Dlaczego wojna zlikwidowała koronawirusa?

W lu­tym 2022 ro­ku za­czę­ła się woj­na na Ukra­inie i na­gle skoń­czył się Co­vid w me­dia­ch. Dla­cze­go? Co się sta­ło? Wi­rus się Pu­ti­na prze­stra­szył?

       To, że nikt od lu­te­go nie te­sto­wał ucho­dź­ców, że ko­bie­ty i dzie­ci ucie­ka­ją­ce przed ru­ski­mi mor­der­ca­mi nie mu­sia­ły od­by­wać kwa­ran­tan­ny, je­st bar­dzo pro­ste do wy­tłu­ma­cze­nia. Po pro­stu prze­kręt ko­wi­do­wy nie ma związ­ku z bio­lo­gią, me­dy­cy­ną i mi­kro­ba­mi - to był prze­kręt po­li­ty­cz­no-fi­nan­so­wy. Ucho­dź­cy z Ukra­iny nie są żad­nym za­gro­że­niem epi­de­mio­lo­gi­cz­nym, bo nie ma ani u ni­ch, ani u nas, żad­nej pan­de­mii groź­nej cho­ro­by.

       Mie­li­śmy po pro­stu, jak co ro­ku, epi­de­mię prze­zię­bień, któ­re wy­wo­łu­ją ri­no­wi­ru­sy i ko­ro­na­wi­ru­sy. Nie ma żad­nej po­trze­by, by te­sto­wać to, ja­ki kon­kret­nie wi­rus wy­wo­łu­je prze­zię­bie­nie, bo one wszy­st­kie da­ją mniej wię­cej te sa­me ob­ja­wy i te sa­me skut­ki. Wiel­kie kon­cer­ny far­ma­ceu­tycz­ne już mi­liar­dy na prze­krę­cie ko­wi­do­wym za­ro­bi­ły, sprze­da­jąc zbęd­ne te­sty, ma­se­cz­ki i pre­pa­ra­ty ge­no­we - wię­cej się z fra­jer­ski­ch rzą­dów już chy­ba nie da wy­ci­snąć. Moż­na więc prze­stać te­sto­wać i szcze­pić. Szcze­gól­nie że se­zon cho­rób wi­ru­so­wy­ch po­wo­du­ją­cy­ch prze­zię­bie­nie już mi­nął.

       Pa­ni­ka zwią­za­na z woj­ną je­st pa­ni­ką re­al­ną. To coś zu­peł­nie in­ne­go niż sztu­cz­na pa­ni­ka wy­kre­owa­na przez me­dia zwią­za­na z prze­krę­tem ko­wi­do­wym. To, że me­dia ucze­st­ni­czy­ły w prze­krę­cie ko­wi­do­wym, nie ozna­cza, że woj­ny nie ma i że woj­na to po­dob­ny prze­kręt opar­ty na oszu­stwie. Me­dial­ne oszu­stwo ko­wi­do­we to zu­peł­nie in­ny ka­li­ber niż pro­pa­gan­da wo­jen­na. Pro­pa­gan­da w me­dia­ch je­st oczy­wi­ście za­wsze, ale w cza­sie woj­ny bar­dzo waż­ne je­st to, by nie ule­gać pro­pa­gan­dzie wro­ga i roz­po­wszech­niać swo­ją, któ­ra de­pre­cjo­nu­je wro­ga i do­da­je za­pa­łu i chę­ci wszy­st­kim, któ­rzy z wro­giem wal­czą.

       Nie­mniej moż­na stwier­dzić, że więk­szo­ść ty­ch, któ­rzy in­for­mo­wa­li o prze­krę­cie ko­wi­do­wym, w cza­sie woj­ny stoi po stro­nie Pu­ti­na i po­wie­la je­go nar­ra­cję. Wy­tłu­ma­czę, dla­cze­go się tak dzie­je.

       Tak zwa­ni „an­ty­sz­cze­pion­kow­cy” to są bar­dzo róż­ne gru­py lu­dzi. Więk­szo­ść z ni­ch uda­ło się wro­bić w wia­rę w róż­ne bzdur­ne teo­rie spi­sko­we. W isto­cie to są de­nia­li­ści. Oni rze­czy­wi­ście po­wta­rza­ją dziś nar­ra­cję Pu­ti­na - bo to są po pro­stu głup­ki, któ­rym moż­na wci­snąć do­wol­ny kit. Oni obok twier­dzeń o szcze­pion­ka­ch pla­ce­bo, czy na­no­ro­bo­ta­ch blu­eto­oth w szcze­pion­ka­ch, gło­szą też astro­lo­gię, ho­me­opa­tię, sta­wia­nie ba­niek, ra­die­ste­zję, kre­acjo­ni­zm, po­la tor­syj­ne i to, że Zie­mia je­st pła­ska. A te­raz roz­po­wszech­nia­ją wie­dzę ta­jem­ną o la­bo­ra­to­ria­ch w ko­ry­ta­rza­ch pod­ziem­ny­ch cią­gną­cy­ch się w li­nii pro­stej z Azji do Ukra­iny, w któ­ry­ch pro­du­ku­je się broń bio­lo­gi­cz­ną i dla­te­go Pu­tin słu­sz­nie bom­bar­du­je Ukra­inę - tra­fia wła­śnie w wyj­ścia z ty­ch tu­ne­li. Oszo­łom wie­rzy Pu­ti­no­wi, bo wie­rzy w wie­le róż­ny­ch bzdur - on nie od­róż­nia Pu­ti­na od UFO.

       Praw­dzi­wi, rze­tel­ni, na­uko­wi kry­ty­cy prze­krę­tu ko­wi­do­we­go nie ma­ją z tym nic wspól­ne­go i nie są spe­cjal­nie zgru­po­wa­ni czy zor­ga­ni­zo­wa­ni - po pro­stu pi­szą, na czym po­le­ga ten prze­kręt, po­wo­łu­jąc się na ba­da­nia na­uko­we. Nie­ste­ty wśród wszy­st­ki­ch „an­ty­sz­cze­pion­kow­ców” są w mniej­szo­ści. Ża­den ta­ki uczci­wy scep­tyk nie je­st zwo­len­ni­kiem Pu­ti­na.

       Mo­im zda­niem to bar­dzo praw­do­po­dob­ne, że wci­ska­nie ko­wi­do­wym scep­ty­kom róż­ny­ch bzdur­ny­ch teo­rii spi­sko­wy­ch, w któ­re uwie­rzy­li, by­ło in­spi­ro­wa­ne z Krem­la. Wie­lu da­ło się na to na­brać. To wy­raź­nie wi­dać na przy­kład wśród blo­ge­rów - obok rze­tel­ny­ch in­for­ma­cji o prze­krę­cie ko­wi­do­wym prze­sy­ła­ją też róż­ne bzdu­ry i fa­ke­new­sy. Jak ktoś się dał na­brać na ży­let­ki gra­fe­no­we w szcze­pion­ka­ch słu­żą­ce de­po­pu­la­cji to i na nar­ra­cję Pu­ti­na da się na­brać. Dzię­ki te­mu moż­na pod­wa­żać tłu­ma­cze­nia wszy­st­ki­ch scep­ty­ków ko­wi­do­wy­ch, na­wet ty­ch, któ­rzy po­wo­łu­ją się na ba­da­nia na­uko­we. To by­ła cwa­na za­gryw­ka Krem­la. Ale to i tak im nic nie da­ło, bo na szczę­ście de­nia­li­ści i ru­skie trol­le to nic nie­zna­czą­cy mar­gi­nes w Pol­sce.

       Miliony ucho­dź­ców nie mu­siało no­sić ma­se­czek, nie pod­le­ga­li kwa­ran­tan­nie, by­li nie­za­sz­cze­pie­ni i nie mu­sie­li się szcze­pić, a za­ra­za wca­le się nie po­więk­sza­ła i do dziś za­ni­kła, więc każ­dy głu­pi już ro­zu­mie, że te wszy­st­kie re­stryk­cje zwią­za­ne z rze­ko­mą pan­de­mią to prze­kręt fi­nan­so­wy, a nie dzia­ła­nia me­dy­cz­ne.

Grzegorz GPS Świderski

PS. Notki powiązane:

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Adam66

01-06-2022 [13:45] - Adam66 | Link:

@Autor
Do jakiej kategorii zaliczyć szefa Pfizera, mówiącego że marzenie o redukcji ludzkości o 50% staje się realne?
Czy to jest propagator "teorii spiskowych" czy też "ruska onuca"?
https://www.bitchute.com/video...
 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-06-2022 [15:19] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Takie wypowiedzi zaliczam do kategorii bzdurnych teorii spiskowych, które mają przykryć te prawdziwe. Tu wyjaśnienie: https://www.salon24.pl/u/gps65...

Obrazek użytkownika Adam66

01-06-2022 [16:55] - Adam66 | Link:

@Autor
Cakowicie zgadzam się z ostatnim akapitem tego tekstu, przy czym mam pytanie, dlaczego największy zamordyzm szczepionkowy był (w Kanadzie w dalszym ciągu jest) właśnie w Ameryce Pn., Australii, Europie, czy Nowej Zelandii?  Czyli tam, gdzie biali są praktycznie dyskryminowani przez różne programy "inkluzywności" dla wszystkich oprócz białych...
W dalszym ciągu ponawiam pytanie - do której kategorii zaliczyć szefa Pfizera, który z takim zadowoleniem mówi o depopulacji?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-06-2022 [22:37] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Na pytanie dotyczące szefa Pfizera już odpowiedziałem i dałem link do notki ze szczegółowym wyjaśnieniem. A w kwestii tego, gdzie był największy zamordyzm, to mam taką notkę: https://www.salon24.pl/u/gps65... 

Obrazek użytkownika Darek65

01-06-2022 [14:15] - Darek65 | Link:

Obrazek użytkownika Es

01-06-2022 [15:19] - Es | Link:

Nadal nie bardzo łapię jakie korzyści miałby osiągać Putin starając się wciskać różne absurdalne teorie, no ale idąc za ciosem to można go oskarżać dowolnie o wszystko. Również i o to że świnią jest, bo sprzymierzeńca Baćkę nie ostrzegł, żeby nie gardłował. 
" głoszą(...) homeopatię, stawianie baniek..."
Widząc ilu sportowców " zaopiekowanych" przez specjalistów medycyny sportowej, nosi ślady " stawiania baniek" byłbym ostrożnym w tak śmiałych stwierdzeniach. 
Homeopatia- główny zarzut: rozcieńcczanie wody wodą. Jeden z absurdów upowszechnionych przez firmy farmaceutyczne, którym medycyna niekonwenjonalna, tradycyjna psuje interes. Jeśli chcesz dociekać to sprawdź na opakowaniu twojego medykamentu zakupionego w aptece, czy czystej substancji czynnej do niego nasypał ktoś łopatą. 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-06-2022 [16:06] - Grzegorz GPS Św... | Link:

"Nadal nie bardzo łapię jakie korzyści miałby osiągać Putin starając się wciskać różne absurdalne teorie"

No przecież w notce to precyzyjnie wyjaśniłem! Interes jest taki, że ludzie tracą zaufanie do oficjalnych mediów i szukają alternatywnych źródeł informacji. Wtedy natrafiają na portale, które słusznie krytykują przekręt kowidowy, ale przy okazji promują różne bzdury typu bańki czy homeopatia. W ten sposób nabierają zaufania do tych portali i do tych źródeł. A w momencie wybuchu wojny dostają z tych źródeł ruską narrację i nadal nie wierzą w przekazy wojenne w oficjalnych mediach. Oczywiście media nadal kłamią, ale w przypadku propagandy wojennej ogólny przekaz jest właściwy, a zakłamanie szczegółów jest słuszne, bo chodzi o utrudnianie działania białego wywiadu. 

Tu moja notka o homeopatii: https://www.salon24.pl/u/gps65...
A tu o bańkach: https://www.salon24.pl/u/gps65...

Obrazek użytkownika zbychbor

01-06-2022 [18:02] - zbychbor | Link:

Nie pisz Pan pierdoł, nie znasz się, nie pisz.
To co Pan pisze o bańkach i homeopatii dyskwalifikuje pana jako wiarygodnego blogera.
Starczy już na tym forum @jzl, @tez, @uj, @u2, @kacz, @ryan i innych z IQ rozwielitki.
Jedyny plus, że jest Pan kulturalny, bo wspomniani to skończone chamy.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-06-2022 [22:39] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Pisanie pierdół kończy dyskusję. Jeśli chcesz nawiązywać z ludźmi kontakty, to naucz się elementarnych zasad grzeczności.

Obrazek użytkownika Es

01-06-2022 [18:45] - Es | Link:

@Grzegorz
Przystąpiłeś do bardzo aktywnej drużyny demonizującej rolę Putina w kreowaniu obrazu całego otaczającego nas świata. Zainteresowany zapewne "przez grzeczność" nie zaprzecza-jak celebryta:dnieważne dobrze czy źle ,aby mówili. Ale w roli spiritus movens ,jak udowadniają sami UkraiNcy chociażby, wypada dosyć cienko. Tego jednak różni "nawiedzeni" , albo mówiąc wprost głupcy lub pożyteczni-żeby nie iść za dfaleko z oskarżeniami- których i tu na nb nie brakuje, jakoś nie podnoszą. Nie pasuje do tezy. To, że setny fałszywyalarm znieczula jakoś staje się mało ważne, 
-Jeśli ktoś sądzi że "bańki" spowodują że odrośnie mu noga, to reczywiście ..trochę to zabobon
-Homeopatia- dzięki terapii zaordynowanej przez doktora nauk medycznych z wszelkimi uprawnieniami również i w tej dziedzinie udało się wyciągnąć mojego syna z ciężkiej postaci alergii i astmy, którego różne konowały z ordynatorem szpitala dziecięcego sterydami, antybiotykami i innymi świństwami doprowadziły do OIOMu. Pierwsze co nakazał nam zrobić, to wywalić wszystkie prochy i cały badziew do śmieci.  Ty wiesz swoje a ja wiem swoje.Tyle że ja znam to z praktyki, a Ty z propagandy(nomen omen).Nie putinowskiej oby?

Obrazek użytkownika u2

01-06-2022 [19:00] - u2 | Link:

-Homeopatia-

Polecam Oscillococcinum, lek przeciwko przeziębieniu. Mi pomógł parę lat temu. Ale nie wiem czy jest dobry na kowida. Według teorii GPS kowid to tylko zwykłe przeziębienie, więc można spróbować :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-06-2022 [22:53] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Homeopatia, bańki i inne zabiegi magiczne to świetne, najlepsze lekarstwa na przeziębienie, czyli chorobę, która sama przechodzi. Te magiczne rytuały działają, naprawdę leczą - tak jak każde placebo. Każdy, kto mówi, że mu pomogło mówi prawdę - placebo pomaga, naprawdę działa - kluczowe jest to, by w to wierzyć. Jest to naukowo udowodnione. Ludzka psychika potrafi leczyć wszelkie drobne dolegliwości. Jeśli ktoś szczerze wierzy, że pomoże mu splunięcie przez lewe ramię, to mu to naprawdę pomoże. 

Obrazek użytkownika u2

01-06-2022 [23:04] - u2 | Link:

najlepsze lekarstwa na przeziębienie, czyli chorobę, która sama przechodzi

A jeśli nie przechodzi to wtedy co ? Zgon ? Czy może się pogodzić ze złym samopoczuciem, gorączką, kaszlem i smarkaniem ?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-06-2022 [23:21] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Jeśli znachorzy i placebo nie pomagają, to trzeba się poradzić prawdziwego lekarza i zastosować prawdziwe leki. 

Obrazek użytkownika u2

02-06-2022 [00:03] - u2 | Link:

trzeba się poradzić prawdziwego lekarza i zastosować prawdziwe leki.

Ale ale. Oscillococcinum poleciła mi pani aptekarka i ten lek pomógł. Nie była to podróbka, tylko prawdziwy lek. A wcześniej prawdziwy dyplomowany lekarz przepisywał mi na przykład antybiotyk, czyli też prawdziwy lek i nic a nic ten prawdziwy lek nie pomagał :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

02-06-2022 [11:51] - Grzegorz GPS Św... | Link:

No to jak lek homeopatyczny pomógł, to nie ma problemów. Placebo działa, ma potwierdzoną naukowo skuteczność. Wszelka magia działa na zasadzie wiary. Równie dobrze, jak homeopatia zadziała serce żaby zabitej o północy - byleby w to wierzyć. Przy drobnych dolegliwościach wiara jest ważniejsza niż nawet jakieś skuteczne zioła, w które się nie wierzy. Ja byłem trzy razy latach 2020-2022 chory na kowid i mi splunięcie przez lewę ramię tak pomogło, że tylko dwa dni chorowałem, zamiast standardowych trzech. 

Obrazek użytkownika Darek65

02-06-2022 [08:55] - Darek65 | Link:

Jak tu ktoś wspomniał, bańki nie spowodują odrośnięcia nogi. Proszę zwrócić choćby uwagę na to, że wiele leków, a w szczególności maści, jest wykonywanych z naturalnych roślin, ziół. Nie ze składników chemicznych. Można je praktycznie zrobić samemu, ucierając w moździerzu. Kiedyś były apteki, które robiły takie leki, a w zasadzie maści zlecone przez lekarza. Zniknęły, bo Big Farma zmusiła do tego. Teraz robią to sami, ale za cenę wielokrotnie większą. To wielki przemysł, który nie znosi konkurencji, proszę poczytać, co legło u podstaw Big Farmy.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

02-06-2022 [11:32] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Zioła mają potwierdzone działanie lecznicze ponad poziom placebo, a bańki nie. Stawianie baniek leczy tak jak każde placebo, czyli wszelkie zabiegi magiczne oparte na wierze. Wiara ulecza - to jest naukowo potwierdzone. Ale z niektórymi rytuałami magicznymi trzeba uważać, bo mogą też szkodzić. Bańki oprócz wyleczenia przeziębienia na zasadzie placebo mogą wywoływać szereg różnych chorób skórnych. Dlatego dużo lepsze od baniek jest spluwanie przez lewe ramię - tylko trzeba w to szczerze wierzyć.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-06-2022 [22:44] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Twoja praktyka nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Dowody anegdotyczne się nie liczą: https://www.salon24.pl/u/gps65...

Obrazek użytkownika Es

02-06-2022 [00:03] - Es | Link:

Jeli dowody empiryczne są dla ciebie anegdotycznymi, a dla udowodnienia swoich tez podajesz linki do tego co sam wcześniej napisałeś, to jakoś nie widzę przestrzeni do dyskusji 

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

02-06-2022 [02:05] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nie, dowody anegdotyczne to nie są dowody empiryczne - polecam poczytać definicje, jeśli tego nie rozumiesz. Nauka posługuje się metodą indukcyjną, której eksperyment empiryczny jest częścią, ale ważna jest cała metodologia - nie wystarczy jedna empiryczna próbka, by coś wykazać - potrzeba ich dużo, plus losowanie i podwójna ślepa próba. Podaję odnośniki do moich notek, bo tam szczegółowo to tłumaczę, kopiowanie tego tłumaczenie w komentarzu nie miałoby sensu, bo to byłby spam. Hiperłącze to genialny pomysł pozwalający oszczędzać czas i energię. Jeśli nie masz argumentów, to nie ma się co dziwić, że nie widzisz pola do dyskusji. Każdy powód jest dobry, by się wymigać.

Obrazek użytkownika Chatar Leon

01-06-2022 [15:33] - Chatar Leon | Link:

Przytomność umysłu w sprawie kowida zachowała co najmniej połowa społeczeństwa, która olała cudowne eliksiry (nie mówiąc o tych którzy zaeliksirowali się dla świetego spokoju, a i tak wiedzieli swoje). I akurat przytłaczająca większość z tej połowy nie jest żadnymi zwolennikami Putina.
A poza tym co to są "antyszczepionkowcy"? W warunkach polskich są jedynie propagandowym wymysłem różnych, za przeproszeniem, niedzielskich, horbanów i pyrciów. Dzisiaj część sprzedajnych wyrobników medialnych powtarza w kółko brednie o "antyukraińskich antyszczpionkowcach", gdy tymczasem Ukraińcy jeszcze bardziej mają wywalone na cudowne eliksiry. W Polsce zresztą nie ma żadnej liczącej się grupy przeciwników szczepionek jako takich, a 99% ludzi szczepi swoje dzieci standardowymi szczepionkami.

Obrazek użytkownika Jabe

01-06-2022 [16:03] - Jabe | Link:

Przytomność w sprawie szczepionek idzie w parze z przytomnością w ogóle.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-06-2022 [16:10] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Tak, około 40% społeczeństwa zachowała przytomność w sprawie kowida, ale głównie dlatego, że nie wierzy oficjalnym mediom. Ale większość z nich wierzy alternatywnym źródłom informacji, które są jeszcze gorsze w zakłamaniu i manipulacji niż media głównego nurtu. 

Szczepionki to ogólnie bardzo dobry i sensowny wynalazek, naukowo potwierdzony w licznych badaniach, dzięki któremu udało się wytrzebić wiele chorób wywoływanych przez wirusy. Ruchy antyszczepionkowe to inna kwestia niż przekręt kowidowy. Te ruchy zajmują się kwestiami groźnych skutków ubocznych wielu różnych szczepionek, ale zawsze konkretnych, a nie wszelkich. Są szczepionki, które są w pełni bezpieczne, takie, że ruchy antyszczepionkowe nie mają do nich zastrzeżeń. A przekręt kowidowy to dużo szersza afera - nie dotyczy szczepionek, ale eksperymentalnych preparatów genowych i wielu innych oszustw.

Obrazek użytkownika u2

01-06-2022 [16:02] - u2 | Link:

Pa­ni­ka zwią­za­na z woj­ną je­st pa­ni­ką re­al­ną.

Bez przesady, ja wokół siebie nie widzę żadnej paniki wojennej, ani nawet pokojowej. No widziałem p. Rolę jak po prostu robił w gacie jak kacapy zaatakowały Ukrainę. Ale to nie było w realu, tylko "wrealu" jego telewizji. Na szczęście ktoś poczuł ten smrodek i go zbanował :-)

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-06-2022 [16:11] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Zobaczysz panikę, gdy bomby zaczną walić w twój dom.

Obrazek użytkownika Jabe

01-06-2022 [16:42] - Jabe | Link:

Straszenie bombami zastąpiło straszenie zarazą. Lud daje się łatwo formować, gdy się boi.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-06-2022 [22:45] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Tylko że żadnej strasznej zarazy nie było, a bomby lecą naprawdę.

Obrazek użytkownika Jabe

02-06-2022 [11:38] - Jabe | Link:

Nie tu! Zawsze gdzieś coś złego się dzieje. Czy to oznacza, że mamy żyć w strachu?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

02-06-2022 [17:17] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Strach był uzasadniony, bo gdyby Ukraina padła w tydzień, to dziś już bomby leciałyby na Polskę. Na szczęście teraz już nam to przez kilkanaście lat nie grozi, ale w zamian rośnie zagrożenie, że nam broń termojądrowa na łeb spadnie.

Obrazek użytkownika Jabe

02-06-2022 [17:39] - Jabe | Link:

Skąd pewność, że bomby leciałyby na Polskę? To są właśnie wyobrażenia zalęknionego człowieka.

Przy okazji zwracam uwagę na podwójną narrację. Jednocześnie bowiem jest nam mówione, że Polska rośnie w siłę i liczy się w świecie, mając wsparcie potężnego sojusznika.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

02-06-2022 [22:19] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Nie potrzeba pewności. Wystarczy, że straszenie przez Putina miało tylko procent szansy, by robić wszystko, by Rosję dobić. Strach przed ruskimi bombami jest dobry, słuszny i właściwy, bo motywuje do wspomagania Ukraińców, którzy biją ruskich. Mocy opór Ukrainy już odsunął na kilka lat szansę, że bomby będą na nas lecieć, a dodatkowo zwiększa szanse na to, by nasz region doznał wyjątkowego boomu gospodarczego. Strach przed kowidem to była czysta strata dla większości, a tylko zysk dla organizatorów przekrętu, strach przed ruskimi to czysty zysk dla wszystkich, nawet dla ruskich, bo oni też skorzystają na upadku Rosji. 

Obrazek użytkownika Adam66

01-06-2022 [17:02] - Adam66 | Link:

@u2
zMorawiecki et consortes usilnie się starają żeby wrobić Polskę w wojnę i panika stała się realna.

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-06-2022 [22:46] - Grzegorz GPS Św... | Link:

W wojnę wrobili już nas ruscy i to, że przegrywają, jest dla nas cholernie korzystne.

Obrazek użytkownika Jabe

01-06-2022 [16:19] - Jabe | Link:

Czyż putinomania – nazwijmy to – którą wciska tu Autor, nie jest jeszcze jedną teorią spiskową? Co to jest teoria spiskowa w takim razie?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-06-2022 [22:47] - Grzegorz GPS Św... | Link:

A konkretnie o jaki spisek chodzi? To, że Rosja napadła na Ukrainę, to jest teoria spiskowa? To nie dzieje się naprawdę?

Obrazek użytkownika Jabe

02-06-2022 [11:40] - Jabe | Link:

Chodzi o inspiracje z Kremla.

Obrazek użytkownika Roz Sądek

01-06-2022 [18:00] - Roz Sądek | Link:

@Autor
Miliony ucho­dź­ców nie mu­siało no­sić ma­se­czek, nie pod­le­ga­li kwa­ran­tan­nie, by­li nie­za­sz­cze­pie­ni i nie mu­sie­li się szcze­pić, a za­ra­za wca­le się nie po­więk­sza­ła i do dziś za­ni­kła, więc każ­dy głu­pi już ro­zu­mie, że te wszy­st­kie re­stryk­cje zwią­za­ne z rze­ko­mą pan­de­mią to prze­kręt fi­nan­so­wy, a nie dzia­ła­nia me­dy­cz­ne.
========
Pana artykuł wnosi - szczególnie tu na NB, tak nowe i prawdziwie dogłębne wyjaśnienia tego co się w ostatnich 2 latach na swiecie działo, że spodziewam się  minimum kilkudziesięciu komentarzy.
O jeny...

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

01-06-2022 [22:48] - Grzegorz GPS Św... | Link:

No i jest tyle. Tylko rozsądnych brak. Nie ma tu sensownych komentatorów?

Obrazek użytkownika Darek65

02-06-2022 [09:03] - Darek65 | Link:

Co to znaczy sensownych ? Sensownych, ale według Pana kryteriów ? Rozumiem, że rozsądek rozsądkiem, ale moje musi być na wierzchu?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

02-06-2022 [11:36] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Sensownych to znaczy trzymające się kupy, logiczne, zgodne z innymi obserwacjami, prawdopodobne. Bzdurne teorie spiskowe to takie, które są nielogiczne, zawierają jakieś sprzeczności, czy są skrajnie nieprawdopodobne. Tu przykład bzdurnej teorii spiskowej dotyczącej kowida: https://www.salon24.pl/u/gps65...

Obrazek użytkownika Roz Sądek

02-06-2022 [23:47] - Roz Sądek | Link:

@Autor
"Sensownych to znaczy trzymające się kupy, logiczne,...."
==============
Czemu na fb w notce o sobie pisze Pan: jestem katolikiem, a tu na NB: jestem agnostykiem?

Obrazek użytkownika Grzegorz GPS Świderski

03-06-2022 [10:55] - Grzegorz GPS Św... | Link:

Bo katolikiem jestem z powodów kulturowych, cywilizacyjnych i politycznych, a agnostykiem z powodów filozoficznych i naukowych. Tu to tłumaczę: https://www.salon24.pl/u/gps65...

Obrazek użytkownika u2

03-06-2022 [11:33] - u2 | Link:

Bo katolikiem jestem z powodów kulturowych, cywilizacyjnych i politycznych

No nie, autor tylko żyje wśród katolików. Choć w Warszawie za dużo ich nie ma, bo tam dużo czerwonej sitwy mieszka. Na kółka różańcowe, ani na msze autor nie chodzi, więc nie jest katolikiem.