Jeszcze 10 dni z PKW i protestów wyborczych nie będzie?

Dlaczego?

Bo z jednej strony:
Zasady wnoszenia protestów i tryb ich rozpatrywania, a także orzekania o ważności wyborów określają przepisy szczególne kodeksu. [Art. 83 § 2. Ustawy z dnia 5 stycznia 201 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011.21.112). Dział I Przepisy wstępne. Rozdział 10 Protesty wyborcze]

I wprawdzie:
Protest przeciwko ważności wyborów do Sejmu wnosi się na piśmie do Sądu Najwyższego w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. [Art. 241 § 1. Kodeksu wyborczego, zdanie pierwsze. Dział III Wybory do Sejmu]
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje się odpowiednio przepisy działu III. [Art. 258. Kodeksu wyborczego. Dział IV Wybory do Senatu]
Protest przeciwko wyborowi Prezydenta Rzeczypospolitej wnosi się na piśmie do Sądu Najwyższego nie później niż w ciągu 3 dni od dnia podania wyników wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą. [Art. 321 § 1. Kodeksu wyborczego, zdanie pierwsze. Dział V Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej]
Do protestów wyborczych i postępowania w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 241-246. [Art. 336 Kodeksu wyborczego. Dział VI Wybory do parlamentu Europejskiego]

Ale z drugiej strony:
Protest wyborczy wnosi się na piśmie do właściwego sądu okręgowego w terminie 14 dni od dnia wyborów.
[Art. 392 § 1. Kodeksu wyborczego. Dział VII Wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego]