Nie przysięgną Panu Bogu Wszechmogącemu...

W czwartek 5 grudnia nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie przysięgną Panu Bogu Wszechmogącemu. Zresztą w ogóle nie złożą przysięgi, lecz jedynie ślubowanie wobec Prezydenta RP.
Nie wdając się w rozważanie, kiedy, jak, dlaczego i po co przysięgę zmieniono na ślubowanie – nie tylko sędziów, ale także np. urzędników samorządowych – porównam, jak w porównaniu z 1919 rokiem zmieniła się do 2019 roku rota przysięgi/ślubowania i niektóre inne elementy aktu prawnego, który ich treść ustanowił.

sędziowie 1919 – sędziowie 2019 – sędziowie TK 2019

1919: Przysięgam
2019: Ślubuję 
2019: Ślubuję 

1919: Panu Bogu Wszechmogącemu,
2019: uroczyście,
2019: uroczyście,

1919: że na powierzonym mi urzędzie sędziego
2019: jako sędzia sądu powszechnego
2019: przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego

1919: przyczyniać się będę w mym zakresie działania ze wszystkich sił do ugruntowania wolności, niepodległości i potęgi Rzeczypospolitej Polskiej,
2019: stać na straży prawa,
2019: stać na straży Konstytucji,

1919: której zawsze wiernie służyć będę;
2019: służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej,
2019: służyć wiernie Narodowi,

1919: obowiązki urzędu mego spełniać będę gorliwie,
2019: obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, … a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości.
2019: a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością.

1919: sprawiedliwość bezstronnie według mego sumienia i zgodnie z przepisami prawa wymierzać,
2019: sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia,
2019: ----

1919: a tajemnicy urzędowej dochowam.
2019: dochować tajemnicy prawnie chronionej,
2019: -----

1919: Tak mi Panie Boże dopomóż.
2019: składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot: "Tak mi dopomóż Bóg."
2019: Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg.”

urzędnicy samorządu 1919 – pracownicy samorządowi 2019

1919: Przysięgam
2019: Ślubuję

1919: Panu Bogu Wszechmogącemu
2019: uroczyście,

1919: na powierzonym stanowisku
2019: że na zajmowanym stanowisku

1919: pożytek Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma;
2019: będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej,

1919: Władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować; wszystkich obywateli Kraju w równem mając zachowaniu,
2019: -----

1919: przepisów prawa strzedz pilnie,
2019: przestrzegać porządku prawnego

1919: obowiązki swoje spełniać gorliwie i sumiennie,
2019: i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania.

1919: rozkazy przełożonych wykonywać dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować.
2019: -----

1919: Tak mi Panie Boże dopomóż.
2019: Do treści ślubowania mogą być dodane słowa: "Tak mi dopomóż Bóg".

1919:
a) osoby wyznania rzymsko-katolickiego składają przysięgę przed Krucyfiksem, przy wygłaszaniu roty podnoszą dwa palce prawej ręki do góry, a po wygłoszeniu roty całują krzyż;
b) osoby wyznania ewangelicko-reformowanego i ewangelicko-augsburskiego składają przysięgę przed Krucyfiksem i przy wygłaszaniu roty podnoszą dwa palce prawej ręki do góry; Starosta winien przed zaprzysiężeniem upewnić się, że składający przysięgę jest konfirmowany, oraz wskazać na ważność i świętość tego aktu religijnego;
c) osoby wyznania mojżeszowego wygłaszają rotę przysięgi, mając głowę nakrytą i trzymając Torę w ręku lub kładąc na niej dwa palce.
2019:
-----

1919: O dopełnieniu aktu przysięgi sporządzony będzie protokół, zawierający datę, imię i nazwisko osoby składającej przysięgę, oznaczenie zajmowanego urzędu oraz dosłowny tekst roty przysięgi.
2019: -----

1919: Protokół ten ma podpisać osoba składająca przysięgę oraz Starosta.
2019: Złożenie ślubowania pracownik potwierdza podpisem.

1919: -----
2019: Odmowa złożenia ślubowania, o którym mowa w ust. 1, powoduje wygaśnięcie stosunku pracy.

1919: Art. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1919 r. w przedmiocie nowego tekstu roty przysięgi dla ministrów, urzędników i sędziów, podpisanego przez Prezydenta Rady Ministrów Ignacego Paderewskiego; Dz.U. 1919 nr 89 poz. 48
2019: Art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, podpisanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego; Dz.U.2019.0.52 t.j.
2019: Art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, podpisanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę; Dz.U.2018.0.1422 t.j.

1919: Par. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 listopada 1919 r. w przedmiocie przysięgi służbowej urzędników Samorządu Gminnego; M.P. nr 264 z 3 grudnia 1919 r.
2019: Art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; t.j. Dz.U. nr 1282 z 2019 r.