Nie mamy dla Pana/i  ani Prawa ani Sprawiedliwości

Nie mamy dla Pana/i  ani Prawa ani Sprawiedliwości …i co Pan nam zrobi.
Cieszą mnie zmiany , które mają nastąpić w polskim wymiarze sprawiedliwości . Cieszy mnie spór PIS-u z Prezydentem lecz brakuje mi informacji o głosie prawników , sędziów i prokuratorów i szerokiej dyskusji ( czyżby nikt nie poprosił o głos z tych środowisk?) . Zmiany traktuję jako wstęp do sanacji tego ostatniego bastionu komuny i postkomuny . To bardzo ciekawe , że działanie sądów i prokuratur nie zmieniło się od 1945 roku bo zmiany po tzw. transformacji w 1989 r.  były czysto kosmetyczne .Sowieckie gówno zostawione po jedynie słusznej leninowskiej wizji świata dalej podśmierduje a zapach rozkładającej się kasty „ wybrańców”  sowieckich czuć  w każdym zakątku tych instytucji . Jak tworzyła się ta kasta wybrańców? Otóż towarzysze pastuchy z nominacji zostały po czterech klasach sędziami i prokuratorami i w imię zbrodniczej komunistycznej ideologii likwidowali żołnierzy niezłomnych i podziemnie niepodległościowe . Potem wieczorowe kursy przy bimbrze , zaznajomienie się z nomenklaturą słowną i procedurami otwierały drogę do  „ czerwonej” kariery  i udział w sądach kiblowych a później w tępieniu opozycji  . Cała ta sowiecka mentalność pokutuje do dnia dzisiejszego w traktowaniu władzy , stosunku do obywatela i do państwa gdyż to zamknięta kasta ludzi kształcąca kolejne pokolenia na modłę komunistów . Tu panuje typowa przestępcza struktura działania . Tu wszyscy są kumplami , tu wszyscy mają zależności , tu załatwia się sprawy dobrym „płatnikom” i tu też ZAŁATWIA się obywateli ….. oczywiście w  majestacie prawa . Pozwolę sobie zaproponować zmiany które są niezbędne dla obywateli by poczuli się w sądach jak obywatele a nie jak przedmioty z nazwiskiem i przydzielonym paragrafem . Czy warto reformować te instytucje czy też należałoby zastosować opcje zerową i zbudować nowe instytucje , które będą stały na straży Prawa i Sprawiedliwości obywatela i państwa ? Moim zdaniem tylko opcja zerowa pozwoli na diametralne zmiany w tych jakże ważnych dla Polski i obywateli instytucjach . Nie twierdze , że sędziowie czy też prokuratorzy są żli . Oni po prostu realizują prawo które ich obowiązuje . O patologiach będę pisał w następnych artykułach , teraz chciałbym poruszyć dwie kwestie NIEZBĘDNIE a wymagające natychmiastowych zmian a to mianowicie  artykuł 258 kpk i 217 kkw . Obydwa dotyczą obywatela i jego potencjalnej „przygody „ z wymiarem sprawiedliwości .
WSZYSTKICH WAS MOŻEMY ARESZTOWAĆ !!! ZGODNIE Z PRAWEM!!!
To naprawdę nie jest śmieszne gdyż zgodnie z obowiązującym prawem Policja , CBA , ABW i inne służby mogą zatrzymać każdego z nas na 48 godzin , potem Prokurator musi złożyć wniosek o areszt i po klepnięciu przez sąd aresztu obywatel może być trzymany w areszcie śledczym a raczej wydobywczym przez okres nawet do górnej granicy grożącego mu wyroku  bez wyroku ( oczywiście w zgodzie z obowiązującym prawem) a co najmniej 12 miesięcy.
Za co można być aresztowanym? A za wszystko !To tylko kwestia pomysłowości służb , prokuratury i sądów oraz składającego zamówienie na konkurenta . Nie piszę tu o pospolitych przestępcach lecz o sprawach np. gospodarczych , na zamówienie , na pomówienie czy też z przesłanek  politycznych itd.
Żeby kogoś aresztować wystarczy groźba surowej kary , obawa mataczenia i można obywatela trzymać długo , bardzo długo ……bardzo-bardzo-długo no chyba , że obywatel się przyzna i wtedy ORGANY mają sprawę odfajkowaną !!!Powszechnie stosowaną praktyką jeśli obywatel nie został złapany na gorącym uczynku a co gorsza nie chce się przyznać jest stosowanie aresztu wydobywczego . Siedzi więc sobie obywatel niczym ogórek w słoiku bez widzeń z rodziną i zastanawia się  skąd pochodzi pewność Wymiaru Sprawiedliwości że otrzyma wysoką karę czy tez z kim ma mataczyć !!!Co więcej ten artykuł zapewnia sądom i prokuratorom , że obywatel na 100 % nie wyjdzie bo chociaż nie został obywatel skazany to zgodnie z tym artykułem wypełnia przesłanki artykułu i cześć jak czapka!!! Poświecę temu zjawisku więcej  opisów z życia wziętych  ale w następnych wpisach dlatego teraz opiszę jakie zmiany należałoby  wprowadzić , które ograniczą bezkarność ORGANÓW wobec obywatela .Dotyczy to także oprócz art.258 kpk  artykułu . 217 kkw , który stanowi dodatkowy element represji wobec zatrzymanego obywatela a mianowicie stwarza organom ścigania powód do wymuszania zeznań na obywatelu , który tęskni za rodziną ale zgodnie z obowiązującym prawem musi uzyskać zgodę organu na widzenie z nią . Jak obywatel się przyzna to otrzyma prawo do godzinnego widzonka z żoną , dzieckiem , matką lub ojcem a jak się nie przyzna no to się nie widzi i cierpi bo decyduje o tym  organ  . Uznaniowość organów musi być natychmiast zlikwidowana gdyż to stwarza warunki jak w sowieckim gułagu a z tego co wiem to Polska jest krajem cywilizowanym zlokalizowanym w Europie a nie na półwyspie koreańskim .
A zatem proponuję aby oprócz zmian strukturalnych natychmiast wprowadzić zmiany w aartykułach 258 kpk i 217 kkw zwracającym Polakom Polskę .
1.Prokurator ma obowiązek zapewnić podejrzanemu nieograniczone prawo do kontaktu z obrońcą od momentu zatrzymania.
2.Prokurator ma obowiązek wypełnić artykuł 156 par 5a kpk czyli udostępnić podejrzanemu dowody wskazujące na zasadność zatrzymania i dowody jego winy.
3.Posiedzienie Sądu dotyczące zastosowania aresztu winno być rozprawą dowodową gdzie Prokurator i Podejrzany mają równe prawa głosu i obydwie strony maja wystarczającą ilość czasu potrzebnego na udowodnienie winy czy też niewinności.
4.Należy wyeliminować z artykułu 258 słowo MATACZENIE I PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSOKIEJ KARY gdyż Prokuratura nie orzeka o winie a jedynie dowodzi winy. Natomiast słowo mataczenie  jest powtarzane jak mantra podczas gdy organy dysponują odpowiednimi instrumentami by zapobiegać mataczeniu
5.Sądy powinny dysponować większym zakresem środków nieizolacyjnych ale zapewniających prawidłowy tok postępowania gdyż areszt powinien być ostatecznością a nie środkiem do łamania praw obywatela, łamania obywatela , jego życia rodzinnego i zawodowego
6.Sąd winien wyznaczyć termin zakończenia śledztwa i moim zdaniem 6 miesięcy jest wystarczającym czasem by prawie każde postępowanie zakończyć i skierować do Sądu .Przewlekłość spraw to kolejny dowód na stosowanie aresztu wydobywczego by obywatel się przyznał .
7.Na rozprawy przedłużające areszt tymczasowy winien być doprowadzany obywatel jeśli sobie tego życzy.
8.Prawo do widzeń z najbliższą rodziną nie może być kwestią uznaniowości organów lecz prawem przynależnym i nie powinien stanowić środka wymuszającego na obywatelu przyznanie się do winy. Organy powinny stosować widzenia dozorowane jeśli zachodzi obawa utrudniania śledztwa ale nie powinny mieć prawa do decydowania o samym widzeniu bo to jest niehumanitarne i naraża Skarb Państwa na koszty odszkodowawcze .
9. Należy stworzyć system kontroli postępowań i zapewnić obywatelowi występowanie na drogę sądową w przypadku błędnych decyzji Sędziego i Prokuratora a także możliwość składania skarg do wydziału dyscyplinarnego na postępowanie sędziego czy prokuratora.
10. Sędziowie i prokuratorzy winni przechodzić coroczne badania psychiatryczne określające ich zdolności do obiektywnego prowadzenia postępowań i orzecznictwa.
11.Studencji prawa  powinni przechodzić praktyki miesięczne w aresztach śledczych by mieć wiedzę i świadomość przy wnioskach o areszt czy też orzekaniu o areszcie tymczasowym z czym to się wiąże i poznać warunki jakie panują w aresztach śledczych .
12. Podejrzani i aresztowani winni być przetrzymywani w warunkach izolacji a nie dręczenia gdyż to obywatele Polski z pełnią praw obywatelskich , którzy nie zostali jeszcze skazani i powinni dysponować odmiennymi warunkami bytowymi niż Ci , którym winę udowodniono .
To tylko kilka propozycji mogących przywrócić podmiotowość obywatelom Polski w szeroko rozumianym wymiarze sprawiedliwości. Bezkarność , buta , arogancja i lekceważenie praw obywatelskich to niestety codzienność w obecnym wymiarze sprawiedliwości .
Poniżej przytaczam zapisy tych obydwu artykułów  obecne licząc , że mój głos przyczyni się do zmian w tych idiotycznych postkomunistycznych zapisach .
Panu Prezydentowi i Rządowi Pani Premier Beaty Szydło życzę sukcesów w reformie sądów , wymiaru sprawiedliwości oraz prokuratur .
Życzę też więcej empatii Sędziom i Prokuratorom gdyż to wasze decyzje są decydujące dla życia obywatela . Dzierżycie w ręku władzę ,która decyduje o życiu ludzi więc pochylajcie się nad każdą sprawą z troską i zrozumieniem przestrzegając wszystkich przepisów prawa .Oczywiście tak jak wszędzie są ludzie dobrzy i żli ale WY drodzy państwo musicie być dobrzy , prawi i sprawiedliwi.
Aktualne zapisy prawa o których piszę .Szczegółowo omówię je w odrębnych artykułach.
Art. 258. § 1.
 Tymczasowe aresztowanie może nastąpić, jeżeli:
1) zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrywania się oskarżonego, zwłaszcza wtedy, gdy nie można ustalić jego tożsamości albo nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu,  
2) zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne.  
§ 2. Jeżeli oskarżonemu zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, albo gdy sąd pierwszej instancji skazał go na karę pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lata, potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania może być uzasadniona grożącą oskarżonemu surową karą.
§ 3. Tymczasowe aresztowanie może wyjątkowo nastąpić także wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, a zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził.
§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio do pozostałych środków zapobiegawczych.
Artykuł 217 kkw
Art. 217. § 1. Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje. W wypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich, chyba że organy te zarządzą inaczej.
§ 1a. Tymczasowo aresztowany, z zastrzeżeniem § 1b, ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą najbliższą.
§ 1b. Odmowa wyrażenia zgody na widzenie, o którym mowa w § 1a, może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że widzenie zostanie wykorzystane:
1) w celu bezprawnego utrudnienia postępowania karnego;
2) do popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa.
§ 1c. Na zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na widzenie tymczasowo aresztowanego z osobą najbliższą, tymczasowo aresztowanemu oraz ubiegającej się o widzenie osobie dla niego najbliższej przysługuje zażalenie do sądu, do którego dyspozycji pozostaje tymczasowo aresztowany. Zażalenie na zarządzenie prokuratora rozpoznaje prokurator nadrzędny.
§ 1d. W razie utrzymania w mocy zaskarżonego zarządzenia o odmowie wyrażenia zgody na widzenie, wniesienie zażalenia na zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na widzenie tymczasowo aresztowanego z tą samą osobą, wydane w ciągu trzech miesięcy od wydania utrzymanego w mocy zarządzenia, jest niedopuszczalne.
§ 1e. Małoletni może uzyskać zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym na wniosek przedstawiciela ustawowego.
§ 1f. Małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - pod opieką funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez dyrektora aresztu śledczego.
§ 2. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza Służby Więziennej w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą.
§ 3. Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, może zezwolić na udzielenie widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą.
§ 4. W razie udzielenia widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą, tymczasowo aresztowany może spożywać artykuły żywnościowe i napoje zakupione przez osoby odwiedzające na terenie aresztu śledczego. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenia udziela się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z tymczasowo aresztowanym.
§ 5. W wypadku tymczasowo aresztowanego, o którym mowa w art. 212a, dyrektor aresztu śledczego powiadamia organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, o istnieniu poważnego niebezpieczeństwa dla osoby odwiedzającej oraz że konieczne jest udzielenie widzenia wyłącznie w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z tymczasowo aresztowanym.
§ 6. Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, może ograniczyć lub określić sposób korzystania przez tymczasowo aresztowanego z prawa do kontaktowania się z duchownymi świadczącymi posługi religijne lub innymi osobami, jeżeli wymaga tego konieczność zapewnienia prawidłowego toku postępowania karnego.
 
 
 
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Dorota M

10-10-2017 [23:34] - Dorota M | Link:

Dlaczego jest pan zadowolony, ze sporu prezydenta z PIS? Wymienia pan swoje życzenia odnośnie reformy sadów, a nie zauważa pan, ze niczego sie nie uda przeprowadzić przy tak duzych ustępstwach większości rządzącej, wobec prezydenta, który przeszedł na stronę opozycji.? Żeby zachować jedność w ZP, która zaczyna sie rozłazić pod wpływem szkodliwych dla Polski wet PAD, nastepuje rezygnacja z podstawowych obietnic PIS w kampanii wyborczej, odnośnie sądownictwa. Drogi Kacie, czy pan był przez ten czas, kiedy pana nie było na księżycu? Pozdrówka. 

Obrazek użytkownika kat

10-10-2017 [23:57] - kat | Link:

Witam Panią . Demokracja to odwieczny spór i prawo do odmiennego zdania. Dobrze , że ta dyskusja się toczy żeby nie dopadła nas TYRANIA jakiejkolwiek władzy . Trzymam kciuki za Polskę . Ja zrobiłbym to o wiele ostrzej niż Rząd i PAD ale to moje osobiste odczucia a demokracja środkuje swój głos szanując wszystkie grupy społeczne . Wiem że Pan Kaczyński doprowadzi do reformy sądownictwa i administracji bo to NAJWIĘKSZA BITWA NOWOCZESNEJ POLSKI O PRZYSZŁOŚĆ. Pozdrówka i więcej wiary w prawą stronę i różnorodność spojrzeń na Polskę

Obrazek użytkownika Jabe

11-10-2017 [00:27] - Jabe | Link:

Pan tu pisze o zachowaniach sądów i prokuratorów wobec tubylców. Nie o to w tej „reformie” chodzi.

No ale te badania psychiatryczne... Ach! Kto będzie funkcjonariuszy psychiatrycznych mianował? Ku chwale ojczyzny, naturalnie. Stalin wiecznie żywy!

Obrazek użytkownika kat

11-10-2017 [00:42] - kat | Link:

Panie Jabe , wiem o co chodzi w reformie sądów .Obydwie rzeczy są arcyważne..... zmiany strukturalne i stosunek prawa wobec obywatela .Co ja piszę? Jest tyle zaniedbań i patologii , że nie wiadomo od czego zacząć.... ale widzę OBYWATELA i elektora jak najwazniejszego odbiorcę nowego prawa . Czy uważa Pan , że badania psychiatryczne dla prokuratorów i sędziów to coś złego? Proszę pójść na kilka rozpraw i dowie sie Pan dlaczego o tym piszę!!! Powodzenia i niezapomnianych zdziwień oraz odczuć typu " NIE DO WIARY" życzę podczas obserwacji co się dzieje w polskich sądach

Obrazek użytkownika Jabe

11-10-2017 [09:50] - Jabe | Link:

Ponawiam pytanie: Kto będzie funkcjonariuszy psychiatrycznych mianował?

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

11-10-2017 [00:49] - Imć Waszeć | Link:

Jest bardzo dobra audycja z kwietnia 2013 roku, w której jest wyłożone, w jaki sposób na uczelniach wyższych marksizm leninowski przepoczwarzył się marksizm kulturowy i dalej tworzy kolejne obłędne ideologicznie, do cna relatywistyczne, postmodernistyczne kadry, w tym prawników. To właśnie wychodzi z nich na tych ich, pożal się Boże, protestach przeciwko rządowi i uprawnieniom parlamentu. To właśnie robił Rzepliński w TK i dalej robi Gersdorf w SN, z tego źródła bierze swoje mądrości profesor prawa HGW. Polecam rozmowę z prof. dr hab. Mieczysławem Rybą pt. "Metody wprowadzania rewolucji kulturowej w Polsce" - audycja z Radia Maryja z cyklu "Rozmowy niedokończone" (4.04.2013). Fragment na zachętę, zwłaszcza obowiązkowa pozycja dla słuchaczy Krzysztofa Karonia:

"Oczywiście tu chodzi o wywrócenie wszystkich relacji społecznych tych naturalnych do góry nogami. My to widzimy w postaci tzw. ideologii gender, w postaci zupełnie przedefiniowanej chociażby koncepcji sztuki. Nagle ni stąd ni zowąd szpetota nazywa się pięknem, a treści zupełnie obrazoburcze mają wymiar jak gdyby poważnych. Natomiast problem jest taki, że mało kto sobie zdaje sprawę, jak to piętrowo idzie, bo są pewne takie najwyższe przynajmniej od strony intelektualnej piętra tych zmagań. I tutaj uniwersytety czy nauka jest na samym szczycie. I wszyscy myślą, czy wiele osób myśli, że tam to już jest pewien ład, że tam cały uniwersytet jest nakierowany na poszukiwanie prawdy. Czy wszystkie uniwersytety lub wszyscy naukowcy tylko dyskutują na podstawie powiedzmy takich kryteriów. Okazuje się, że nie, że cała plejada naukowców wywodzących się z dawnego marksizmu, nagle przeszła na nową formę marksizmu, oczywiście w tej formie postmodernistycznej. I ni stąd ni zowąd kiedy chce się dyskutować na tej płaszczyźnie, ktoś stoi na gruncie relatywistycznym i mówi "Nie ma prawdy". Jak dyskutować? Na jakiej podstawie? Ni stąd ni zowąd to ksiądz prof. Guz podkreślał, że kiedyś metoda psychoanalityczna Freuda, jeszcze przed wojną, była uważana jako jedna z takich spekulacji zupełnie marginalnych, ni stad ni zowąd okazuje się być wszech obowiązująca. I to nie tylko w psychologii, ale w wielu naukach humanistycznych. I tutaj ten brak dekomunizacji spowodował, że po 89 roku te wydawałoby się centralne punkty intelektualne w Polsce, w dużym stopniu były przejmowane, szczególnie jeśli bierzemy pod uwagę filozofię i humanistykę, przez takich byśmy powiedzieli orędowników rewolucji kulturalnej, tej zachodnioeuropejskiej. Więc to jest jedna z tych kluczowych metod. Oczywiście to się robi poprzez stypendia, no są różne jak gdyby systemy, ale też łatwość. Ktoś, kto siedział w utopii jednej, która zbankrutowała, bardzo łatwo mógł przeskoczyć na drugą. (...)"

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

11-10-2017 [00:57] - Imć Waszeć | Link:

"(...) Bliskość w sensie intelektualnym jest dosyć daleko posunięta. Otóż okazuje się, że szkoła frankfurcka, Adorno i inni, która w Niemczech stała u spodu całego tego zgiełku, wcześniej wywodziła się albo gdzieś tam z nurtu narodowosocjalistycznego albo wprost z komunistycznego w okresie międzywojennym, tylko przeskakiwała w nową formułę. Ale na tej płaszczyźnie to jest jedna z metod takich fundamentalnych, bo wtedy się mówi z pozycji autorytetu. Wtedy można wykorzystywać znawców takiego tematu do reformy szkolnictwa i tak dalej. Później to szło..."

http://www.radiomaryja.pl/mult...
http://www.radiomaryja.pl/mult...

Reasumując, żeby skutecznie zmienić prawo w Polsce i ucywilizować stosowanie tego prawa, nie wystarczy dopasować korytko, ale trzeba jeszcze zmienić karmę. Trzeba zreformować szkolnictwo wyższe pod kątem tworzenia ludzi intelektu potrafiących skutecznie operować wiedzą, a nie elementów obrotowych - jak kiedyś pisałem, magistrów wszystkiego, bo po skończeniu beleczego już można być wszystkim w Polsce - wygodnych dla dowolnego systemu. W momencie, gdy system się wykoślawia pod ciężarem głupiej ideologii, ludzie tacy powinni stawać się z miejsca niewygodni i niedopasowani. To tak w skrócie o pożądanych "intelektualistach", a raczej o ludziach po prostu porządnych.

Obrazek użytkownika zbieracz śmieci

11-10-2017 [09:36] - zbieracz śmieci | Link:

Za dużo pomysłów na zmiany w jednej notce a i propozycje co niektóre co najmniej dziwne a nawet pozbawione zdrowego rozsądku idlatego odpuszczam sobie .
Bez urazy ale nie zauważył Pan istotnej zmiany w prokuraturze gdzie przywrócono zaleznośc słuzbową i mozna odebrac sledztwo psychopacie /om którzy latami drezcyli swoje ofiary nie przedstawiając zarzutów.
PS .Środowiska sędziowskie wypowiadały się nie raz czego oczekują tylko ,że ich oczekiwania są sprzeczne z tym co zamierza PIS.Pozdrowienia.

Obrazek użytkownika Marek1taki

12-10-2017 [22:41] - Marek1taki | Link:

"brakuje mi informacji o głosie prawników , sędziów i prokuratorów i szerokiej dyskusji"
Mnie też. Wierchuszka i tzw.reprezentanci zabierają głos we własnej sprawie a nie środowiska. Trudno też o szczerośc, spontan i zaangażowanie prawników z obawy o to, by nie zostać spalonym w środowisku. Namiastką rozeznania byłoby przynajmniej badanie ankietowe. Tyle ministerstwo mogłoby zrobić.

Obrazek użytkownika Marek1taki

12-10-2017 [22:43] - Marek1taki | Link:

"Za co można być aresztowanym? A za wszystko !To tylko kwestia pomysłowości służb , prokuratury i sądów"
I odwrotnie. Co można umorzyć pod jakimkolwiek pretekstem i na każdym szczeblu? Wszystko.

Obrazek użytkownika Marek1taki

12-10-2017 [22:57] - Marek1taki | Link:

"Czy warto reformować te instytucje czy też należałoby zastosować opcje zerową i zbudować nowe instytucje"
Jestem za opcją zerową w sensie personalnym.
W praktyce:
- jeżeliby zwolnić wszystkich i przyjąć po weryfikacji, odezwą się Hamleci, że ciągłość spraw sądowych zostanie przerwana nawet gdy zweryfikowani sędziowie fizycznie wrócą do swoich spraw - może to racja
- jeżeli zwolnić wszystkich, którzy nie podpiszą dymisji in blanco i/lub zostaną zweryfikowani to powiedzą, że prawa pracy są łamane, albo Romaszewskie się odezwą, że Prokurator zwalnia sędziów
- jeżeli robić ciągłość specustawą ....
Może nie trzeba ciągłości tylko właśnie chodzi o zerwania ciągłości?

Obrazek użytkownika Jabe

13-10-2017 [10:09] - Jabe | Link:

I kim by Pan powstałą pustkę zapełnił?

Obrazek użytkownika Marek1taki

13-10-2017 [15:03] - Marek1taki | Link:

Nie pisałem o pustce. O ewentualnym przerwaniu ciągłości z PRLem, o weryfikacji. Sam Pan kiedyś pisał, jeżeli dobrze pamiętam, o potrzebie zmiany zasad doboru kadr sędziowskich. Pytanie się wówczas pojawia, czy część sędziów wg starych kryteriów, a część wg nowych, czy wszyscy wg nowych?
Nie jestem z branży prawniczej więc mnie to zastanawia, ale na kilka ruchów do przodu nie widzę. Za to z tym się spotykam, że system w ogóle i w szczególe, widzi co mu wygodnie, a jeżeli działa konsekwentnie, to na opak.

Obrazek użytkownika Jabe

13-10-2017 [15:27] - Jabe | Link:

Racja. Ciekaw jestem tylko, wg jakich kryteriów ta weryfikacja. Po uważaniu pana patrioty? Mnie chodziło po głowie powołanie na określony czas specjalnego trybunału, który weryfikowałby sędziów w konkretnych sprawach, nie za całokształt, bo to zbyt często oznacza nasz czy nie nasz. Oczywiście pojawia się problem, skąd wziąć sędziów do tego trybunału, no i też jakie kryteria mają obowiązywać. Moim zdaniem trzeba by ich rekrutować spoza Polski, z krajów o wysokiej kulturze prawnej i etycznej.

Obecne rzekome reformy nie wskazują na to, że ktoś myśli na kilka ruchów do przodu. Może to pozory wynikłe z tego, że wstyd się przyznać.

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

13-10-2017 [17:29] - Imć Waszeć | Link:

To może od razu weźmy sędziów niemieckich, rosyjskich oraz izraelskich i przestańmy uprawiać brakoróbstwo na naszych uczelniach wyższych przy produkcji własnych koślawych bubli prawnikopodobnych? Nie wydaje się Panu, że może istnieć lobby zainteresowane takim właśnie samookaleczeniem się Polski? Zresztą nie tylko w tej dziedzinie. Właśnie dlatego kryteria powinny być postawione tak, żeby preferowały patriotów polskich, a nie niemieckich i innych.

Obrazek użytkownika Jabe

13-10-2017 [18:02] - Jabe | Link:

Zapomniałem o jeszcze jednym warunku: powinni być bezstronni, a zatem z daleka. Naprawa systemu sądowniczego okaleczyłaby Polskę? Nie sądzę. Swoją drogą ciekawe, że Pan wymienił Rosję jako kraj o wysokich standardach.

Powiada Pan, że kryterium powinien być patriotyzm, nie profesjonalizm. Po prostu nie wiem, jak to skomentować. Dla pilotów myśliwców też?

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

13-10-2017 [18:22] - Imć Waszeć | Link:

To nie ja traktuje homosowieticusy jako wysokie standardy, ale wysoka Komedia Wenecka, która nas łaje.

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

13-10-2017 [18:26] - Imć Waszeć | Link:

Tak jest najpierw patriotyzm (warunek przynależności do elity), a dopiero potem profesjonalizm. Nawet jakby się tak nieszczęśliwie zdarzyło, że patrioci to same głąby, to nadal nie widzę powodu, żeby do sądzenia Polaków brać jakichś profesjonalistów z Izraela. Ich profesjonalizm może dotyczyć tych spraw, które w Polsce są czwartorzędne, na przykład doszukiwanie się antyeskimosizmu w opakowaniach na wafelki, albo mowy nienawiści w poezji siedemnastowiecznej.

Obrazek użytkownika Jabe

13-10-2017 [19:10] - Jabe | Link:

Czyli w Rosji panują wysokie standardy prawno-etyczne, a Izraelczycy są w polskich sprawach bezstronni. A to dobre!

Jakimi konkretnie kryteriami kierowałaby się Centralna Komisja Patiotyczna?

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

13-10-2017 [21:55] - Imć Waszeć | Link:

Zapewne takimi samymi jak Komedia Wenecka. A co? Nie wolno nam?

Obrazek użytkownika Jabe

13-10-2017 [22:03] - Jabe | Link:

To zależy, jaki jest cel. Jeśli nie chodzi o róbta co chceta, to warto się zastanowić.

Obrazek użytkownika Marek1taki

13-10-2017 [18:41] - Marek1taki | Link:

Outsourcing interesów państwa? Są sprawy, które wymagają działań własnych. Higiena jamy ustnej itp.
Całkowita zgoda, że oceny wymagają konkretne sprawy, a dokładnie ekscesy.
Pozostaje większość sędziów, których nie wiadomo czy podejrzewać o złą wolę, o zastraszenie, o złe nawyki, o złą doktrynę, o przesiąknięcie polityczną poprawnością, czy jak to nazwać gdy największą troską są prawa oszusta, złodzieja, mordercy, gwałciciela, a nie ofiary. Gdy sprawa jest jasna począwszy od "policjanta pierwszego kontaktu", który ją rozpoznaje, a który od razu wie, że system nie może nic zrobić bo rzekomo złamano by przepisy. Nie chodzi jednak o dura lex sed lex, ale o stawianie litery prawa na głowie. Jednocześnie nie ma wątpliwości, że w stosownych okolicznościach śledztwo może i powinno toczyć się a nie być umorzone za aprobatą prokuratury i sądu. Co wtedy gdy jest powszechna zgoda urzędów na patologiczny mechanizm nie wynikający z prawa tylko z jego interpretacji. Co z tym zrobić?

Obrazek użytkownika Jabe

13-10-2017 [20:32] - Jabe | Link:

Co to znaczy działań własnych? Właśni już są. Chodzi o dobranie sędziów możliwie bezstronnych, no i niegłupich. Wolę, żeby nie mieli na tyłkach pieczątek żadnej patriotycznej komisji. Moje stanowisko jest więc przeciwne prezentowanemu przez Imć Waszecia, który woli na takim stanowisku patentowanego idiotę, pod warunkiem, że będzie patentowanym patriotą.

Co to za gadanie, że prawa mordercy nie mają być najważniejsze? To znaczy, że prokurator, albo Pan, albo lud, ogłosi winę i wtedy sędzia ma mu przyznawać mniejsze prawa? Temu właśnie jestem przeciwny – stronniczości.

Co zrobić, gdy jest powszechna zgoda na patologię? Sądzę, że największym problemem są procedury sądowe, w dalszym rzędzie sami sędziowie. Na to drugie odpowiedziałem – powołać kilkunastu dobrze sprawdzonych już ludzi do tymczasowego trybunału – nazwijmy to – przewietrzającego.

Powtarzam: powinni to być niezaangażowani w sprawy polskie fachowcy, nie żadni patrioci, bo „patriota” to w praktyce to samo co „koleś partii rządzącej”. Należy zastopować rozbudowę rzeczpospolitej kolesiów. Mamy przykład czegoś takiego z tzw. ławnikami, wprowadzanymi do Sądu Najwyższego.

Obrazek użytkownika Marek1taki

13-10-2017 [22:23] - Marek1taki | Link:

Działania własne wycofuję - chodziło o działania samodzielne.
Przeciw patentowanym protestuję. Upominam się o niepatentowanych.

Wygląda na to, że obaj jesteśmy przeciwni stronniczości. Proszę zwrócić uwagę, że wskazywałem na stronniczość przyznawania praw równiejszych przestępcom, a z praw ofiar robienie im knebli i kajdanków.

Co to są procedury sądowe? Skąd się biorą, że potrafią postawić na głowie prawo i sprawiedliwość?

Robienie z patriotyzmu patologii intelektualno-społecznej jest tanim chwytem. Był już ciemnogród, oszołomstwo i podobne.
Kto niby nająłby najmitów niezaangażowanych narodowo, finansowo i ideologicznie - istne kryształy cięte wciąż od nowa?

Obrazek użytkownika Jabe

13-10-2017 [22:57] - Jabe | Link:

Ja też się na sądownictwie nie znam, ale zbyt wiele złego słyszałem ze zbyt wielu źródeł, żeby mieć wątpliwości. Trzeba zmienić procedury, albo wręcz przeszczepić inny system prawny. Samo zmienianie ludzi to mydlenie oczu – o co innego w tym chodzi, wystarczy wiedzieć, kto będzie zmieniał.

Żadne tam robienie z patriotyzmu patologii, tylko zwrócenie uwagi, że patologia łatwo może się w partiotyzm ubrać.

No oczywiście jest problem, kto ich najmie. Zwracam jednak uwagę, że kompetencje łatwiej sprawdzić niż patriotyzm, a osoba, powiedzmy, z Nowej Zelandii raczej nie jest z WSI. Na początku zaznaczyłem, że mi taki pomysł chodzi po głowie, nie że mam to przemyślane. Teraz i tak nie ma woli do tego.

Obrazek użytkownika Marek1taki

12-10-2017 [23:07] - Marek1taki | Link:

"10. Sędziowie i prokuratorzy winni przechodzić coroczne badania psychiatryczne określające ich zdolności do obiektywnego prowadzenia postępowań i orzecznictwa."
To nie będzie funkcjonować;
- prawie każdy chory potrafi dysymulować, a na każdego znajdzie się paragraf... tzn. chciałem powiedzieć kod ICD-10 (Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób, ale kto wie, kod ICD może oznaczać KOD Międzynarodowej Klasyfikacji Demokracji)

Obrazek użytkownika Marek1taki

12-10-2017 [23:13] - Marek1taki | Link:

"11.Studencji prawa  powinni przechodzić praktyki miesięczne w aresztach śledczych by mieć wiedzę i świadomość"
Myślałem, że mają, ale także...
... legislatorzy i twórcy aktów wykonawczych powinni brać na warsztat minione sprawy wytypowane przez elitę sędziowską sprawy oraz "pospólstwo obywatelskie" i przeanalizować je w świetle projektowanych ustaw.

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

13-10-2017 [16:59] - Imć Waszeć | Link:

Myślę, że dużo skuteczniejsza byłaby zasada "weźmy na sędziów tylko ludzi już raz skazanych, a w przypadku złego wyroku powieśmy ich i po sprawie". Niestety, ale doświadczenia życiowego, wyobraźni i zwykłej umiejętności rozumienia spraw w normalnym życiu, nie da się wyłożyć świszczypale przed trzydziestką na żadnym fakultecie. Przecież nawet "głupie" małżeństwo musi docierać się jakieś 15 lat.

Obrazek użytkownika Marek1taki

13-10-2017 [18:45] - Marek1taki | Link:

Zatem sędziowie powinni być wcześniej adwokatami lub prokuratorami? Tak chyba gdzieś już jest?