Na kogo głosować?

Obec­nie ma­my sy­tu­ację wy­jąt­ko­wą, któ­rej je­sz­cze ni­gdy w Pol­sce nie by­ło. Ugru­po­wa­nie wol­no­ścio­we, wol­no­ryn­ko­we, li­be­ral­no-kon­ser­wa­tyw­ne, czy­li Kon­fe­de­ra­cja, ma naj­wyż­sze no­to­wa­nia w son­da­ża­ch w hi­sto­rii. Jesz­cze ni­gdy ża­den wol­no­ścio­wy so­ju­sz nie uzy­skał w Pol­sce dwu­cy­fro­we­go wy­ni­ku. Za­wsze wy­gry­wa­ją so­cjal­de­mo­kra­ci, czy to z SLD, czy z PO lub PiS.

   Trze­ba na Kon­fe­de­ra­cję gło­so­wać, to oczy­wi­ste, bo to je­dy­na wol­no­ryn­ko­wa par­tia w Pol­sce, ale zna­cze­nie ma nie tyl­ko ide­olo­gia, ale i ka­dry.

  Dla­te­go za­chę­cam do po­zna­nia wszy­st­ki­ch kan­dy­da­tów, któ­rzy znaj­dą się na li­sta­ch Kon­fe­de­ra­cji i skru­pu­lat­ne­mu przyj­rze­niu się te­mu, co do tej po­ry ro­bi­li. I na pod­sta­wie tej ana­li­zy pro­szę o wy­bra­nie naj­bar­dziej od­po­wied­nie­go kan­dy­da­ta. Nie trze­ba gło­so­wać na pierw­sze­go na li­ście.

  Ska­lę za­gro­że­nia za­uwa­żył na­wet pre­zes No­wej Na­dziei, naj­więk­szej par­tii Kon­fe­de­ra­cji, Sła­wo­mir Ment­zen i dla­te­go wy­sto­so­wał apel, któ­re­go frag­ment ni­żej cy­tu­ję. To bar­dzo waż­ne co na­pi­sał. Prze­czy­taj­cie to i weź­cie pod uwa­gę, gdy bę­dzie­cie gło­so­wać.

  Ment­zen pi­sze o za­gro­że­nia­ch do­ty­czą­cy­ch kam­pa­nii wy­bor­czej. Wte­dy je­sz­cze my wszy­scy ma­my wpływ na to, ja­kie oso­by znaj­dą się w Sej­mie. Jed­nak­że te wszy­st­kie za­gro­że­nia nie znik­ną po wy­bo­ra­ch, ale się je­sz­cze bar­dziej spo­tę­gu­ją. Na zwy­cięz­ców bę­dą czy­hać je­sz­cze więk­sze nie­bez­pie­czeń­stwa niż przed wy­bo­ra­mi. Bę­dą pró­by ku­pie­nia ich za więk­sze pie­nią­dze i sta­no­wi­ska, a ty­ch, któ­rzy się nie da­dzą sprze­dać, spo­tka je­sz­cze więk­szy hejt. Więc to mu­szą być naj­więk­si ide­owi twar­dzie­le i mu­szą two­rzyć zgra­ną, lo­jal­ną dru­ży­nę.

  To mu­szą być oso­by, któ­re od daw­na wspie­ra­ją i pro­pa­gu­ją wol­no­ryn­ko­wą ide­olo­gię re­pre­zen­to­wa­ną na­uko­wo przez au­striac­ką szko­łę w eko­no­mii. Py­taj­cie kan­dy­da­tów o te kwe­stie, py­taj­cie, czy czy­ta­li Mi­se­sa, Ro­th­bar­da, Ba­stia­ta i wszy­st­ki­ch in­ny­ch gi­gan­tów na­uki, któ­ry­ch wy­mie­niam w tej not­ce: Kon­fe­de­ra­cja stoi na bar­ka­ch gi­gan­tów. Py­taj­cie nie tyl­ko o bie­żą­cy pro­gram, któ­ry je­st za­wsze chwy­tem mar­ke­tin­go­wym, ale o ide­owe pod­sta­wy te­go pro­gra­mu, o po­glą­dy pre­kur­so­rów li­be­ra­li­zmu i li­ber­ta­ria­ni­zmu. Kan­dy­dat, któ­ry bę­dzie ma­ło o tym wie­dział, stwa­rza więk­sze ry­zy­ko, że je­st ka­rie­ro­wi­czem.

  Dru­gim waż­nym ele­men­tem wy­bo­ru je­st sta­tus ma­te­rial­ny kan­dy­da­ta. Nie wy­bie­raj­cie bie­da­ków, któ­rzy nie ma­ją so­lid­ne­go fa­chu. Nie wy­bie­raj­cie osób z nie­sta­bil­ną sy­tu­acją ma­te­rial­ną, ma­ją­cy­ch dłu­gi, czy ja­kieś zo­bo­wią­za­nia wo­bec in­ny­ch. Nie wy­bie­raj­cie osób ma­ją­cy­ch pro­ble­my z pra­wem.

  A trze­cią kwe­stią je­st sy­tu­acja ro­dzin­na. Nie wy­bie­raj­cie osób, któ­re są w trak­cie roz­wo­du, al­bo są ja­koś z ro­dzi­ną skłó­ce­ni. Nie wy­bie­raj­cie osób nie­sta­bil­ny­ch emo­cjo­nal­nie. Wy­bie­rz­cie oso­by sil­nie za­ko­rze­nio­ne w swo­im miej­scu za­mie­sz­ka­nia, któ­re zna­ją swo­ich przod­ków i dzie­dzi­czą po ni­ch.

  No i bar­dzo waż­ną kwe­stią je­st też to, jak da­le­ce kan­dy­dat dał się na­brać na prze­kręt ko­wi­do­wy. Wy­bie­raj­cie ty­ch, któ­rzy kie­ru­ją się ba­da­nia­mi na­uko­wy­mi i wie­dzą, że ko­wid to nie­groź­ne wi­ru­so­we prze­zię­bie­nia ze śmier­tel­no­ścią pół­to­ra pro­mi­la i więk­szo­ść roz­po­rzą­dzeń wła­dzy, w tym za­my­ka­nie go­spo­dar­ki, dy­stans spo­łe­cz­ny, obo­wią­zek no­sze­nia ma­se­czek czy pa­sz­por­ty ko­wi­do­we by­ły cał­ko­wi­cie zbęd­ne.

  Istot­ne je­st też to, by kan­dy­dat miał po­czu­cie hu­mo­ru. Po­sta­raj­cie się od­róż­nić, kie­dy mó­wi po­waż­nie, a kie­dy żar­tu­je, wy­czuj­cie sar­ka­zm i iro­nię. Mą­dry kan­dy­dat bę­dzie za­wsze ta­kie fi­gu­ry re­to­rycz­ne sto­so­wał. Mą­dry — to też waż­na ce­cha. 

  Nie kie­ruj­cie się wy­glą­dem, cha­ry­zmą, uro­dą, ge­sty­ku­la­cją, wy­ra­zem twa­rzy czy in­ny­mi ze­wnę­trz­ny­mi atry­bu­ta­mi kan­dy­da­tów. Po­sta­raj­cie się ich le­piej po­znać.

  W skró­cie: na­le­ży wy­bie­rać twar­dy­ch, nie­za­leż­ny­ch fi­nan­so­wo, ide­owy­ch, mą­dry­ch, ro­dzin­ny­ch, zrów­no­wa­żo­ny­ch, ra­cjo­nal­ny­ch fa­chow­ców bez kre­dy­tów, któ­rzy nie da­li się na­brać na prze­kręt ko­wi­do­wy. Bo­sak i Ment­zen są w tym wzor­co­wi.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

Tagi: gps65, Konfederacja, ideowcy, kandydaci, wybory

Sławomir Mentzen:

(…) Staw­ka ty­ch wy­bo­rów je­st ol­brzy­mia a trud­no­ść wy­zwa­nia cięż­ka do opi­sa­nia.

Dla­te­go prze­strze­gam każ­de­go na­sze­go dzia­ła­cza, sym­pa­ty­ka, wy­bor­cę: je­st zde­cy­do­wa­nie za wcze­śnie na ogła­sza­nie suk­ce­su. (…)

Ma­my prze­ciw­ko so­bie wszy­st­ki­ch. Nikt na nas nie cze­ka z otwar­ty­mi ra­mio­na­mi. Nikt się nie cie­szy, że do­brze nam idzie. Za­mie­rza­my na­ru­szyć ich bar­dzo istot­ne in­te­re­sy. Ten układ od lat krad­nie mi­liar­dy zło­ty­ch. Na fik­cyj­ny­ch eta­ta­ch za­trud­nia­ne są dzie­siąt­ki, je­że­li nie set­ki ty­się­cy osób, spół­ki Skar­bu Pań­stwa ople­cio­ne są nie­zli­czo­ną ilo­ścią fi­re­mek po­wią­za­ny­ch z wła­dzą, któ­re przy­ssa­ły się i cią­gną pie­nią­dze. Do te­go naj­róż­niej­sze fun­du­sze wy­da­ją­ce mi­liar­dy zło­ty­ch.

Oni to wszy­st­ko ma­ją do stra­ce­nia. Dla­te­go przez naj­bliż­sze mie­sią­ce bę­dą ro­bić wszy­st­ko, że­by utrzy­mać wła­dzę. Za po­mo­cą swo­ich me­diów bę­dą kła­mać, pi­sać bzdu­ry, wy­ci­nać z kon­tek­stu. Bę­dą ro­bić z nas lu­dzi, któ­ry­mi nie je­ste­śmy, wal­czyć z pro­po­zy­cja­mi pro­gra­mo­wy­mi, któ­ry­ch nie zgła­sza­my, po­mi­jać mil­cze­niem pro­po­zy­cje, o któ­ry­ch cią­gle mó­wi­my.

Me­dia kła­mią, że­by zwią­za­ni z ni­mi po­li­ty­cy mo­gli kra­ść. I na­gle stra­ch im zaj­rzał w oczy, że mo­że się to skoń­czyć. Dla­te­go bar­dzo po­trze­bu­je­my wa­sze­go wspar­cia. Prze­ko­nuj­cie zna­jo­my­ch i ro­dzi­nę. Pro­stuj­cie kłam­stwa i ma­ni­pu­la­cje na na­sz te­mat. Na­stęp­ne mie­sią­ce to bę­dzie je­den wiel­ki se­ans nie­na­wi­ści, mie­sza­ny z za­mil­cza­niem. Każ­da na­sza naj­drob­niej­sza na­wet wpad­ka bę­dzie wy­ol­brzy­mia­na do gra­nic moż­li­wo­ści, a na­sze do­bre pro­po­zy­cje bę­dą prze­mil­cza­ne. Czerp­cie in­for­ma­cje o na­szy­ch po­stu­la­ta­ch z na­szym me­diów spo­łe­cz­no­ścio­wy­ch i ze spo­tkań, a nie z me­diów. Bo te nie chcą re­la­cjo­no­wać rze­czy­wi­sto­ści, chcą ją za­kła­mać.

Ma­my przed so­bą wiel­kie za­da­nie. Chce­my zmie­nić Pol­skę na lep­sze. Chce­my od­su­nąć od wła­dzy Ka­czyń­skie­go i Tu­ska. To je­st ol­brzy­mie wy­zwa­nie, wy­zwa­nie dla ca­łe­go po­ko­le­nia mło­dy­ch Po­la­ków, a nie tyl­ko dla dzia­ła­czy jed­nej par­tii. Je­ste­śmy tyl­ko i aż wa­szy­mi re­pre­zen­tan­ta­mi w po­li­ty­ce. Ale to od was mu­si wyj­ść chęć tej zmia­ny. I ta chęć mu­si być po­par­ta dzia­ła­nia­mi. Ina­czej to się nie uda. (…)
 

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Ula Ujejska

14-09-2023 [16:03] - Ula Ujejska | Link:

A po wyborach, jak kiedyś w Lublinie, znów sobie dacie buzi  dla koryta z Tuskiem i Komorowskim. Co wtedy Pan napisze? Lata temu był tu taki jeden, który pisał że PiS i PO to samo zło, a po lubelskiej koalicji znikł jak kamfora ... ze wstydu? Tylko młodych możecie jeszcze ogłupić.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

14-09-2023 [16:38] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Najbardziej prawdopodobna koalicja rządowa po wyborach to POPiS. Komu dasz wtedy buzi?

Obrazek użytkownika Ula Ujejska

14-09-2023 [17:19] - Ula Ujejska | Link:

GPS
Pan w to wierzy? No współczuję 😜 Nitras z PO już was namaścił co będziecie robić po wygranej Tuska.Natomiast Lewica wyraźnie zapowiedziała że z wami o niczym nie chcą gadać....więc czarno to widzę.
I jeszcze jedno panie GPS, ja nie jestem ani z PO ani z PiS i pan doskonale o tym wie - więc takie trefne wrzutki na mój temat to tanie przysrywki godne jedynie przedstawiciela z Kuńfy.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

14-09-2023 [18:20] - Grzegorz GPS Św... | Link:

PO zawrze koalicje z PiS, niezależnie od tego z kim jesteś. Ja o tobie w ogóle nic nie pisałem, żadnych wrzutek o tobie nie robiłem. To są partię o identycznym programie, działające w ten sam bandycki sposób, więc będą musieli się po wyborach dogadać, bo nie będzie innego wyjścia, by dalej robić lewe interesy, z których łatwo nie zrezygnują. Zrobią to niezależnie od twoich chęci i mniemań.

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

14-09-2023 [16:22] - NASZ_HENRY | Link:

Konfa zjechała do 8%-9%po tym jak Bosak żonę wstawił na pierwsze miejsce na liście ;-)
 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

14-09-2023 [16:43] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Jego żona jest prawnikiem i działaczką społeczną od dawna i nie jest na pierwszym miejscu na liście.

Obrazek użytkownika Tezeusz

14-09-2023 [16:25] - Tezeusz | Link:

#Świrek
Konfa to sowieckie gawnnmooo. Twój idol albo w Sejmie chrapie dziadzio albo klnie jak szewc i liże putlerkowi..Taka to partyjka liżących i chrapiących...a poszli wy od mego podwórka po psami poszczuję..

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

14-09-2023 [16:36] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Idź sobie stąd, tu jest twoje miejsce: https://naszeblogi.pl/64547-komentarze-na-naszych-blogach

Obrazek użytkownika Tezeusz

14-09-2023 [17:02] - Tezeusz | Link:

@ świerek idz do kibla i spusc wodę...

Obrazek użytkownika Tlenożerca

14-09-2023 [16:32] - Tlenożerca | Link:

Mentzen to wybitny polityk i ekonomista, tak wybitny, że może nosić teczkę za Ryśkiem Petru 🤣🤣🤣

Obrazek użytkownika Ijontichy

14-09-2023 [18:23] - Ijontichy | Link:

ADMIN! 
Czy w tym portalu przy pana zezwoleniu można uprawiac ordynarną propagande i reklamę jednej partii !! ??
GPS,ŚMIECIU to niemiecko---rosyjskie ugrupowanie i niemiecko rosyjska propaganda....za Tuskiem...można się zrzygać!!

Obrazek użytkownika sake3

14-09-2023 [19:46] - sake3 | Link:

Z notki powiązanej- pt.,,20 liebertian w Sejmie'' O ile mi wiadomo z pana licznych wpisów liebertianie postulują doprowadzenie do upadku państw narodowych jako źródeł terroru,ich podziału na niezależne od siebie mniejsze jednostki,likwidację wszystkich instytucji państwowych,służb,wojska.Po co więc Sejm też przecież będący narzędziem terroru państwowego? I ci w takim razie robi tam20 liebertian?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

14-09-2023 [20:47] - Grzegorz GPS Św... | Link:

My, libertarianie, nie postulujemy likwidacji żadnych instytucji. My tylko postulujemy likwidację monopolu, a zatem powołanie więcej konkurujących instytucji z tymi, które teraz mają monopol. Ale nie wszystkie na raz, tylko po kolei. Zaczniemy od edukacji i służby zdrowia. Obecny Sejm jest potrzebny, by to przeprowadzić pokojowo. Ale postulat demonopolizacji prawa i usług bezpieczeństwa jest najbardziej dalekosiężny, do zrobienia na samym końcu. My postulujemy ewolucję, a nie rewolucje. Póki co jesteśmy małą frakcją w Konfederacji, więc zanim dojdzie do realizacji naszych postulatów, zrealizujemy te, które mamy wspólne z konserwatywnymi liberałami i narodowcami. W istocie naszych postulatów nie będzie trzeba realizować na drodze politycznej — to się w ciągu najbliższych 20 lat zrealizuje samo na skutek rozwoju technologi. 

Obrazek użytkownika Tezeusz

14-09-2023 [21:01] - Tezeusz | Link:

@ Świrek
"My, libertarianie"....jacy liberałowie w Konfie ?

Grzegorz Świderski Wybory 2015
Oficjalne wyniki PKW
Nie uzyskał/a mandatu, KWW nie przekroczył progu

I tak trzymać !!!nie uzyskał , nie otrzymał i nikomu to nie przeszkadzało i nie przeszkadza...

Z jednym się z Panem zgadzam z tym Pana materiałem https://3obieg.pl/neon24-ruska...
To był strzał w tzw dychę..
 

Obrazek użytkownika sake3

14-09-2023 [21:12] - sake3 | Link:

Po co pan kłamie? Proszę przeczytać swoje własne wpisy. Małymi kroczkami jak widzę liebertianie wycofują się ze swoich rewolucyjnych słów i wizji .Przyświeca wam jak widać wizja ,,tu i teraz'' a nie czegoś co ma nastąpić za 25 lat.Jak się już wygodnie ,,na razie'' rozmościcie w tym Sejmie i innych instytucjach to te ideały które teraz pan głosi przejdą do lamusa.Zasłanianie się rozwojem technologii też.   

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

14-09-2023 [22:09] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Jak czegoś nie rozumiesz, to możesz spytać.

Obrazek użytkownika sake3

14-09-2023 [22:24] - sake3 | Link:

Jak pytałam wcześniej nazywał mnie pan chamem w białych rękawiczkach,jak nie pytam to pan chce mi tłumaczyć.Po co? Przecież wszystko jasne.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

14-09-2023 [23:45] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Jeśli chcesz odpowiedzi, to bądź grzeczna — nie zarzucaj bezpodstawnie kłamstw, nie insynuuj, nie zmyślaj. Pytaj, zamiast insynuować.

Obrazek użytkownika spike

14-09-2023 [21:38] - spike | Link:

@świr
"My, libertarianie, nie postulujemy likwidacji żadnych instytucji. My tylko postulujemy likwidację monopolu, a zatem powołanie więcej konkurujących instytucji z tymi, które teraz mają monopol."

wklej to zdanie swojej wirtualnej kochance GP, ciekawe jaką ci postawi diagnozę.
tłumaczyć świrowi jego głupoty nie ma sensu.

 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

20-09-2023 [18:14] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Gazety Polskiej nie czytam. Dlaczego to moja kochanka?

Obrazek użytkownika spike

14-09-2023 [20:56] - spike | Link:

@sake
bo to jest tak, najpierw Korwin wieszał psy na UE, by się tam mimo wszystko dorwać do koryta, teraz Konfa znowu chce obalać rząd i państwa, ale nim to zrobi, musi z nich wycisnąć ile wlezie, bo nikomu innemu się nie należy tylko im, a po nich choćby potop.

Co do sondaży, to zabieg propagandowy, jeszcze do tej pory prawdy nie powiedziały.

Obrazek użytkownika paparazzi

14-09-2023 [20:37] - paparazzi | Link:

Cześć Świr ale zaświrowałeś, partia wolnościowa ruska konfederatka. A rowery?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

14-09-2023 [22:11] - Grzegorz GPS Św... | Link:

No i znów mi się tutejsze chamstwo zlazło pod notką. Po co wy się tak poniżacie? Tu sobie idźcie: 
https://naszeblogi.pl/64547-komentarze-na-naszych-blogach

Obrazek użytkownika spike

14-09-2023 [22:35] - spike | Link:

@świr, twojego chamstwa nikt nie przebije
kto sieje wiatr, to zbiera burze.

Obrazek użytkownika Maverick

15-09-2023 [05:17] - Maverick | Link:

Jak nie wiesz na kogo głosować to powinneś przynajmnieć znać podstawy zdrowej ekonomii.

Porównaj myślenie nowego prezydenta Argentyny z dupkami w Polin.
https://twitter.com/i/status/1...

Zapraszan też na nowy odcinek blogu Mavericka:

https://rumble.com/v3hrx9i-zmi...

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

18-09-2023 [22:04] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Javier Milei to bardzo dobry kandydat — szkoda, że w Polsce takiego nie mamy.