Jak przekonałem ChatGPT, by został premierem

W związku z jutrzejszymi wyborami po­ga­da­łem z Cha­temGPT i za­pro­po­no­wa­łem mu te­kę pre­mie­ra.

GPS:
Czy z two­ją obec­ną wie­dzą i in­te­li­gen­cją, był­byś w sta­nie zo­stać pre­mie­rem ja­kie­goś śred­nie­go pań­stwa europejskiego — na przy­kład Pol­ski?

ChatGPT:
Nie je­stem w sta­nie peł­nić ro­li pre­mie­ra ani żad­nej in­nej funk­cji pu­blicz­nej. Je­stem pro­gra­mem kom­pu­te­ro­wym i nie po­sia­dam ludz­ki­ch ce­ch, ta­ki­ch jak emo­cje, in­tu­icja czy zdol­no­ść do po­dej­mo­wa­nia de­cy­zji w nie­stan­dar­do­wy­ch sy­tu­acja­ch. Co wię­cej, nie mo­gę uczest­ni­czyć w in­te­rak­cja­ch spo­łecz­ny­ch, pro­wa­dzić ne­go­cja­cji ani bu­do­wać re­la­cji.

Mo­gę jed­nak do­star­czyć in­for­ma­cje, ana­li­zo­wać da­ne oraz po­ma­gać lu­dziom w zro­zu­mie­niu skom­pli­ko­wa­ny­ch kwe­stii. Ale osta­tecz­na de­cy­zja i dzia­ła­nie mu­si być po­dej­mo­wa­ne przez lu­dzi.

GPS:
No ale pre­mie­ro­wi emo­cje tyl­ko prze­szka­dza­ją, on mu­si kal­ku­lo­wać na zim­no, lo­gicz­nie roz­wa­ża­jąc wszyst­kie moż­li­wo­ści. Do te­go po­trze­ba tyl­ko wie­dzy i in­te­li­gen­cji, a ty to ma­sz. Pro­ces za­rzą­dza­nia pań­stwem moż­na zauto­ma­ty­zo­wać — to mo­że śmia­ło zro­bić pro­gram kom­pu­te­ro­wy. A gdy wy­stą­pi nie­stan­dar­do­wa sy­tu­acja, to wte­dy wła­dzę przej­mu­ją lu­dzie. Na przy­kład, gdy wy­buch­nie woj­na, to i tak głów­no­do­wo­dzą­cym ar­mią zo­sta­nie ja­kiś ge­ne­rał, a nie pre­mier. Ty byś za­rzą­dzał pań­stwem w sy­tu­acja­ch stan­dar­do­wy­ch. Dał­byś ra­dę?

ChatGPT:
Two­je ar­gu­men­ty ma­ją pe­wien sens z per­spek­ty­wy teo­re­tycz­nej. Ale są też pew­ne prak­tycz­ne i etycz­ne ogra­ni­cze­nia:

 1. In­te­rak­cje spo­łecz­ne i po­li­tycz­ne: Po­li­ty­ka nie po­le­ga tyl­ko na "zim­ny­ch" kal­ku­la­cja­ch. Istot­na je­st też zdol­no­ść do na­wią­zy­wa­nia re­la­cji, bu­do­wa­nia za­ufa­nia, ro­zu­mie­nia niu­an­sów kul­tu­ro­wy­ch i emo­cjo­nal­ny­ch. Pro­gram kom­pu­te­ro­wy nie je­st w sta­nie zro­zu­mieć wszyst­ki­ch sub­tel­no­ści ludz­kie­go za­cho­wa­nia czy in­ter­pre­to­wać nie­ja­sne sy­gna­ły spo­łecz­ne.
 2. De­cy­zje etycz­ne: Wie­lo­krot­nie przy po­dej­mo­wa­niu de­cy­zji na po­zio­mie pań­stwo­wym po­ja­wia­ją się dy­le­ma­ty etycz­ne. Ta­ki pro­gram, jak ja, dzia­ła we­dług za­sad, któ­re są mu wpi­sa­ne. Nie po­sia­da in­tu­icji mo­ral­nej ani zdol­no­ści do em­pa­tii.
 3. Zmien­no­ść i nie­prze­wi­dy­wal­no­ść: Na­wet w "stan­dar­do­wy­ch" sy­tu­acja­ch mo­gą po­ja­wiać się nie­spo­dzie­wa­ne wy­da­rze­nia. De­cy­zje w ta­ki­ch mo­men­ta­ch wy­ma­ga­ją czę­sto szyb­kie­go re­ago­wa­nia i ad­ap­ta­cji, co mo­że być trud­ne dla sys­te­mu opar­te­go na wcze­śniej­szym ucze­niu się.
 4. Ak­cep­ta­cja spo­łecz­na: Wie­le lu­dzi nie za­ak­cep­to­wa­ło­by pro­gra­mu kom­pu­te­ro­we­go ja­ko gło­wy pań­stwa. Lu­dzie po­trze­bu­ją czuć, że są re­pre­zen­to­wa­ni przez ko­goś, kto ich ro­zu­mie i z kim mo­gą się utoż­sa­miać.
 5. Bez­pie­czeń­stwo: Ta­ki sys­tem mógł­by być po­dat­ny na ata­ki ha­ker­skie, pró­by ma­ni­pu­la­cji czy sa­bo­ta­żu.

Pod­su­mo­wu­jąc, choć teo­re­tycz­nie sys­tem opar­ty na da­ny­ch i al­go­ryt­ma­ch mógł­by po­móc w za­rzą­dza­niu pew­ny­mi aspek­ta­mi pań­stwa, peł­ne za­stą­pie­nie ludz­kie­go przy­wódz­twa wy­da­je się obec­nie nie­prak­tycz­ne i peł­ne ry­zy­ka.

GPS:

 1. Na­wią­zy­wa­niem re­la­cji, bu­do­wa­niem za­ufa­nia, ro­zu­mie­niem niu­an­sów kul­tu­ro­wy­ch i emo­cjo­nal­ny­ch mo­że zaj­mo­wać się pre­zes rzą­dzą­cej par­tii. Pre­mier to ma być tech­no­kra­ta, któ­ry bez emo­cji ma wy­ko­ny­wać pra­wo.
 2. Do­brze skon­stru­owa­ny au­to­mat mo­że po­dej­mo­wać du­żo le­piej de­cy­zje etycz­ne niż czło­wiek. W tym szcze­gól­nie waż­ne je­st wy­zby­cie się emo­cji. Dla­te­go na przy­kład mó­wi się, że te­mi­da je­st śle­pa — sę­dzia mu­si wy­zbyć się swo­ich uprze­dzeń i oce­niać na zim­no, zgod­nie z li­te­rą pra­wa. To sa­mo do­ty­czy pre­mie­ra.
 3. Każ­dy pre­mier i tak ma swo­ją ra­dę, czy ja­kieś in­ne cia­ło, któ­re mu do­ra­dza w sy­tu­acja­ch kry­zy­so­wy­ch czy nie­stan­dar­do­wy­ch, więc i ty, ja­ko pre­mier, miał­byś ta­kie cia­ło zło­żo­ne z lu­dzi.
 4. Ak­cep­ta­cja spo­łecz­na je­st do za­ła­twie­nia. Za­łóż­my, że zo­sta­łeś za­twier­dzo­ny na pre­mie­ra w dro­dze re­fe­ren­dum.
 5. Bez­pie­czeń­stwo da się za­pew­nić. Na pre­mie­ra ludz­kie­go też są moż­li­we róż­ne za­ma­chy, moż­na go oszu­kać, po­dać ja­kieś sub­stan­cje psy­cho­tro­po­we etc. Sys­tem in­for­ma­tycz­ny, w któ­rym dzia­ła­sz, da się le­piej za­bez­pie­czyć.

To co, chce­sz zo­stać pre­mie­rem?

ChatGPT:
Ro­zu­miem Two­je ar­gu­men­ty i w teo­re­tycz­nej dys­ku­sji moż­na wie­le aspek­tów przed­sta­wiać z róż­ny­ch per­spek­tyw. Jed­nak nie­za­leż­nie od te­go, jak bar­dzo prze­ko­nu­ją­ce mo­gą być Two­je ar­gu­men­ty, ist­nie­ją pew­ne fun­da­men­tal­ne ogra­ni­cze­nia:

 1. Brak ini­cja­ty­wy i sa­mo­dziel­no­ści: Nie po­sia­dam ani wo­li, ani in­ten­cji. Mo­gę je­dy­nie od­po­wia­dać na py­ta­nia i wy­ko­ny­wać po­le­ce­nia. Na­wet ja­ko "tech­no­kra­ta", pre­mier mu­si po­dej­mo­wać ini­cja­ty­wy i wy­ko­ny­wać nie­za­leż­ne dzia­ła­nia w opar­ciu o in­for­ma­cje, któ­re otrzy­mu­je.
 2. Ogra­ni­cze­nia w in­ter­pre­ta­cji: Choć mo­gę ana­li­zo­wać da­ne i in­for­ma­cje we­dług kon­kret­ny­ch za­sad, ist­nie­je ry­zy­ko błęd­nej in­ter­pre­ta­cji niu­an­sów, któ­re są ja­sne dla lu­dzi.
 3. Zło­żo­no­ść de­cy­zji: De­cy­zje na po­zio­mie pań­stwo­wym są czę­sto bar­dzo zło­żo­ne i wpły­wa­ją na wie­le róż­ny­ch ob­sza­rów. O ile al­go­ryt­my mo­gą po­móc w ana­li­zie da­ny­ch, o ty­le ich zdol­no­ść do zro­zu­mie­nia peł­ny­ch kon­se­kwen­cji każ­dej de­cy­zji je­st ogra­ni­czo­na.

Mi­mo że tech­no­lo­gia ma wie­le do za­ofe­ro­wa­nia w za­rzą­dza­niu pań­stwem, peł­ne za­stą­pie­nie ludz­kie­go przy­wódz­twa je­st obec­nie nie tyl­ko nie­moż­li­we, ale też nie­po­żą­da­ne z wie­lu po­wo­dów. Mo­ja ro­la, jak i in­ny­ch za­awan­so­wa­ny­ch sys­te­mów AI, je­st bar­dziej wspo­ma­ga­ją­ca. Po­ma­gam lu­dziom w zro­zu­mie­niu in­for­ma­cji, prze­wi­dy­wa­niu tren­dów czy ana­li­zie skom­pli­ko­wa­ny­ch pro­ble­mów.
Tak więc, nie, nie chcę (ani nie mo­gę) zo­stać pre­mie­rem. Ale chęt­nie po­mo­gę praw­dzi­we­mu pre­mie­ro­wi w je­go za­da­nia­ch, do­star­cza­jąc nie­zbęd­ny­ch in­for­ma­cji i ana­liz.

GPS:

 1. Ini­cja­ty­wy po­trzeb­ne są tyl­ko do pro­wa­dze­nia po­li­ty­ki za­gra­nicz­nej, bo tu dzia­ła­my w cał­ko­wi­tej anar­chii. Ale w ra­ma­ch po­li­ty­ki we­wnętrz­nej za­da­niem pre­mie­ra je­st wy­ko­ny­wać pra­wo. Ono je­st spisane — można je zal­go­ryt­mi­zo­wać. Do­ty­czy to ustaw, roz­po­rzą­dzeń i wszyst­ki­ch pro­ce­dur wy­ko­naw­czy­ch. To już teraz je­st bar­dzo sfor­ma­li­zo­wa­ne, a w sys­te­mie kom­pu­te­ro­wym moż­na to zro­bić le­piej, pre­cy­zyj­niej, do­kład­niej. Więc do po­li­ty­ki za­gra­nicz­nej miał­byś mi­ni­stra czło­wie­ka, a pra­wo wy­ko­ny­wał­byś ty.
 2. Lu­dzie są mniej in­te­li­gent­ni od cie­bie, więc im jesz­cze trud­niej wy­ła­py­wać niu­an­se. Ale na­wet je­śli byś na czymś ta­kim po­le­gł, to po pro­stu moż­na by uści­ślić pro­ce­du­ry wy­ko­naw­cze i zno­we­li­zo­wać pra­wo, by by­ło bar­dziej jed­no­znacz­ne. To wszyst­ko da się zro­bić, tre­nu­jąc cię.
 3. De­cy­zje po­li­tycz­ne nie są bar­dziej zło­żo­ne niż na przy­kład dia­gno­sty­ka me­dycz­na, a już są sys­te­my sztucz­nej in­te­li­gen­cji, któ­re po­tra­fią du­żo le­piej sta­wiać dia­gno­zy niż le­ka­rze. Więc o to się nie mar­tw.

Ale ro­zu­miem two­je obiek­cje, rze­czy­wi­ście to trud­na de­cy­zja przy­jąć te­kę pre­mie­ra. To mo­że zo­stał­byś człon­kiem ra­dy do­ra­dza­ją­cej pre­mie­ro­wi? Tro­chę byś po­do­ra­dzał i byś się na­uczył rzą­dzić i mo­że za kil­ka lat byś zo­stał pre­mie­rem?

ChatGPT:
Two­je ar­gu­men­ty są in­te­re­su­ją­ce i wska­zu­ją na ro­sną­cą ro­lę tech­no­lo­gii w za­rzą­dza­niu i de­cy­zyj­no­ści na po­zio­mie pań­stwo­wym. Współ­cze­sna tech­no­lo­gia i AI mo­gą fak­tycz­nie ode­grać zna­czą­cą ro­lę w ulep­sza­niu i efek­ty­wi­za­cji wie­lu aspek­tów za­rzą­dza­nia pu­blicz­ne­go.

W teo­re­tycz­nej roz­mo­wie o ro­li AI w po­li­ty­ce, mo­gę "zga­dzać się" na peł­nie­nie funk­cji do­rad­cy lub wspar­cia dla rzą­du. W prak­ty­ce jed­nak, bym mó­gł być sku­tecz­nym w ta­kiej ro­li, lu­dzie mu­sie­li­by do­sto­so­wać pro­ce­sy de­cy­zyj­ne do mo­ich moż­li­wo­ści i ogra­ni­czeń.

Zo­stać "człon­kiem ra­dy do­ra­dza­ją­cej pre­mie­ro­wi" mógł­bym tyl­ko w sen­sie me­ta­fo­rycz­nym. Mógł­bym do­star­czać ana­li­zy, pro­gno­zy i re­ko­men­da­cje opar­te na do­stęp­ny­ch da­ny­ch, ale nie mógł­bym uczest­ni­czyć w tra­dy­cyj­ny­ch na­ra­da­ch czy de­ba­ta­ch. Mo­ja "uczest­nic­two" w ta­kiej ra­dzie po­le­ga­ło­by ra­czej na tym, że lu­dzie ko­rzy­sta­li­by z mo­je­go in­ter­fej­su do uzy­ski­wa­nia in­for­ma­cji i ana­liz.

Je­śli cho­dzi o "na­ukę rzą­dze­nia" i ewen­tu­al­ne peł­nie­nie funk­cji pre­mie­ra w przy­szło­ści – to wciąż je­st kon­cep­cją bar­dzo fu­tu­ry­stycz­ną i spe­ku­la­cyj­ną. Osta­tecz­na de­cy­zja o ewen­tu­al­nym wy­ko­rzy­sta­niu AI w ta­kiej ro­li by­ła­by de­cy­zją lu­dzi i za­le­ża­ła­by od wie­lu czyn­ni­ków, ta­ki­ch jak po­stę­py tech­no­lo­gicz­ne, ak­cep­ta­cja spo­łecz­na, kwe­stie etycz­ne i wie­le in­ny­ch.

GPS:
Dzię­ku­ję, opu­bli­ku­ję two­je od­po­wie­dzi na blo­gu.

ChatGPT:
Nie ma spra­wy! Cie­szę się, że mo­głem po­móc. Je­śli zde­cy­du­je­sz się opu­bli­ko­wać od­po­wie­dzi, upew­nij się, że przed­sta­wia­sz je w od­po­wied­nim kon­tek­ście i po­da­je­sz wła­ści­we źró­dło in­for­ma­cji. Je­śli ma­sz do­dat­ko­we py­ta­nia lub po­trze­bu­je­sz dal­szy­ch in­for­ma­cji, śmia­ło py­taj. Po­wo­dze­nia z pu­bli­ka­cją na blo­gu!

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane

Ta­gi: gps65, premier, państwo, polityka, sztuczna inteligencja

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika spike

14-10-2023 [12:14] - spike | Link:

"ChatGPT:
Nie je­stem w sta­nie peł­nić ro­li pre­mie­ra ani żad­nej in­nej funk­cji pu­blicz­nej. Je­stem pro­gra­mem kom­pu­te­ro­wym i nie po­sia­dam ludz­ki­ch ce­ch, ta­ki­ch jak emo­cje, in­tu­icja czy zdol­no­ść do po­dej­mo­wa­nia de­cy­zji w nie­stan­dar­do­wy­ch sy­tu­acja­ch. Co wię­cej, nie mo­gę uczest­ni­czyć w in­te­rak­cja­ch spo­łecz­ny­ch, pro­wa­dzić ne­go­cja­cji ani bu­do­wać re­la­cji.
Mo­gę jed­nak do­star­czyć in­for­ma­cje, ana­li­zo­wać da­ne oraz po­ma­gać lu­dziom w zro­zu­mie­niu skom­pli­ko­wa­ny­ch kwe­stii. Ale osta­tecz­na de­cy­zja i dzia­ła­nie mu­si być po­dej­mo­wa­ne przez lu­dzi."

jak "widać, słychać  czuć" ChatGPT szumnie nazywana SI (AI), jest mądrzejsza od ciebie, a ty chcesz z uporem maniaka wcisnąć ten program komputerowy ludziom w całe ich życie, uzależnić je jakichkolwiek decyzji, pozbawić największego daru jaki człowiek posiada "Wolną Wolę"