Bogowie to niewiedza

Bo­gów po­trze­bu­je­my do wy­ja­śnia­nia kwe­stii, któ­ry­ch nie zna­my, nie ro­zu­mie­my, nie zba­da­li­śmy po­rząd­nie. A po­tem pew­ne kwe­stie wy­ja­śnia­my, za­czy­na­my ro­zu­mieć i bo­gów z te­go wy­co­fu­je­my. Hi­sto­ria świa­ta to hi­sto­ria wy­co­fy­wa­nia bo­gów z wszel­ki­ch wy­ja­śnień. Im wię­cej po­zna­je­my, tym bar­dziej bo­go­wie są nie­po­trzeb­ni.

  No bo co za róż­ni­ca, czy w da­nej kwe­stii od­po­wiem: „nie wiem”, a in­ny od­po­wie: „tak chcie­li bo­go­wie”? Te od­po­wie­dzi w isto­cie ni­czym się nie róż­nią. Bo­go­wie to po pro­stu nie­wie­dza. Nie­wie­dzę na­zy­wa­my bo­ga­mi.

  Kon­cep­cja, że ist­nie­je tyl­ko jed­na isto­ta ma­ją­ca te wszyst­kie fan­ta­stycz­ne atry­bu­ty bo­gów, je­st jesz­cze bar­dziej fan­ta­stycz­na. To są wszyst­ko na­sze zmy­śle­nia. Po­wo­li te zmy­śle­nia za­stę­pu­je­my wie­dzą. Być mo­że to je­st nie­koń­czą­cy się pro­ces. Bo­go­wie się wy­co­fu­ją, ale ni­gdy się nie wy­co­fa­ją do koń­ca.

  Bo­go­wie, czy­li nie­wie­dza, są wiecz­ni i wszech­mo­gą­cy. Wiecz­nie nie­wie­dza bę­dzie ro­bić coś moc­niej­sze­go niż my. Jak już coś po­zna­my, to mo­że­my to okieł­znać, a nie­wie­dzy ni­gdy nie po­ko­na­my. Czy ma sens utoż­sa­mia­nie wszyst­kie­go, cze­go nie wie­my, w ja­kąś świę­tą nie­wie­dzę, w któ­rą na­le­ży wie­rzyć, któ­rej kult na­le­ży wy­zna­wać i do któ­rej na­le­ży się mo­dlić? Bo­go­wie to ele­ment kul­tu­ry, a ona w więk­szo­ści to jed­na wiel­ka nie­wie­dza, czy­li na­sza twór­czo­ść.

  Wie­dzę od­kry­wa­my, nie­wie­dzę two­rzy­my. Al­bo w coś wie­rzy­my, al­bo coś wie­my. W jed­no wie­rzy­my, in­ne wie­my. To są za­wsze zbio­ry roz­łącz­ne. Wia­ra je­st po­trzeb­na tyl­ko wte­dy, gdy nie wie­my, bo jak wie­my, to nie mu­si­my wie­rzyć. Wia­ra słu­ży nie­wie­dzy.

  Nie ma nic złe­go w tym, że wie­rzy­my w nie­wie­dzę. Na­sza wy­obraź­nia, na­sza twór­czo­ść, na­sze zmy­śle­nia, czy­nią nas wie­lo­kroć bo­gat­szy­mi niż wie­dza. Nie war­to się mo­dlić do nie­wie­dzy, ale war­to ją po swo­je­mu kształ­to­wać w róż­ne fan­ta­stycz­ne for­my, w róż­ne zmy­ślo­ne po­sta­ci, w baj­ko­we two­ry. War­to nie­wie­dzę two­rzyć, nada­wać jej ja­kąś for­mę, war­to ją roz­wi­jać. Wie­dza je­st zbyt nud­na, zbyt ogra­ni­czo­na, zbyt nie­do­stęp­na, więc na­sze wiel­kie kul­tu­ro­we bo­gac­two two­rzy nie­wie­dza, na­sze zmy­śle­nia i fan­ta­zje. To sta­no­wi o si­le i isto­cie czło­wie­czeń­stwa. Wo­li­my słu­chać po­etów, li­te­ra­tów, mu­zy­ków, fil­mow­ców, ka­zno­dziei, któ­rzy kreu­ją świa­ty, niż na­ukow­ców, któ­rzy świat od­kry­wa­ją.

  Wszy­scy lu­dzie na świe­cie two­rzą kul­tu­rę, w tym re­li­gię, któ­re są zbio­rem zmy­ślo­ny­ch mi­tów, le­gend, teo­rii, kon­cep­cji. Tak wy­ewo­lu­ował na­sz mó­zg. Po to stwo­rzy­li­śmy ję­zyk, by kon­fa­bu­lo­wać. Więc nie ma sen­su ob­ra­żać się na nie­wie­dzę i uzna­wać ją za coś gor­sze­go niż wie­dza. Bo­go­wie są po­trzeb­ni, w peł­ni na­mi wła­da­ją, sta­no­wią o na­szym by­cie. Bez bo­gów, a więc bez nie­wie­dzy, by­li­by­śmy ni­kim, tak jak ni­kim je­st ca­ła na­tu­ra. To do­pie­ro na­sza wy­obraź­nia czy­ni nas kimś wy­jąt­ko­wym, nie­spo­ty­ka­nym, uni­ka­to­wym, lep­szym od in­ny­ch zwie­rząt, ro­ślin i ma­te­rii nie­oży­wio­nej. To kul­tu­ra na­da­je nam war­to­ść, któ­rej na­tu­ral­nie nie ma­my.

  Więc bez sen­su je­st szu­ka­nie bo­gów w na­tu­rze, bo gdy ich od­kry­je­my, to ich zde­pre­cjo­nu­je­my, uczy­ni­my czymś zwy­czaj­nym, ist­nie­ją­cym, na­tu­ral­nym, a za­tem nie­cie­ka­wym i nud­nym. Ca­łe bo­gac­two i war­to­ść bo­gów tkwi w tym, że nie ist­nie­ją. Ist­nie­nie ich znisz­czy, ogra­ni­czy do praw na­tu­ry, wy­trą­ci im ca­łą moc. Więc bar­dzo słusz­ne je­st to, że bo­gów od­su­wa­my od wie­dzy. Wie­dza bo­gów bez­cze­ści. Wie­dza je­st brud­na, po­gma­twa­na, nie­ja­sna, a bo­go­wie są ide­al­ni, czy­ści, świę­ci. Każ­dy, kto do­szu­ku­je się bo­gów w na­tu­rze, je­st świę­to­krad­cą.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

Ta­gi: gps65, nauka, wiedza, filozofia, teologia, wyobraźnia, kultura

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika sake3

29-05-2023 [19:48] - sake3 | Link:

Zaczęło się szkolenie ,,chamów'' z NB pod kątem religii.Najpierw się ich wyzywa ,traktuje pogardliwie i obelżywie,by potem dostąpili łaski oświecenia Wszystko to przekazane nader uczonym i nie znoszącym sprzeciwu tonem i podlane flozoficznym sosem.Czy pan w swojej niewiedzy nie zna pojęcia wolność,w tym religijna i tolerancja wobec cudzych poglądów i wiary?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

29-05-2023 [22:38] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Tu jest typowe pogardliwe i obelżywe traktowanie blogerów na tym portalu: https://naszeblogi.pl/64547-komentarze-na-naszych-blogach. To u was norma, więc się nie dziwię, że tego bronisz.

Obrazek użytkownika sake3

29-05-2023 [23:13] - sake3 | Link:

@Grzegorz  Swiderski....Ja nie bronię tych komentarzy ani ich autorów.Mojego komentarza zresztą tam nie ma NIgdy nie traktuję blogerów czy komentatorów pogardliwie czy przesmiewczo.Również to co pan pisze zawsze traktowałam  z szacunkiem decydując sie na dyskusję ale mam prawo do krytyki.Nigdy nie był pan ani nikt inny przeze mnie traktowany obelżywie.Tu właśne wychodzi pańskie zakłamanie i irytujące poczucie wyższości nie pozwalące na żadną z panem polemikę.Każdy z nas ma swój system wartości i ma pełne prawo do swoich przekonań i uczuć religijnych.Pan jest ateistą a ja tego nie kwestionuję ani nie wyśmiewam.Więc dlaczego pan to robi?Pan zresztą nie zachowuje się jak bloger tylko jak złosliwy nauczyciel mający zadanie przekonać do przekazywanych przez siebie racji.Jest pan propagandystą.Przypuszczam zresztą że to dopiero poczatek ateistycznych,,szkoleń''.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

30-05-2023 [01:57] - Grzegorz GPS Św... | Link:

To jest wyjątkowa bezczelność. Większość tutejszych komentatorów nagminnie chamsko obraża mnie i samych siebie wulgarnymi słowami, prezentuje tu swoje prymitywne chamstwo, pod każdą notką przysrywa i łamie regulamin, urządza awantury, używa knajackiego języka, wyzywa, traktuje pogardliwie i obelżywie, a ty nie masz do nich pretensji, tylko do mnie. Najpierw naucz grzeczności swoich kolegów, a potem próbuj nawiązać normalny kontakt ze mną. Ich wychowuj, a nie mnie. Nawet poniżej masz typowy popis tutejszego chama. Podoba ci się jego język? Póki to chamstwo jest tu tolerowane, póty sensownej dyskusji nie będzie. 

Obrazek użytkownika Tezeusz

29-05-2023 [20:34] - Tezeusz | Link:

Namawianie dzieci do zboczeń seksualnych, potępienie wiary katolickiej.....a tu wali gównem osranego  pierdolca z LGBT autorka kolejnego szamba....delikatnie napiszę...

Obrazek użytkownika zbychbor

29-05-2023 [21:00] - zbychbor | Link:

@Tez
brawo, pełna zgoda.
Wyleniały bezrozumny ateistyczny dewiant w natarciu.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

29-05-2023 [22:41] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Tak, koprofilia to rzeczywiście dewiacja. 

Obrazek użytkownika Chatar Leon

29-05-2023 [22:00] - Chatar Leon | Link:

Czasem napisze coś ciekawego. Ale jednak... zgrywus.
Tym razem prowokacja marna.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

29-05-2023 [22:42] - Grzegorz GPS Św... | Link:

A do czego się nie dałeś sprowokować? 

Obrazek użytkownika sake3

29-05-2023 [22:55] - sake3 | Link:

Autor wcale nie prowokuje.On jest na służbie.Człowieka tak naładowanego pychą i poczuciem wyższości bardzo łatwo przekonać do głoszenia określonych poglądów.Cała naukowa podkładka jaką autor zastosował nie ma na celu pokazanie nie przystającego do nowego światowego porządku kierunku dla mas czyli ateizmu.Tu w Polsce ma na celu likwidację religii katolickiej.To już się zaczyna a autor ma jako zadanie oswojenie nas z tym trendem.Potrzebni są przecież ,,nauczyciele'' niosący kaganek oświaty dla ciemnego ludu.Tym kagankiem na pewno jest projekt postawienia olbrzymiego centrum Lidla dla gromadzenia śmieci i odpadów z całej sieci Lidla w regionie w Gietrzwałdzie.Postawienie śmietniska akurat pod samym centrum maryjnym słynnym jako polska Fatima w urokliwym miejscu pokazuje że czas religii się kończy..Firma owo smietnisko chce zrekompensować protestującym mieszkańcom posadzeniem kilkudziesięciu drzew i budowę ścieżki rowerowej.Może w kolejce czeka Jasna Góra? Wszystko możliwe,jeszcze dwa trzy blogi pana Świderskiego,który pouczy ,że to zaden skandal tylko likwidacja terroru państwowego i odmitologizowanie umysłów z niepotrzebnej nikomu wiary.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

30-05-2023 [01:59] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Twoje insynuacje to też chamstwo. 

Obrazek użytkownika Tezeusz

30-05-2023 [05:45] - Tezeusz | Link:

autorek nie dość że dewiant lgbt to wali od niego gówno chama i zboka..

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

30-05-2023 [11:26] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nie komentuj moich notek. Tu masz notkę, pod którą możesz wypluwać swoje wysrywy: https://naszeblogi.pl/64547-komentarze-na-naszych-blogach

Obrazek użytkownika sake3

30-05-2023 [12:05] - sake3 | Link:

@Grzegorz Świderski.......Tak właśnie wygląda dyskusja z wybitnym intelektualistą jak pan.Operuje pan wyrazem chamstwo nader często,nawet za często.Co pan wnosi do dyskusji oprócz nazywania mnie chamem? Ma pan przecież możliwość odpowiedzenia na moje zarzuty jeśli są nieprawdziwe.Czy spotkał się pan na swoich blogach z jakąkolwiek inwektywą z mojej strony?Pan zachowuje się jak rozkapryszony bachor który uważa że wszystko mu się należy.Zadałam proste i wcale nie chamskie pytanie - czy pan jako ateista ma prawo drwić z uczuć religijnych wierzących? Jakie ma pan nawet prawo twierdzić,że wiara jest obrazem niewiedzy,głupoty? Czy objawem mojego chamstwa jest zwrócenie uwagi na ataki na wiarę katolicką? Niszczenie kościołów ,ataki fizyczne,szydzenie z chrześcijan i innych religii? Czy nie można żyć obok siebie w zgodzie i wzajemnym szacunku.? Otóż nie ,bo zawsze trafi się jakiś pan Świderski który uzna ,że tylko ateista ma prawo bytu w nowoczesnym społeczeństwie i że jego rolą jest nakłanianie do odejścia od wiary poprzez wyśmiewanie ierzących..Czy ona aż tak panu przeszkadza? W czym?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

30-05-2023 [13:27] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Insynuacje to też chamstwo. Chamstwem jest operowanie argumentami ad personam i wypisywanie swoich wymysłów o oponencie. Zwracasz uwagę na swoje wyobrażenia, a nie na to, o czym ja piszę. Zarzucasz mi coś, czego nigdy nie napisałem i nawet między wierszami nie zasugerowałem. To jest chamstwo. W odróżnieniu od twoich wulgarnych kolegów z tego portalu, których wspierasz, można to nazwać chamstwem w białych rękawiczkach. Więc już mi więcej tego nie pisz. Idź sobie stąd i nigdy nie wracaj. Nie interesują mnie twoje fałszywe wyobrażenia o mnie. Mnie interesuje tylko merytoryczna dyskusja na tematy, które poruszam. Jeśli interesują cię rozważania personalne o nieznanych sobie osobach, to pisz to sobie na swoim blogu. 

Obrazek użytkownika Chatar Leon

30-05-2023 [11:54] - Chatar Leon | Link:

W sumie ciekawy sposób prowadzenia kampanii na rzecz swojej opcji...
Wejść na forum z prawdopodobnie sporym odsetkiem ludzi wierzących i produkować tezy, że wszelkie treści religijne to wymysły a wiara kłóci się z wiedzą.
To trochę tak, jakby agitować wśród przedsiębiorców opowiadając o dobrodziejstwach podniesienia podatków albo chcieć zdobyć poparcie konserwatystów opowiadając o 158 płciach niebinarnych osób lgbtcośtam.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

30-05-2023 [13:20] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"wszelkie treści religijne to wymysły a wiara kłóci się z wiedzą."

Nie postawiłem takich tez. Skąd to wytrzasnąłeś? Przecież w tej notce wychwalam wiarę i wyobraźnie oraz kulturę z tego wypływającą!