkie oszustwo jakim było dogadanie się czerwonych i ich różowymi agentami w stylu Michnika, Geremka, Mazowieckiego i innych. Niemniej jednak to bracia Kaczyńscy byli pierwszymi, którzy zbudowali partię będącą w kontrze do tych wszystkich komuno-liberałów. Oczywiście mógł to być krok, który miał jeno zabetonować prawą stronę polskich wyborców. Jest wiele argumentów za, ale i przeciw takiemu oglądowi PC a później PiS. Moje wybory na PiS były też spowodowane brakiem alternatywy dla tej partii, która miałaby jakiekolwiek możliwości wygrania wyborów a była choć trochę propolska. Natomiast D. Tusk i jego ferajna to już jawni wrogowie Polski i Polaków. 
Pzdr

Obrazek użytkownika Jabe

15-02-2024 [07:34] - Jabe | Link:

Donald Tusk jest jedyną alter­na­ty­wą wobec Jaro­sława Ka­czyń­skiego. Należy więc na niego głoso­wać, czy się po­doba, czy nie, nie­prawdaż? Tak się lud nad­wiślański roz­grywa.

Jakie są argumenty za tym, że PiS jest choć odrobinę bardziej pro­polski od Plat­formy?

Co do „komuno-liberałów”, sądzę, że kontrą dla nich miała być owa „re­polonizacja”, czyli przy­wrócenie prze­wodniej roli partii w gospo­darce. Inaczej mówiąc, restauracja PRL pod prawi­cowym sztan­darem. O tym mowa?

Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza

14-02-2024 [22:11] - Eugeniusz Kościesza | Link:

„Krzyczenie”, czy  patrio-ględzenie -to tylko  alibi na nic nie robienie, czyli  „para w gwizdek”!  
 
Krzyczenie i ględzenie propagandowe- jak robią to posłowie i eurposły z PiS,  pozorujący działalność patriotyczną - nic skutecznie w kwestii oporu wobec destrukcji Polski- nie zmieni. To tylko bardziej przypisana rola, niż prawdziwa wola.
Krzyczeć sobie każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej- a szczególnie biorąc uposażenie posła ,europosła, generała wojska z prezydenckim włącznie i kolejne kadencje .Pokrzyczeć  można, aby dalej brać ! Czyżby ?
Ale żadne „krzyczenie” na pełny ryj przed kamerami  nie usprawiedliwia pełnej bierności ludzi mających odpowiadać za bezpieczeństwo i los państwa wobec otwarcie postępującego lawinowo przejęcia Ojczyzny wobec zewnętrznego agresora !
Począwszy od dowództwa wojska oddającego własny Kraj -bez jednego strzału, dalej przez partię PiS która odgrywając polskie stronnictwo , boi się jasno, lub nie chce oficjalnie   zadeklarować programowo -za wyprowadzeniem Polski ze strefy  tworzonej dojczenazistowskiej okupacji UE , po zastraszonego przez własną straż lub zamachem smoleńskim PAD- który to woli pilnować żydrandola , niż jako formalny zwierzchnik sił zbrojnych wydać swym podwładnym dyspozycje, te odpowiednie do sytuacji zagrożenia istnienia Państwa. W przeciwieństwie do PAD , nawet już ten St. A. Poniatowski , przynajmniej coś próbował nim finalnie przystał do Targowicy!  . A ten obecny pr. Duda , gdy wszystko może …. , to może coś tam na forum ONZ coś kiedyś pokrzyczy ,gdy marny los Polski się dopełni. Obym się mylił !
 
p.s.1 Jak tak dalej, pójdzie  to jedyny krzyk, jaki pozostanie, tym  dziś jedynie krzyczącym oponentom „Niech żyje Pol…” na ścianie śmierci po serii z niemieckiego MG 3! Krzyku krzykaczy , którego wtedy  już nikt nie usłyszy !
 
p.s.2 szerzej o doktrynie obronnej  jako „krzyczenia nie” już wypowiedziałem się w komentarzu do
https://naszeblogi.pl/69304-me...

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

14-02-2024 [22:34] - krzysztofjaw | Link:

 Eugeniusz Kościesza

Powiem szczerze, że też mam dosyć tego ględzenia. Jak słyszę, że PiS od początku był za wprowadzeniem Polski do UE i dalej zdania nie zmienia to... nóż mi się w kieszeni otwiera. Bez UE nie musielibyśmy się martwić o losy polskiego złotego, ale w ogóle wielu niebezpieczeństw moglibyśmy uniknąć. Mówienie o tym, że Polski nie stać na Polexit jest bzdurą i wynika z kompleksów wpajanych poprzez politykę wstydu. Dam taki przykład. Do tej pory nie otrzymaliśmy żadnych pieniędzy z KPO i co? Ano nic. Rozwijamy się bardzo dobrze bez tych pieniędzy. A to tylko jeden przykład. Polska ma idealne położenie dla wzrostu gospodarczego i posiada jedne z największych w Europie złóż/zasobów dóbr naturalnych oraz kreatywnych i pracowitych pracowników.  Bez UE mielibyśmy  "w głębokim poważaniu" te wszystkie "zielone łady" czy pakiety „Fit for 55”.

Ale trzeba to w końcu jasno powiedzieć i zacząć dyskusję o Polexicie. 

Niestety prezydencki format prezydenta A. Dudy odstaje od tego prezentowanego przez ś.p. Lecha Kaczyńskiego, choć ja także miałem pretensje za TS. 

Pzdr

Obrazek użytkownika Marek Michalski

15-02-2024 [08:24] - Marek Michalski | Link:

Dziś w telewizji nie kadzą już PiSowi
Bo cały program poświęcony jest Tuskowi
A ty maszeruj, maszeruj, głośno krzycz, Niech żyje nam Wołodia Ilicz

Już o złotówce nie powie nic Glapiński
Bo złoty standard zniesie rząd berliński
A ty maszeruj, maszeruj, głośno krzycz, Niech żyje nam Wołodia Ilicz

Dziś w telewizji nie błyśnie Morawiecki
Bo cashless wdroży rząd zdradziecki
A ty maszeruj, maszeruj, głośno krzycz, Niech żyje nam Wołodia Ilicz

Obrazek użytkownika sake3

15-02-2024 [11:59] - sake3 | Link:

@Marek Michalski.......A dla czego maszerować krzycząc? Powinniśmy raczej zacząć mysleć. Propolsko.To więcej niż krzyk.

Obrazek użytkownika sake3

15-02-2024 [10:19] - sake3 | Link:

Miało być o złotówce jak głosi tytuł a skończyło się jak zwykle-ujadaniem na PiS.Brak jeszcze poruszenia tematu pandemii i wtedy będziemy mieli pełny obraz zainteresowań blogerów i komentatorów na NB.Może by tak wreszcie coś o nowym rządzie,przecież jakieś laurki czy pochwały mu się należą.Albo chociaż postawić pytanie(wracając do tej złotówki) kiedy silni panowie wyprowadzą wyrzucając na bruk prezesa NBP. .

Obrazek użytkownika Chatar Leon

15-02-2024 [10:20] - Chatar Leon | Link:

@Babcia po kawusi?

Obrazek użytkownika sake3

15-02-2024 [10:34] - sake3 | Link:

No pewnie że po kawusi.Wstaję rano piję czterołyżeczkowa gorzką i gorącą w tęsknym oczekiwaniu,że pan Chatar Leon coś do mnie skrobnie.I to nie o pandemii przez co moja radość jeszcze większa.

Obrazek użytkownika spike

15-02-2024 [11:10] - spike | Link:

@sake
wg definicji kawa powinna być mocna, słodka i gorąca, ja piję podobną + mleko, śmietanka, choć słabszą, bo wypijam ich z pięć i więcej, zaczynając dzień od kawy, a czasami jak mam ochotę to nawet przed snem, mi kawa nie zaburza snu :)
Do kawy zamiast płynnego mleka dodaję mleko granulowane, dłużej można je przechowywać.

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

15-02-2024 [13:40] - krzysztofjaw | Link:

spike

"mi kawa nie zaburza snu". Też tak mam, co wprawia w zdziwienie moich najbliższych. 
Pzdr

Obrazek użytkownika RinoCeronte

15-02-2024 [17:56] - RinoCeronte | Link:

Może być cukrzyca typu 2 ?  Radzę zrobić sobie krzywą cukrową...

Obrazek użytkownika spike

15-02-2024 [10:48] - spike | Link:

@chatar
a nie przeszkadza ci, że są tu tacy co piszą po większym kielichu?
Kawa to "napój bogów", jak mawiali starożytni, rozjaśnia umysł :)

Obrazek użytkownika RinoCeronte

15-02-2024 [23:31] - RinoCeronte | Link:

Pełna zgoda.

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

15-02-2024 [13:38] - krzysztofjaw | Link:

 sake3

Jest ogólnie tak, że nie wszyscy blogerzy czy komentatorzy znają się np. na finansach czy gospodarce. Stąd nieraz dyskusja zawęża się do wyświechtanych tekstów będących często po prostu przekazem dnia i to często przekazem obecnie rządzących. Dziś bicie w PiS już nikogo nie dziwi, ale ja nie rozumiem, że niektóre działania rządu D. Tuska są niezauważane jako bardzo szkodliwe dla Polski. Przecież oni już się zgodzili na przymusową relokację nachodźców i planują zaniechanie dużych inwestycji. A Polacy co? Ano nic.
Pzdr
 

Obrazek użytkownika tricolour

15-02-2024 [14:12] - tricolour | Link:

@all

Życzę sukcesów po donośnym krzyku o konieczności zachowania krajowego pieniądza. Jest w istocie bardzo zabawne gdy ktoś efektów oczekuje po krzyku...

😛😛😛

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

15-02-2024 [15:23] - krzysztofjaw | Link:

 tricolour

Nie chce mi się wierzyć, że Pan nie rozumie o co mi chodzi. Ale wytłumaczę - chodzi o presję społeczną na rząd D. Tuska. A taka presja może mieć sens, przynajmniej do końca czerwca tego roku, czyli już po ogłoszeniu wyników w wyborach do Europarlamentu. Druga połowa roku to będzie koszmar dla Polaków, szczególnie finansowy oraz moralno-etyczny. Wspomni Pan moje słowa. 

Pzdr

Obrazek użytkownika tricolour

15-02-2024 [15:32] - tricolour | Link:

Ja bardzo dobrze rozumiem, a nawet więcej: że "presją" będzie miała wyłącznie wymiar jęczenia.

Mało tego - ja nawet rozumiem, że zwrot o wspominaniu słów jest wręcz oczekiwaniem, by nic  nie udało się skutecznie wykrzyczeć.

Obrazek użytkownika sake3

15-02-2024 [15:44] - sake3 | Link:

@Tricolour.......Przecież to pan jest najbardziej zabawnym indywiduum na NB.W końcu palma pierwszeństwa we wrzaskach i ubliżaniu należy do pana wszelkie castingi pan wygrywa.Nagroda im.Lempart się nalezy jak nic..

Obrazek użytkownika tricolour

15-02-2024 [15:50] - tricolour | Link:

Gdybym był taki zabawny, to byś się śmiała, a jęczała jak to ubliżam, bezczelny wypierdku.

Prawda?

😛😛😛

Obrazek użytkownika sake3

15-02-2024 [16:18] - sake3 | Link:

Nie mam zamiaru jęczeć bo po co? Sam pan najlepiej potwierdził moją tezę.

Obrazek użytkownika tricolour

15-02-2024 [16:21] - tricolour | Link:

Jesteś zakłamany tchórz - "bezczelny wypierdku" jest twojego autorstwa. Więc jedyne, co potwierdzam to fakt twej gigantycznej obłudy.

Obrazek użytkownika sake3

15-02-2024 [16:36] - sake3 | Link:

Moja teza coraz bardziej się ugruntowuje.

Obrazek użytkownika spike

15-02-2024 [16:56] - spike | Link:

@tri
"bezczelny wypierdku" jest twojego autorstwa."
Wiesz co, jak długo jestem na NB, nie przypominam sobie, by @sake używała jakichkolwiek tak prymitywnych epitetów, czy wulgaryzmów, które głównie są twojego autorstwa, masz je "we krwi", podobnie jak nijaka @anna dla niepoznaki nazywająca siebie "pani".
Więc postaraj się tego dowieść, jeżeli jeszcze masz cokolwiek w batkach.

Obrazek użytkownika tricolour

15-02-2024 [17:09] - tricolour | Link:

@spike

Owszem, użyła i sama dobrze o tym wie - mówiła tak o Tusku, jakiś czas temu, na oko pół roku temu, może więcej, nie jeden raz jej to przypominałem.

Ale nie będę tego szukał, bo mi się nie chce. Zrobię co innego - poczekam na kolejny wpis tego rodzaju i ci wtedy go pokażę, nie trzeba będzie długo czekać, nie wytrzyma z epitetami.

Zresztą niech wyraźnie napisze, że nigdy nie użyła tego sformułowania, to może poświęcę kilka godzin i znajdę, by wsadzić w ślepia z powrotem.

😀😀😀

Obrazek użytkownika spike

15-02-2024 [18:06] - spike | Link:

@tri
nawet jakby było w tym co piszesz choć "ziarno prawdy", to jednak do ciebie tak się nie zwróciła, więc nie masz podstaw do takiego języka, a nawet zwracać uwagi.
Twoja żona pewnie tak mówi o Kaczyńskim, czy też do niej zwracasz się podobnym językiem?

Co do Tuska, może jego czyny i słowa są dla ciebie jak "senny wiatr" co to "cichuteńko, leciuteńko, liście pieszczą i szeleszczą", bo dla każdego Polaka, są obraźliwe i poniżające, wzbudzające najgorsze instynkty, wtedy hamulce puszczają, a że nikt mu w mordę nie da, więc siarczyście przeklnie sobie, dlatego jak go pokazują w TV, od razu zmieniam kanał, a i tak programy polityczne unikam, wolę pop.naukowe, przyrodnicze, o UFO włącznie.
W polskiej kulturze, mężczyzna tak się nie zwraca do kobiety, (z małymi wyjątkami), a u @sake tego nie zauważyłem, jest wręcz przeciwnie, kilku was wyzywacie biedaczkę, a on tak ładnie do was pisze "pan".

Obrazek użytkownika Edeldreda z Ely

15-02-2024 [18:52] - Edeldreda z Ely | Link:

@Spike
Proszę wybaczyć, ale o ile dobrze pamiętam z czasów, kiedy robiłam research who is who na NB, pamiętam, że Tri wspominał onegdaj, że Jego żona poglądowo znajduje się beznadziejnie na prawo... Nie wiem tylko, czy bardziej wyklucza to inwektywy pod adresem Kaczyńskiego czy zjawisko inwektyw samo w sobie... 

Obrazek użytkownika u2

15-02-2024 [19:24] - u2 | Link:

Droga EzE

Najwyraźniej jesteś beznadziejnie zakochana w tri, ale bez wzajemności. Jako lekarka powinnaś badać przyczyny chamowatej i wulgarnej antypolskości tri i swojego nim zauroczenia. Wiem, wiem, nie jest to proste, miłość jest ślepa i wszystko wybacza :-)

Obrazek użytkownika Edeldreda z Ely

15-02-2024 [19:42] - Edeldreda z Ely | Link:

@Drogi U2
Wiesz, czego wczoraj słuchałam podczas wieczornego spaceru?
https://m.youtube.com/watch?v=...
https://m.youtube.com/watch?v=...

Pozdro, U2 ✌️

 

Obrazek użytkownika u2

15-02-2024 [20:00] - u2 | Link:

Wiesz, czego wczoraj słuchałam podczas wieczornego spaceru?

Słusznie EzE. Dlatego puszczam, nie tylko na NB, zajefajne kawałki propolskie, których chce się słuchać i słuchać. Wykonawcy nie tak znowu dawno umarli, ale śpiewali genialne kawałki :-)
PS. Teraz jestem zajęty lekturą z początku XX wieku pt.14 Lessons in Yogi Philosophy and Oriental Occultism by Yogi Ramacharaka, więc słucham raczej sitaru :-)

https://www.youtube.com/watch?v=LcQKjffxIOY

Obrazek użytkownika tricolour

15-02-2024 [20:10] - tricolour | Link:

@u2

Kobiety często kochają chamów i rozrabiaków, powodów tego stanu nie dociekam gdyż bardziej wolę być kochany (und ebenfals) niż być oświecony... niż mędrca szkiełko i oko.

Obrazek użytkownika u2

15-02-2024 [20:16] - u2 | Link:

(und ebenfals)

Ano, dlatego chcesz mordować nas Polacken. Ostrzegam po raz przed-ostatni, skończy się to dla was antypolaków tragicznie. Co przewidziała Therese Neumann et consortes. Ale zawsze możecie zejść z błędnej antypolskiej drogi. Pytanie retoryczne, na które nie musisz odpowiadać: czy stać was na to? :-)

Obrazek użytkownika tricolour

15-02-2024 [20:35] - tricolour | Link:

@u2

Przyznam, że jesteś dokladnym ucieleśnieniem wszystkich cech prawdziwego polaka - masz zdolność do wydawania opinii w oparciu o swoje uprzedzenia i kompleksy przy jednoczesnym pomijaniu oczywistych i wyraźnie widocznych faktów. Do tego znasz się na wszystkim i dla ciebie wszystkie "sprawy są proste" z czego płynie prosty wniosek, że już nigdy niczego się nie nauczysz, bo baniak masz pełny.

Jeżeli wydaje ci się, że uosabiasz cechy prawdziwego polaka, to ostatnią rzeczą, jaką chciałbym się charakteryzować, to bycie prawdziwym. O niebo bardziej wolałbym bez nadętego przymiotnika.

Czy życzysz sobie, bym zilustrował wypowiedź, by nabrała kolorytu?

Obrazek użytkownika u2

15-02-2024 [20:40] - u2 | Link:

"jesteś dokladnym ucieleśnieniem wszystkich cech prawdziwego polaka"

Stary ubecki synu z Wrocka, twoja nienawiśc do wszystkiego co polskie zaślepia ciebie. Oprzytomnij, póki nie jest za późno :-)

PS. Pisałem wielokrotnie na NB, nie jestem Polakiem z pochodzenia, tylko  z wyboru, Polacy mi imponują, a zwłaszcza dzielne, wojownicze Polki :-)

 

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

15-02-2024 [19:47] - NASZ_HENRY | Link:

 

 @Edeldredo
Proszę wybacz, że się wtrącam, ale o ile dobrze pamiętam, Twój research  wspominał onegdaj, że jest on Twoim rówieśnikiem - kiedy mój research "who is who" pokazał nieodwołalnie, że jest dziadersem starszym co najmniej o pół wieku od powabnej osiemnastki, o czym już na NB pisałem i nie było w związku z tym żadnych protestów zainteresowanego -  EOF 😉  

 

Obrazek użytkownika Edeldreda z Ely

15-02-2024 [19:57] - Edeldreda z Ely | Link:

@Henry 
Well... 
https://m.youtube.com/watch?v=...

;-) 

Obrazek użytkownika tricolour

15-02-2024 [20:02] - tricolour | Link:

Niniejszym protestuję, że jestem pół wieku starszy od osiemnastki, czy też więcej, bo znam już waszą wybiórczą arytmetyczność. Na swoje usprawiedliwienie, że nie protestowałem wtedyż, mam tylko to, że nie widziałem tego, wlewającego w serce nadzieję o długowieczności, sympatycznego wpisu.

Dziękuję za życzenia.

😁

Obrazek użytkownika tricolour

15-02-2024 [20:06] - tricolour | Link:

@spike

Moja żona jest zwolenniczką i wyborcą PiS. Z rozsądku tak ma. Widzi przy tym, że głosuje na tandetę, to nie może głosować na jeszcze większą - jej zdaniem - tandetę.

Szanuję jej zdanie, bo to najważniejsza osoba w moim życiu nawet gdy - moim zdaniem - się myli. 

Summa summarum - we dwoje nie mylimy się wcale.

😛😛😛

Obrazek użytkownika Edeldreda z Ely

15-02-2024 [20:50] - Edeldreda z Ely | Link:

@Tri 
Mam do Ciebie pytanko. Mogę? 

Obrazek użytkownika tricolour

15-02-2024 [21:03] - tricolour | Link:

@Ely

Proszę bardzo; Ty masz prawo pytać, ja mam prawo nie odpowiadać.

Obrazek użytkownika u2

15-02-2024 [21:10] - u2 | Link:

To może tylko śledczy powiedzieć do czego masz prawo, a do czego lewo tri :-)

Przeczytaj Kafki książkę pt. Dziwne przypadki Józefa K. :-)

Obrazek użytkownika Edeldreda z Ely

15-02-2024 [21:22] - Edeldreda z Ely | Link:

@Tri
Dziękuję. 
Pytanie, a raczej propozycja, a raczej wyzwanie jest taka/ takie:
Czasem wyrażasz żal, że pytałeś tu parokrotnie, a nikt Ci nie odpowiedział, co oznacza według nas być prawdziwym Polakiem...
Co Ty na to, byśmy razem, symultanicznie opublikowali wpisy, zawierające nasze odpowiedzi na to pytanie..? Dajmy na to za 2, 3 tygodnie? 
Ty mógłbyś ugryźć temat pozytywne (żeby nie było) - "Polak moich marzeń"... 

Masz, chłopaku dryg do pisania, a ja lubię, jak się przede mną perlą zdania... 
 

Obrazek użytkownika u2

15-02-2024 [21:24] - u2 | Link:

"Polak moich marzeń"

Ja tam wolę Polkę moich marzeń :-) A nie tri - antypolskiego szuję :-)

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

15-02-2024 [21:41] - NASZ_HENRY | Link:

 

 
@EzE na Twoją kolorową schizofrenię może pomóc tylko profesor Łukasz Święcicki, który takie przypadki leczy elektrowstrząsami! Tylko nie próbuj sama do kontaktu palców wkładać 😎
 
 

Obrazek użytkownika Edeldreda z Ely

15-02-2024 [21:58] - Edeldreda z Ely | Link:

Drogi Cyceronie,

Razi mnie ten biernik, popraw z łaski swojej, bo trudno mi zasnąć będzie 🙏

Dziękuję. 
 

Obrazek użytkownika tricolour

15-02-2024 [22:27] - tricolour | Link:

@Ely

Wspaniała inicjatywa, popieram całą swoją osobą, licząc na takie prawdziwe polskie cechy, niespotykane nigdzie indziej jak: uczciwość, honor, prawda. Bym w końcu mógł się określić jako element zbioru lub też nie należący.

Tak to sobie wyobrażam: my prawdziwi Polacy, pamiętni ogromu cierpień zadanych naszemu narodowi przez niemieckiego (żaden tam nazistowski) najeźdźcę, w imię pamięci pomordowanych, powołując się na honor przodków naszych, z największą radością importujemy niemieckie samochody w ilości 9/10 na wszystkie możliwe, doceniając profesjonalizm wroga w każdym calu. Potemże ukrywamy wszystkie niedomagania przed rodakiem - kupcem ponieważ u nas pieniądze droższe od słowa, jak nas nauczył Pawlak.

Nie mogę się już doczekać. Czas start....

Obrazek użytkownika u2

15-02-2024 [22:42] - u2 | Link:

Bym w końcu mógł się określić jako element zbioru lub też nie należący.

Czas czart, określ się antypolaku, ja pochodzę z Kruszynian i Krynek i mam ciebie tam gdzie Słońce nie dochodzi :-)

PS. Chętnie służę za prawdziwego Polaka :-)

Obrazek użytkownika tricolour

16-02-2024 [08:04] - tricolour | Link:

@u2

Czyli mamy pierwszą cechę prawdziwego polaka z wyboru, nie z urodzenia: homoseksualista analny albo innootworowy.

Przyda się do wylistowania za dwa tygodnie. Dziękuję.

Obrazek użytkownika Edeldreda z Ely

15-02-2024 [23:04] - Edeldreda z Ely | Link:

@Tri
Cieszę się. 
Poproszę o podanie dnia i godziny. 

Obrazek użytkownika tricolour

16-02-2024 [08:00] - tricolour | Link:

@Ely

W takim razie niechaj będzie koniec przestępnego lutego, godzina 18:00.

Obrazek użytkownika Edeldreda z Ely

16-02-2024 [08:51] - Edeldreda z Ely | Link:

@Tri
Stawię się :-) 
Dziękuję, że się zgodziłeś. 
Udanego dnia. 

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

16-02-2024 [09:26] - NASZ_HENRY | Link:

@EzE ...Daremne żale...

Nie miej żalu do nikogo tylko do siebie niebogo 😉

 

Obrazek użytkownika Edeldreda z Ely

16-02-2024 [09:52] - Edeldreda z Ely | Link:

@Cyceron
Mój Ty siewco defetyzmu na zlecenie, jedyny.... 

https://m.youtube.com/watch?v=...

https://m.youtube.com/watch?v=...

 

Obrazek użytkownika u2

15-02-2024 [21:02] - u2 | Link:

we dwoje nie mylimy się wcale.

Czyli na dwoje babka wróżyła. Typowe. Boisz się że ktoś ciebie z Peace dorwie, ale ja nie jestem z Peace. Podejrzewam, że Peace ma was oboje w dużym po-ważaniu. A ja do Wrocka mam za daleko. Mój znajomy, słynny arcymistrz szachowy Adam K...ski, wpadł we Wrocku, oferował coś kulsonom, wpadł jak śliwka w kompot. Jak dziecko we mgle, jak europoseł Karpiński, jak posłanka Sawicka :-)

PS. Problem Adasia był w tym, że jest za bardzo znany w innych dziedzinach niż deweloperka. No, wybitny gostek. Tatar z pochodzenia.

Obrazek użytkownika sake3

15-02-2024 [17:53] - sake3 | Link:

@spike.....Jeśli już to przypomnę.Pan Tricolour obrał sobie mnie do częstego oklepywania.Byłam już przez niego nazywana ścierwem, zachlanym wycirusem,którego powinny wstydzić się dzieci i który nigdy nie powinien być  matką.nie licząc drobniejszych epitetów.Do tych żenujących jego wpisów pod moim adresem dotarły w internecie córki zdumione i zniesmaczone takim poziomem nienawiści.Nie ma sensu z tym panem w ogóle dyskutować bo o czym.Jego interesuje tylko wyszydzanie im dotkliwiej tym lepiej.Nie ma co zwracac na niego uwagę zwłaszcza teraz w obliczu tylu polskich problemów..

Obrazek użytkownika tricolour

15-02-2024 [20:42] - tricolour | Link:

@sake

Bardzo przepraszam, że w moim repertuarze obelg przeróżnych (który zasadniczo uzupelniam o wpisy kierowane pod moim adresem wyznając zasadę miłości bliźniego oraz żeby uczynić mu wszystko, co uważa za miłe) nie użyłem jeszcze bardziej smakowitych, jeśli kanon smaku określi przeciwna strona układu pokarmowego.

Będę miał na uwadze.

Obrazek użytkownika u2

15-02-2024 [20:46] - u2 | Link:

Bardzo pamiętliwy jesteś tri. Widać żeś bestia od podstarzałych fircyków: kaszuba, tatara i ukry :-)

Obrazek użytkownika sake3

15-02-2024 [20:17] - sake3 | Link:

@ Edeldreda,@U2........A ja jestem na etapie słuchania Cesarii Evory..Magnetyczy głos.Ale już przemysliwam jaką muzykę zabrać ze sobą kiedy wyruszę w kosmos..

Obrazek użytkownika u2

15-02-2024 [20:24] - u2 | Link:

jaką muzykę zabrać ze sobą kiedy wyruszę w kosmos..

Droga sake3

Przecież podróżujemy w kosmosie od niepamiętnych czasów. Ja bym zabrał 3 x 27. Umarli młodo, czyli ulubieńcy Bogów: Jimi Hendrix, Janis Joplin, and number 3: Jim Morrison. Amerykańskie, zajefajne klimaty :-)

https://www.youtube.com/watch?v=_PVjcIO4MT4

Obrazek użytkownika Edeldreda z Ely

15-02-2024 [20:48] - Edeldreda z Ely | Link:

@Sake3 
Z tych klimatów, o których Pani wspomniała, ja na pewno zabrałabym w taką podróż ten:
https://m.youtube.com/watch?v=...

Obrazek użytkownika spike

15-02-2024 [21:32] - spike | Link:

@sake
Ja nie wiem co bym wybrał, lubię praktycznie każdą muzykę, najbardziej mi wpada w ucho muzyka poważna, kiedyś nie cierpiałem skrzypiec, ale jak posłuchałem wirtuozów, to dopiero je odkryłem:)
W pracy jak nad czymś pracowałem to sobie gwizdałem różne melodie, tak się składało, że jak przy okazji byli jacyś współpracownicy i coś tam rozmawiali, to zaraz zapadała cisza, zauważyłem to i spytałem, że jeżeli im to przeszkadza, to przestanę, a oni - ależ skąd gwizdaj sobie, chętnie słuchamy, no i dawałem im "koncerty" :))
Przyznam że nie potrafię grać na jakimkolwiek instrumencie, a tego jest mi brak, zazdroszczę innym. W mojej rodzinie dziadek, wielu wujów, kuzyn potrafili grać na akordeonie, samouki, czasami jak był jakiś zjazd, to odbywały się koncerty, przyznam że całkiem fajne.

Jak już ludzie zaczną podróżować w kosmosie, to z pewnością będzie dostępna dowolna muzyka, jaką sobie zażyczymy, więc nie musimy wybierać i zabierać ze sobą :))

Obrazek użytkownika u2

15-02-2024 [21:36] - u2 | Link:

Jak już ludzie zaczną podróżować w kosmosie

Niektórzy już wędrują:

https://www.youtube.com/watch?...

https://www.youtube.com/watch?...

Czym się to skończy? Nie miejmy złudzeń. Kolejną wojną światową.

Edgar C. Cayce

Stefan Ossowiecki

Czesław Klimuszko

Marian Węcławek

Therese Neumann

Obrazek użytkownika sake3

15-02-2024 [21:57] - sake3 | Link:

@u2......By może kolonizacją ale raczej wojną.W kosmos bowiem weźmiemy nasze cechy, miłość i nienawiść upodobania i narowy.Tam też będziemy walczyć ze sobą jak tu na Ziemi.O wpływy,o surowce,o miejsce,o władzę.I tylko niektórzy będą gonić za czymś nieokreślonym i niezbadanym.

Strony