Los polskiego rolnictwa

Andrzej Owsiński
 
Los polskiego rolnictwa
 
Muszę zacząć od wspomnienia: przed prawie trzydziestu laty w czasie mego spotkania z ówczesnym marszałkiem sejmu Wiesławem Chrzanowskim zostało poruszone między innymi zagadnienie przygotowania polskiego rolnictwa do wejścia do EWG /jeszcze nie było UE/. Potrzeba omówienia tej sprawy wynikała z mojej wizyty w parlamencie europejskim dla odbycia rozmów z frakcją chrześcijańsko demokratyczną w odniesieniu do uzyskania w tej mierze poparcia ze strony najsilniejszego wówczas ugrupowania.
Mój rozmówca największe zastrzeżenia miał do stanu polskiego rolnictwa nie pasującego z racji rozproszenia do wielkoobszarowego rolnictwa zachodniej Europy uważając że czechosłowackie i byłej NRD rolnictwo jest lepiej do tego przystosowane.
Sprzeciwiłem się temu stanowisku argumentując, że w nakładzie pracy i kosztach wytwarzania polskie rolnictwo jest w Europie nie do pobicia.
Wynikało to z tej prostej przyczyny że polski chłop nie liczył jako elementu kosztu produkcji własnej robocizny i nie pracował 8 godzin przez 5 dni w tygodniu, ale przynajmniej 12 godzin przez 6 dni nie licząc niezbędnych prac w niedziele i święta.
Ponadto już wówczas był zainteresowany ewentualnymi zmianami w uprawach i hodowli, trzeba było tylko mu pomóc w uzyskaniu większego areału i wyposażeniu w maszyny.
Przez blisko trzydzieści lat nie zrobiono w tym kierunku niczego istotnego.
Krajową produkcję maszyn rolniczych niemal całkowicie zlikwidowano, a ziemię z milionowych zapasów funduszu oddano w ręce spekulantów, lub nie wiadomo w czyje.
Rozdrobnienie gospodarstw pozostało po dzień dzisiejszy, mamy ich statystycznie półtora miliona z czego realnie prawdziwych rolników jest nie więcej niż pół miliona.
Gdyby w ręce tych rolników oddano cały zapas ziemi to mielibyśmy średnią powierzchnię gospodarstwa nie 10 lecz ponad trzydzieści hektarów.
Obecny stan rozproszenia wynika z faktu uznania, że gospodarstwo rolne zaczyna się już od jednego hektara. Jest to oczywista fikcja, ale umożliwia korzystanie z szeregu przywilejów z KRUS’em na czele. Niektórzy zaś trzymają ziemię wyłącznie dla dotacji.
 
Przed wojną nadmierna ilość gospodarstw rolnych wynikała z braku możliwości innych zajęć, miał temu zapobiec program industrializacji kraju w COP’em na czele.
Prowadzono ponadto intensywnie proces komasacji gruntów umożliwiający organizowanie racjonalnej gospodarki.
Po wojnie zostało to przerwane w oczekiwaniu na kolektywizację, która wprawdzie została wstrzymana w drugiej połowie lat pięćdziesiątych, ale na skutek stałych nacisków sowieckich którym kłuła w oczy wyższa efektywność polskiego rolnictwa indywidualnego, obawiano się wszelkich działań zmierzających do umocnienie prywatnych gospodarstw.
Gierek wprawdzie wymyślił że skolektywizuje polskie rolnictwo na zasadzie powiązanych systemem skupu i zaopatrzenia gospodarstw specjalistycznych dążąc do ich zespalania i uzależnienia od państwowego systemu zaopatrzenia i zbytu, niezależnie od powszechnego obowiązku kontraktacji.
 
W czasie procesu „transformacji” polskie rolnictwo zostało potraktowane jako masa upadłościowa z którą niech się dzieje co chce.
Utrudnień wprawdzie było co nie miara, sam się z tym zetknąłem kiedy przymusowo przeszedłem na emeryturę i postanowiłem wykorzystać moje uprawnienia, a także dziedziczny zawód i zająć się upadłym gospodarstwem, które można było kupić za stosunkowo niewielkie pieniądze. Jeszcze za PRL mogłem po cenie oczywiście nie pokrywającej kosztów produkcji dostarczać zboże do państwowych magazynów, ale po 1989 roku było coraz trudniej, a nawet były lata w których nie było możliwości dostawy.
W ten sposób mimo zawziętości polskiego rolnika nasze rolnictwo przy posiadaniu podobnego areału osiąga zaledwie 40%  produktu rolnictwa niemieckiego.
I dlatego polskie rolnictwo powinno ulec gruntownej przebudowie, ale w odpowiednio łagodnej formie, a więc najpierw ustalenie nowej granicy pojęcia gospodarstwa rolnego w odróżnieniu od gospodarstwa ogrodniczo sadowniczego które może mieć mniejszą powierzchnię, ale za to wyposażenie i uprawy zgodnie z nazwą.
Niezbędne uzupełnienie gruntów istniejących gospodarstw powinno być traktowane priorytetowo w stosunku do innych form obrotu ziemią.
Przeprowadzenie komasacji i dwukierunkowej melioryzacji przyczyni się do poprawy warunków gospodarowania.
Równocześnie niezbędne jest odtworzenie zniszczonych i budowa nowych zbiorników retencyjnych wody, a także instalowanie deszczowni.
 
Na szeroką skalę powinno być rozwinięte rolnictwo ekologiczne wraz z niezbędnymi zakładami przetwórstwa i sprzedaży. Odbiorcy się znajdą, tylko muszą mieć maksymalne gwarancje na rzeczywiście czyste ekologicznie produkty.
W tym należy widzieć przyszłość rozwojową polskiego rolnictwa.
 
Jest jednak poważne zastrzeżenia w odniesieniu do dalszej egzystencji rolnictwa w Europie.
Nieprzytomna gonitwa za ilościową efektywnością gospodarki rolnej spowodowała potraktowanie jej na zasadzie fabryki żywności podobnie jak lasy jako fabryki drzewa.
W stosunku do lasów nastąpiła już zmiana nastawienia, natomiast w rolnictwie dotąd nie drgnęło, a przecież podobnie do lasów ziemia uprawna, niezależnie od formy upraw, nie może być traktowana jak fabryka.
Muszą być przestrzegane prawa przyrody i harmonijne współistnienie z całym środowiskiem przestrzennym, lasami, wodami, terenami nieuprawnymi z ich florą i fauną, ale też i z wymaganiami zdrowej egzystencji ludzkiej w tym środowisku.
 
Przystosowanie obszaru Polski do tych wymagań będzie zadaniem nie łatwym, ale wykonalnym w ciągu najbliższych dziesięcioleci.
Większe trudności występują w krajach zachodniej Europy przywykłych do bardzo wysokiego poziomu chemizacji rolnictwa i nasycenia gospodarką hodowlaną.
Najlepszy przykład to zagęszczenie hodowlą bydła: -  w Polsce przypada 25 sztuk na jednostkę powierzchni gruntu, w Niemczech -50, a w Holandii i Belgii 125.
Trzeba również zrezygnować z wysokiej wydajności upraw przez ograniczenie sztucznego nawożenia i środków ochronnych kładąc większy nacisk na naturalne sposoby zwalczania plag szkodniczych w rolnictwie.
Całość tych przedsięwzięć wymaga zmian w polityce rolnej UE, która w zasadzie nie posiada żadnego programu, poza hasłami bez pokrycia i ładowaniem pieniędzy dotacyjnych w największych, bezwzględnych eksploatatorów ziemi nie liczących się ze zgubnymi skutkami swojej działalności.
UE musi wreszcie zrezygnować z bezsensownej produkcji za wszelką cenę i wytwarzania nadwyżek poza potrzebami samej Unii powodujących konieczność stosowania dotacji eksportowych i bezmyślne niszczenie rolnictwa w krajach w których jest ono niemal jedynym źródłem dochodu narodowego.   
 
Na tle tych podstawowych problemów rolnictwa polskiego i europejskiego straszenie katastrofą z powodu wstrzymania hodowli zwierząt futerkowych i wzmożenia kontroli hodowli zwierząt gospodarskich wygląda nieco humorystycznie.
Po pierwsze: hodowlą zwierząt futerkowych nie zajmują się rolnicy, lecz poszukiwacze szybkiego dochodu przy minimalnych nakładach inwestycyjnych i nie wiązałbym tej sprawy akurat z rolnictwem.
Natomiast z punktu widzenia zastrzeżeń moralnych istnieje podobny problem w stosunku do wszelkiej hodowli zwierząt przeznaczonych na ubój niezależnie od przeznaczenia.
Istnieje zawsze aktualny problem warunków utrzymywania zwierząt wychodząc z założenia że każde zwierzę nie może być traktowane jak rzecz, a jeżeli jest własnością człowieka to obowiązkiem właściciela jest dbanie o przyzwoite warunki bytu zwierzęcia.
Znakomita większość ludzi zupełnie nie orientuje się w potrzebach hodowanego stworzenia, jedni starają się o zapewnienie mu wg ludzkich pojęć luksusowych warunków, które nie tylko że nie są potrzebne, ale nawet wręcz szkodliwe, inni natomiast nie rozumieją że zwierzę odczuwa ból i inne dolegliwości wynikające z niewłaściwego traktowania.
Od tego jest wychowanie domowe i szkoła żeby się nauczyć właściwego stosunku do zwierząt, a właściwie to do całej otaczającej nas przyrody.      
 
Istotne jest kto ma prawo kontrolowania czy obowiązujące przepisy w tej dziedzinie są przestrzegane. Otóż nie ujmując nic ze społecznych inicjatyw dotyczących ochrony przyrody nie można udzielać im uprawnień zastrzeżonych dla organów państwa.
Tylko organy nadzoru weterynaryjnego, sanitarnego i policyjnego mogą być upoważnione do kontroli nakładania kar administracyjnych za nieprzestrzeganie konkretnych przepisów.
Sławoj – Składkowski nie patyczkował się z takimi problemami. Wydał po prostu zarządzenie o warunkach przestrzegania higieny i utrzymywania zwierząt.
I tak nie wolno było trzymać psów strzegących gospodarstwa na uwięzi, a przynajmniej na linie umożliwiającej psu ruch. Za niewłaściwe traktowanie zwierząt groziła kara pieniężna wymierzana przez policjanta. Z reguły było to 5 zł
za brud, złe traktowanie zwierząt, brak „sławojki”, nie pobielony płot, kąkol w polu itp.
Trzeba przyznać że takie wyśmiewane rozporządzenie premiera i ministra spraw wewnętrznych dawało znakomite rezultaty praktyczne i nie potrzebne było wielkie ustawodawstwo wywołujące obecnie poważny kryzys polityczny.
Trzeba umieć rozróżnić jakie sprawy reguluje się ustawami, a jakie zwykłymi rozporządzeniami ministerialnymi czy ewentualnie rządowymi.
Niestety nad całym ustawodawstwem „IIIRP” ciąży spadek po PRL że każda sprawa musi być uregulowana ustawowo bez pośrednictwa rozporządzeń wykonawczych.
Prowadzi to do inflacji ustaw i kazuistyki, dezaktualizujących się lada moment przepisów.
Ten feldfebelski system rządzenia stosuje również administracja UE z opłakanymi skutkami .
W ten sposób ogranicza się inicjatywę i odpowiedzialność rządu czyniąc z niego jedynie posłusznego wykonawcę drobiazgowych poleceń parlamentu.
Podobnie wygląda rola sądów, które wykorzystują sytuację zdejmując z siebie odpowiedzialność za werdykty i stosując powszechnie obstrukcję.
 
Jakiegokolwiek problemu się nie tknie wychodzą na jaw mankamenty sytemowe i zachodzi realna obawa, że bez zmiany systemu rządzenia nie da się niczego porządnie załatwić.

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Jabe

22-09-2020 [23:16] - Jabe | Link:

Ziemia była po PGR-ach, czyli nie tam akurat, gdzie byli rolnicy.

Zwracam uwagę, że (rzekomy) niedowład rolnictwa może równie dobrze być rezultatem przeregulowania.

Gdy rozmyślnie likwidowana jest z przyczyn światopoglądowych jedna z branż – „poszukiwaczy szybkiego dochodu”, Pan przyrównuje to do sytuacji rolnictwa sprzed lat, gdy mu nie stworzono czegoś. Innymi słowy rolnictwo kulało, bo państwo nie wydało nań pieniędzy podatnika.

Zwracam przy tym uwagę, że szeroko rozumiana lewica – a chadecja to lewica, która modli się pod figurą – ma tendencję do kategoryzowania ludzi, oceniania ich na tej podstawie i przyznawania im z tego tytułu przywilejów.  Kasta rolnicza powinna mieć na przykład wyłączność na ziemię rolną. Geje też mają mieć swoje prawa. To to samo myślenie. A co by było, gdyby nie dekretować, kto jest rolnikiem, a kto nie? Świat by się zawalił!

Obrazek użytkownika Czesław2

23-09-2020 [10:34] - Czesław2 | Link:

Tu coś o "prawicowym\" dziennikarzu
https://wgospodarce.pl/informa...

Obrazek użytkownika Jabe

23-09-2020 [13:31] - Jabe | Link:

Zatem zbieg okoliczności. Tak to jest, gdy ktoś się zadaje z towarzystwem „przedwojennego inteligenta z moralnym kręgosłupem”.

Obrazek użytkownika kmellero

23-09-2020 [23:42] - kmellero | Link:

Igorancja
Przykro, że Pan się pozytywnie wypowiada o zmianach w leśnictwie. One idą z duchem neomarksizmu.  Dołączył Pan do tłumu, który wie o wszystkim. Żadnego szacunku dla własnych ograniczeń.Igorancja
Przykro, że Pan się pozytywnie wypowiada o zmianach w leśnictwie. One idą z duchem neomarksizmu.  Dołączył Pan do tłumu, który wie o wszystkim. Żadnego szacunku dla własnych ograniczeń.

Obrazek użytkownika angela

24-09-2020 [09:28] - angela | Link:

Polskie rolnictwo w większości jest ekologiczne, ponieważ w dużej mierze opiera produkcje na nawozach naturalnych, z oszczędności,  bo wielu rolników nie stać na kupowanie dużej ilości nawozów sztucznych.

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

24-09-2020 [13:56] - wielkopolskizdzichu | Link:

Polscy rolnicy nie stosują sztucznych nawozów, a polscy lotnicy potrafią latać na drzwiach od stodoły. Ot wyobrażenia elektoratu pisowskiego.

Obrazek użytkownika Jan1797

24-09-2020 [20:57] - Jan1797 | Link:

 Muszą być przestrzegane prawa przyrody i harmonijne współistnienie z całym środowiskiem
przestrzennym, lasami, wodami, terenami nieuprawnymi z ich florą i fauną, ale też i z wymaganiami
zdrowej egzystencji ludzkiej w tym środowisku.

Los polskiego rolnictwa,
 Kompletnie nie znam się na rolnictwie i wszystko, co piszę, jest wynikiem rozmów z rolnikami
u których wypoczywam. Na styku rolnictwa ze środowiskiem wodnym z jednej strony mamy problemy
o których tutaj; http://www.omafra.gov.on.ca/en... z drugiej konieczność bioretencji i budowy
oczek wodnych. Gdy w zaraniu dbałości o wodę w rolnictwie słyszę kpiny z tematu, odpowiem;
pozostaje szarpać się nadal z gminami zatrudniającymi młodych ignorantów na przemian o opłaty
suszowe lub powodziowe.
 Dziękuję Panie Andrzeju.