Jak Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu się ocenia!!!

Nowa ocena nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Przyrodniczym  we Wrocławiu...Czy jest legalna???
 
Społeczna Inicjatywa Obywatelska „Nasz Głos w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu” – „Ratujmy UPWr przed likwidacją” informuje, że ocena  nauczycieli akademickich za okres 2013-2014 r.  przeprowadzona będzie  na początku  2015 roku w oparciu o  uczelniane przepisy prawne, które zostały  w większości wprowadzone z datą wsteczną lub mają obowiązywać  wstecznie. 
 
Nie jest  to zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Prawem o szkolnictwie wyższym! 

Władze uczelni  i  kolegialne , i jednoosobowe nie potrafią poradzić sobie z przepisami prawa obowiązującymi w Naszym kraju.

Cierpią  nauczyciele akademicy UPWr , bo nikt nie stanie w ich obronie (oprócz NAS),  a tym bardziej oni sami. 
 

Fot.: Roman Andrzej Śniady

UWAGA!!!

Zgodnie z obowiązującym Statutem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,  art. 91 ( brak zgodności z Prawem o szkolnictwie wyższym) , Rektor UPWr  nie może wprowadzić  oceny  okresowej nauczycieli akademickich !!!!  

W Statucie  nie ma  także mowy o elektronicznej  formie oceny!!!

Zarządzenia Rektora w tej sprawie nie są ważne, do czasu zmiany Statutu!!!

Kto zarobił na  elektronicznej wersji  oceny nauczycieli akademickich, która i tak jest zbędna, bo trzeba ją drukować,  itd…???

***

Przypominamy, że w sprawozdaniach dziekanów i rektora za 2013 r. nie wspomniano ( lub nie ujawniono sprawozdań w BIP), ani słowem, o ocenie nauczyciel akademickich za okres 2009-2012 r., która została przeprowadzona z „rozlewem krwi” w 2013 roku

Czyżby  według wszelkich  władz tej oceny jednak  nie było!!!

Nie było, bo była nielegalna i niezgodna z prawem!!!

Dlaczego zatem,  niektórzy z tego powodu stracili pracę w UPWr!!!
 
***
 
Społeczna Inicjatywa Obywatelska „Nasz Głos w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu” – „Ratujmy UPWr przed likwidacją” napisała w dniu 10/09/2014 r.:
 
Ocena  nauczycieli akademickich za okres 2009-2012 r. została   wprowadzona i przeprowadzona niezgodnie z przepisami prawa:

- nie było zarządzenia rektora  UPWr w tej sprawie (Statut UPWr niezgodny z Prawem o szkolnictwie wyższym),

- arkusze oceny wprowadzono wstecznie w grudniu 2010 r.,

- brak uchwały/zgody Senatu na wprowadzenie elektronicznej oceny w okresie I-III 2013 r.,

- wydziałowe regulaminy oceny wprowadzono wstecznie lub wcale ich nie było, regulamin oceny okresowej powinien być jeden dla całej uczelni,

- nie są znane regulaminy pracy większości Wydziałowych Komisji Oceniających oraz  Uczelnianej i Odwoławczej Komisji Oceniającej,  

- utajniono sprawozdanie z oceny nauczycieli akademickich w skali całej uczelni - uchwala nr 97 Senatu UPWr z dnia 25/10/2013 r.,  

- brak jasnych  zapisów w Statucie UPWr  w sprawie oceny za okres 2009-2012  w okresie przeprowadzania oceny (styczeń-marzec 2013 r.),

- spóźnione uchwały zamieniające Statut, żeby był zgodny z Prawem o szkolnictwie wyższym,

- obecny Statut UPWr  nie wskazuje wyraźnie, kto zarządza przeprowadzenie oceny w UPWr, a wyraźnie mówi , że ocena:

"2. Oceny nauczyciela akademickiego dokonuje się nie rzadziej niż raz na dwa lata, za  wyjątkiem nauczycieli, o których mowa w ust. 3. 
3. Oceny nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora zatrudnionego  na podstawie mianowania dokonuje się nie rzadziej niż raz na cztery lata.

***
Dlaczego zatem  została wprowadzona i przeprowadzona ocena za okres 2009-2012 dla wszystkich nauczycieli akademickich? 

Kto był wtedy  kierownikiem jednostki organizacyjnej wg  paragrafu 91 Statutu UPWr?  Na pewno nie chodzi tutaj o rektora! (vide Art 132. Prawa o szkolnictwie wyższym)

Zatem, kto wprowadza/ł ocenę nauczycieli akademickich  na terenie UPWr?

Nie wiemy!!!  Statut UPWr tego nie przewidział i nie przewiduje!!

Na pewno odbyło  / i odbywa  się to z łamaniem przepisów prawa!

***

Fot.: Roman Andrzej Śniady

***

Czerwcowe posiedzenie Senatu   UPWr w dniu 21 czerwca 2013 roku

"Wyniki oceny nauczycieli akademickich

Wyniki oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, opracowane na podstawie wyników elektronicznego arkusza oceny za lata 2009-2012 – przedstawił prof. Józef Szlachta, pełnomocnik rektora do spraw oceny nauczycieli akademickich.

Prezentując wyniki podkreślił, że brak nam jednoznacznie sprecyzowanych procedur.

Przykładem takiej luki jest sytuacja pracowników, którzy nie podlegają ocenie (pracownik nie jest oceniany, gdy nie przepracował 12 miesięcy).

Prof. Bernard Kontny podkreślił, że operowanie wskaźnikami bibliometrycznymi w ocenie tak odległych dziedzin jest nieuzasadnione.

Prof. Józefa Chrzanowska wskazała na sytuację, gdzie zasłużony pracownik realizuje projekt, w którym trzeba najpierw patentować, a potem publikować i taka osoba we wskazanym okresie nie mogła otrzymać odpowiedniej liczby punktów za publikacje, mimo ogromu włożonej pracy, co jest niesprawiedliwe i krzywdzące.

Prof. Bożena Obmińska Mrukowicz zaznaczyła, że przykrym jest fakt, iż ponad 9% pracowników dostało oceny negatywne.

Gdy to znajdzie przełożenie w wynagrodzeniach, wówczas zaczną się kontrowersje.

Prof. Adam Szewczuk przypomniał, że następna ocena odbędzie się już za dwa lata, ale nie mamy odpowiednich procedur, i może się okazać, że będziemy musieli wówczas zwalniać pracowników, którzy po raz drugi otrzymają ocenę negatywną - dodał.

Prof. Tadeusz Trziszka zaznaczył, że musimy pochylić się nad oceną finalną, zaś materiał opracowany przez prof. Józefa Szlachtę stanowi doskonały materiał wyjściowy w tym zakresie.

W wyniku dyskusji uznano, że uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z okresowej oceny nauczycieli akademickich za lata 2009–2012 zostanie podjęta na następnym posiedzeniu senatu."
 
http://www.up.wroc.pl/aktualno...

***
 
Październikowe posiedzenie senatu 25 października 2013 roku
 
"Sprawozdanie z okresowej oceny pracowników

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z okresowej oceny nauczycieli akademickich za lata 2009-2012 omówił prof. Tadeusz Trziszka. 

Zaznaczył, że spełnione zostały wszelkie wymogi formalne związane z oceną akademicką nauczycieli.

Szczegóły oceny przedstawił podczas czerwcowego posiedzenia senatu prof. Józef Szlachta. 

Uchwała w proponowanej formie została przyjęta jednogłośnie.

Prof. Jerzy Sobota zapytał o rozwiązanie systemowe związane z funkcjonowaniem oceny parametrycznej w wersji multimedialnej.

Prof. Józef Szlachta poinformował członków senatu, że prace nad tym systemem są już na ukończeniu i w krótkim czasie będzie udostępniony.

Prof. Antoni Golachowski podkreślił, że w przypadku rozwiązań systemowych, duże znaczenie ma informacja dotycząca dokumentowania osiągnięć naukowych i przekazywania publikacji do Biblioteki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Rektor prof. Roman Kołacz zaznaczył, że działanie to powinno być rozwiązane poprzez transmisje danych w systemie."

(...)

http://www.up.wroc.pl/aktualno...

***

Senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  w dniu 25/10/2013 r. przyjął Uchwałę nr 97/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 października 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z okresowej oceny nauczycieli akademickich za lata 2009-2012. Sprawozdanie pozostało "Tajne". W imieniu pracowników naukowo-dydaktycznych UPWr  domagamy się od władz UPWr  ujawnienia  tego sprawozdania w całości!!!
 
http://www.up.wroc.pl/akty_pra...

Społeczna Inicjatywa Obywatelska uważa, że 9% („Prof. Bożena Obmińska Mrukowicz zaznaczyła, że przykrym jest fakt, iż ponad 9% pracowników dostało oceny negatywne...”) negatywnie ocenionych pracowników naukowo-dydaktycznych, zostało skrzywdzonych przez władze UPWr  i  potraktowanych niezgodnie z  obowiązującymi w tym okresie przepisami prawnymi.

Zgodnie z informacją przedstawioną na stronie http://www.up.wroc.pl/bip/   liczba pracowników  w UPWr  na dzień  30 czerwca 2014 roku wynosiła: ogółem – 1683, nauczyciele akademiccy – 736. Czyli mogło zostać pokrzywdzonych bezpośrednio  ponad 50 osób.
 
***

W  „Sprawozdaniu Rektora UPWr z działalności uczelni  w 2013 roku” oraz „Sprawozdaniu Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za rok 2013” nie ma informacji o ocenie nauczycieli akademickich za okres 2009-2012 r.
 
Źródło:

http://www.up.wroc.pl/p/bip/ak......
http://www.wpt.up.wroc.pl/?pag...

Brak jednocześnie  na stronie  UPWr  Sprawozdań Dziekanów za rok 2013, z:
- Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, 
- Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, 
- Wydziału Medycyny Weterynaryjnej,
- Wydziału Nauk o Żywności.

***
   

Fot.: Roman Andrzej Śniady

Tutaj niektóre „przepisy prawne”  w UPWr   dotyczące oceny nauczycieli akademickich za okres 2013-2014 lub 2013-2016
 
UCHWAŁA NR 39/2014 SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DNIA 28 MARCA 2014 ROKU w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania arkusza oceny nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) i § 91 ust. 9 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, uchwala się co następuje:

§ 1

W „Arkuszu oceny nauczyciela akademickiego", stanowiącego załącznik do uchwały Senatu nr 16/2013 z dnia 22 lutego 2013 r., wprowadza się następujące zmiany w pkt. 7:

1)  obniża się liczbę punktów za działalność naukową dla adiunkta ze stopniem doktora z 40 do 30,
2)  obniża się liczbę punktów za działalność dydaktyczną dla asystenta bez stopnia doktora z 8 do 6,
3)  minimalna suma liczby punktów za działalność naukową i kształcenie kadr naukowych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego, profesora nadzwyczajnego oraz profesora zwyczajnego wynosi 40,
4)  obniża się liczbę punktów za działalność organizacyjną dla profesora nadzwyczajnego oraz profesora zwyczajnego z 10 do 6.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2013 r.

Przewodniczący Senatu prof. dr hab. Roman Kołacz

http://www.up.wroc.pl/akty_pra...
 
ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO  UN IWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU  za okres
2013-2016 załącznik do uchwały nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2013 roku

http://www.up.wroc.pl/p/bip/ak...

***
 
 UCHWAŁA NR 40/2014 SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DNIA 28 MARCA 2014 ROKU w sprawie zatwierdzenia Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) § 91-§ 95 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulamin okresowej oceny nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2

Nadzór nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu sprawuje prorektor ds. nauki i innowacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Senatu
prof. dr hab. Roman Kołacz

Uwaga!
Uległy zmianie postanowienia Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiącego załącznik nr 1 – vide uchwała nr 44/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2014 roku

http://www.up.wroc.pl/akty_pra...
 
***
 
UCHWAŁA NR 44/2014 SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DNIA 25 KWIETNIA 2014 ROKU w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu stanowiącego załącznik do uchwały nr 40/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2014 roku

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) § 91-§ 95 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

W „Regulaminie okresowej oceny nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu” stanowiącym załącznik do uchwały nr 40/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

– w § 3 ust. 4 na końcu zdania dodaje się słowa:  „z zastrzeżeniem ust. 5”,

 – w § 3 po ust. 4 dodaje się nowy ustęp w brzmieniu:

„W szczególnie uzasadnionych przypadkach, odwoławcza komisja oceniająca może przyznać ocenę pozytywną, pomimo niespełnienia minimalnych wymogów określonych w arkuszu oceny”.

Numeracja kolejnych ustępów w § 3 zmienia się odpowiednio.

§ 2

Pozostałe postanowienia Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu nie ulegają zmianie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący obrad prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka
 
 
Załącznik do uchwały nr 40/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 
Regulamin okresowej oceny nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
 
http://www.up.wroc.pl/p/bip/ak...
 
 
 ***
  

Fot.: Roman Andrzej Śniady

***

UCHWAŁA NR 90/2014 SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DNIA 23 CZERWCA 2014 ROKU
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności Uczelni w 2013 roku” i oceny działalności Rektora

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym ( tekst jednolity z 2012 r. poz. 572 ze zm.), § 7 ust. 2 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:
 
§ 1

Senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdza „Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności uczelni w 2013 roku”.

Senat bardzo wysoko ocenia działalność rektora uczelni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący obrad prof. dr hab. Józef Nicpoń
 
http://www.up.wroc.pl/akty_pra...
 
***
 
W imieniu Społecznej Inicjatywy Obywatelskiej
 
 
„Nasz Głos w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu” – „Ratujmy UPWr przed likwidacją”
 
Roman Andrzej Śniady, dr inż.

e-mail: ekodoradca@o2.pl
 
Wrocław, dnia 30/12/2014 r.
 
 
 ***
 
 Fot.: Roman Andrzej Śniady

***

PIŚMIENNICTWO
 
Nowa ocena nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Czy jest legalna???, 30/12/2014
http://wdolnymslasku.pl/blogi/...

Nasz Głos w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Ratujmy UPWr przed likwidacją. Cz. XIII, 18/12/2014 r.
http://wdolnymslasku.pl/blogi/...

Nasz Głos w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Ratujmy UPWr przed likwidacją. Cz. XII, 15/12/2014 r.
http://wdolnymslasku.pl/blogi/...,
 
Nasz Głos w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Ratujmy UPWr przed likwidacją. Cz.XI, 12/10/2014 r.
http://wdolnymslasku.pl/blogi/...
 
Nasz Głos w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Ratujmy UPWr przed likwidacją. Cz.X, 11/10/2014 r.
http://wdolnymslasku.pl/blogi/...
 
Nasz Głos w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu – Lustracja 08/10/2014 r.
http://wdolnymslasku.pl/blogi/...
 
Nasz Głos w UPWr. Cz.X - Lustracja. 08/10/2014 r.
http://naszeblogi.pl/49893-nas...
 
Nasz Głos w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Ratujmy UPWr przed likwidacją. Cz.IX, 06/10/2014 r.
http://wdolnymslasku.pl/blogi/...
 
Nasz Głos w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Ratujmy UPWr przed likwidacją. Cz.IX, Wrocław, dnia 05/10/2014 r.,
http://naszeblogi.pl/49842-nas...
 
Nasz Głos w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Ratujmy UPWr przed likwidacją. Cz.VIII, Wrocław, dnia 26/09/2014 r.
http://naszeblogi.pl/49657-nas...
 
Nasz Głos w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Ratujmy UPWr przed likwidacją. Cz.VII, Wrocław, dnia 23/09/2014 r.
http://naszeblogi.pl/49577-nas...
 
Nasz Głos w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Ratujmy UPWr przed likwidacją. Cz.VI, Wrocław, dnia 10/09/2014 r.
http://naszeblogi.pl/49339-nas...
 
Nasz Głos w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Ratujmy UPWr przed likwidacją. Cz.V, Wrocław, dnia 04/09/2014 r.
http://naszeblogi.pl/49206-nas...
 
Nasz Głos w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Ratujmy UPWr przed likwidacją. Cz.IV,Wrocław, dnia 30/08/2014 r.
http://naszeblogi.pl/49114-nas...
 
Nasz Głos w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Cz.III, Wrocław, dnia 27/08/2014 r.
http://naszeblogi.pl/49072-nas...
 
Nasz Głos w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Ratujmy UPWr przed likwidacją. Cz.II, Wrocław, dnia 17/08/2014 r.
http://naszeblogi.pl/48894-nas...
 
Komunikat prasowy nr 3 Społecznej Inicjatywy Obywatelskiej „Nasz Głos w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu” – „Ratujmy UPWr przed likwidacją” Wrocław, dnia 26/07/2014 r.
http://naszeblogi.pl/48464-kom...
 
Komunikat prasowy nr 1 Społecznej Inicjatywy Obywatelskiej „Nasz Głos w UPWr”, 25/06/2014 r.

http://naszeblogi.pl/47799-spo...
 
LIST OTWARTY / ODEZWA do pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 07/07/2014
http://wdolnymslasku.pl/blogi/...
 
Zapytania przesłane drogą elektroniczną do władz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w dniu 09/07/2014 r.
http://wdolnymslasku.pl/blogi/...
  
***

Jeśli czytasz Drogi Czytelniku
te informacje, wyszukane i zebrane przeze mnie
w jednym miejscu, żeby Ci było łatwiej poznać problem/temat/sprawę
i uznasz, że warto, to prosiłbym gorąco o wpłatę darowizny na konto:

Roman Andrzej Śniady – Wrocław
mBank 48 1140 2004 0000 3302 5407 4944

Dziękuję Wam bardzo !!!
Polska musi być NASZA!!!

Roman Andrzej Śniady

***

Fot.: Roman Andrzej Śniady

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

31-12-2014 [09:49] - NASZ_HENRY | Link:

A jak tam pisanie e-podręczników uniwersytetowi idzie ;-)