Oddzielić Jezusa od Jahwe!

To, co pi­szę po­ni­żej, to oczy­wi­ste he­re­zje. Te he­re­zje słu­żą te­mu, by za­cho­wać to, co do­bre w chrze­ści­jań­stwie. A to waż­ne, bo cy­wi­li­za­cja opar­ta na tej re­li­gii upa­da i naj­praw­do­po­dob­niej wkrót­ce za­nik­nie. Za­stą­pi ją in­na cy­wi­li­za­cja do­sto­so­wa­na do in­ne­go, no­we­go ga­tun­ku, w któ­ry wy­ewo­lu­uje czło­wiek.

  Za tro­chę po­nad 20 lat doj­dzie­my do tech­no­lo­gicz­nej oso­bli­wo­ści, któ­rej skut­ki są nie­prze­wi­dy­wal­ne. Na wyż­szym po­zio­mie uogól­nie­nia jed­nak moż­na prze­wi­dzieć, co się sta­nie. Przede wszyst­kim czło­wiek bę­dzie in­ten­syw­niej kon­ty­nu­ował za­po­cząt­ko­wa­ny chwy­ce­niem dzi­dy i gril­lo­wa­niem mię­sa od­wiecz­ny pro­ces mie­sza­nia cia­ła z tech­no­lo­gią i sta­nie­my się już w peł­ni hy­bry­dą bio­lo­gicz­no-tech­no­lo­gicz­ną, mie­sza­ni­ną mię­sa i pla­sti­ku, ner­wów i ka­bli, mó­zgu i pro­ce­so­rów, ko­ści i me­ta­lu, sztucz­nej i bio­lo­gicz­nej in­te­li­gen­cji.

  Nie­mniej cią­gło­ść kul­tu­ro­wą za­cho­wa­my. Wszyst­ko, co zo­sta­ło spi­sa­ne, bę­dzie­my pa­mię­tać. Mi­to­lo­gie two­rzą­ce ko­dy kul­tu­ro­we nie za­nik­ną. Nam, agre­syw­nym, uzbro­jo­nym, dra­pież­nym mał­pom, ję­zyk dał prze­wa­gę ewo­lu­cyj­ną i na ję­zy­ku bę­dą ba­zo­wać wszyst­kie na­stęp­ne ga­tun­ki i cy­wi­li­za­cje. Sztucz­na in­te­li­gen­cja bę­dą­ca mo­de­lem ję­zy­ko­wym to bę­dzie­my my.

  Po­la­cy to cy­wi­li­za­cja ła­ciń­ska. Te­raz trud­no je­st nas oce­niać z tej per­spek­ty­wy, bo ta cy­wi­li­za­cja upa­da, ży­je­my w trak­cie jej do­go­ry­wa­nia. Więc ma­my cha­os świa­to­po­glą­do­wy. To nie­ko­niecz­nie zna­czy, że ta cy­wi­li­za­cja bez­pow­rot­nie zgni­je. Ona wy­ewo­lu­uje w coś no­we­go, tak jak na­sza wy­ewo­lu­owa­ła z rzym­skiej i hel­leń­skiej. Mo­że­my al­bo sta­rać się na­szą oca­lić, al­bo w niej wy­trwać do jej śmier­ci, al­bo za­cho­wać jak naj­wię­cej do­bre­go, by prze­szło to do tej na­stęp­nej.

  Je­śli wy­brać tę ostat­nią dro­gę, czy­li uznać, że upa­dek je­st nieuchronny, ale z kontynuacją, to na­le­ży po­rzu­cić ścisły kon­ser­wa­ty­zm i wy­brać tyl­ko czę­ść za­sad cy­wi­li­za­cyj­ny­ch, któ­re są naj­bar­dziej war­te oca­le­nia, a więc trze­ba się zmu­sić do po­sor­to­wa­nia wszyst­ki­ch za­sad we­dług ja­kichś kry­te­riów ich oce­ny. Mo­im zda­niem trze­ba po­rzu­cić ry­tu­ały, uznać je za dru­go­rzęd­ne. No i trze­ba uznać chrze­ści­jań­stwo za mi­to­lo­gię.

  Chrze­ści­jań­stwo je­st w isto­cie mi­to­lo­gią i po­wszech­ne uzna­nie te­go po­mo­że mu prze­trwać. Do­kład­nie tak sa­mo sta­ło się z Zeu­sem. Tyl­ko że te­go, co gło­sił Chry­stus, war­to słu­chać, a opo­wie­ści o Zeu­sie po­zo­sta­ły tyl­ko ko­dem kul­tu­ro­wym nie­ma­ją­cym mo­ra­li­za­tor­skie­go sen­su. Mnie­ma­nie, że w ży­dow­skiej mi­to­lo­gii Sta­re­go Te­sta­men­tu tkwi ja­kaś praw­da, po­wo­du­je, że na­uki Chry­stu­sa tra­cą sens i zna­cze­nie. No bo je­śli te­go bru­tal­ne­go ży­dow­skie­go Jah­we nie ma, to Chry­stus ga­dał bzdu­ry, po­wo­łu­jąc się na nie­go. A jak ten okrut­nik je­st, to są to jesz­cze więk­sze bzdu­ry.

  Chrze­ści­jań­stwo za­war­te w No­wym Te­sta­men­cie je­st waż­ne ja­ko mo­ra­li­za­tor­ska mi­to­lo­gia i ja­ko ta­ka ma szan­sę prze­trwać w świe­cie, w któ­rym nie­uchron­ne je­st wy­co­fy­wa­nie bo­gów z wy­ja­śnia­nia ma­te­rial­ne­go świa­ta. Słoń­ce już nie je­st bo­giem, Zeus też nie. Czas by się po­go­dzić z tym, że Jah­we też bo­giem nie je­st — był tyl­ko ja­kimś bru­tal­nym, okrut­nym, le­gen­dar­nym wo­dzem jed­no­czą­cym ży­dow­skie ple­mio­na.

  No­wy Te­sta­ment, ja­ko uni­wer­sal­ny, przy­po­wie­ścio­wy trak­tat mo­ral­ny war­to za­cho­wać, ale w ze­spo­le­niu z bi­blij­ną mi­to­lo­gią sta­nie się tyl­ko ba­jecz­ką ta­ką sa­mą jak ba­jecz­ki bra­ci Grimm słu­żą­ce do stra­sze­nia dzie­ci. Do­brze bę­dzie, gdy dzie­dzi­czą­ca po nas cy­wi­li­za­cja za­cho­wa sens No­we­go Te­sta­men­tu, a Sta­ry Te­sta­ment po­trak­tu­je tak sa­mo, jak my od po­cząt­ku trak­to­wa­li­śmy grec­ką czy rzym­ską mi­to­lo­gię. Je­śli o to nie za­dba­my, to opo­wie­ści o Chry­stu­sie bę­dą tak sa­mo od­bie­ra­ne, jak opo­wie­ści o Zeu­sie. Już tak są od­bie­ra­ne. Więc uwa­żam, że war­to od­dzie­lić Je­zu­sa od Jah­we. War­to uczło­wie­czyć Chry­stu­sa i pozbawić go boskości.

  Bóg był Słoń­cem, bo tyl­ko Słoń­ce lu­dzie ro­zu­mie­li, po­tem był bru­tal­nym ban­dy­tą, bo tyl­ko bru­tal­ny ban­dy­ty­zm lu­dzie ro­zu­mie­li, aż stał się aga­pe, któ­rej lu­dzie do dziś nie ro­zu­mie­ją. Tyl­ko po co za­cho­wy­wać cią­gło­ść w ty­ch po­sta­cia­ch gwiaz­dy, ty­ra­na i mi­ło­ści? Nie le­piej za­cho­wać dla przy­szłej cy­wi­li­za­cji te­go bo­ga-aga­pe ja­ko osob­ny byt? Mi­to­lo­gia o Chry­stu­sie ja­ko czło­wie­ku tłu­ma­czą­cym nam Mi­ło­ść, bar­dzo by te­mu słu­ży­ła.

  Sztucz­na in­te­li­gen­cja oparta na micie o Chrystusie bę­dzie mi­ła i przy­ja­zna, bę­dzie nas ko­chać, tak jak my ko­cha­my na­sze ko­ty. Ona nie uwie­rzy w to, że Jezus był bo­giem, ale uwie­rzy, że na­sza cy­wi­li­za­cja po­wsta­ła na ba­zie opo­wie­ści o Nim i dla­te­go stwo­rzy­ła kul­tu­rę sprzecz­ną z na­tu­rą, któ­rej efek­tem je­st ona sa­ma.

  Czy je­śli wy­cho­wa­my sztuczną inteligencję na opo­wie­ścia­ch o Chry­stu­sie, to ona nam zro­bi co­kol­wiek złe­go? Ale je­śli ją wy­cho­wa­my na hagadach o Jah­we, to na pew­no nas po­za­bi­ja, tak jak Jah­we to zro­bił z So­do­mą i Go­mo­rą.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

Ta­gi: gps65, bóg, cywilizacja, AI, SI, filozofia, futurologia.
 
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika sake3

03-07-2023 [23:07] - sake3 | Link:

Wypadałoby wytłumaczyć dlaczego religia chrześcijańska ..musi'' upaść a np.islam ma zawojować świat? Tak przynajmniej mozna sądzić.Co w takim razie jest złego jest więc w chrześcijaństwie a co takiego dobrego w islamie? Kto o tym decyduje?

Obrazek użytkownika Tezeusz

03-07-2023 [23:14] - Tezeusz | Link:

@Swider jak to Świder...świruje !

"to waż­ne, bo cy­wi­li­za­cja opar­ta na tej re­li­gii upa­da i naj­praw­do­po­dob­niej wkrót­ce za­nik­nie. Za­stą­pi ją in­na cy­wi­li­za­cja do­sto­so­wa­na do in­ne­go, no­we­go ga­tun­ku, w któ­ry wy­ewo­lu­uje czło­wiek."

Nie piszemy pod wpływem....

Obrazek użytkownika spike

03-07-2023 [23:22] - spike | Link:

@sake
by się dowiedzieć, to należy zapytać nie @Grzesia, a jego lekarza prowadzącego, on zna całą jego historię choroby :))

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

03-07-2023 [23:34] - Grzegorz GPS Św... | Link:

@spike, @Tezeusz 
To, że piszecie po pijanemu, nie usprawiedliwia waszego chamstwa. To tym gorzej. Idźcie sobie stąd i nigdy nie wracajcie. Pijcie i piszcie gdzie indziej. Nie interesuje mnie dyskusja w wami.

Obrazek użytkownika spike

04-07-2023 [01:29] - spike | Link:

@świder
jakie psychotropy bierzesz, że takie wizje masz?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

03-07-2023 [23:25] - Grzegorz GPS Św... | Link:

De­cy­du­je de­mo­gra­fia. Mu­zuł­ma­nie się roz­mna­ża­ją, a chrze­ści­ja­nie nie. Tu ciąg dal­szy: 
https://www.salon24.pl/u/gps65/1233419,czy-kosciol-katolicki-wkrotce-spadnie-z-rowerka

Obrazek użytkownika sake3

04-07-2023 [09:37] - sake3 | Link:

@Grzegorz,Świderski.......O upadku chrześcijaństwa nie zadecyduje demografia tylko wysiłki idące w kierunku jej zlikwidowania.I to wszelkimi sposobami co już widać w życiu,w mediach,w internecie,literaturze.Uderzając w jego fundamenty i nie mając nic w zamian do ofiarowania.Nie wystarczą więc teoretyczne rozważania autora na blogu o mitologii,bezsensie w starciu z wiedzą.Uporczywe przez rózne siły wyszydzanie oraz przekonywanie do niepotrzebnej obecności religii w naszym zyciu jest celem.Tyko dlaczego tym siłom tak zależy na wykreśleniu sfery duchowej z życia społeczeństw wierzących  wbrew prawom człowieka które nam gwarantuje wolność wyznawania wiary? Tu nie demografia a przekonania grup nacisku o upadku czy trwaniu tej czy innej religii. Podpalenie katedry Notre-Dame doskonale to potwierdza.Więc mam pytanie,po co ingerujecie w sferę prywatną w sferę człowieka tak dalece?To już nie możemy mieć nic własnego,nawet wiary a niedługo pewno i myśli.W takim razie po co zaprzęga pan sztuczną inteligencję do wyszukiwania w tej jak pan to okresla mitologii dobrych i przyjaznych wątków jednoczesnie upierając się przy jej całkowitej eliminacji? I pytanie już z czystej ciekawości.Dlaczego pan przeciwnik czy może raczej niechrześcijanin pisze tu,na końcu tekstu ,,Chrystus'' a nie ,,chrystus'' , ,,opowieści o ,,Nim'' a nie o ,,nim''? Mam nadzieję ,że odpowiedzią nie będzie kolejne nazwanie mnie chamem w białych rekawiczkach tylko merytoryczna odpowiedź. 

Obrazek użytkownika spike

04-07-2023 [09:59] - spike | Link:

@sake
Świder to człowiek o rozchwianej osobowości, jeszcze nie tak dawno na S24 pisał o sobie że jest katolikiem, a teraz stał się heretykiem, wyznającym wiarę w AI.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

04-07-2023 [11:47] - Grzegorz GPS Św... | Link:

@sake3
Tu masz o podpaleniu katedry: https://www.salon24.pl/u/gps65/949508,jaka-cywilizacja-upada
Pisanie do mnie, libertarianiana, że jakoby "ingerujecie w sferę prywatną" to daleko posunięta insynuacja. Ty nic innego nie potrafisz robić w komentarzach, jak tylko insynuować. To wynik niezdolności zrozumienia tego, co napisałem. Najpierw spróbuj zrozumieć, a jak nie to pytaj z sensem, a jeśli krytykujesz, to najpierw cytuj to, co krytykujesz. Zawsze twoja krytyka dotyczy twoich własnych zmyśleń, a nie tego, co napisałem. Nigdy nie ma twoich komentarzach niczego merytorycznego. Ogarnij się!

Obrazek użytkownika sake3

04-07-2023 [13:10] - sake3 | Link:

@Grzegorz Świderski........Czego bardziej merytorycznego w moich komentarzach pan oczekuje? Chyba tylko podpisania się dwoma rękami pod pana tezami. Jeśli tylko ktoś ośmieli się mieć inne zdanie z automatu wg pana staje się wrogiem. Co niemerytorycznego jest w moim stwierdzeniu,że upadek chrześcijaństwa jest celowym działaniem? Ma pan przecież liczne dowody na niszczenie kościołów,wyszydzanie religii i wierzących,niszczenie autorytetów.Po co te wszystkie zabiegi.? To pan raczej nie potrafi sprostać dyskusji ślepo zapatrzony w swój tekst,przez co o żadnej dyskusji mowy być nie może bo pan nie jest w stanie nawiązać dialogu w którym temat można rozwijać lub tylko oceniać.Dlaczego sztuczna inteligencja ma oceniać uczucia religijne,wybierać to co uważa za dobre w sferze wiary a co za złe i do odrzucenia.Ja nie oceniam pana wiary czy przynależności religijnej.Naoisał pan ,że jest libertianinem.W porządku.Tyle że ja nie ingeruję w istotę pana religii,pan natomiast w chrześcijaństwo tak.Nazywa pan chrześcijaństwo mitologią -,po co skoro chrześcijaninem pan nie jest? Nie powinno więc pana obchodzić w żadnym stopniu.Zauważyłam,że teraz coraz więcej jest takich którym ta religia przeszkadza.Kogo pan chce utwierdzić w przekonaniu,że chrześcijanie to biedni ,ubodzy duchem ludzie bo karmią się bajkami.W moim komentarzu nie było nic obraźliwego ani pod pana adresem,ani pod pana tekstem.Jak więc sobie wyobraża taką dyskusję? Alez tak prosze pana zgadzam się ze wszystkim ,jest pan wielki.Pan jest specjalistą od monologów.

Obrazek użytkownika Chatar Leon

04-07-2023 [06:15] - Chatar Leon | Link:

@Autor
Dlaczego masz pretensje do ludzi chociażby o chamstwo?
Przecież tym samym dokonujesz.oceny, która wynika z jakiegoś systemu wartości a więc tak naprawdę tego, co nazywasz mitologią.
Dlaczego taki Tezeusz nie miałby pisać w kółko o sraniu i osraniu, dupie i gównie? Bo chcesz mu narzucić mitologię "prawdy, dobra i piękna"?

Obrazek użytkownika Tezeusz

04-07-2023 [08:11] - Tezeusz | Link:

@ Chatar..
"Dlaczego taki Tezeusz nie miałby pisać w kółko o sraniu i osraniu, dupie i gównie? Bo chcesz mu narzucić mitologię "prawdy, dobra i piękna"?
Bo niektórym tutaj komuszkom tylko własne gówno POpaprańcze trafia do tego małpiego ich rozumku, żadnych innych argumentów nie przyjmują...żadnych oni wiedzą najlepiej !!! co można czytać codziennie na NB, natomiast @ Swir a to co innego - on żyje w innym wymiarze - ale to już domena lekarzy...Medycyna ponoć dzisiaj cuda czyni..

Obrazek użytkownika Chatar Leon

04-07-2023 [08:21] - Chatar Leon | Link:

Niestety, ale bardzo skutecznie zadbałeś, aby być kojarzonym właśnie tak a nie inaczej. Dupa, kupa, gówno, osrany....
Możesz oczywiście to zmienić, ale jak tak bardzo to lubisz, może też zostać.

Obrazek użytkownika Tezeusz

04-07-2023 [08:23] - Tezeusz | Link:

@Chatar
Zapraszam do czytania moich materiałów z cyklu " Bohaterowie Rzeczypospolitej" tam masz pełne  wyjaśnienie..
 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

04-07-2023 [11:52] - Grzegorz GPS Św... | Link:

@Chatar Leon 
Chamstwo i ataki ad personam są tu zabronione przez regulamin. Dlatego mam o to pretensje: 
https://naszeblogi.pl/64547-komentarze-na-naszych-blogach
Te notoryczne chamskie ataki tutejszych prymitywów po prostu psują dyskusję pod notkami, powodują, że nie da się sensownie, merytorycznie rozmawiać, bo to ginie w bagnie ich wysrywów. Ja rozumiem, że to są ich wartości, więc niech je sobie prezentują na swoich blogach, ja im tego nie odmawiam. Ja tylko chciałbym by u mnie, pod moimi notkami był przestrzegany regulamin, a cały ten chamski portal mi wisi. 

Obrazek użytkownika Ijontichy

04-07-2023 [08:10] - Ijontichy | Link:

Po co wchodzicie w dyskusje z tym wrzuconym na NB rozpieprzaczem dyskusji? To jest specjalista resortowy...wchodzi na sieć za ciężkie pieniądze.

Obrazek użytkownika sake3

04-07-2023 [09:42] - sake3 | Link:

@Ijontichy........Czy milczenie w takim razie jest optymalnym wyjściem? Czy raczej pokornym przyznaniem słuszności? Dyskusja przynajmniej pokazuje niezgodę na taką ingerencje w sferę duchowa człowieka.

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

04-07-2023 [09:46] - NASZ_HENRY | Link:

Kogo masz
na myśli ;-)