Zjednoczenie Polski z Ukrainą

By­ły pro­ro­syj­ski pre­zy­dent Ukra­iny Ja­nu­ko­wy­cz stwier­dził: „Obec­ne zbli­że­nie sy­tu­acyj­ne Ukra­iny z Pol­ską mo­że w koń­cu do­pro­wa­dzić do po­wsta­nia no­we­go pań­stwa, po­nie­waż Ukra­ina cał­ko­wi­cie sca­li się z Pol­ską”.

  On my­śli z ich cy­wi­li­za­cyj­nej per­spek­ty­wy. U ni­ch obo­wią­zu­je pa­ra­dyg­mat im­pe­rial­ny, mo­car­stwo­wy, któ­ry gło­si, że sca­la­nie, cen­tra­li­zo­wa­nie, ujed­no­li­ca­nie, trzy­ma­nie pod jed­nym ba­tem ja­kie­goś wszech­wład­cy wiel­ki­ch re­gio­nów i na­ro­dów je­st do­bre, słusz­ne, da­je si­łę. Więc on nie zro­zu­mie, że si­łą na­szej cy­wi­li­za­cji je­st róż­no­rod­no­ść, nie­za­leż­no­ść, pod­mio­to­wo­ść wie­lu re­gio­nów, ich su­we­ren­no­ść i za­sa­da po­moc­ni­czo­ści. My ich roz­wią­za­nia uwa­ża­my za szko­dli­we i de­struk­cyj­ne, dla­te­go wo­li­my żyć w wie­lu pań­stwa­ch, im mniej­szy­ch, tym le­piej. Ich ide­ałem są Chi­ny, a na­szym Szwaj­ca­ria — ide­ały ma­my róż­ne, bo two­rzy­my róż­ne cy­wi­li­za­cje.

  Je­st praw­dą, że du­ży mo­że wię­cej, ale to nie dzia­ła w nie­skoń­czo­no­ść. Efekt ska­li do­ty­czy pew­ne­go pro­gu, do któ­re­go kosz­ty są pro­por­cjo­nal­nie więk­sze, a po je­go prze­kro­cze­niu są już w mia­rę li­nio­we w sto­sun­ku do wiel­ko­ści. Sy­ner­gia współ­pra­cy nie ro­śnie w nie­skoń­czo­no­ść. A więc sens ma tyl­ko prze­kro­cze­nie te­go pro­gu. W wiel­ko­ści pań­stwa ten próg, to mniej niż szwaj­car­ski kan­ton. So­ju­sz skła­da­ją­cy się z ty­sią­ca szwaj­car­ski­ch kan­to­nów, po mi­lio­nie miesz­kań­ców każ­dy, za­wie­ra w so­bie wy­star­cza­ją­cy efekt ska­li co Chi­ny. Zjed­no­cze­nie pod jed­no ber­ło te­go ty­sią­ca kan­to­nów i li­kwi­da­cja ich nie­pod­le­gło­ści na pew­no sy­ner­gię zmniej­szy.

  W Pol­sce cy­wi­li­za­cyj­nym ide­ałem by­ła unia pań­stw, a nie cen­tra­li­za­cja. Na­sz ide­ał unii to nie­pod­le­głe pod­mio­ty zjed­no­czo­ne w so­ju­szu woj­sko­wym. Na­szym ide­ałem je­st naj­da­lej po­su­nię­ta lo­kal­na au­to­no­mia, cze­go przy­kła­dem są or­dy­na­cje ro­do­we. Na­to­mia­st ide­ał ru­skie­go mi­ru to wiel­kie im­pe­rium - zo­sta­li do te­go wy­cho­wa­ni przez Dżyn­gis-cha­na.

  To, że Wło­si i Niem­cy uwa­ża­ją ich zjed­no­cze­nie za suk­ces, a roz­bi­cie za szko­dli­we, to wpły­wy cy­wi­li­za­cji bi­zan­tyj­skiej. Ale pó­ki nie ma­ją mi­ni­ster­stwa mu­zy­ki i kuch­ni, pó­ty my­ślą, że róż­no­rod­no­ść w ty­ch kwe­stia­ch je­st do­bra. A tam, gdzie ma­ją mi­ni­ster­stwa, uwa­ża­ją, że waż­ny je­st cen­tra­li­zm. To są po­glą­dy na­rzu­co­ne od­gór­nie przez pań­stwo. Wy­ni­ka to z te­go, że le­wi­ca wszę­dzie w Eu­ro­pie wy­gra­ła i na­rzu­ci­ła swój so­cjal­de­mo­kra­ty­zm - a to wszyst­ko po­cho­dzi ze Wscho­du. Unia Eu­ro­pej­ska je­st bi­zan­tyj­ska. W isto­cie, gdy Wło­chy i Niem­cy by­ły po­dzie­lo­ne na wie­le księ­ste­wek, to prze­ży­wa­ły szczyt roz­kwi­tu kul­tu­ro­we­go, cy­wi­li­za­cyj­ne­go i go­spo­dar­cze­go. Zjed­no­cze­nie ich do­pro­wa­dzi­ło do dwó­ch wo­jen świa­to­wy­ch i naj­więk­sze­go w dzie­ja­ch lu­do­bój­stwa. To był ob­jaw upad­ku na­szej cy­wi­li­za­cji i opa­no­wa­nia jej przez bi­zan­ty­ni­zm i tu­rańsz­czy­znę. Współ­cze­śni Wło­si i Niem­cy chwa­lą zjed­no­cze­nie, bo są prze­siąk­nię­ci fun­da­men­ta­mi na­ro­do­we­go so­cja­li­zmu, któ­re­go cy­wi­li­za­cyj­ne ko­rze­nie są ob­ce cy­wi­li­za­cji ła­ciń­skiej.

  W na­szej cy­wi­li­za­cji li­czy się po­li­tycz­ne roz­drob­nie­nie – su­we­ren­no­ść ma war­to­ść. W szwaj­car­ski­ch kan­to­na­ch istot­ne nie je­st to, że je­st to fe­de­ra­cja wol­ny­ch i rów­ny­ch re­gio­nów, ale to, że są nie­pod­le­głe. To w isto­cie je­st nie fe­de­ra­cja, ale kon­fe­de­ra­cja. Kan­to­ny nie ma­ją lo­kal­nej au­to­no­mii, ale są su­we­ren­ne, ma­ją swo­je wła­sne pra­wa i mo­gą je do­wol­nie kształ­to­wać.

  Po­dob­na by­ła Rzecz­po­spo­li­ta ze swoimi ordynacjami rodowymi i unią lubelską. To są na­sze cy­wi­li­za­cyj­ne wzor­ce. Więc by sta­no­wić si­łę po­li­tycz­ną i cy­wi­li­za­cyj­ną, wca­le nie mu­si­my ra­zem z Ukra­iną two­rzyć jed­ne­go mo­car­stwa, tak jak się wy­da­je Ja­nu­ko­wi­czo­wi. Bę­dąc nie­pod­le­gły­mi, nie­za­leż­ny­mi pań­stwa­mi, z osob­ny­mi pra­wa­mi, mo­że­my zbu­do­wać kon­fe­de­ra­cję sil­niej­szą od Ro­sji. Wie­my, jak to się ro­bi. A Ja­nu­ko­wy­cz nie wie.

  Nie­mniej cen­tra­li­zm i za­mor­dy­zm to nie tyl­ko twór cy­wi­li­za­cyj­ny, ale też coś, co je­st wy­mu­sza­ne oko­licz­no­ścia­mi. Głów­nie cho­dzi o eko­no­mię. Po pro­stu nie­wol­nic­two i gra­bież się kie­dyś opła­ca­ły, dla­te­go po­wsta­ły pań­stwa i na­stę­po­wa­ła cen­tra­li­za­cja. Du­ży po­sia­da­cz nie­wol­ni­ków mó­gł ich sku­tecz­niej wy­zy­skać, ogra­bić i utrzy­mać. Wy­ni­ka to z pro­stej eko­no­mii. Ale to się już skoń­czy­ło, nie­wol­nic­two już się nie opła­ca, gra­bież się nie opła­ca - bo po pro­stu du­żo kosz­tu­je. Wy­ni­ka to ze wzro­stu wy­daj­no­ści pra­cy i z więk­sze­go zna­cze­nia wie­dzy, a mniej­sze­go za­so­bów.

  Więc cen­tra­li­za­cja, kon­cen­tra­cja, mo­car­stwo­wo­ść się już eko­no­micz­nie nie opła­ca, dla­te­go Szwaj­ca­ria i wszyst­ko, co je­st opar­te na kon­fe­de­ra­cja­ch ma­ły­ch nie­pod­le­gły­ch kan­to­nów, bę­dzie wy­gry­wać z du­ży­mi mo­car­stwa­mi. Na ra­zie mo­car­stwa jesz­cze trwa­ją, bo cią­gną in­er­cją, bo ty­siąc­let­nią gra­bie­żą i nie­wol­nic­twem na­gro­ma­dzi­ły ka­pi­tał po­zwa­la­ją­cy im trwać, ale już to prze­ja­da­ją, już wię­cej tra­cą, niż zy­sku­ją, cze­go ruj­nu­ją­ca Ro­sję in­wa­zja na Ukra­inę je­st do­bit­nym przy­kła­dem. Więc mo­car­stwa nie­uchron­nie upad­ną. Si­łą na­szej cy­wi­li­za­cji je­st to, że ma­my wzor­ce zde­cen­tra­li­zo­wa­nej wła­dzy, więc się szyb­ko do­sto­su­je­my do no­wy­ch wa­run­ków eko­no­micz­ny­ch i zro­bi­my to po­ko­jo­wo – Unia Eu­ro­pej­ska ja­ko pro­jekt im­pe­rial­ny po pro­stu zgni­je. A Ro­sja bę­dzie mu­sia­ła roz­pa­ść się z hu­kiem.

Grzegorz GPS Świderski

PS. Notki powiązane:

Dlaczego w małym księstwie jest bezpieczniej niż socjalistycznej Polsce?
Konkurencja polityczna a banan
Opłacalność aparatu. Liczyliście to kiedykolwiek?

Tagi: gps65, Polska, Ukraina, unia, centralizm, rozproszenie, cywilizacja, prosta ekonomia

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika EsaurGappa

30-06-2022 [16:35] - EsaurGappa | Link:

A gdzie w tym wszystkim jest Chrystus?A no tak Helweci go nie potrzebują są bogaci,tak samo jak Rosja Chiny czy Ameryka Niemcy czy Wielka Brytania itd,wielcy tego świata nie przyjaźnią się z Bogiem oni nim gardzą!

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

30-06-2022 [16:47] - Grzegorz GPS Św... | Link:

A co to ma do rzeczy? Bóg sprzyja imperiom czy małym państwom? Chrystus nakazuje budować mocarstwa?

Obrazek użytkownika EsaurGappa

30-06-2022 [17:47] - EsaurGappa | Link:

To ma do rzeczy że współczesny człowiek rodzi się w piekle albo w niebie,gdybym urodził się rosjaninem jakież cięzkie brzemię musiałbym dzwigać by być człowiekiem?Jak mielibyśmy stawić czoła przyszłości kiedy to we własnych rodzinach nie potrafimy dochowwć wierności.Są rodziny wierne temu światu,one rządzą mocarstwami a także ich satelitami.Ja wiem że patrzysz na obcych sobie przez pryzmat siły i bogactwa więc takie głupio mądre wpisy umieszczasz na NB nie ty jeden zresztą.Jest ok wszystko wiemy nic nie rozumiemy ,słyszymy a nie słuchamy,patrzymy ale nie widzimy.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

30-06-2022 [18:32] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Skąd wiesz, przez jaki pryzmat patrzę? Czy insynuacje to chrześcijańska powinność? 

Obrazek użytkownika u2

30-06-2022 [16:37] - u2 | Link:

wszyst­ko, co je­st opar­te na kon­fe­de­ra­cja­ch ma­ły­ch nie­pod­le­gły­ch kan­to­nów, bę­dzie wy­gry­wać z du­ży­mi mo­car­stwa­mi

Typowa ruska ściema. Jak udało sie z Gretą Thunberg oraz Fransem Timmermansem to teraz na pewno uda sie z rozdrobnieniem dzielnicowym Europy. Kacapia tylko na to czeka, aby Europa się sama rozwaliła przy niewielkiej pomocy ruskiej agentury. Kuń-fa to typowy Wallenrodyzm, czyli rozwalanie od środka przez ruską agenturę. Już to przerabialiśmy za czasów nierządów PO-PSL :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

30-06-2022 [16:49] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Kacapia sama się chce rozproszyć w Europie? Co w tym złego? Uważasz, że wielkie mocarstwa są dobre? Co więc dobrego w Rosji czy w Chinach?

Obrazek użytkownika RinoCeronte

30-06-2022 [17:27] - RinoCeronte | Link:

Kawior i kaczka po pekińsku, ale ja wolę McDonald's menu.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

30-06-2022 [18:33] - Grzegorz GPS Św... | Link:

A zatem wspierasz imperia, bo lubisz ich kuchnię, tak? A gdy upadną to i potrawy znikną?

Obrazek użytkownika u2

30-06-2022 [19:16] - u2 | Link:

A gdy upadną to i potrawy znikną?

To już problem Rosji, że McDonalds się wycofał z totalitarnego kraju. Gdyby było rozbicie dzielnicowe na zachodzie to Mc Donalds nadal by sprzedawał u ludobójców.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

30-06-2022 [23:53] - Grzegorz GPS Św... | Link:

No i co będzie w tym złego, gdy McDonalds będzie sprzedawał u Niemców w każdym ich kalifacie?

Obrazek użytkownika u2

01-07-2022 [00:46] - u2 | Link:

u Niemców w każdym ich kalifacie

Tak, smaczniutka wieprzowinka dla Arabów :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-07-2022 [01:23] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Mogą frytki z kozy robić.