Cykliści zagrażają systemowi!

Nie zwy­kli le­wi­co­wi cy­kli­ści z pe­da­ła­mi, ale pra­wi­co­wi cy­kli­ści bez pe­da­łów! Nie wiem dla­cze­go. Mo­że je­ste­śmy mniej eko­lo­gicz­ni – ki­wa­jąc się, wy­dziel­my wię­cej dwu­tlen­ku wę­gla? A mo­że cho­dzi o to, że z ro­we­rzy­stów umie­ją­cy­ch pe­da­ło­wać moż­na uzy­skać ener­gię, gdy się ich zła­pie i po­sa­dzi na tre­nin­go­wym ro­we­rze sta­cjo­nar­nym, a z nas nie?


​ 
  Opo­wiem Wam, jak to się sta­ło, że je­stem prze­śla­do­wa­ny ja­ko cy­kli­sta. Ale naj­pierw przed­sta­wię plan na so­bot­nie pra­wy­bo­ry.

  Re­je­stra­cja gło­su­ją­cy­ch je­st już za­mknię­ta, więc plan do­ty­czy tylko ty­ch, któ­rzy wy­peł­ni­li for­mu­la­rz i wpła­ci­li 20 zł. Zjazd pra­wy­bor­czy od­bę­dzie się w so­bo­tę 28 stycz­nia 2023 ro­ku w War­sza­wie, ul. Grzy­bow­ska 45 – Cen­trum Kon­fe­ren­cyj­ne ADN – pię­tro 4, wej­ście B. Spo­dzie­wa­ne są tłu­my, mo­że być na­wet 500 osób. Więc re­je­stra­cja przed wej­ściem i wy­da­wa­nie kart do gło­so­wa­nia roz­pocz­nie się o 15:30. War­to so­bie wy­ge­ne­ro­wać po­twier­dze­nie wpła­ty 20 zł w PDF-ie i mieć je w ko­mór­ce, by je ewen­tu­al­nie po­ka­zać.

  Od 16:30 roz­pocz­nie się gło­so­wa­nie i bę­dzie moż­na kar­tę wy­bor­czą wrzu­cić do urny. O 17:00 za­czną się wy­stą­pie­nia kan­dy­da­tów i ja bę­dę pierw­szy. A o 20:00 bę­dzie after­par­ty – chęt­ni do­sta­ną wej­ściów­ki na pra­wy­bo­ra­ch. Miej­sc bę­dzie na 300 osób. Za­pra­szam. Bę­dzie moż­na po­ga­dać ze mną oraz z wie­lo­ma dzia­ła­cza­mi Kon­fe­de­ra­cji, w tym ze Sła­wo­mi­rem Ment­ze­nem czy Ja­nu­szem Kor­win-Mik­ke.

  Nie­ste­ty przy oka­zji pra­wy­bo­rów, w war­szaw­skiej gru­pie No­wej Na­dziei na fejs­bu­ku, na­ro­bi­łem kło­po­tów, za co bar­dzo prze­pra­szam. Fejs­buk już ją ma na ce­low­ni­ku i pew­nie bę­dzie nie­dłu­go zba­no­wa­na. A to wszyst­ko prze­ze mnie, bo tam pu­ści­łem link do mo­je­go kli­pu wy­bor­cze­go bez pe­da­łów. Do­sta­łem za to 7 dni ba­na, więc mu­szę nada­wać z in­ny­ch trol­l­kont. Ja w tym kli­pie mó­wię, że świa­tem rzą­dzą le­wi­co­wi cy­kli­ści z pe­da­ła­mi, a my, cy­kli­ści bez pe­da­łów, przej­mie­my nie­dłu­go wła­dzę. I po­ka­zu­ję tam, jak się bez ty­ch pe­da­łów jeź­dzi. No i to je­st po­waż­ne za­gro­że­nie dla wła­dzy i dla­te­go fejs­buk mnie zba­no­wał. My, pra­wi­co­wi cy­kli­ści, je­ste­śmy groź­niej­si niż ży­dzi i ma­so­ni!

  Rów­nież na Tik­To­ku się bo­ją cy­kli­stów, bo mnie na­tych­mia­st zba­no­wa­li. Oj, nie po­jeż­dżą już dzie­ci na ro­we­ra­ch bez pe­da­łów! Ale co cie­ka­we YouTu­be i Twit­ter, to jesz­cze trzy­ma. Ciekawe, kiedy na ni­ch do­sta­nę ba­na? Wi­dać, że za brak pe­da­łów są ba­ny. Ja się nie bo­ję, ale jak je­ste­ście po­praw­ni po­li­tycz­nie, to ko­niecz­nie kup­cie so­bie pe­da­ły i ni­gdy nie mów­cie, że ich nie ma­cie. No i oglą­daj­cie klip, pó­ki moż­na.
 
Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

Ta­gi: gps65, prawybory, cyklizm, fejsbuk, facebook, ban

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika spike

27-01-2023 [17:19] - spike | Link:

@swider
Grzesiu, dwie sprawy - "pra­wi­co­wi cy­kli­ści bez pe­da­łów", już ciebie dyskwalifikuje z kandydowania, sam siebie określasz jako libercośtam, a to z prawicą nie ma nic wspólnego, więc twoje poglądy nie są szczere, a to daje do myślenia.

-druga sprawa, sprowokowanie filozboków do zablokowania ci konta, jak sam się domyślasz, może to się odbić na twojej organizacji niekorzystnie, bo jak będą się komunikować z podobnymi do ciebie?

Wybory masz przegrane, kariera legła w gruzach, nim się zaczęła, Polska na tym straci, czy zyska ?

PS. tylko po klęsce nie chowaj się do szafy, by się wypłakać jak Tusk, pokaż że masz cojones, jak na wilka rzecznego przystało!

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

31-01-2023 [14:00] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Paleolibertarianie to prawicowi libertarianie. Ten spór to wyjaśnia: https://www.salon24.pl/u/gps65/727803,czy-libertarianie-to-prawicowcy-czy-lewicowcy