Szkoła Jaruzelskiego&Kiszczaka

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 23 października 2020r.Poz. 1871ROZPORZĄDZENIERADY MINISTRÓW

z dnia 23października 2020r.zmieniające rozporządzenie wsprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów izakazów wzwiązku zwystąpieniem stanu epidemiiNa podstawie art.46a iart.46b pkt1–6 i8–12 ustawy zdnia 5grudnia 2008r. ozapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń ichorób zakaźnych uludzi (Dz.U. z2020r. poz.1845) zarządza się, co następuje:§1.Wrozporządzeniu Rady Ministrów zdnia 9października 2020r. wsprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów izakazów wzwiązku zwystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.1758, 1797 i1829) wprowadza się następujące zmiany:1)§1otrzymuje brzmienie:„§1.Ustala się, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;2)w §2:a)w ust.2 wpkt2skreśla się przecinek iwyrazy „wraz zosobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarujący-mi”,b)po ust.2dodaje się ust.2a wbrzmieniu:„2a.Obowiązek, októrym mowa wust.2pkt2, jest równoważny zobowiązkiem wynikającym zart.34ust.2 ustawy zdnia 5grudnia 2008r. ozapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń ichoróbzakaźnych uludzi. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.”,c)w ust.7po wyrazach „Służbie Ochrony Państwa” dodaje się przecinek iwyrazy „Służbie Kontrwywiadu Woj-skowego”,d)po ust.13dodaje się ust.13a wbrzmieniu:„13a.Wzleceniu, októrym mowa wust.13, informacje przekazywane opacjencie obejmują numer telefonu do bezpośredniego kontaktu zosobą, której dotyczy zlecenie.”,e)po ust.14dodaje się ust.14a wbrzmieniu:„14a.Medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2wprowadza do systemu teleinformatycznego, októrym mowa wust.3pkt1, informację opozytywnym wyniku testu diagnostycznego wkierunku SARS-CoV-2finansowanego ze środków innych niż środki publiczne oraz informacje oosobie, której dotyczy badanie diagnostyczne, wtym informację onumerze telefonu do bezpośredniego kontaktu ztą osobą, wprzypadku gdy informacje te nie znajdują się wtym systemie.”,f)uchyla się ust.16;3)po §3dodaje się §3a i§3b wbrzmieniu:„§3a.1. Osoba skierowana do diagnostyki laboratoryjnej wkierunku wirusa SARS-CoV-2zgodnie ze standardem organizacyjnym wprzypadku postępowania zpacjentem podejrzanym ozakażenie wirusem SARS-CoV-2określonym Dziennik Ustaw–2–Poz. 1871wprzepisach wydanych na podstawieart.22ust.5 ustawy zdnia 15kwietnia 2011r. odziałalności leczniczej (Dz.U. z2020r. poz.295, 567 i1493) jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu diagnostycznego wkierunku SARS-CoV-2, chyba że skierowanie na test nastąpiło za pośrednictwem systemu, októrym mowa w§2ust.13pkt1.2.Obowiązek, októrym mowa wust.1, jest równoważny zobowiązkiem wynikającym zart.34ust.2 ustawy zdnia 5grudnia 2008r. ozapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń ichoróbzakaźnych uludzi.3.Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny albo izolacji wwarunkach domowych ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej wkierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny alboizolacji wwarunkach domowych.4.Osoba, uktórej stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego wkierunku SARS-CoV-2, jest poddana obowiązkowej izolacji wwarunkach domowych, chyba że osoba ta została skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji.5.Informacja owyniku testu wkierunku wirusa SARS-CoV-2może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, wtym przez telefon.6.Minister właściwy dospraw informatyzacji udostępnia oprogramowanie służące do potwierdzania przez osobę, októrej mowa wust.4, realizacji obowiązku izolacji wwarunkach domowych.§3b.1. Wprzypadku objęcia przez organy inspekcji sanitarnej osoby kwarantanną zpowodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, informację otym umieszcza się wsystemie teleinformatycznym, októrym mowa w§2ust.3pkt1. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.2.Informacja oobjęciu kwarantanną osoby, której ona dotyczy,może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, wtym przez telefon.”;4)§4otrzymuje brzmienie:„§4.1. Podstawą wypłaty osobie poddanej kwarantannie albo izolacji wwarunkach domowych, októrej mowa w§3a ust.4, za okres nieobecności wpracy zpowodu obowiązku odbycia kwarantanny albo izolacji wwarunkach domowych, wynagrodzenia, októrym mowa wart.92 ustawy zdnia 26czerwca 1974r. –Kodeks pracy (Dz.U. z2020r. poz.1320), lub świadczenia pieniężnego ztytułu choroby określonego wodrębnych przepisach, jest informacja wsystemie, októrym mowa w§2ust.3pkt1, oobjęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją wwarunkach domowych.2.Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie informację, októrej mowa wust.1, płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek.3.Wprzypadku nieprzekazania płatnikowi składek informacji wsposób określony wust.2, osoba, októrej mowa wust.1, wterminie 3dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji wwarunkach domowych, składa pracodawcy albo podmiotowi obowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego ztytułu choroby, określonego wodrębnych przepisach, pisemne oświadczeniepotwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji wwarunkach domowych. Oświadczenie to można złożyć również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.4.Oświadczenie, októrym mowa wust.3, zawiera:1)dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację wwarunkachdomowych:a)imię inazwisko,b)numer PESEL, jeżeli go posiada,c)serię inumer paszportu, jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej wramach kontroli, wprzypadku, októrym mowa w§2ust.2pkt2;2)dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji wwarunkach domowych idzień jej zakończenia;3)podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację wwarunkach domowych.5.Pracodawca albo podmiot obowiązany, októrym mowa wust.3, występuje do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej opotwierdzenie informacji zawartych woświadczeniu, októrym mowa wust.3.”;5)uchyla się §5;6)po §5dodaje się §5a wbrzmieniu:„§5a.Obowiązku odbycia kwarantanny, októrej mowa wart.34ust.2 ustawy zdnia 5grudnia 2008r. ozapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń ichorób zakaźnych uludzi, nie stosuje się wobec osoby, która zakończyła Dziennik Ustaw–3–Poz. 1871hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji wwarunkach domowych, zpowodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.”;7)tytuł rozdziału 3otrzymuje brzmienie:„Ograniczenia, zakazy inakazy obowiązujące na obszarze, na którym wystąpił stan epidemii”;8)w §6:a)w ust.1 wpkt1skreśla się wyrazy „i szkół tańca”,b)ust. 2otrzymuje brzmienie:„2.Prowadzenie usług hotelarskich wrozumieniu art.3ust.1pkt8 ustawy zdnia 29sierpnia 1997r. ousługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek iprzewodników turystycznych (Dz.U. z2019r. poz.238 oraz z2020r. poz.374 i568) jest dopuszczalne zwyłączeniem działalności, októrej mowa wust.1pkt1 i3, wykonywanej na terenie prowadzenia usług hotelarskich; przepisy ust.11–14stosuje się.”,c)po ust.2a dodaje się ust.2b wbrzmieniu:„2b.Prowadzenie działalności, októrej mowa wust.9, na terenie prowadzenia usług hotelarskich, jest dopuszczalne wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową, pod warunkiem zapewnienia, aby:1)goście realizowali obowiązek zakrywania ust inosa, októrym mowa w§27ust.1, do czasu zajęcia przez nich miejsc, wktórych będą spożywali posiłki lub napoje;2)goście zajmowali co drugi stolik iodległość między stolikami wynosiła co najmniej 1,5m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda owysokości co najmniej 1m, licząc od powierzchni stolika;3)obsługa realizowała obowiązek zakrywania ust inosa, októrym mowa w§27ust.1.”,d)ust. 3otrzymuje brzmienie:„3.Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 6marca 2018r. –Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej zfryzjerstwem ipozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej wPolskiej Klasyfikacji Działalności wpodklasie 96.02.Z) oraz związanej zdziałalnością salonów tatuażu ipiercingu (ujętej wPolskiej Klasyfikacji Działalności wpodklasie 96.09.Z) jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby wmiejscu, wktórym jest prowadzona ta działalność, przebywali wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, awprzypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun, przy czym:1)w miejscu, wktórym jest prowadzona ta działalność, może przebywać nie więcej niż 1osoba na 1stanowisko obsługi, zwyjątkiem obsługi;2)stanowiska obsługi muszą znajdować się wodległości co najmniej 1,5m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda owysokości co najmniej 1m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2m od powierzchni podłogi.”,e)ust. 9otrzymuje brzmienie:„9.Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 6marca 2018r. –Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na przygotowywaniu ipodawaniu posiłków inapojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw zwystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej wPolskiej Klasyfikacji Działalności wpodklasie 56.10.A) oraz związanej zkonsumpcją ipodawaniem napojów (ujętej wPolskiej Klasyfikacji Działalności wpodklasie 56.30) jest dopuszczalne wyłącznie wprzypadku realizacji usług polegających na przygotowywaniu ipodawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu idostarczaniu.”,f)po ust.9dodaje się ust.9a wbrzmieniu:„9a.Do odwołania prowadzenie działalności, októrej mowa wust.9, na terenie szkół iplacówek oświatowych jest dopuszczalne pod warunkiem, że klienci będą zajmowali co drugi stolik iodległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda owysokości co najmniej 1m, licząc od powierzchni stolika.”,g)uchyla się ust.10,h)dodaje się ust.15 i16 wbrzmieniu:„15.Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 6marca 2018r. –Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanejzorganizacją, promocją lub Dziennik Ustaw–4–Poz. 1871zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu idostarczaniu pracowników do obsługi terenów iobiektów, wktórych te imprezy mają miejsce (ujętej wPolskiej Klasyfikacji Działalności wpodklasie 82.30.Z), jest dopuszczalne, pod warunkiem realizowania tego rodzaju działalności za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.16.Do odwołania ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 6marca 2018r. –Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek iparków rozrywki (ujętej wPolskiej Klasyfikacji Działalności wpodklasie 93.21.Z) oraz działalności parków rekreacyjnych (bez zakwaterowania) (ujętej wPolskiej Klasyfikacji Działalności wpodklasie 93.29.Z).”;9)w §7dodaje się ust.4 wbrzmieniu:„4.Wobiektach iplacówkach, októrych mowa wust.1pkt1 i2, oraz świadczących usługi pocztowe może przebywać jednocześnie nie więcej niż:1)5osób na stanowisko kasowe, zwyłączeniem obsługi –wprzypadku obiektów iplacówek opowierzchni przeznaczonej wcelu sprzedaży lub świadczenia usług nie większej niż 100m2;2)1osoba na 15m2–wprzypadku obiektów iplacówek opowierzchni przeznaczonej wcelu sprzedaży lub świadczenia usług większej niż 100m2.”;10)w §7a wust.3 wpkt2kropkę zastępuje się średnikiem idodaje się pkt3 wbrzmieniu:„3)placówek handlowych działających wszkołach lub placówkach oświatowych.”;11)po §7a dodaje się §7b wbrzmieniu:„§7b.Do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie wykonywania działalności leczniczej polegające na zaprzestaniu:1)udzielania świadczeń wzakresie lecznictwa uzdrowiskowego, októrym mowa wart.2pkt1 ustawy zdnia 28lipca 2005r. olecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach iobszarach ochrony uzdrowiskowej oraz ogminach uzdrowiskowych (Dz.U. z2020r. poz.1662);2)udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zzakresu rehabilitacji leczniczej, wtym rehabilitacji wramach:a)turnusu rehabilitacyjnego, októrym mowa wart.10c ustawy zdnia 27sierpnia 1997r. orehabilitacji za-wodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z2020r. poz.426, 568 i875),b)turnusów leczniczo-profilaktycznych wpodmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej osobom uprawnionym, októrych mowa w:–art. 67ust.6 ustawy zdnia 11września 2003r. osłużbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z2020r. poz.860),–art. 4a ust.2 ustawy zdnia 9czerwca 2006r. osłużbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowe-go oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U. z2020r. poz.1221),–art. 9b ust.1 ustawy zdnia 17grudnia 1998r.ozasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz.U. z2014r. poz.1510 oraz z2019r. poz.1726),c)turnusów leczniczo-profilaktycznych wpodmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wktórych są udzielane stacjonarne icałodobowe świadczenia opieki zdrowotnej zzakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, osobom uprawnionym, októrych mowa w:–art. 145ga ust.2 ustawy zdnia 6kwietnia 1990r. oPolicji (Dz.U. z2020r. poz.360, 956 i1610),–art. 49i ust.2 ustawy zdnia 24sierpnia 1991r. oPaństwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z2020r. poz.1123 i1610),–art. 144a ust.2 ustawy zdnia 8grudnia 2017r. oSłużbie Ochrony Państwa (Dz.U. z2020r. poz.384, 695 i1610),–art. 147j ust.2 ustawy zdnia 12października 1990r. oStraży Granicznej,d)turnusów readaptacyjno-kondycyjnych w:–podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wktórych są udzielane stacjonarne icałodobowe świadczenia opieki zdrowotnej zzakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej,–jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej,Dziennik Ustaw–5–Poz. 1871e)turnusów antystresowych wpodmiotach leczniczych utworzonych inadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych funkcjonariuszom lub pracownikom Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa–zwyjątkiem przypadków, wktórych zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.”;12)uchyla się §8–11;13)uchyla się §15–21;14)w §26po ust.2dodaje się ust.2a i2b wbrzmieniu:„2a.Osoby, które ukończyły 70. rok życia, mogą się przemieszczać wyłącznie wcelu:1)wykonywania czynności zawodowych lub służbowych;2)zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych zbieżącymi sprawami życia codziennego;3)sprawowania lub uczestniczenia wsprawowaniu kultu religijnego, wtym czynności lub obrzędów religijnych.2b.Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku wgodzinach 8.00–16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót znich do miejsca zamieszkania.”;15)w§27 wust.3pkt1otrzymuje brzmienie:„1)pojazdu samochodowego, wktórym przebywają lub poruszają się: co najmniej jedna osoba albo jedna osoba zco najmniej jednym dzieckiem, októrym mowa wpkt2, zwyłączeniem pojazdów samochodowych będących środkami publicznego transportu zbiorowego, októrych mowa wust.1pkt1;”;16)uchyla się oznaczenie itytuł rozdziału 4;17)w §28:a)w ust.1pkt1otrzymuje brzmienie:„1)maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 5;”,b)ust. 6otrzymuje brzmienie:„6.Wojewoda, wprzypadku zgromadzeń organizowanych na podstawie decyzji, októrej mowa wart.26b ust.1 ustawy zdnia 24lipca 2015r. –Prawo ozgromadzeniach, albo organ gminy, wprzypadku zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, októrym mowa wart.7ust.1 albo art.22ust.1tej ustawy, na wniosek właściwego komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, wyznacza swojego przedstawiciela do udziału wzgromadzeniu.”,c)w ust.8 wpkt1wyrazy „1osoba na 4m2powierzchni wobszarze żółtym albo 1osoba na 7m2powierzchni wobszarze czerwonym” zastępuje się wyrazami „1osoba na 7m2powierzchni”,d)ust. 9otrzymuje brzmienie:„9.Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone wust.1zgromadzeń, wtym imprez, spotkań izebrań niezależnie od ich rodzaju, zwyłączeniem:1)spotkań lub zebrań służbowych izawodowych;2)imprez ispotkań do 20osób, które odbywają się wlokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie.”,e)uchyla się ust.10,f)ust. 11otrzymuje brzmienie:„11.Ograniczenia liczby osób, októrym mowa wust.9, nie stosuje się wprzypadku przeprowadzania:1)egzaminów wramach kształcenia wzawodach medycznych;2)konkursu na aplikację sędziowską iaplikację prokuratorską, wtym aplikacje prowadzone wformie aplikacji uzupełniających, atakże egzaminów sędziowskich iegzaminów prokuratorskich;3)egzaminów na biegłych rewidentów idoradców podatkowych;4)egzaminów przeprowadzanych wtoku postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się onadanie uprawnień zawodowych wzakresie szacowania nieruchomości.”;Dziennik Ustaw–6–Poz. 187118)uchyla się rozdział 5;19)uchyla się załącznik do rozporządzenia.§2.Zakazu, októrym mowa w§7b rozporządzenia zmienianego w§1, wbrzmieniu nadanym niniejszym rozporzą-dzeniem, nie stosuje się do świadczeń wzakresie lecznictwa uzdrowiskowego, októrym mowa wart.2pkt1 ustawy zdnia 28lipca 2005r. olecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach iobszarach ochrony uzdrowiskowej oraz ogminach uzdrowiskowych (Dz.U. z2020r. poz.1662), oraz udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zzakresu rehabilitacji leczni-czej, których udzielanie rozpoczęło się przed dniem 24października 2020r.§3.Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 24października 2020r., zwyjątkiem:1)§1pkt2lit.c, d if oraz pkt3, które wchodzą wżycie zdniem 26października 2020r.;2)§1pkt2lit.e, który wchodzi wżycie zdniem 5listopada 2020r.Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Trotelreiner

24-10-2020 [09:02] - Trotelreiner (niezweryfikowany) | Link:

Niestety...zbiło mi te rozporządzenia w jeden masywny plik...ale mi to przypomina OBWIESZCZENIE O WPROWADZENIU STANU WOJENNEGO NA TERENIE CAŁEGO KRAJU!

Obrazek użytkownika Czesław2

24-10-2020 [09:21] - Czesław2 | Link:

Jak sobie to Pan wyobraża inaczej? Teraz, jeśli nie ma ustawy o możliwości zrobienia kupy, a Pan ją zrobi, każda papuga Pana wykończy.

Obrazek użytkownika Trotelreiner

24-10-2020 [10:56] - Trotelreiner (niezweryfikowany) | Link:

Pamiętam inną rozmowę...stan wojenny,zakaz podróżowania bez przepustki...w pociągu jedzie mój Ojciec do nas na Wigilie i Święta...relacja Katowice--Kraków.
Wsiada żandarm,zomowiec i oficer dowodzący tym patrolem:
-Dokumenty!
-Ojciec podaje dowód
-Przepustka!
Mój Tato: Słuchaj chłopcze [do tego oficera]ja przeżyłem pierwszą wojnę światową,drugą wojnę światową...to tę waszą mam w d... i żadnej przepustki nie będę wozil!
Dopiero wtedy gnojek otworzył dowód,zaglądnął na date urodzenia...oddał Tacie dowód,zasalutował i patrol wyszedł.
PS.Prokurator ma mnie gnoić,papuga bronić...ale murwa kać...QŃ ma też w plecy :-))

 

Obrazek użytkownika jazgdyni

24-10-2020 [10:50] - jazgdyni | Link:

Współczuję Ci Trocie

Twój niepokój i niezadowolenie wypływa wyłącznie z niezrozumienia.

Ciao

Obrazek użytkownika Trotelreiner

24-10-2020 [11:12] - Trotelreiner (niezweryfikowany) | Link:

Przeczytaj ze zrozumieniem...na innych portalach...może?
Ustawa wprowadza PRZYMUSOWE SZCZEPIENIA WSZYSTKICH POLAKÓW!!!
Szczepionką,którą sobie można wsadzić...wiesz gdzie.
Morawawiecki kupił tego szajsu 40 milionów,cała UE kupiła W CIEMNO 400 milionów!!!

Ten wirus mutuje ...w ciągu miesiąca już sie zmienił 8 razy!!! WUCHAN juz nie ma...jest coś innego...
Lekarstwa nie ma...to co rząd proponuje,to drogie i gówno warte...NIE DZIAŁA!

Zobacz na niezależnej.pl jak to sie nazywa....coś na "R"...remdesivir  nawet sraczki nie powstrzymuje.

Senior może tylko wyjść w trzech sytuacjach...mają Polaków za debili?! Mają....i słusznie!

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

24-10-2020 [12:48] - Zygmunt Korus | Link:

Brak mi słów, żeby wyrazić najwyższy niepokój - co nas dalej czeka pod restrykcjami tej antypolskiej bandy u władzy, która faktycznie doprowadzi nas do depopulacji... Jak się bronić? Żeby uchwalić ustawę o bezkarności "wracza", za skutek pomylenia się przy "obróbce" mojego korpusu cielesnego, i zarazem zagwarantować oficjalną nagrodę dla "łowcy skór" , co wpisze mi w papier pośmiertny, żem umarł na "koronaświrusa" - doprawdy, jak można mieć zryte czerepy (to już miliony takich jest), żeby zamiarów tych szubrawców nie potrafić rozszyfrować?!
Do zobaczenia w niebie, Autorze, bo w piekle już jesteśmy! Łapanki nieuniknione. Tylko 11 posłów miało wątpliwości... Watpliwości!!! Wstrzymało się od głosu... Nawet nie było jednego Stańczyka! Wierzyć się nie chce, jak ta banda na Wiejskiej jest mocno zblatowana! I jeszcze nazwać to ustawą "dobrego Samarytanina"... Co ma prawo podać ci truciznę. Przecież to waniajet na kilometr Orwellem!

Obrazek użytkownika terenia

24-10-2020 [12:20] - terenia | Link:

W dniu 13.10 .2020 r informacja o wstrzymaniu testów nad szczepionką   https://businessinsider.com.pl...   a 21.10 .2020 r info o umowie KE na zakup 400 milionów dawek dla Europy   https://www.gazetaprawna.pl/ar...
Nowelizacja,którą Sejm uchwalił jest sprzeczna z art.16 Ustawy o prawach pacjenta .

Obrazek użytkownika Pani Anna

24-10-2020 [13:12] - Pani Anna | Link:

Jakie prawa, jakiego pacjenta. Poprzednie rozporządzenie o obowiazku masek było jako akt prawny najniższego rzedu sprzeczny i z konstytucja i z ustawą nadrzędną i co z tego? Takimi drobiazgami nikt się już nie przejmuje.

Obrazek użytkownika jazgdyni

24-10-2020 [16:44] - jazgdyni | Link:

Ludzie są chorzy. tak - chorzy. I u góry, jak i na dole mojego komentarza. Brak odporności na zagrożenie. Kiedyś się mówiło - cieple kluchy. W dużym stopniu wielu zostało łatwymi ofiarami. Sittimg duck. Nie dość, że tylko marudzą  i się oburzają, to dają NIC w zamian, żadnego pozytywnego wyjścia, tylko zastrachany kwik.

Weź Trocie dubeltówkę , załaduj sobie 9,3x62 , 225 gr i postrzelaj sobie do tych smutnych bardziej od ciebie. Poprawi ci się.

Obrazek użytkownika tricolour

24-10-2020 [12:10] - tricolour | Link:

Plan jest oczywisty. Po obowiązkowym szczepieniu pandemia zostanie uznana za opanowaną. Wróci normalność, bo nie ma pandemii. Starsi umrą na choroby towarzyszące - pandemii nie będzie, ale będzie inna grypka jakaś.

Obrazek użytkownika Roz Sądek

24-10-2020 [14:10] - Roz Sądek | Link:

Nie wiem z jakiego źródła czerpie Pan te swoje hurraoptymistyczne bajki, alle jakby poza Braunem i jego kolegami sięgnął - nooo, trzeba znać jakiś język, do innych
źródeł, to rzecz opisał by Pan w innej tonacji. Zakładam, że nie troluje tu Pan dla kasy.  Otóż niemałe i coraz większe grupy naukowców są zdania, że szukanie szczepionki nie ma sensu, wirus jest tak dobry, jak żaden do tej pory inny. Lawinowy wzrost zachorowań na całym świecie tylko to potwierdza. Nie chodzi przy tym o czarne scenariusze, bo to co się dzieje to niestety nie scenariusze. I niech Pan tu nie prowadzi pocieszającej agitki, bo nie tylko nie widać światełka w tunelu, ale mrok gęstnieje. Kogo Pan pociesza swoimi tu postami, siebie czy czytelników?

Obrazek użytkownika jazgdyni

24-10-2020 [16:47] - jazgdyni | Link:

@Roz

Pan tego szczeniaka traktuje poważnie?
To ciężki inwalida umysłowy z aspiracjami do asystentów asystentów Giertycha. Marmelada.

Obrazek użytkownika tricolour

24-10-2020 [20:16] - tricolour | Link:

@ Jazgdyni

Cytujesz sentencję z tej tablicy wmurowanej w Orłowie? Odważna antycypacja była, ale rozumiem - człowieka inteligentnego cechuje zdolność do śmiałych ekstrapolacji.

Obrazek użytkownika tricolour

24-10-2020 [17:37] - tricolour | Link:

@Rozsadek

Do mnie to pytanie bylo? Bo ja raczej hurraoptymistycznej wizji wymierania starych nie prezentuję. Raczej racjonalne podejście... zresztą to widać. Przy trzydziestu tysiącach dziennie zobaczymy, co będzie dalej. Na razie mają siedzieć w domu, w sumie nawet dobrze - mniejszy ruch jest na drogach.

Statystyka.

Obrazek użytkownika Trotelreiner

24-10-2020 [19:38] - Trotelreiner (niezweryfikowany) | Link:

Dziękuję za wszystkie komentarze...nie muszę sie z każdym zgadzać...ale szanuję.
Nota bene...myślałem,że nigdy tego nie napiszę...im szybciej ten "rząd" zniknie,tym lepiej...dla niektórych Trybunal Stanu...cito,subito...etc.

Obrazek użytkownika jazgdyni

25-10-2020 [02:13] - jazgdyni | Link:

Jak widać, to nie mity, że mór, zaraza idąca przez Ziemię, nie tylko poprzez kontakt, ale również zdalnie potrafi infekować. Tylko jest to inna choroba, również niebezpieczna. To szaleństwo. Ci najsłabsi, co nie mogą dać rady prostym sygnałom zagrożenia i obowiązku wspólnego działania, jak to jest zawsze na każdej wojnie, popadają w defetyzm. To też nic nowego. Kiedyś, historycznie, w okrutnych czasach, po prostu pozbywano się takich, by innych dalej nie zarażali. Teraz mamy demokrację. Jesteśmy liberalni i miłosierni. Pozwalamy więc oszalałym w końcu też wyzdrowieć.

Zdrowia wszystkim życzę

Obrazek użytkownika Trotelreiner

25-10-2020 [08:09] - Trotelreiner (niezweryfikowany) | Link:

A Ty w dalszym ciągu musisz,MUSISZ, wszystkich pouczać...a już kilka razy Ci pisałem,że :"wy nie uczcie Baltazara,bo Baltazar już umi".
Czyżby u Ciebie był to syndrom anankastyczny (nerwica natręctw) objawiający się tym,że MUSISZ wszystkich pouczać...udowadniać,że WIESZ WSZYSTKO...i przelewać
tę wiedzę na łamy NB.

Jeżeli nawiązujesz do dawnych czasów...pewien cesarz chiński zwoływał raz na rok "zebranie" wszystkich swoich doradców...i tych,którzy "mędrkowali" za plecami cesarza
a nawet w jego obecności...kazał ścinać na dziedzińcu pałacu.

Uważaj....wprawdzie juz tego cesarza nie ma...ale historia lubi sie powtarzać...capisci? :-))))

Obrazek użytkownika jazgdyni

25-10-2020 [08:49] - jazgdyni | Link:

Pisałem - psychoza odbiera gównie prawidłową ocenę rzeczywistości. Moje gadanie, nie ważne, że swoją nadwrażliwością i pewną skrywaną zawiścią odbierasz jako pouczanie i mędrkowanie, jest tylko serdecznym i szczerym ostrzeganiem.  Uważam to za mój obowiązek.
Twoją reakcję i zaniepokojenie przeczuwałem już ponad osiem miesięcy temu, dokładnie 30 stycznia [ PANIKA   https://naszeblogi.pl/55223-panika ]. Mimo, że wiedza wówczas na temat zarazy była mikroskopijna. Nie była taka natomiast w przypadku reakcji zbiorowisk ludzkich w sytuacjach kryzysowych. Nie tylko ty, lecz wielu innych mądrych ludzi (mądrość ma tutaj małe znaczenie, gdy reagują inne segmenty mózgu), stanowicie wprost modelowy obraz reakcji w stanie silnego zagrożenia.
Zwolnij, napij się wina, idź na spacer, albo poczytaj poetów.
Naprzykład Yeatsa. Jak już miał dokładnie tyle lat co ja, to jakby się na moje myśli nałożył.

Dziś jestem stary i wędruję
Przez kraje puste i przez wzgórza
Lecz dotrę tam dokąd odeszła
Za dłoń ją wezmę, pocałuję
I iść będziemy pośród traw
I zbierać aż czas dobrnie końca
Jabłka księżyca posrebrzane
I ozłocone jabłka słońca.

Czuwaj

Ps. Piękne jesienne słońce świeci. Lasy, wzgórza i kotliny w bogatym złocie. Biorę aparat i idę fotografować. Bo miejsce gdzie mieszkam, nie jest zbyt odległe od mego wyobrażenia raju.

 

Obrazek użytkownika Trotelreiner

26-10-2020 [08:16] - Trotelreiner (niezweryfikowany) | Link:

Gadał dziad do obrazu...a obraz dalej swoje...czy Ty jadałeś posiłki w pustej mesie?
Bo o przeciąganiu pod kilem...w XX wieku już chyba...UE zabroniła?