Operacja: ujawnienie (2)

W trakcie pobytu w więzieniu w sierpniu 1945 roku płk. Mazurkiewicz „Radosław” zaangażował się w przygotowanie akcji ujawnieniowej b. żołnierzy Armii Krajowej.
 
       Funkcjonariusze MBP niezwłocznie przystąpili do rozmów z „Radosławem” na temat ujawnienia poakowskich struktur konspiracyjnych. „Ja w tym czasie zostałem zatrzymany – wspominał Pułkownik w 1957 roku - przez władze bezpieczeństwa (…) zwrócił się wtedy do mnie mjr. Czaplicki (…) ta sprawa zaczęła się w UB na Pradze, to właśnie pan Różański pierwszy wystąpił z tego rodzaju historią żebym ja napisał list do płk Rzepeckiego, który był wtedy delegatem sił zbrojnych na kraj ażeby Rzepecki wyszedł na rozmowę. Ponieważ myśmy mieli w ogóle zamiar wyjść z konspiracji, nie widziałem powodu żeby nie napisać takiego listu i powiedziałem, że ja owszem mogę napisać taki list, tylko wątpię bardzo czy płk Rzepecki na list pisany z więzienia odpowie w jakiś sposób, bo przecież to mogą być rzeczy podrobione i tą drogą na pewno my się nie dogadamy”. Jeszcze tego samego dnia „Radosław” napisał w tym duchu list do Rzepeckiego, którego jednak nie udało się doręczyć adresatowi. W tej sytuacji w dniu 5 sierpnia 1945 roku „Radosław” został przeniesiony do więzienia na Mokotowie.
 
        Jednocześnie Rzepecki podjął decyzję o zakończeniu działalności DSZ i w dniu 6 sierpnia 1945 roku wydał rozkaz likwidacyjny Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj, wzywając podległych mu żołnierzy do udziału w życiu politycznym, społecznym i zawodowym kraju, podkreślając ogromne znaczenie zbliżających się wyborów powszechnych. W rozkazie nie znalazło się ani słowo o jawnym wyjściu z konspiracji i zalegalizowaniu swojego statusu w powojennej rzeczywistości.
 
        W trakcie przesłuchań „Radosław” zeznał, że rolę swoją widział jako powołującego i nadzorującego komisje likwidacyjne w terenie, których przewodniczącymi byliby dowódcy okręgów, odpowiedzialnego przede wszystkim za zebranie i zakonserwowanie broni oraz likwidację oddziałów leśnych. Opisał podstawowe zadania i mechanizmy funkcjonowania DSZ na szczeblach centralnym i terenowym, uchylił się jednak od podania struktury KG DSZ oraz nazwisk swoich współpracowników, informując jedynie o ich pseudonimach. Przyznał, że wydał komendantom okręgów lubelskiego i białostockiego polecenie unikania walki z funkcjonariuszami bezpieczeństwa publicznego. Wskazał także na konfliktogenną rolę NSZ oraz ogólny chaos i zastraszenie lokalnej ludności przez masowe aresztowania i pacyfikacje.
 
        W dniu 13 sierpnia 1945 roku wobec „Radosława” zastosowano środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego z umieszczeniem w więzieniu mokotowskim.
 
        W dniu 16 sierpnia 1945 roku  za namową władz bezpieczeństwa publicznego „Radosław” wysłał drugi list do Rzepeckiego, którym przedstawił ofertę rozmowy z wicepremierem Gomułką „na temat całkowitego wyjścia z Konspiracji naszych oddziałów”.
 
        List miała dostarczyć „Irma”, którą na tę okoliczność wypuszczono z mokotowskiego więzienia. W alei Niepodległości została odebrana przez kilkuosobowy oddział pod dowództwem por. Henryka Kozłowskiego „Kmity” i przewieziona pod Warszawę na spotkanie z zastępcą „Radosława” kpt. Józefem Rybickim „Maciejem”. List został w trybie pilnym przekazany Rzepeckiemu, a „Irma” powróciła do więzienia, odrzucając „ nasze sugestie, że może już pozostanie na „wolności” i nie wróci do więzienia. Wypytywaliśmy ją o stan zdrowia Pułkownika. Uspokajała nas, że jest zdrowy. Powiedziała nam (…), żeby nie podejmować teraz żadnych akcji, żeby czekać i mieć zaufanie do Pułkownika, że są podjęte rozmowy i wydaje się, że wkrótce będą ważne decyzje”.
 
        W odpowiedzi Rzepecki poinformował o wydaniu rozkazu likwidacji Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj i przeniesienie do rezerwy względnie w stan nieczynny wszystkich jej żołnierzy. Jednocześnie podkreślił, iż „do spacyfikowania kraju konieczne jest:
1. Wypuszczenie wszystkich uwięzionych żołnierzy AK /krzywda ich jest zarazem krzywdą całego społeczeństwa/;
2. Sprawiedliwe, na zasadach całkowitej równości scalenie wojska;
3. Rzeczywiste wprowadzenie swobód obywatelskich, rozumianych tak, jak w zachodnioeuropejskich demokracjach;
4. Szybkie przeprowadzenie uczciwych, demokratycznych wyborów”.
 
         Takie decyzje powinny zostać podjęte przez „najwyższe czynniki państwowe, posiadające rzeczywiste zaufanie społeczeństwa. Dziś takim czynnikiem jest niewątpliwie Vice-premier Mikołajczyk, który przez 5 lat kierował polskim ruchem niepodległościowym. Gdyby on zażądał rozmowy ze mną – nie mógłbym odmówić. Nie mam natomiast zaufania do wszystkich robionych mi dotychczas propozycji rozmów, a to zarówno ze względu na ich formę i drogę, jak i brak faktów wskazujących na dobrą wolę sprawiedliwego potraktowania nas”.
 
         W dniu 21 sierpnia władze komunistyczne opublikowały dekret wykonawczego Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1945 r., nadający ramy organizacyjne amnestii uchwalonej przez Krajową Radę Narodową w dniu 22 lipca 1945 roku. Na podstawie amnestii darowano szereg przestępstw popełnionych przed dniem jej uchwalenia, lecz jej przepisy wchodziły w życie z dniem opublikowania. W ten sposób za czyny uznane przez władze komunistyczne za przestępcze popełnione w okresie od 22 lipca do 21 sierpnia można było swobodnie karać nie uwzględniając dekretu amnestyjnego. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że art. 7 § 1 ust. 1 wspomnianego dekretu wyłączał spod obowiązywania amnestii tych, którzy w organizacjach podziemie niepodległościowego pełnili funkcje kierownicze i w terminie miesiąca od ogłoszenia amnestii nie złożyli broni, amunicji i innych środków walki oraz nie ujawnili władzom administracyjnym swoich podkomendnych.
 
         W dniu 4 września  1945 roku „Radosław” został z żoną zwolniony z więzienia i już następnego dnia rozpoczął serię spotkań ze współpracownikami z podziemia na terenie Warszawy i okolic. W ich trakcie informował swoich rozmówców o treści porozumienia zawartego z władzami bezpieczeństwa publicznego, kreślił możliwy jego zdaniem do zrealizowania scenariusz najmniej niebezpiecznego i kłopotliwego dla żołnierzy wyjścia z podziemia oraz zachęcał do włączenia się w przygotowywaną akcję ujawnieniową.
 
         Do najważniejszego spotkania doszło 6 lub 7 września na terenie Warszawy, kiedy to w konspiracyjnych warunkach odbyła się konferencja z udziałem „Radosława”, płk. Rzepeckiego oraz płk. Januszem Bokszczaninem „Sękiem”. W jej trakcie Rzepecki „oświadczył mi, że w akcji ujawnienia nie będzie przeszkadzał jakkolwiek nie wierzy w dobry jej rezultat”.
 
        W dniu 9 września prasa wydrukowała datowaną na dzień wcześniejszy „Deklarację Delegata Sił Zbrojnych Obszaru Centralnego AK o wyjściu z konspiracji”, w której Mazurkiewicz zaznaczył, iż „Rozwój stosunków międzynarodowych między mocarstwami, urządzającymi świat powojenny musiał w konsekwencji doprowadzić do likwidacji dyspozycyjnego ośrodka politycznego – rządu polskiego w Londynie oraz przejęcia władzy przez utworzony w Kraju Rząd Jedności Narodowej, który jest jedynym i faktycznym organem wykonawczym Narodu Polskiego”.
 
        Jednocześnie niezwykle potrzebne – jego zdaniem – zarządzenie o rozwiązaniu oddziałów Delegatury kryło w sobie niebezpieczeństwo, że „szereg ludzi pozbawionych rozumnego kierownictwa może pójść na lep zdecydowanie wrogich grup w stosunku do Demokratycznej Polski”, a „nielegalne zachowanie broni w terenie skłoni jednostki słabsze moralnie, lub z natury warcholskie, do tworzenia zwyczajnych band rabunkowych, względnie też umożliwi zasilenie bronią band faszystowskich podszywających się pod firmę AK, plamiąc w ten sposób bogaty dorobek pracy i walki konspiracyjnej wielu uczciwych ludzi z okupantem hitlerowskim”.

Uzgodnione z władzami komunistycznymi zasady ujawnienia się b. żołnierzy AK przewidywały:
„1. Szeregowi i oficerowie ujawniających się komórek natychmiast zrywają wszelką działalność konspiracyjną i zobowiązują się ustosunkować lojalnie do Rządu Jedności Narodowej.
2. broń, amunicję, posiadany sprzęt wojskowy oraz wszelki majątek organizacyjny zdają wg wykazów za pokwitowaniem w odnośnych punktach ustalonych przez Komisję Likwidacyjną AK;
3. w tym celu na terenie podległym mi Delegatury Obszaru Centralnego (woj. woj. Warszawskiego, Lubelskiego, Białostockiego, Kieleckiego i Łódzkiego) utworzone zostają Obszarowe i Okręgowe Komisje Likwidacyjne dla spraw AK – dla praktycznego przeprowadzenia ujawnienia się. W skład Komisji Likwidacyjnej na szczeblu Obszaru – Delegat Obszaru – 2-3 członków Sztabu, dla Okręgu Delegat Okręgowy – 2-3 oficerów Sztabu. Do każdej Komisji wchodzi jeden obserwator z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.
4. Minister Bezpieczeństwa Publicznego gwarantuje każdemu ujawniającemu się:
a) nie pociąganie do odpowiedzialności, ani dochodzeń śledczych za jego pracę konspiracyjną do dnia ujawnienia się przed Komisją Likwidacyjną;
b) korzystanie w pełni z praw obywatelskich po dopełnieniu formalności związanych z meldunkami w RKU względnie ze zmianą fałszywych nazwisk.
5. W stosunku do oficerów, szeregowych i działaczy politycznych AK przebywających obecnie w więzieniu będzie zastosowana amnestia jak najszybciej i w całej rozciągłości zgodnie z Dekretem Rządu Jedności Narodowej z dnia 2 sierpnia 1945 r. poz. 172.
6. W uznaniu bojowego dorobku okresie walk konspiracyjnych z Niemcami wszystkie stopnie wojskowe i odznaczenia zdobyte w tym okresie przez żołnierzy AK będą w pełni uznane. Zweryfikowanie nabytych stopni i odznaczeń przeprowadzi Komisja Weryfikacyjna do spraw AK przy Ministerstwie Obrony”.
 
          Komisje Likwidacyjne miały przeprowadzać rejestrację ujawniających się do 21 września, po którym to terminie „ każdy kto nie zgłosi się do rejestracji odpowiadać będzie zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem karnym”. Termin ten został potem przedłużony do 15 października 1945 roku.
 
        Deklaracji „Radosława” towarzyszyło oświadczenie ministra bezpieczeństwa publicznego o akceptacji ww. zasad ujawnienia się żołnierzy AK.

CDN.
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

13-06-2018 [11:01] - Zygmunt Korus | Link:

Na tym forum dwuznaczną rolę Mazurkiewicza wyraziłem, konfrontując z innym partyzantem, prawdziwie NIEZŁOMNYM:
http://naszeblogi.pl/41543-los...
Pozdrawiam.