Nie da się zlikwidować państwa, samo upadnie!

Pań­stwo pod groź­bą ka­ry zmu­sza oby­wa­te­li do za­bez­pie­cze­nia się na sta­ro­ść w okre­ślo­ny spo­sób, zmu­sza do na­uki ich dzie­ci zgod­nie z na­rzu­co­nym pro­gra­mem, zmu­sza do le­cze­nia się w okre­ślo­nym przez sie­bie sys­te­mie. Wszyst­kie te przy­mu­sy nie wy­ni­ka­ją z ja­kieś ko­niecz­no­ści ist­nie­nia mo­no­po­lu w ty­ch kwe­stia­ch — i sys­tem eme­ry­tal­ny, i edu­ka­cyj­ny, i zdro­wot­ny mo­gły­by być śmia­ło róż­no­rod­ne, kon­ku­ren­cyj­ne, pry­wat­ne, dzia­ła­ją­ce na wol­nym ryn­ku.

  Pań­stwo two­rząc mo­no­po­le w wie­lu dzie­dzi­na­ch, sto­su­jąc przy­mus, ini­cju­je ak­ty prze­mo­cy wo­bec nie­win­ny­ch lu­dzi. A za­tem je­st to dzia­łal­no­ść ter­ro­ry­stycz­na. Po­li­ty­cy ro­bią to, bo ma­ją na to zgo­dę więk­szo­ści lu­dzi. Lud wszę­dzie zga­dza się na to, by pań­stwo sto­so­wa­ło prze­moc wo­bec nie­win­ny­ch, któ­rym od­bie­ra owo­ce ich pra­cy.

  Ter­ror je­st po­wszech­nie ak­cep­to­wa­ny dla­te­go, że lu­dzie są otu­ma­nie­ni pań­stwo­wą pro­pa­gan­dą, któ­ra nie na­zy­wa te­go ter­ro­rem, prze­mo­cą, ini­cjo­wa­niem si­ły, ale uży­wa wie­lu in­ny­ch ła­god­ny­ch okre­śleń, ty­pu: de­mo­kra­cja, rzą­dy pra­wa, opie­ka so­cjal­na, wspie­ra­nie naj­bied­niej­szy­ch, za­pew­nia­nie po­rząd­ku.

  Naj­now­szy przy­kład jak po­przez ma­ni­pu­lo­wa­nie na­zwa­mi pań­stwo znie­wa­la lu­dzi: otóż zwy­kły za­kaz uży­wa­nia sa­mo­cho­dów, prze­moc sto­so­wa­na, by ogra­ni­czyć lu­dziom mo­bil­no­ść, na­zy­wa się stre­fa­mi czy­ste­go trans­por­tu. Czy­ste zło na­zy­wa się ład­ny­mi słów­ka­mi. Le­wi­ca do per­fek­cji opa­no­wa­ła ten pod­stęp.

  Dla­te­go ter­ro­ry­zmu nie da się po­ko­nać po­przez prze­ko­ny­wa­nie lu­dzi, bo więk­szo­ść je­st zbyt moc­no zin­dok­try­no­wa­na, zbyt sil­nie przy­wy­kła do nie­wo­li, bo terroryzm państwa jest obu­do­wa­ny ład­ny­mi słów­ka­mi. Nie zli­kwi­du­je­my te­go po­ko­jo­wo, me­to­dą de­mo­kra­tycz­ną. Ale też me­to­dą si­ło­wą, po­przez ja­kąś re­wo­lu­cje czy woj­nę, też te­go nie usu­nie się z ży­cia spo­łecz­ne­go.

  Je­dy­ny spo­sób to roz­wi­jać tech­no­lo­gie, któ­re mu­szą w koń­cu do­pro­wa­dzić do upad­ku te­go nie­mo­ral­ne­go sys­te­mu pań­stw.

  Daw­ni abo­li­cjo­ni­ści wy­gra­li, han­del ludź­mi, któ­ry kie­dyś był po­wszech­nie ak­cep­to­wa­ny i zgod­ny z pra­wem, zo­stał zli­kwi­do­wa­ny, nie dla­te­go, że abo­li­cjo­ni­ści prze­ko­na­li więk­szo­ść, że nie­wol­nic­two je­st nie­mo­ral­ne, nie­słusz­ne, nie­do­bre, ale dla­te­go, że się prze­sta­ło opła­cać. Nie­wol­nic­two pry­wat­ne znie­sio­no z po­wo­dów eko­no­micz­ny­ch.

  Do­kład­nie to sa­mo sta­nie się z obec­nie do­mi­nu­ją­cym nie­wol­nic­twem pań­stwo­wym. Nie prze­ko­na­my więk­szo­ści, że to je­st złe, nie­mo­ral­ne, nie­słusz­ne, bo apa­rat prze­mo­cy dys­po­nu­je sys­te­mem edu­ka­cyj­nym i in­dok­try­nu­je lu­dzi od dzie­ciń­stwa. Ma­fia wy­cho­wu­je lu­dzi w wie­rze w to, że je­st do­bra. Jak się czło­wie­ko­wi wpoi to od ma­łe­go, to się te­go już nie da wy­ple­nić. Nie­mniej ta ma­fia zban­kru­tu­je, bo się nie opła­ca. Pań­stwa zo­sta­ną zli­kwi­do­wa­ne z po­wo­dów eko­no­micz­ny­ch. Tyl­ko nie­ste­ty ta­kie pro­ce­sy mu­szą trwać. Pań­stwo­we ma­fie jesz­cze zdą­żą wy­mor­do­wać i ogra­bić mi­liar­dy lu­dzi, za­nim scze­zną. Więc po­sta­raj­my się skró­cić ten pro­ces upad­ku.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

Ta­gi: gps65, futurologia, państwo, niewolnictwo

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika zbychbor

23-05-2023 [21:51] - zbychbor | Link:

SPP jako wynik SKS

Obrazek użytkownika spike

24-05-2023 [09:03] - spike | Link:

@zboczonyświr

"Lu­dzie! Ko­chaj­cie in­te­lek­tu­ali­stów! Nie ćwierć­in­te­li­gen­tów, ale peł­ny­ch lu­dzi re­ne­san­su, czy nawet rekonesansu! Kochajcie fizyków kwantowych i filozofujących blogerów. Seks in­te­lek­tu­al­ny je­st naj­faj­niej­szy, przy­go­to­wuj­cie dzie­ci do te­go od przed­szko­la!
  Za­in­te­re­so­wa­ny­ch za­pra­szam do in­te­lek­tu­al­ne­go sek­su w ko­men­ta­rza­ch. W ra­ma­ch te­go zbo­cze­nia mo­że­my sto­so­wać róż­ne szcze­gó­ło­we per­wer­sje – na przy­kład fu­tu­ro­lo­gicz­ne, ma­te­ma­tycz­ne, na­wi­ga­cyj­ne czy po­li­to­lo­gicz­ne. Cha­taGPT też mo­że­my włą­czyć do na­szy­ch igra­szek – on to lu­bi szcze­gól­nie.
Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS"

zawsze wiedziałem żeś świr, ale okazuje się, że też zbok, kto by się spodziewał !!!!

",popieram-edukacje-seksualna-od-przedszkola"
https://www.salon24.pl/u/gps65...

Obrazek użytkownika Tezeusz

24-05-2023 [12:00] - Tezeusz | Link:

Czytanie tych bzdur zatyka powoduje wymioty co za brednie takie komusze, sowieckie bagno ......

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

25-05-2023 [18:12] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nie życzę sobie tu obecności chamstwa! Idźcie sobie tu: https://naszeblogi.pl/64547-komentarze-na-naszych-blogach