Jestem przeciw karze śmierci. Ale Putina trzeba zabić!

Ten ty­tuł to po­wszech­na opi­nia in­te­lek­tu­ali­stów za­chod­ni­ch. Jed­ni tak my­ślą po ci­chu, in­ni to gło­szą otwar­cie. A ja uwa­żam, że Pu­ti­no­wi trze­ba wy­mie­rzyć ka­rę śmier­ci i go po­wie­sić. Osą­dzić go moż­na na­wet za­ocz­nie. Ale moż­na go też od­strze­lić.

Sąd czy try­bu­nał

       Nie po­trze­ba do te­go żad­ny­ch spe­cjal­ny­ch try­bu­na­łów mię­dzy­na­ro­do­wy­ch, nie po­trze­ba spe­cjal­ny­ch trak­ta­tów i nad­zwy­czaj­ne­go pra­wa o lu­do­bój­stwie. Je­mu na­le­ży się ka­ra śmier­ci na pod­sta­wie zwy­kłe­go ko­dek­su kar­ne­go. Mo­że ją wy­mie­rzyć kat, a mo­że też snaj­per. To bę­dzie bar­dziej pe­da­go­gicz­ne, niż gdy Pu­ti­na otru­je kum­pel, al­bo ochro­nia­rz mu wbi­je szty­let w ser­ce, gdy bę­dzie spał.

       A już kom­plet­nie nie­pe­da­go­gicz­ne bę­dzie, gdy Pu­tin umrze na­tu­ral­nie, jak Sta­lin. To nie od­strze­le­nie Sta­li­na, to nie osą­dze­nie i nie­po­wie­sze­nie ru­ski­ch zbrod­nia­rzy wo­jen­ny­ch je­st przy­czy­ną obec­nej woj­ny. ZSRR trze­ba by­ło zli­kwi­do­wać tak jak III Rze­szę. Po wy­gra­nej zim­nej woj­nie trze­ba by­ło ich do­bić, Ro­sję zli­kwi­do­wać, a przy­wód­ców roz­strze­lać.

Ka­ra śmier­ci czy obro­na ko­niecz­na

       Ka­to­lic­ki pu­bli­cy­sta, To­ma­sz Ter­li­kow­ski tak na­pi­sał: "Je­stem prze­ciw­ko ka­rze śmier­ci. Ale je­stem za obro­ną ko­niecz­ną." Uznał, że za­bi­cia Pu­ti­na to obro­na ko­niecz­na.

       Prze­tłu­ma­czę to na ludz­ki ję­zyk: je­śli na­past­nik sta­no­wi za­gro­że­nie, to go moż­na za­bić, bez są­du, bez obiek­tyw­nej oce­ny, bez udo­wod­nie­nia wi­ny. Pó­ki mor­du­je, moż­na go w od­we­cie za­bić, na­wet je­śli się po­my­li­my. Niemniej jak już skoń­czy mor­do­wa­nie, już się do wo­li wy­mor­du­je, za­mor­du­je wszyst­ki­ch, któ­ry­ch chciał za­mor­do­wać, i już prze­sta­nie mor­do­wać, to już je­st nie­ty­kal­ny, trze­ba go chro­nić, nie wol­no go za­bić, na­wet je­śli sąd go spra­wie­dli­wie oce­ni i wy­da wy­rok.

       No ale skąd wia­do­mo, że mor­der­ca już prze­stał mor­do­wać? Jak to oce­nić? Dla­cze­go wol­no na­past­ni­ka za­bić w emo­cja­ch, a nie moż­na za­bić po obiek­tyw­nym osą­dze­niu i udo­wod­nie­niu mu wi­ny? Pó­ki trwa woj­na, to moż­na Pu­ti­na za­bić. A jak się skoń­czy, to już nie wol­no. To prze­cież głu­pie je­st!

Lo­gi­ka

       In­te­lek­tu­ali­ści sprze­ci­wia­ją­cy się ka­rze śmier­ci to są po pro­stu nie­lo­gicz­ne głup­ki — ich po­glą­dy są nie­spój­ne, nie trzy­ma­ją się ku­py. W cza­sie woj­ny wi­dać to jak na dło­ni — głu­po­ta wy­cho­dzi bar­dzo ja­skra­wie.

       Ten za­bo­bon sprze­ci­wia­nia się ka­rze śmier­ci, to je­den z wie­lu za­bo­bo­nów roz­po­wszech­nia­ny­ch na Za­cho­dzie. Wy­ni­ka z błęd­ne­go za­ło­że­nia, że ludz­kie ży­cie je­st naj­waż­niej­sze, że to naj­wyż­sza war­to­ść mo­ral­na. A to nie tyl­ko nie­praw­da, ale ta­kie za­ło­że­nie po­wo­du­je wie­le sprzecz­no­ści, więc je­st nie­lo­gicz­ne.

       Je­śli ludz­kie ży­cie je­st naj­waż­niej­sze, to zna­czy, że ży­cie wszyst­ki­ch lu­dzi je­st naj­waż­niej­sze. Wszyst­ki­ch lu­dzi za­wsze i wszę­dzie. Lu­dzi w do­wol­nym wie­ku, któ­rzy do­ko­na­li do­wol­ny­ch czy­nów. Co by czło­wiek nie zro­bił, to je­go ży­cie je­st naj­waż­niej­sze. Wy­mor­du­je mi­lio­ny i na­dal je­go ży­cie bę­dzie naj­waż­niej­sze. To je­st bez sen­su!

Rów­no­ść

       Sen­sow­ne, mo­ral­ne, lo­gicz­ne, mą­dre za­ło­że­nie co do ży­cia je­st tyl­ko jed­no: ży­cie wszyst­ki­ch lu­dzi je­st rów­no war­te w mo­men­cie ich po­czę­cia. Każ­de roz­po­czę­te ży­cie je­st ty­le sa­mo war­te. A po­tem, w mia­rę jak czło­wiek ży­je, je­go ży­cie na­bie­ra lub tra­ci war­to­ść.

       Ży­cie to pro­ces i ja­ko ten pro­ces na­le­ży je war­to­ścio­wać. War­to­ść sta­no­wią czy­ny czło­wie­ka, a nie sam fakt, że ist­nie­je. Mo­ral­nej oce­nie pod­le­ga­ją czy­ny ludz­kie, a nie lu­dzie. Ist­nie­nie je­st oczy­wi­ście waż­ne, naj­waż­niej­sze, bo ja­ko nie­byt nie moż­na dzia­łać, dzia­ła tyl­ko byt. Nie­mniej to tak jak z wol­no­ścią. Wol­no­ść je­st naj­waż­niej­sza, bo bez niej ma­ło co moż­na zro­bić. Tylko że wol­no­ść to do­pie­ro po­ten­cja do­bra, a nie do­bro. I tak sa­mo je­st z ży­ciem.

       Za­bi­cie dziec­ka przed uro­dze­niem to mor­der­stwo nie dla­te­go, że uni­ce­stwia się coś bez­cen­ne­go, ale dla­te­go, że to za­bi­cie czło­wie­ka, któ­ry nic złe­go jesz­cze nie zro­bił, nie do­ko­nał żad­ne­go czy­nu, za któ­ry moż­na go za­bić. Przy­ka­za­nie za­ka­zu­je mor­do­wać, a nie za­bi­jać. Mor­der­stwo to za­bój­stwo nie­win­ne­go — win­ne­go za­bić moż­na.

Za­bić Pu­ti­na

       Bez­po­śred­nio w obro­nie wła­snej wol­no Pu­ti­na za­bić – bo ży­cie ata­ku­ją­ce­go tra­ci war­to­ść. Wol­no go też po­wie­sić w wy­ni­ku spra­wie­dli­we­go osą­dze­nia, gdy się go poj­mie i już prze­sta­nie bez­po­śred­nio za­gra­żać. Mo­że go też od­strze­lić snaj­per, bo w wy­ni­ku swo­ich mor­dów utra­cił cał­ko­wi­cie war­to­ść ja­ko czło­wiek. Wszyst­ko dla­te­go, że Pu­tin pro­wa­dzi woj­nę na­past­ni­czą, za­ini­cjo­wał ją. I żad­ne uwa­run­ko­wa­nia geo­po­li­tycz­ne nie ma­ją kom­plet­nie zna­cze­nia w mo­ral­nej oce­nie je­go czy­nów — ma­ją zna­cze­nie tyl­ko w oce­nie po­li­tycz­nej.

       Je­go prze­ciw­nik Ze­łeń­ski, też za­bi­ja, też wy­sy­ła żoł­nie­rzy na wal­kę a oni za­bi­ja­ją ru­ski­ch sał­da­tów. Niemniej przez to je­go ży­cie nie utra­ci­ło war­to­ści, a na­wet prze­ciw­nie – swo­ją bo­ha­ter­ską, dziel­ną i mą­drą po­sta­wą stał się wie­lo­kroć bar­dziej war­to­ścio­wym czło­wie­kiem, niż był przed woj­ną. Dla­te­go, że on się bro­ni, pro­wa­dzi woj­nę obron­ną.

Sy­me­try­zm

       I Pu­tin, i Ze­łeń­ski do­wo­dzą ar­mia­mi, któ­re za­bi­ja­ją. Tylko że sy­tu­acja nie je­st sy­me­trycz­na. Kto raz za­ini­cjo­wał prze­moc w ce­lu mor­do­wa­nia lu­dzi, cał­ko­wi­cie za­tra­cił war­to­ść swo­je­go ży­cia — a na­pad­nię­ta ofia­ra, cią­gle tą war­to­ść za­cho­wu­je i je­śli się dziel­nie bro­ni to jej war­to­ść wzra­sta. Oni by­li so­bie rów­ni mo­ral­nie, gdy się po­czę­li. Dziś rów­ni nie są. War­to­ść ży­cia Pu­ti­na zma­la­ła do ze­ra, Ze­łeń­skie­go wzro­sła ty­siąc­krot­nie. Ży­cie to pro­ces, więc i je­go war­to­ść to pro­ces — to wzlo­ty i upad­ki.

       Pu­tin to mo­ral­nie upa­dły dyk­ta­tor — każ­dy mo­że go za­bić. Niemniej na­sza cy­wi­li­za­cja wy­ma­ga, by naj­pierw go osą­dzić, wy­li­cza­jąc wszyst­kie je­go wi­ny, po­tem wy­dać na nie­go spra­wie­dli­wy wy­rok śmier­ci i go po­wie­sić. Pó­ki Pu­tin i wszy­scy mu pod­wład­ni mor­du­ją, mo­że ich za­bić każ­dy i bę­dzie to mo­ral­nie uspra­wie­dli­wio­ne, ale bar­dziej szla­chet­ne bę­dzie wy­mie­rze­nie im wszyst­kim ka­ry śmier­ci.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

Tagi: gps65, wojna, obrona konieczna, kara śmierci, Putin, Zełeński, wartość życia

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Tezeusz

04-02-2023 [15:52] - Tezeusz | Link:

Zabić bandytę ludobójce putlerka i w tym jesteśmy zgodni. Albo wsadzić do klatki i obwozić po świecie.

Obrazek użytkownika u2

04-02-2023 [15:54] - u2 | Link:

Ano, tyle że to już tzw. żywy trup. Dziwne, że chcą go tak ożywić Braun z Mikke, ale widać sami boją się śmierci :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

04-02-2023 [16:39] - Grzegorz GPS Św... | Link:

To kłamstwo. Braun z Mikke zgodnie uważają, że Putin to zbrodniarz wojenny i należy go osądzić i powiesić. 

Obrazek użytkownika u2

04-02-2023 [16:45] - u2 | Link:

Nie ściemniaj, wiem dobrze co o nas Polakach myślicie, śledzę was nocą i dniem :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

04-02-2023 [16:38] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nie, nie jesteśmy w tym zgodni. Ja uważam, że Putina należy powiesić po sprawiedliwym osądzeniu, a nie wozić w klatce. Ty jesteś barbarzyńcą, a ja człowiekiem cywilizowanym. 

Obrazek użytkownika u2

04-02-2023 [16:46] - u2 | Link:

ja człowiekiem cywilizowanym.

taaaa

Mokotów

i wszystko jasne :-)

PS. gang obcinaczy palców, zdehumanizowani bandyci, kryci przez Igorka T.

Obrazek użytkownika Tezeusz

04-02-2023 [17:37] - Tezeusz | Link:

@GPS rus
cywilizowany komuch buhahahaha chyba ruski osrany troll na pewno nie cywilizowany....od kiedy UBctwo bylo cywilizowane

Obrazek użytkownika u2

04-02-2023 [17:37] - u2 | Link:

Ano

szajs szajs szajs

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

04-02-2023 [19:09] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

04-02-2023 [19:31] - Imć Waszeć | Link:

Putinizm będzie się dalej rozwijał bez Putina. Problemem nie jest dziś on, tylko mentalność wielkoruska lub wielkosowiecka jak kto woli. Gdyby do władzy doszedł opozycjonista Nawalny, to pierwszym jego sprawdzianem byłby stosunek do wojny z Ukrainą i NATO, co już stało się u ruskich uzależnieniem. Musiałby zakrakać jak reszta, którą uformował był putinizm i różne Cyryle.

Obrazek użytkownika Siberian Husky Dog

04-02-2023 [19:59] - Siberian Husky Dog | Link:

Obrazek użytkownika Maverick

04-02-2023 [20:36] - Maverick | Link:

Mnie się wydaje że Putin to pogromca lucyferianów z Nowego Porządku świata lucyferianów, ma misję do spelnienia wobec Boga, dlatego bezduszni i z niskiem ilorazem inteligencji lucyferianie do stają paranoicznej obsesji na jego temat. Lucyferianie z Bogiem nikt jeszcze nie wygrał.  Obrona interesów Słowiańskich jest ważniejsza niż jakieś zacharskie zachcianki budowania światowego rządu Lucyfera. God Bless Rusia.

Obrazek użytkownika Maverick

04-02-2023 [21:56] - Maverick | Link:

Obrazek użytkownika sake3

05-02-2023 [11:51] - sake3 | Link:

@Maverick......Czyli światowy rząd Lucyfera ma być zastąpiony przez innego Lucyfera ze słowiańskim ponoć rodowodem? Jak widać pogromca lucyferianów Putin ma niekonwencjonalne metody w swej misji wobec Boga.Jakiego zresztą Boga,przecież jest niewierzący a utworzona przez niego sztuczna Cerkiew to tylko fasada i przykrywka do działań.I dlaczego Putin tę walkę ma prowadzić z libertianami europejskimi i tworzyć Eurazję? Coś mi tu nie gra.

Obrazek użytkownika Chatar Leon

04-02-2023 [22:58] - Chatar Leon | Link:

Też nie jestem fanem kary śmierci, ale uważam, że Putin, Van der coś tam, czy Bourla szef Pfizera, raczej utonąć nie powinni... Ten kanadyjski putinek Trudeau o mentalności hitlerowca również.
Bo co ma wisieć nie utonie. A dla Niedzielskiego socjopaty to raczej psychiatryk.

Obrazek użytkownika sake3

05-02-2023 [11:43] - sake3 | Link:

@Chatar Leon.......Pan chyba byłby chory gdyby nie mógł w każdą dyskusję i na dowolny temat nazwiska ,,zbrodniarza wszechczasów'' Niedzielskiego.

Obrazek użytkownika Chatar Leon

05-02-2023 [11:56] - Chatar Leon | Link:

Pozdrawiam Panią Sake:)

Obrazek użytkownika sake3

05-02-2023 [12:23] - sake3 | Link:

@Chatar Leon....Ja też pozdrawiam.Chyba sie pan nie obraził o tę małą szpileczkę.Pana upór nawet podziwiam i myślę,że będzie pan wykazywał podobną determinację kiedy rząd świa towy będzie nam wciskał kolejną wersje swojego porządku. 

Obrazek użytkownika Pani Anna

05-02-2023 [13:15] - Pani Anna | Link:

Widać,  że dla sake3 te 200 000 nadmiarowych zgonów Polaków jest tyle warte, co splunięcie.  Byle tylko nie mówić źle o jej ukochanej partii, której to złym decyzjom, wychodzeniem przed szereg i Bóg wie jakim podejrzanym geszeftom tę tragedię, największą od II Wojny zawdzięczamy. 

Obrazek użytkownika spike

05-02-2023 [00:47] - spike | Link:

@Grześ
"za­bo­bon sprze­ci­wia­nia się ka­rze śmier­ci, to je­den z wie­lu za­bo­bo­nów roz­po­wszech­nia­ny­ch na Za­cho­dzie"

sam widzisz Grzesiu, że na polityka to ty się nie nadajesz, bo powinieneś wiedzieć, że ten wg ciebie "zabobon" nie pochodzi z zachodu, a z fundamentu chrześcijańskiego, na podstawie którego była budowana nasza europejska cywilizacja, a cywilizacja ta, zgodnie z naukami Jezusa, nie daje człowiekowi prawa obierania życia drugiemu człowiekowi.

Pominę lewackie absurdy, zabraniające kary śmierci, ale za aborcją są gotowi "życie poświęcić", ale to hołota.

Powiedz mi jedno, zapada wyrok śmierci na Putina, ktoś musi go wykonać, jesteś gotowy to zrobić własnymi "rencami" ???

Obrazek użytkownika Kazimierz Koziorowski

07-02-2023 [09:43] - Kazimierz Kozio... | Link:

Milujcie nieprzyjaciol swoich - Mt 5, 43-45