Głosuję na Wolnościowców!

Niedawno po­wsta­ła par­tia Wol­no­ściow­cy i jej trzej za­ło­ży­cie­le ogło­si­li pro­gram par­tii. Współ­two­rzą ją Do­bro­mir So­śnie­rz, Ja­kub Ku­le­sza i Ar­tur Dziam­bor, po­sło­wie Kon­fe­de­ra­cji. To nie ozna­cza żad­ne­go roz­ła­mu w Kon­fe­de­ra­cji – par­tia Wol­no­ściow­cy je­st peł­no­praw­nym człon­kiem tej plat­for­my wy­bor­czej i za­mie­rza ją ści­śle współ­two­rzyć.

  Kon­fe­de­ra­cja po­sze­rza się, co ozna­cza, że bę­dzie mia­ła co­raz wię­cej zwo­len­ni­ków. W Pol­sce ma­my bar­dzo du­żo wol­no­ściow­ców, któ­rzy do tej po­ry roz­pra­sza­li swo­je gło­sy – a to gło­su­jąc na Ku­kiz’15, a to na No­wo­cze­sną, a na­wet na PO, czy PiS. By­ło też spo­re gro­no osób two­rzą­cy­ch Par­tię Li­be­ra­riań­ską (w tym ja), któ­re pró­bo­wa­ły zbu­do­wać wol­no­ścio­wą al­ter­na­ty­wę dla par­tii Kor­win i to się nie uda­ło. Te­raz wszy­scy już śmia­ło mo­że­my gło­so­wać na par­tię Wol­no­ściow­cy, bo ona nie wzbu­dza żad­ny­ch kon­tro­wer­sji.

  Wszel­kie in­for­ma­cje na te­mat par­tii moż­na zna­leźć na ich stro­nie: https://wol­no­sciow­cy.pl/ - w tym pro­gram. Po­ni­żej mo­je krót­kie stresz­cze­nie i omó­wie­nie ich po­stu­la­tów.

  Oczy­wi­ście naj­waż­niej­szym punk­tem pro­gra­mu je­st wol­no­ść go­spo­dar­cza, czy­li wol­no­ść ludz­kie­go dzia­ła­nia. Na czym to po­le­ga pre­cy­zyj­nie wy­ja­śnił Lu­dwig von Mi­ses w swo­im trak­ta­cie o eko­no­mii pod ty­tu­łem: „Ludz­kie dzia­ła­nie”. Szko­ła au­striac­ka w eko­no­mii to bę­dzie pod­sta­wo­wa ide­olo­gia no­wej par­tii. Szko­łę tę two­rzą ogól­nie zna­ni na­ukow­cy, więc nie bę­dę te­go roz­wi­jał.

  Dru­gim waż­nym punk­tem Wol­no­ściow­ców je­st de­re­gu­la­cja go­spo­dar­ki. To są rze­czy oczy­wi­ste – trze­ba dra­stycz­nie upro­ścić prze­pi­sy i zli­kwi­do­wać biu­ro­kra­cją. To się wią­że z na­stęp­nym punk­tem, czy­li uryn­ko­wie­niem usług pu­blicz­ny­ch. Nie ma żad­ny­ch po­wo­dów, by pań­stwo, czy­li apa­rat prze­mo­cy, świad­czył tak du­żo usług, ja­kie te­raz ma na swo­ich bar­ka­ch. Pań­stwo po­win­no przede wszyst­kim sku­pić się na two­rze­niu wol­no­ścio­wej in­fra­struk­tu­ry po­przez wy­ko­ny­wa­nie ko­dek­su kar­ne­go i pro­wa­dze­nie po­li­ty­ki za­gra­nicz­nej. Edu­ka­cją, ban­ko­wo­ścią, ubez­pie­cze­nia­mi spo­łecz­ny­mi, służ­bą zdro­wia i wie­lo­ma in­ny­mi spra­wa­mi śmia­ło mo­gą zaj­mo­wać się pod­mio­ty pry­wat­ne.

  Waż­ną spra­wą w ich pro­gra­mie je­st też ra­dy­kal­ne uprosz­cze­nie i ob­ni­że­nie po­dat­ków. To moż­na zro­bić na­wet bez ob­ni­ża­nia wy­dat­ków pań­stwa. Li­kwi­da­cja po­dat­ku do­cho­do­we­go przy urosz­cze­niu in­ny­ch po­dat­ków na­dal po­zwa­la utrzy­mać bu­dżet pań­stwa na obec­nym po­zio­mie. Ale oczy­wi­ście uryn­ko­wie­nie usług pań­stwa od­cią­ży te wy­dat­ki, więc po­dat­ki jesz­cze bar­dziej da się ob­ni­żyć.

  Wol­no­ściow­cy oczy­wi­ście też są za zwięk­sze­niem za­kre­su wol­no­ści oso­bi­sty­ch. Chcą bar­dzo słusz­nie uczy­nić pra­wo ro­dzin­ne i mał­żeń­stwo in­sty­tu­cją pra­wa pry­wat­ne­go. Chcą też zwięk­szyć wła­dzę wła­ści­cie­li w ko­rzy­sta­niu z wła­sno­ści, w tym do jej obro­ny. W tym ce­lu po­win­no się zli­be­ra­li­zo­wać pra­wo do po­sia­da­nia bro­ni. Istot­na je­st też wol­no­ść sło­wa. Pań­stwo też się w to wtrą­ca, a nie po­win­no.

  Ale naj­waż­niej­szą kwe­stią dla mnie ja­ko li­ber­ta­ria­ni­na je­st ich po­stu­lat, że nie ma prze­stęp­stwa bez ofia­ry. Ozna­cza to li­kwi­da­cję wszel­ki­ch prze­pi­sów z obec­ne­go pra­wa, któ­re usta­na­wia­ją za­ka­zy do­ty­czą­ce sy­tu­acji, w któ­ry­ch nie ma żad­ne­go kon­flik­tu mię­dzy ludź­mi. Ta­ki­ch prze­pi­sów ma­my bar­dzo du­żo i one po­win­ny być cał­ko­wi­cie znie­sio­ne.

  Bar­dzo mi się też po­do­ba to, że Wol­no­ściow­cy pi­szą o wol­no­ścia­ch po­li­tycz­ny­ch. To waż­ne na­wią­za­nie do daw­nej Rzecz­po­spo­li­tej, któ­ra z te­go sły­nę­ła. Jak na wa­run­ki tam­ty­ch cza­sów daw­na Pol­ska by­ła jed­nym z bar­dziej li­ber­ta­riań­ski­ch pań­stw świa­ta. W tym ce­lu Wol­no­ściow­cy chcą wpro­wa­dzić wię­cej de­mo­kra­cji bez­po­śred­niej po­przez wzmoc­nie­nie oby­wa­tel­skiej ini­cja­ty­wy usta­wo­daw­czej oraz wpro­wa­dze­nie wią­żą­ce­go re­fe­ren­dum. A co cie­ka­we po­stu­lu­ją zmia­nę or­dy­na­cji na pre­fe­ren­cyj­ną.

  W po­li­ty­ce za­gra­nicz­nej Wol­no­ściow­cy jed­no­znacz­nie opo­wia­da­ją się za współ­two­rze­niem przez Pol­skę wspól­no­ty wol­ne­go świa­ta obej­mu­ją­ce­go na­szą cy­wi­li­za­cję. To ozna­cza uczest­nic­two Pol­ski w NA­TO i ści­słą współ­pra­cę z USA oraz Eu­ro­pą Za­chod­nią, ale też po­moc Ukra­inie, któ­ra chce do nas do­łą­czyć.

  My­ślę, że ten pro­gram w peł­ni za­do­wo­li wszyst­ki­ch li­be­ra­łów, li­ber­ta­rian, kon­ser­wa­ty­stów, na­ro­dow­ców i pra­wi­cow­ców. Mnie za­do­wa­la. W peł­ni się z nim utoż­sa­miam. Je­st na ty­le ogól­ny, że po­zwa­la w nim zmie­ścić wszyst­kie mo­je bar­dziej szcze­gó­ło­we roz­wią­za­nia li­ber­ta­riań­skie i jed­no­cze­śnie współ­pra­co­wać z mi­nar­chi­sta­mi, kon­ser­wa­tyw­ny­mi li­be­ra­ła­mi i na­ro­dow­ca­mi, ale na ty­le szcze­gó­ło­wy, że wy­klu­cza z nie­go wszel­kie po­stu­la­ty so­cjal­de­mo­kra­tów i in­ny­ch le­wa­ków. Ten pro­gram je­st po pro­stu świet­ny. Na pew­no bę­dę gło­so­wać na wszel­ki­ch kan­dy­da­tów Wol­no­ściow­ców we wszel­ki­ch wy­bo­ra­ch. To je­st wresz­cie ide­al­na par­tia w Pol­sce z ide­al­ny­mi przy­wód­ca­mi. Nic im za­rzu­cić się nie da.

  Przy oka­zji pra­gnę za­uwa­żyć, że ich na­zwa i pro­gram ewi­dent­nie na­wią­zu­ją do mo­jej not­ki z 2014 ro­ku: https://www.salon24.pl/u/gps65/618502,wolnosciowcy

Grzegorz GPS Świderski

PS. Notki powiązane:

Konfederacja stoi na barkach gigantów
Wolnościowcy
Czy narodowcy to wolnościowcy?
Konfederacja
Nowa wolnościowa partia

PS2. Tu założycielska pogadanka trzech pierwszych Wolnościowców: https://youtu.be/4Bmij3l5ySQ

Tagi: gps65, partia Wolnościowcy, polityka, wolność, program wyborczy.
 
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika u2

28-06-2022 [16:44] - u2 | Link:

trze­ba dra­stycz­nie upro­ścić prze­pi­sy i zli­kwi­do­wać biu­ro­kra­cją

Wtedy stracicie wszystko co posiadacie. Powstanie anarchia, czyli lewizna. Marzenie 50-letniego anarchisty "smieciu" :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

28-06-2022 [19:29] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Dlaczego lewizna jest twoim marzeniem?

Obrazek użytkownika u2

28-06-2022 [19:37] - u2 | Link:

Nie udawaj, że nie wiesz kto to jest "smieciu" na NB. Bynajmniej to nie ja :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

28-06-2022 [22:15] - Grzegorz GPS Św... | Link:

To dziwne, że marzysz o lewiźnie z powodu śmieci. Udajesz BK?

Obrazek użytkownika u2

28-06-2022 [23:08] - u2 | Link:

"Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka."

Biedaczki, wy nigdy nie będziecie wolni, bo wciąż was ktoś otacza. Na przykład Mikke i Braun. Czyhają tylko, aby złapać was w ruski jasyr, a nie odcięliście się od nich :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

28-06-2022 [23:34] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Jedyne, co wolne w waszym państwie, to wiatr"

Tylko ciągle ktoś wam go zasłania. Próbujecie cwaniaczki go siać, ale nie umiecie nawet żagli postawić =[+

Obrazek użytkownika u2

29-06-2022 [16:51] - u2 | Link:

Tylko ciągle ktoś wam go zasłania

Tłumaczenia marnego żeglarza, że wiatru nie ma :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

29-06-2022 [19:42] - Grzegorz GPS Św... | Link:

złapać was w ruski jasyr

Tłumaczenie patałacha, że się dał złapać ={\

Obrazek użytkownika u2

29-06-2022 [20:17] - u2 | Link:

Kto z kim przestaje takim się staje. Na nic zarzekania, że autor jest za wolnym światem kiedy jego ziomale Mikke i Braun kolaborują z totalitarnymi dyktatorkami :-)  :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

29-06-2022 [21:17] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nie ma wolnego świata, bo u was Murzynów biją.

Obrazek użytkownika Aquarius

28-06-2022 [22:47] - Aquarius | Link:

Czy ty człowieku jesteś normalny? Od lat jesteśmy pod butem UE, USA, czy Izraela, ostatnio nawet staliśmy się wg rudego banderowca sługami Ukraińców.  Jesteśmy państwem po przegranej wojnie,  przestań więc bredzić o jakiejś wolności. Może i kiedyś ona przyjdzie ale raczej nie prędko.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

29-06-2022 [16:43] - Grzegorz GPS Św... | Link:

No i po co te brednie, że wolność kiedyś przyjdzie? Zwariowałeś?

Obrazek użytkownika HenrykH.

29-06-2022 [21:30] - HenrykH. | Link:

Najsmutniejsze jest to że ktoś w te "ich" dobre chęci wierzy.Prawda jest brutalna ,tu chodzi żeby zabrać PiS-owi kilka % głosów .Gdyby naprawdę zależało im na Polakach to zrobiliby wszystko żeby stworzyć koalicję z Kaczyńskim i Ziobro.I nie kłamcie że to PiS nie chciał rozmawiać ,bo są wywiady Panów z Konfederacji że żadnych układów z Kaczyńskim.Gorzej  teraz Konfie bo Putlersyn napadł na Ukrainę i  notowania spadają ,to teraz lans na mniejsze partyjki "niezależne" .I  to podczas gdy platforma z komuchami ugadana? Bardzo boję się że nas sprzedadzą nas za parę synekur i tyle z tej Wolności będzie .Poszukajcie informacji o tych patriotach powiatowych i gminnych ,z kim mają układy i z czego żyją .

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

30-06-2022 [01:14] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Skąd wniosek, że chodzi o zabranie tylko kilku procent PiS-owi? Wolnościowcom chodzi o to, by wszystkim socjaldemokratom odebrać wszystkie procenty - i PiS-owi, i PO, i Lewicy.