Przywrócić polską banderę w polskiej flocie handlowej

Poniżej przedstawiam założenia rozwiązań, prowadzących do obniżenia wysokich, pozapłacowych kosztów pracy na statkach morskich, eksploatowanych pod polską banderą. Obowiązujące obecnie przepisy generują koszty, będące w efekcie barierą uniemożliwiającą polskim armatorom eksploatację statków pod polską banderą.
A. ZAŁOŻENIA PROPONOWANEJ NOWELIZACJI PRZEPISÓW
1. Minimalne wynagrodzenie w gospodarce narodowej jako podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne (minimalna składka = minimalna emerytura) i zdrowotne dla marynarzy świadczących pracę na podstawie marynarskiej umowy o pracę (w rozumieniu Ustawy o pracy na morzu). W celu uzyskania przez marynarza emerytury adekwatnej do otrzymywanego wynagrodzenia, projekt ustawy przewiduje możliwość dobrowolnego do-ubezpieczenia się na własny koszt.
2. Zwolnienie armatorów, eksploatujących statki pod polską banderą z części składek na ubezpieczenia społeczne przypadających na pracodawcę. Takie obniżenie pozapłacowych kosztów pracy spowoduje wyrównanie konkurencji (play field levelling) z armatorami eksploatującymi statki pod wygodnymi banderami, gdzie nie ma obowiązku ubezpieczeń społecznych.
Uwaga: Zarówno obniżenie składki jak i zwolnienie są zgodne jest z Wytycznymi Wspólnoty z 2004r., w sprawie pomocy publicznej dla transportu morskiego pod narodowymi banderami. Wytyczne Wspólnoty zostały opracowane ze względu na wspomniana powyżej konkurencję ze strony państw ‘wygodnych’ bander, gdzie można zatrudnić marynarzy bez żadnych zabezpieczeń społecznych.
B. UZASADNIENIE
1.    Źródło finansowania. System jest samofinansujący. Z chwilą zarejestrowania pierwszego statku pod polską banderą na nowych zasadach, marynarze zatrudnieni na tym statku zapłacą swoją część składki (tych składek obecnie nie ma, bo nie ma statków pod polską banderą). Ponadto pojawią się również inne wpływy do budżetu, m.in. takie jak:

 • podatek tonażowy,
 • opłaty rejestrowe,
 • opłaty inspekcyjne,
 • podatki oraz składki na ubezpieczenia od pracowników, których miejsca pracy zostaną wygenerowane dzięki większej polskiej flocie.

OBECNIE TYCH WPŁYWÓW TEŻ NIE MA!
Przy założeniu, że w pierwszym roku powróci pod polską banderę 20 statków, wpływy netto do budżetu, z tytułu składek na ubezpieczenia od marynarzy i wpływów dodatkowych, wyniosą 5.45 mln złotych. Natomiast wydatki budżetu na pokrycie zwolnienia armatorów ze składki wyniosą 2.08 mln zł.
2.    Dodatni bilans dla budżetu państwa. Bilans skutków finansowych dla budżetu państwa, proponowanych rozwiązań jest pozytywny. Pokazują to wyliczenia przeprowadzone przy sporządzaniu oceny skutków regulacji i przedstawione na wykresie poniżej.

Tabela 1. Źródło: Ocena skutków regulacji projektu ustawy.
3.    Obniżenie pozapłacowych kosztów pracy (wynikających z ubezpieczeń społecznych). Na statkach pod polską banderą w wyniku nowelizacji, pozapłacowe koszty pracy staną się porównywalne do tych jakie mają armatorzy eksploatujący statki pod wygodnymi banderami. Wykres przedstawia te koszty w porównaniu do kosztów pod banderą Bahamów – przy obecnych regulacjach i po wejściu w życie rozwiązań proponowanych rozwiązań (dane dla jednego statku typu ‘handy-size’ w wymiarze miesięcznym):

Tabela 2. Źródło: Ocena skutków regulacji projektu ustawy.
4.    Koszty eksploatacji statku wynikające z regulacji państwa bandery. Wprowadzenie zmian, przywróci armatorom eksploatującym statki pod polską banderą możliwość konkurowania na światowym rynku żeglugowym. Wykres przedstawia sytuację obecnie i po nowelizacji w porównaniu do obciążeń pod banderą Bahamów (dane dla jednego statku typu ‘handy-size’ w wymiarze rocznym):

Tabela 3. Źródło: Ocena skutków regulacji projektu ustawy.
5.    Niższe koszty pracy a nie uprzywilejowanie marynarzy. Niższe składki oznaczają niższą emeryturą. Więc obniżenie składek nie jest uprzywilejowaniem. Natomiast jeżeli marynarz chciałby mieć emeryturę adekwatną do swoich zarobków, to będzie to możliwe, ale wtedy, gdy pokryje różnicę składki na własny koszty (opcja dobrowolnego do-ubezpieczenia). Celem obniżenia składki nie jest uprzywilejowanie, ale obniżenie kosztów pracy. Podobnie jak to jest w przypadku tzw. samozatrudnionych.
6.    Niższe wydatki dla państwa. Powiązanie składki na ubezpieczenia z minimalnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej spowoduje również zmniejszenie wydatków budżetu państwa z tytułu zwolnienia armatora z części składek przypadających na pracodawcę. Niższe składki będą podlegać zwolnieniu to i niższe wydatki budżetu będą z tytułu pokrycia tego zwolnienia. Co w efekcie skutkować będzie pozytywnym bilansem skutków finansowych dla budżetu (wpływy do budżetu przewyższą wydatki budżetu).
7.    Specyficzny dział gospodarki wymaga specyficznych rozwiązań. Temat składek na ubezpieczenia społeczne/zdrowotne jest bardzo drażliwy w odbiorze społecznym. Ale, jak wspomniano wcześniej, żegluga jest specyficznym działem gospodarki narodowej. Polscy armatorzy, będący podmiotem polskich regulacji (gdzie obowiązują zabezpieczenia społeczne), konkurują na rynku, gdzie funkcjonują armatorzy eksploatujący statki pod wygodnymi banderami (gdzie zabezpieczeń społecznych nie ma wcale). Państwo polskie nie ma możliwości, aby zmienić regulacje w państwach wygodnych bander. Jedyne co może zrobić, to wprowadzić własne regulacje, które umożliwią taką konkurencję (zlikwidowanie zabezpieczeń społecznych jak to jest w krajach wygodnych bander z oczywistych względów nie wchodzi w rachubę).
8.    Wyłom w systemie ubezpieczeń. Zwolnienie przedsiębiorcy żeglugowego (armatora) z płacenia składek ZUS jest faktycznie wyłomem w polskim systemie ubezpieczeń. Jednak nie ma innego sposobu, aby rozwiązać problem ekonomicznej opłacalności eksploatacji statków pod polską banderą. Ponadto rozważając tę sprawę trzeba postawić pytanie. Co jest ważniejsze? Korzyści dla budżetu państwa, które przyniesie ten wyłom, co jednoznacznie pokazuje Tabela 1 czy też system i jego nienaruszalność? Dla pełnego obrazu sytuacji trzeba powiedzieć, że w państwach UE/EOG dla żeglugi morskiej, zgodnie z Wytycznymi Wspólnoty z 2004r., stosowane są różnorodne formy pomocy publicznej. W związku z powyższym, tak prawdę mówiąc, to Polska jest wyłomem w UE ze względu na brak przyjaznych żegludze regulacji a nie zwolnienie armatora ze składek.
9.    Formy pomocy publicznej dla żeglugi morskiej stosowane w państwach UE/EOG:

 • Belgia - armatorzy są wyłączeni z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne; marynarze są częściowo wyłączeni z obowiązku opłacania składek; składki z tytułu wypadków przy pracy są obniżone; w efekcie, różnica pomiędzy wynagrodzeniami brutto i netto wynosi 13%, 
 • Finlandia - w przypadku statków zarejestrowanych w drugim fińskim rejestrze możliwy jest zwrot armatorowi płatności składek na ubezpieczenia społeczne i podatki (łącznie około 25%-30% kosztów wynagrodzenia), 
 • Francja - składki na ubezpieczenia społeczne marynarzy podlegają refundacji armatorom pod warunkiem przeznaczenia ich na szkolenia, zatrudnienie i rozwój floty,
 • Grecja - armatorzy i marynarze opłacają składki na ubezpieczenie społeczne niższe niż pracodawcy i pracownicy z innych sektorów gospodarki, 
 • Hiszpania – refundacja 90% składek na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców, 
 • Holandia - armatorzy mają możliwość odliczenia - z wymaganego podatku od płac - 40% wynagrodzeń wypłaconych marynarzom,
 • Irlandia - armator otrzymuje zwrot kosztów na składki na ubezpieczenie społeczne, poniesionych w części przypadającej na pracownika,
 • Niemcy - armatorzy otrzymują bezpośrednie subsydia związane z obniżeniem kosztów pracy (podatki płacone od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne); marynarze spoza UE są wyłączeni z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, z wyjątkiem ubezpieczenia wypadkowego,
 • Norwegia (EOG) - armatorzy otrzymują pełen zwrot składek na ubezpieczenia społeczne wpłaconych w imieniu marynarzy,
 • Włochy - marynarze oraz armatorzy eksploatujący statki w drugim rejestrze włoskim (IIR) są zwolnieni z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne; ciężar ponoszenia opłat spoczywa na państwie.

Dane wg State aid measures in EU member states in accordance with the 2004 State Aid Guidelines, European Community Shipowners’ Associations (ECSA) 30.05.2012.
10.    Skutki pośrednie - gospodarcze i na rynku pracy. Według Oxford Economics, jedno euro wypracowane przez unijną żeglugę morską przyczynia się do wypracowania blisko 3 euro w innych obszarach gospodarki unijnej, a jedno miejsce pracy na morzu przyczynia się do powstania prawie 4-ech miejsc pracy na lądzie. Podobne skutki będą miały miejsce w Polsce, przy wzroście floty morskiej pod polską banderą.
11.    Prawa obywatelskie. Marynarze jako obywatele „odzyskają” czynne prawo wyborcze, z którego, z racji pracy na statkach pod obcymi banderami, nie mogą korzystać.
12.    Bezpieczeństwo państwa. Przy obecnym stanie, gdy polskie statki są eksploatowane pod obcymi banderami, w sytuacji zbrojnego konfliktu, wykorzystanie polskich statków do potrzeb morskiego transportu militarnego może być utrudnione. Powrót polskich statków pod polską banderę rozwiąże ten problem.
13.    Konwencja MLC. Objęcie polskich marynarzy pełnym systemem ubezpieczeń społecznych (jedyna grupa zawodowa w Polsce, która nie jest objęta w pełni systemem zabezpieczeń społecznych) a tym samym wypełnienie zobowiązań wynikających z ratyfikacji Konwencji MLC w 2012r.
14.    Pozycja w IMO i innych międzynarodowych organizacjach żeglugowych. Jako państwo bandery o śladowej wielkości tonażu Polska nie ma realnych możliwości wpływania na kształtowanie porządku w międzynarodowym systemie prawnym żeglugi morskiej. Zwiększenie polskiej floty pod polską banderą wzmocni pozycję Polski.
15.    Zgodność z Wytycznymi Wspólnoty. Przedstawione w projekcie rozwiązania są zgodne z Wytycznymi Wspólnoty w sprawie pomocy publicznej dla transportu morskiego z 2004r.

Ps.; Podaję linka do projektu ustawy wraz z kompletem dokumentów: https://portalstoczniowy.pl/wp...

Tadeusz Hatalski, kpt. ż. w.

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika tricolour

08-08-2020 [21:35] - tricolour | Link:

@TH

Obawiam się, że Pański projekt zeżrą górnicy.

Obrazek użytkownika Marek1taki

09-08-2020 [09:22] - Marek1taki | Link:

Górnikom zrobiono za plecami Zielony Ład, a wcześniej podatek CO2. Teraz im systematycznie zwalniają obroty, obniżają efektywność ekonomiczną, obniżają pensje. Nie pomaga nakładanie na górnictwo podatków (jak na wszystkich Polaków) to się sprowadziło nieopodatkowany węgiel z Rosji i Kolumbii. Nie pomogło i to to się ich wymazało.
Te same mechanizmy zadziałały w żegludze, tylko w przeciwieństwie do kopalń statek można przerejestrować do Panamy.
Problem jest zatem wspólny, wróg jest ten sam: komuna. Armatorzy chcą by górnicy płacili marynarzom ZUS. Są i i pozostałe grupy zawodowe. Dajemy się dzielić jak dzieci.

Obrazek użytkownika Jabe

09-08-2020 [09:24] - Jabe | Link:

Coraz mniej kopalń pod polską banderą.

Obrazek użytkownika Tadeusz Hatalski

09-08-2020 [09:40] - Tadeusz Hatalski | Link:

@ Marek1taki & Jabe
Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Włochy - oni są 'gupi', nieprawdaż?

Obrazek użytkownika Jabe

09-08-2020 [09:57] - Jabe | Link:

Ściągają do siebie muzułmańskich imigrantów. Mądrzy są?

Obrazek użytkownika Tadeusz Hatalski

09-08-2020 [11:52] - Tadeusz Hatalski | Link:

@ Jabe
Można być mądrym gospodarczo a politycznie niekoniecznie.

Obrazek użytkownika Jabe

09-08-2020 [12:18] - Jabe | Link:

Gospodarczo, niech zaświadczy niebotyczny wzrost gospodarczy UE.

Obrazek użytkownika Marek1taki

09-08-2020 [10:26] - Marek1taki | Link:

Tak. Są głupi bo wprowadzili socjalizm z socjalem i teraz walczą z problemami, które z tego wynikają. Panu się akurat podoba, że mają dotacje do narodowej bandery. To narodowy socjalizm, a jednocześnie u przyczyny leży antynarodowy socjalizm, który wprowadził im na socjal nierobów z obcych kultur. Np. pracowici Algierczycy we Francji i tak byli u siebie Francuski nierób nie był dotowany. To przykład konfliktowania na tle rasowym obok konfliktu na tle narodowym i między branżami, ale też między religiami i w obrębie płci: Francuska tyra i nie rodzi dzieci by na socjalu rodziła muzułmanka. Tak w praktyce wygląda system, w którym Pan chce wycharatać coś dla swoich karbowych.

Obrazek użytkownika Tadeusz Hatalski

09-08-2020 [12:04] - Tadeusz Hatalski | Link:

@ Marek1taki
Ten libertariański 'konik' z socjalizmem i socjalem, to już po kulturach hasa? No, no ciekawe ... A poza tym nic nie chcę wyharatać, proszę popatrzeć na wykres w Tabeli 1, panu też coś z tego skapnie.

Obrazek użytkownika Tadeusz Hatalski

09-08-2020 [09:42] - Tadeusz Hatalski | Link:

@ tricolour
Nie, polska bandera w polskiej flocie handlowej, leży w interesie nas wszystkich, również górników.

Obrazek użytkownika Marek1taki

09-08-2020 [10:28] - Marek1taki | Link:

A polska suwerenność energetyczna jest w interesie marynarzy.

Obrazek użytkownika Tadeusz Hatalski

09-08-2020 [11:49] - Tadeusz Hatalski | Link:

@ Marek1taki
Oczywiście, marynarze i ich rodziny mieszkają w Polsce

Obrazek użytkownika tricolour

09-08-2020 [11:50] - tricolour | Link:

@TH

Ja mówiłem o tym, ze zasoby rządowe na ratowanie gornikow zostaną w całości pochłonięte i na nic innego ich nie wystarczy. Jesli dołożymy covid19 w sezonie grypowym, gdy zwyczajnie choruje dwa miliony osób, to mamy obraz potrzeb do ogarnięcia podstawowych spraw.

Obrazek użytkownika Tadeusz Hatalski

09-08-2020 [15:36] - Tadeusz Hatalski | Link:

@ tricolour
Panowie, wy chyba nie czytacie, tego co ja piszę. Przecież na projekt 'Polska bandera' nie potrzeba, żadnych zasobów rządowych. Budżet państwa tylko na tym skorzysta, skutki netto projektu są dla budżetu dodatnie, przecież jak wół :) stoi to w Tabeli 1.

Obrazek użytkownika tricolour

09-08-2020 [16:53] - tricolour | Link:

@TH

Owszem, są potrzebne zasoby: trzeba usiąść i napisać akt prawny. Potrzebna jest wola, dwie ręce, głowa i ryza papieru.

I jestem dziwnie pewny, że nikt tego nie zrobi. 

Obrazek użytkownika Tadeusz Hatalski

09-08-2020 [19:17] - Tadeusz Hatalski | Link:

@ tricolour
Mówiłem, że pan nie czyta ... W tekście trzy razy  stoi jak byk: Tabela 1. Źródło: Ocena skutków regulacji projektu ustawy, Tabela 2. Źródło: Ocena skutków regulacji projektu ustawy, Tabela 3. Źródło: Ocena skutków regulacji projektu ustawy.
Jeżeli jest ocena skutków regulacji projektu ustawy, to chyba oczywiste jest, że jest również projekt ustawy. Jest również publicznie dostępny. Podaję linka na portalu stoczniowym: https://portalstoczniowy.pl/wp...
Jest również dostępny na stronie Krajowej Izby Gospodarki Morskiej http://www.kigm.pl/23-smorza/1... oraz Polskiego Związku Przedsiębiorców Żeglugowych http://www.pzpz.org/projekty-a... . Zrobiliśmy to społecznie, państwo nie wyłożyło w tej sprawie ani grosza. Skąd więc ta pańska pewność, że nikt tego nie zrobi?
 

Obrazek użytkownika tricolour

09-08-2020 [21:56] - tricolour | Link:

@TH

Życzę Państwu sukcesów w tej sprawie. Nie jestem specjalistą, ale intuicja (bo niczym innym tutaj nie dysponuję) podpowiada mi, że macie rację.

Jednakże doświadczenie życiowe w wymiarze połowy wieku nastawione jest sceptycznie. Proszę zauważyć, ze syndrom psa ogrodnika jest nawet tu, na forum. Co się będzie działo gdy do kogoś dotrze, że to, co możemy zyskać na skutek proponowanych regulacji, wiąże się z czyjąś stratą.

Obrazek użytkownika Tadeusz Hatalski

10-08-2020 [07:03] - Tadeusz Hatalski | Link:

@ tricolour
Dziękuję. Straty nie ma, wszyscy zyskają. A Polska stanie się państwem morskim a nie leżącym nad morzem, jak to jest teraz.

Obrazek użytkownika tricolour

10-08-2020 [12:11] - tricolour | Link:

@TH

W Polsce stratnych nie będzie, to jasne. Będą za granicą, bo jesli my zyskamy, to czyimś kosztem zabierając mu fracht. No taki jest przecież cel.

Warto moze mieć to na uwadze...

Obrazek użytkownika Tadeusz Hatalski

10-08-2020 [15:22] - Tadeusz Hatalski | Link:

@ tricolour - 'czyimś kosztem zabierając mu fracht ...'
Nie o fracht chodzi. Ale idąc tym skrótem myślowym, po prostu odbierzemy swoje. Teraz oni nam zabierają ... nie swoje.
 

Obrazek użytkownika tricolour

10-08-2020 [16:00] - tricolour | Link:

@TH

Dlatego się zgadam z projektem, choć tylko mam intuicyjne możliwości oceny tematu.
Życzę sukcesu... w sumie to przecież sobie go życzę :)

Obrazek użytkownika Marek1taki

10-08-2020 [12:13] - Marek1taki | Link:

@ Hatalski To samo można osiągnąć wprowadzając zwolnienie z przymusu ubezpieczeń społecznych. Można było na to wydać pieniądze zamiast chachmęcić z tarczami. To jednak wymagałoby działania rządu, parlamentu i prezydenta w dobrej wierze.

Obrazek użytkownika Tadeusz Hatalski

10-08-2020 [15:19] - Tadeusz Hatalski | Link:

@ Marek1taki
Obowiązek ubezpieczeń społecznych jest potrzebny. Nie wszyscy ludzie są przezorni i zapobiegliwi. Są również tacy, którzy wydają na bieżąco, wszystko co zarobią. I w przypadku braku ubezpieczenia społecznego, w ich przypadku konieczne są zasiłki socjalne (na starość, gdy już nie są w stanie pracować). A zasiłki socjalne są bardziej kosztowne niż ubezpieczenia społeczne, bo w przypadku zasiłków cały koszt ponosi państwo.

Obrazek użytkownika Jabe

10-08-2020 [16:30] - Jabe | Link:

Pan nie dba o marynarzy.

Obrazek użytkownika Tadeusz Hatalski

10-08-2020 [18:21] - Tadeusz Hatalski | Link:

@ Jabe
A muszę? A poza tym, tu nie chodzi o dbanie czy nie dbanie. Moja propozycja reformy ubezpieczeń społecznych w żegludze morskiej ma na celu stworzenie warunków do tego aby marynarze mieli szansę zadbać o siebie. Jedna z dużych agencji crewingowych przeprowadziła analizę sytuacji polskich marynarzy po wyroku TSUE. Od maja ub.r. (gdy to ogłoszono ten wyrok) zapotrzebowanie na marynarzy z Polski spadło o 10%. Jeżeli nic się nie zmieni (tzn. nie zostaną znowelizowane przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych marynarzy) to polscy marynarze zostaną wyeliminowani z światowego rynku żeglugowego i w ciągu, góra 10 lat, zawód marynarza w Polsce przestanie istnieć. A jak w Polsce 'wyginą' marynarze to i szkolnictwo morskie popadnie w tarapaty. Bo kto przyjdzie do szkół morskich jak po ich skończeniu nie będzie można znaleźć pracy?

Obrazek użytkownika Jabe

10-08-2020 [21:40] - Jabe | Link:

Nie interesuje Pana los niezaopiekowanych marynarzy.

Obrazek użytkownika Tadeusz Hatalski

11-08-2020 [06:39] - Tadeusz Hatalski | Link:

@ Jabe
Widzę, że znowu popada pan w trollowanie ...

Obrazek użytkownika Jabe

11-08-2020 [09:49] - Jabe | Link:

Uważa Pan, że system przymusowych ubezpieczeń należy pozostawić dla dobra ogółu. Możliwość wyboru stawki ma dotyczyć wyłącznie marynarzy. Czyli ich dobro nie leży Panu na sercu. Zaleźli za skórę?

Obrazek użytkownika Tadeusz Hatalski

11-08-2020 [16:10] - Tadeusz Hatalski | Link:

@ Jabe - 'Uważa Pan, że system przymusowych ubezpieczeń ...'
Przekręca pan to co napisałem albo nieuważnie pan czyta. Marynarze (wg projektu) nie mają wyboru, jak to pan sugeruje. Marynarze będą objęci obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. Różnica (w projekcie) pomiędzy marynarzami a pozostałymi grupami zawodowymi polega jedynie na wysokości stawki. Takie różnice już istnieją w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Samozatrudnieni płacą składkę w minimalnym wymiarze. I przy wprowadzaniu tego rozwiązania nie chodziło o uprzywilejowanie czy też czyjeś dobro (samozatrudnionych) ale o stymulowanie rozwoju gospodarczego. Już to mówiłem wielokrotnie w naszych dyskusjach. Nie czuję się uprawniony do naprawiania świata ubezpieczeń społecznych w Polsce. Natomiast wiem co trzeba zmienić, aby rozwijała się flota handlowa pod polską banderą (pod polską banderą oznacza z korzyścią dla polskiego budżetu). Otóż składki na ubezpieczenia społeczne (liczone od wynagrodzenia brutto) zmusiły polskich armatorów do ucieczki pod wygodne bandery, gdzie można zatrudnić marynarza za gołą pensję. Ale każdy kij ma dwa końce. Po tej ucieczce (przymusowej), korzyści z polskich statków polskich armatorów, czerpią budżety państw wygodnych bander.  Od maja ub.r. po ogłoszeniu wyroku TSUE, sytuacja się skomplikowała dodatkowo. Jeżeli nie zmieni się sposobu liczenia składek na ubezpieczenia społeczne marynarzy, obecnie obowiązujące wysokie składki doprowadzą do likwidacji zawodu marynarza w Polsce. Jeżeli nic się nie zmieni w najbliższych latach, ponad 30 tys. ludzi w Polsce straci dobrze płatną pracę. A pan w kółko Macieju z likwidacją ZUS-u i ideologicznymi docinkami. Ja podchodzę praktycznie do problemu. Staram się zmienić to co jest konieczne ... i możliwe do zmiany. Ponieważ było możliwe objęcie samozatrudnionych minimalną składką, to możliwe jest również objęcie taką składką marynarzy. Cel jest taki sam jak przy samozatrudnionych. Stymulowanie rozwoju przedsiębiorstw żeglugowych w Polsce. A w tym przypadku jeszcze drugi dodatkowy - ratowanie miejsc pracy dla marynarzy. A w dalszej perspektywie, utrzymanie w Polsce zawodu marynarza.

Obrazek użytkownika Jabe

11-08-2020 [14:37] - Jabe | Link:

Czemu nie stymulujemy w ten sposób całej gospodarki?

Obrazek użytkownika Tadeusz Hatalski

11-08-2020 [18:31] - Tadeusz Hatalski | Link:

@ Jabe
Sorry, ale pytanie nie do mnie.