Deklaracja ideowa Nowej Nadziei

Tak ja rozumiem De­kla­ra­cję Ide­ową No­wej Na­dziei!:

1. Chcą­ce­mu nie dzie­je się krzyw­da.

  Tę za­sa­dę wszyst­kie pol­skie rzą­dy ła­mią per­ma­nent­nie, a to dużo kosztuje. Pań­stwo na si­łę opie­ku­je się oby­wa­te­la­mi, trak­tu­je nas jak by­dło ho­dow­la­ne, od­bie­ra nam owo­ce na­szej pra­cy i wy­da­je na usłu­gi, któ­ry­ch by­śmy ni­gdy do­bro­wol­nie nie ku­pi­li. Wpro­wa­dze­nie tej za­sa­dy da ko­lo­sal­ne oszczęd­no­ści, bo lu­dzi bę­dą się sa­mi ubez­pie­czać gdzie chcą i dzię­ki te­mu edu­ka­cja, służ­ba zdro­wia, czy oszczę­dza­nie na sta­ro­ść bę­dzie wie­lo­kroć tań­sze.

2. Li­be­ra­li­zm, wol­no­ść, pra­wo

  Rzecz­po­spo­li­ta by­ła opar­ta na grec­kiej fi­lo­zo­fii, rzym­skim pra­wie i mo­ral­no­ści chrze­ści­jań­skiej, co po­wo­do­wa­ło, że by­li­śmy jed­nym z naj­bar­dziej to­le­ran­cyj­ny­ch, li­be­ral­ny­ch i wol­no­ścio­wy­ch kra­jów na świe­cie. Wie­le osób do nas ucie­ka­ło i się tu chro­ni­ło przed za­gra­nicz­nym za­mor­dy­zmem. Nie­ste­ty agre­syw­ni za­bor­cy nas znisz­czy­li, oba­li­li na­szą cy­wi­li­za­cję, przy­nie­śli nam na swo­ich ba­gne­ta­ch so­cja­li­zm i do dziś nas to nisz­czy. Dziś z Pol­ski lu­dzie ucie­ka­ją do kra­jów bar­dziej li­be­ral­ny­ch. Już naj­wyż­szy czas wró­cić do daw­ny­ch wol­no­ści.

3. Pra­wo wła­sno­ści ab­so­lut­nej

  Wła­sno­ść to naj­bar­dziej pod­sta­wo­we pra­wo czło­wie­ka. Obec­ny so­cja­li­zm wła­ści­wie zli­kwi­do­wał wła­sno­ść pry­wat­ną, ogra­ni­cza­jąc ją tyl­ko do przed­mio­tów co­dzien­ne­go użyt­ku. Więk­szo­ść firm w Pol­sce to fir­my pań­stwo­we albo ta­kie, w któ­ry­ch udzia­ły ma skarb pań­stwa. Wła­sno­ść pry­wat­na środ­ków pro­duk­cji je­st ogra­ni­cza­na ty­sią­cem zbęd­ny­ch praw, kon­ce­sji, re­gu­la­cji, li­cen­cji, tak, że w isto­cie je­st to wła­sno­ść pań­stwa. A jak coś je­st pań­stwo­we, to je­st cho­ler­nie mar­no­tra­wio­ne. Przy­wró­ce­nie na­szej tra­dy­cyj­nej, świę­tej, nie­na­ru­szal­nej wła­sno­ści pry­wat­nej spo­wo­du­je du­że oszczęd­no­ści i opty­ma­li­za­cję dzia­łań. Dzię­ki wła­sno­ści bę­dzie­my wie­lo­kroć bo­gat­si niż w obec­nym eta­ty­zmie. Trze­ba w Pol­sce spry­wa­ty­zo­wać wszystko, co pań­stwowe.

4. Spra­wie­dli­we są­dy i pro­ste pra­wo

  Pol­ski sys­tem spra­wie­dli­wo­ści je­st ze­psu­ty, wszyst­ko w nim dzia­ła źle. Je­st tak po­my­śla­ny, by nisz­czyć biz­nes pry­wat­ny. Set­ki ty­się­cy głu­pi­ch prze­pi­sów, sprzecz­ne orze­cze­nia i pro­wa­dze­nie spraw la­ta­mi po­wo­du­je cho­ler­ne kosz­ty dzia­łań go­spo­dar­czy­ch. Pra­wo i są­dow­nic­two wy­ma­ga w Pol­sce ra­dy­kal­ny­ch re­form. A naj­le­piej to spry­wa­ty­zo­wać, by i pra­wo, i są­dy ze so­bą kon­ku­ro­wa­ły, tak jak to je­st w Szwaj­ca­rii.

5. Ro­dzi­na pod­sta­wą spo­łe­czeń­stwa

  Pa­to­lo­gicz­ne ro­dzi­ny w Pol­sce ma­ją du­żą nad­re­pre­zen­ta­cję w sto­sun­ku do sta­nu nor­mal­ne­go, bo nisz­czy je so­cja­li­zm. To głów­nie po­moc so­cjal­na niszczy ro­dzi­nę. Tra­dy­cyj­na ro­dzi­na w na­szej cy­wi­li­za­cji to mąż, żo­na i dzie­ci. A tym­cza­sem pań­stwo ro­bi wszyst­ko, by z tą tra­dy­cją ze­rwać i two­rzyć in­ny mo­del ro­dzi­ny, pro­mu­jąc sa­mot­ny­ch ro­dzi­ców ży­ją­cy­ch z za­sił­ków.

6. My­śli­my o przy­szło­ści

  Przy­szło­ścią świa­ta są na­ro­dy wol­ne od uci­sku so­cja­li­stycz­ny­ch pań­stw. Na­ród po­wi­nien móc żyć na wol­no­ści, a dzię­ki roz­wo­jo­wi tech­no­lo­gii i wzro­stu wy­daj­no­ści pra­cy, Po­la­cy wresz­cie bę­dę mo­gli żyć po swo­je­mu, bez za­mor­dy­stycz­ne­go pań­stwa. Upa­dek ty­ch pań­stw je­st nie­uchron­ny. Już dziś po­win­ni­śmy zrzu­cić to jarz­mo, któ­re i tak nie­dłu­go sczeź­nie. Nie ma co cze­kać.

7. Pań­stwo mi­ni­mum

  Pań­stwo to do­bro wspól­ne, któ­re słu­ży do tego, by chro­nić na­sze ży­cie, wol­no­ść i ma­ją­tek przed agre­sją in­ny­ch pań­stw. Pań­stwa to ma­fie, któ­re gra­bią, nisz­czą i mor­du­ją. Pó­ki pań­stwa ist­nie­ją i nam za­gra­ża­ją, mu­si­my utrzy­my­wać ar­mię. Mu­si­my też pro­wa­dzić dy­plo­ma­cję oraz mieć spraw­ny wy­wiad, by wie­dzieć, co knu­je wróg prze­ciw nam i kontrwywiad, któ­ry uniesz­ko­dli­wi we­wnątrz ob­cy­ch agen­tów. Po­li­ty­ka we­wnętrz­na mo­że śmia­ło opie­rać się o pry­wat­ne or­ga­ni­za­cje, firmy, kor­po­ra­cje czy ko­ope­ra­tywy, któ­re bę­dą nie­za­leż­nie bu­do­wać bo­gac­two oby­wa­te­li. Pań­stwo, ja­ko or­ga­ni­za­cja mo­no­po­li­stycz­na, po­win­no być spro­wa­dzo­ne do mi­ni­mum te­go, co nie­zbęd­ne, by ogra­ni­czać wła­dzę po­li­tycz­ną ze­wnętrz­ny­ch pod­mio­tów ma­ją­cy­ch po­tęż­ne ar­mie. By skutecznie prowadzić politykę obronną, musimy mieć organizację, którą zewnętrzne państwa będą uznawać.

8. Wol­no­ść go­spo­dar­cza i oso­bi­sta

  Wol­no­ść spo­łecz­na po­le­ga na tym, że wol­no ro­bić wszyst­ko, co in­nym nie szko­dzi, nie na­ru­sza ich cia­ła i mie­nia. Na­le­ży od­rzu­cić wszel­ki pań­stwo­wy in­ter­wen­cjo­ni­zm, eta­ty­zm i re­dy­stry­bu­cję, bo to istot­ne czyn­ni­ki na­ru­sza­ją­ce wszel­kie wol­no­ści. Tyl­ko peł­na wol­no­ść spo­łecz­na po­zwa­la lu­dziom się bo­ga­cić, a wszel­kie in­ter­wen­cje pań­stwa nisz­czą sy­ner­gię po­ko­jo­wej współ­pra­cy mię­dzy ludź­mi. Na wol­nym ryn­ku świet­nie re­ali­zu­je się za­sa­da po­moc­ni­czo­ści, a za­tem spontanicznie po­wsta­je od­po­wied­nia hie­rar­chia firm, or­ga­ni­za­cji, sa­mo­rzą­dów i in­sty­tu­cji.

9. Sil­ny i au­to­no­micz­ny sa­mo­rząd

  Po­la­cy po­win­ni mieć pra­wo od­dol­nie za­kła­dać wszel­kie sa­mo­rzą­dy zgod­nie z lo­kal­ny­mi tra­dy­cja­mi. Nie ma żad­ny­ch po­trzeb, by to ujed­no­li­cać. Im więk­sze roz­dro­bie­nie po­li­tycz­ne, tym le­piej. Dla­te­go sa­mo­rzą­dy te­ry­to­rial­ne wła­ści­cie­li po­win­ny być w peł­ni au­to­no­micz­ne. Naj­lep­szym do­wo­dem, że to pro­wa­dzi do bo­gac­twa, je­st Szwaj­ca­ria. Pol­ska śmia­ło mo­gła­by skła­dać się z ty­sią­ca Liech­ten­ste­inów.

10. Pro­ste i ni­skie po­dat­ki

  Po­dat­ki to są da­ni­ny na rze­cz te­ry­to­rial­ny­ch or­ga­ni­za­cji. Dziś, gdy ma­my już wy­star­cza­ją­co roz­wi­nię­tą tech­no­lo­gię, te da­ni­ny mo­gą śmia­ło być w peł­ni do­bro­wol­ne tak jak wszel­kie opła­ty na ryn­ku. Kon­ku­ren­cja wszel­ki­ch in­sty­tu­cji sa­mo­rzą­do­wy­ch i in­fra­struk­tu­ral­ny­ch i ich au­to­no­mia wy­mu­si pro­sto­tę ty­ch opłat i zmi­ni­ma­li­zu­je ce­ny. Nie ma już dziś żad­nej po­trze­by, by ja­kie­kol­wiek opła­ty wy­mu­szać si­łą.

11. Wol­ny ry­nek

  Naj­wy­bit­niej­si eko­no­mi­ści na­pi­sa­li wie­le trak­ta­tów na­uko­wy­ch po­ka­zu­ją­cy­ch i w teo­rii, i opi­su­ją­cy­ch prak­ty­kę, że wol­ny ry­nek to naj­lep­szy i naj­spraw­niej­szy me­cha­ni­zm go­spo­dar­czy. Wszel­ki in­ter­wen­cjo­ni­zm pań­stwo­wy nisz­czy do­bre skut­ki ryn­ko­wej kon­ku­ren­cji. Tyl­ko na w peł­ni wol­nym ryn­ku je­st moż­li­wa mak­sy­ma­li­za­cja efek­tu sy­ner­gicz­nego współ­pra­cy. Obec­nie pa­nu­ją­cy w Pol­sce so­cja­li­zm nisz­czy ten efekt i po­wo­du­je, że wszel­kie dzia­ła­nia go­spo­dar­cze są mar­no­tra­wio­ne. Więc na­le­ży od­rzu­cić wszel­ką przy­mu­so­wą re­dy­stry­bu­cję dó­br i go­spo­dar­czy in­ter­wen­cjo­ni­zm apa­ra­tu prze­mo­cy.

12. Pry­wat­na dzia­łal­no­ść go­spo­dar­cza

  Mo­no­po­li­stycz­ny apa­rat prze­mo­cy nie po­wi­nien pro­wa­dzić dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej. W pań­stwie mi­ni­mal­nym wszyst­ko po­win­no być pry­wat­ne, a je­dy­ną kom­pe­ten­cją pań­stwa ja­ko mo­no­po­li­stycz­ne­go apa­ra­tu prze­mo­cy po­win­na być po­li­ty­ka za­gra­nicz­na. Tyl­ko dy­plo­ma­cja i ar­mia po­win­ny być za­rzą­dza­ne przez przed­sta­wi­cie­li wy­bie­ra­ny­ch przez ca­ły na­ród. Ca­ła resz­ta po­win­na być pry­wat­na, w tym służ­ba zdro­wia, edu­ka­cja, ban­ko­wo­ść, wa­lu­ta, czy ubez­pie­cze­nia.

  By zre­ali­zo­wać te po­stu­la­ty w Pol­sce, na­le­ży zli­kwi­do­wać w ca­ło­ści obec­ny ustrój go­spo­dar­czy i po­li­tycz­ny, któ­ry re­ali­zu­je w peł­ni wszyst­kie po­stu­la­ty tra­dy­cyj­nej so­cjal­de­mo­kra­cji. To, co ma­my obec­nie w Pol­sce, nie je­st na­szą tra­dy­cją i na­szą cy­wi­li­za­cją. To są me­cha­ni­zmy na­rzu­co­ne nam przez ob­cy­ch. Obec­ne par­tie po­li­tycz­ne, któ­re rzą­dzą lub rzą­dzi­ły, ta­kie jak PiS, PO, PSL i SLD nie re­ali­zu­ją pol­skiej racji stanu, ale na­rzu­co­ne nam kon­cep­cje za­bor­ców, oku­pan­tów i ban­dy­tów. Naj­wyż­szy czas z tym skoń­czyć i przy­wró­cić w Pol­sce tra­dy­cyj­ne swo­bo­dy, wol­no­ść, wol­ny ry­nek, ka­pi­ta­li­zm i li­be­ra­li­zm. Wszyst­kie ob­ja­wy so­cja­li­zmu, eta­ty­zmu, in­ter­wen­cjo­ni­zmu i re­dy­stry­bu­cji na­le­ży cał­ko­wi­cie zli­kwi­do­wać. Tyl­ko tak Pol­ska mo­że stać się wiel­ka bo­gac­twem swy­ch oby­wa­te­li.

  Pro­szę o od­da­nie na mnie gło­su w: pra­wy­bo­ra­ch No­wej Na­dziei.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

Ta­gi: gps65, deklaracja ideowa, Nowa Nadzieja
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika r102

09-01-2023 [19:18] - r102 | Link:

No w sumie wszystko super - tylko jak chcącemu któremu nie dzieje się krzywda hasającemu wolnemu konikowi polnemu  - bieda zaglądnie w oczy to krzyczy ratunku pomocy !!!

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

09-01-2023 [21:21] - Grzegorz GPS Św... | Link:

No i co z tego? To nie jest problem polityczny, ideologiczny, gospodarczy, to indywidualny problem tego konika i tego, kto zechce mu pomóc. 

Obrazek użytkownika r102

10-01-2023 [15:50] - r102 | Link:

No ale  wolny konik polny zawsze żąda tego od "państwa", nie prosi tylko żąda :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

10-01-2023 [18:04] - Grzegorz GPS Św... | Link:

No i właśnie dlatego socjalizm należy obalić. Nie po to, by nie realizować próśb takich koników, ale po to, by bandyci nie terroryzowali wszystkich, powołując się na rzekomą pomoc takim konikom. Ich prośby czy żądania powinny pozostać prywatne. 

Obrazek użytkownika spike

10-01-2023 [18:31] - spike | Link:

@świder
Człowiek, który nie rozumie co pisze, a pisze brednie, aspiruje być politykiem, kolejny Palikot, czy inny Hołownia, zrób coś bezinteresownie pożytecznego dla kogokolwiek, będzie z tego jakiś pożytek, choćby dla tego, komu pomożesz. Twój liberalizm można pooglądać w takich znanych filmach jak Ziemia obiecana, Lalka czy Chłopi, tam socjalizmu nie zobaczysz, a nędzę i rozpacz biedoty. Idź kury szczać wyprowadzić.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

10-01-2023 [18:48] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Twoje niegrzeczne uwagi nic ciekawego do tematu nie wnoszą. Po co się tak kompromitujesz? Robisz to ponownie, natrętnie, tak jakbyś miał jakąś psychiczną manię stałego poniżania się. Nie interesują mnie twoje impertynencje — idź sobie stąd i nigdy nie wracaj.

Obrazek użytkownika r102

11-01-2023 [05:10] - r102 | Link:

W filmach jak...

Jednak nie doceniałem poziomu upadku dzisiejszego szkolnictwa - w filmach, nawet nie kojarzy że to są przede wszystkim powieści :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

02-02-2023 [11:26] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Bo jak wyprowadzi kury szczać to mu łatwiej zobaczyć u sąsiada przez okno jak film ogląda niż jak książkę czyta.

Obrazek użytkownika sake3

10-01-2023 [18:53] - sake3 | Link:

Jest Pan pewien,że gdy przywróci się swobody,wolność,wolny rynek,kapitalizm i liberalizm to rzeczywiście będzie ta Polska? Wymarzona ale dla kogo? Potrzebna komu? Dla grup interesów których Polska nie będzie interesowała,bo wazne będą tylko ich finansowe powiązania? Oni o Polsce pomyslą dopiero wtedy jak jakiś wróg zagrozi i będą się dowściągać obrony i działań dyplomatycznych.Armia i dyplomacja będą wybierane przez naród,a przez kogo finansowane i utrzymywane skoro nie będzie podatków a poczucie więzi i patriotyzm odejdzie w zapomnienie? Przy takim rozdrobnieniu na samorządy lokalne łatwo się staje łupem jakiegoś agresora.A przecież pan takie samorządy pochwala.I czy wzajemna konkurencja rynkowa nie okaże się powodem niesnasek między tymi rozdrobnionymi elementami byłego już państwa? 

Obrazek użytkownika Jabe

11-01-2023 [07:54] - Jabe | Link:

Społeczność narodowa nie czerpie siły z re­dystrybucji, ona od niej umiera. Zamiast tro­szczyć się o dobro wspólne, od któ­rego dobro własne zależy, kom­binuje się, jak oskubać państwo z dotacji, nie będąc przy tym samemu zbyt osku­bywa­nym. Relacje między­ludzkie zastępowane są przez stosunki z urzę­dami. Soc­jalizm jest rajem dla cwa­niaków i grubych ryb, które mają dostęp do odpowiednio wpły­wowych polityków. Nie przy­padkiem Mateusz Mora­wiecki korporacjom płacił za osiedlanie się u nas – tak to działa.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

14-01-2023 [00:25] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Soc­jalizm jest rajem dla cwa­niaków i grubych ryb, które mają dostęp do odpowiednio wpły­wowych polityków."

Tak jest! Dokładnie tak! Ludzie często usprawiedliwiają terroryzm państwa tym, że prywatni biznesmeni są jeszcze gorsi. Ale to nie jest tak, że osobno biznes, a osobno urzędnicy. Oni żyją w symbiozie. Więc przykłady różnych patologii biznesowych to nie są przykłady tego, do czego prowadzi wolny rynek, ale do czego prowadzi socjalizm i współpraca państwa z biznesem. Gdy nie będzie państwa, to i nieuczciwy biznes nie będzie miał wsparcia, więc będzie musiał działać zgodnie z rynkowymi zasadami. Szczególnie w nadchodzących czasach, gdy terror i przemoc nie będą się już kompletnie opłacać.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

12-01-2023 [00:45] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Proszę podać przykład jakiejś spodziewanej niesnaski.

Obrazek użytkownika Ryan

14-01-2023 [08:13] - Ryan | Link:

Ja mam bardzo proste pytanie do całej opozycji.
Czy wy do kurwy nędzy chcecie wygrać te wybory???

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

14-01-2023 [13:54] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Bez sen­su je­st zwra­cać się do ca­łej opo­zy­cji. No­wa Na­dzie­ja bar­dzo róż­ni się od resz­ty opo­zy­cji. PO je­st bli­żej do PiS-u, bo oni wszy­scy to so­cjal­de­mo­kra­ci, a No­wa Na­dzie­ja je­st sil­nie an­ty­so­cja­li­stycz­na. My, konfederaci, je­ste­śmy w opo­zy­cji nie tyl­ko do PiS, ale i do PO, PSL, SLD i wszel­kiej in­nej le­wi­cy. To, czy wy­gra­my wy­bo­ry, za­le­ży od wy­bor­ców. Po pro­stu gło­suj­cie na Kon­fe­de­ra­cję, je­dy­ne w Pol­sce ugru­po­wa­nie wol­no­ryn­ko­we, an­ty­so­cja­li­stycz­ne, wol­no­ścio­we, na­ro­do­we, kon­ser­wa­tyw­ne, a zdej­mie­cie z sie­bie jarz­mo obec­ne­go za­mor­dy­zmu. Je­śli nie ak­cep­tu­je­cie PiS-u i w związ­ku z tym prze­rzu­ci­cie swo­je gło­sy na Ko­ali­cję Oby­wa­tel­ską, to nic się w Pol­sce nie zmie­ni, bę­dzie cią­gle so­cja­li­zm, bę­dzie­cie cią­gle po­pa­dać w co­raz więk­szą bie­dę. Bo bo­gac­two nie bie­rze się z roz­daw­nic­twa, re­dy­stry­bu­cji i eta­ty­zmu, bo­gac­two bie­rze się z pra­cy, z wol­no­ści go­spo­dar­czej, ze swo­bo­dy dzia­ła­nia, a nie z ogra­ni­czeń, kon­ce­sji, kon­tro­li i za­mor­dy­zmu. Je­ste­ście bied­ni, bo do­ko­nu­je­cie zły­ch wy­bo­rów.