To lecimy z Trybunałem dalej..

USTAWA
z dnia 25 czerwca 2015 r.
o Trybunale Konstytucyjnym
(Dz. U. poz. 1064)
Art. 23
3. Sędzia Trybunału nie może podejmować innego zajęcia, o charakterze zarobkowym lub nie zarobkowym, które utrudniałoby pełnienie przez niego obowiązków, uchybiałoby godności urzędu sędziego Trybunału lub mogłoby podważać zaufanie do jego bezstronności lub niezawisłości.
4. O zamiarze podjęcia zatrudnienia lub innego zajęcia, o których mowa w ust. 2 i 3, a także o zamiarze ich kontynuowania przez sędziego obejmującego stanowisko w Trybunale, sędzia Trybunału zawiadamia Prezesa Trybunału. Prezes Trybunału pisemnie informuje o sprzeciwie, jeżeli uzna, że podjęcie albo kontynuowanie zatrudnienia lub innego zajęcia będzie utrudniało pełnienie obowiązków, uchybiało godności urzędu sędziego Trybunału lub podważało zaufanie do jego bezstronności lub niezawisłości.

Skoro Prezes TK oraz inni jego członkowie nie dość, że sami napisali ustawę dla siebie, to jeszcze czynnie wspomagali PO/PSL w trakcie pracy nad ustawą w komisji sejmowej (na co są odpowiednie dowody w postaci stenogramów i nagrań), to ja rozumiem, że Prezes Rzepliński osobiście uznał, że takie działanie nie uchybia bezstronności i niezawisłości.

Ciekawe, bo wg wyroku TK  z dnia 24 czerwca 1998 r. sygn. K. 3/98, OTK ZU 4/1998, s. 334, na niezawisłość sędziowską składają się następujące elementy:

- bezstronność w stosunku do uczestników postępowania,
- niezależność wobec organów (instytucji) pozasądowych,
- samodzielność sędziego wobec władz i innych organów sądowych,
- niezależność od wpływu czynników politycznych, zwłaszcza partii politycznych,
- wewnętrzna niezależność sędziego.

Wróćmy do ustawy:
Art. 28
1. Sędzia Trybunału odpowiada dyscyplinarnie przed Trybunałem za naruszenie przepisów prawa, uchybienie godności urzędu sędziego Trybunału lub inne nieetyczne zachowanie mogące podważać zaufanie do jego bezstronności lub niezawisłości.

Sędzia Rzepliński już ogłosił publicznie w mediach swoje stanowisko w sprawie wyroku, który zapadnie dopiero 3 grudnia, ponadto cały czas publicznie krytykuje demokratycznie wybrane władze. I co?
I pstro – ponieważ to pan Rzepliński ustala w Polsce, co jest etyczne a co nie, co oznacza bezstronność czy niezawisłość. A ponieważ tylko na jego wniosek TK może wszcząć postępowanie dyscyplinarne, no to wszak nie wszcznie przeciw sobie, nieprawdaż?

I wisienka na torcie:
Art. 24
1. Sędzia Trybunału nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności bez zgody Zgromadzenia Ogólnego( TK – p.m).
2. Do czasu wyrażenia zgody na pociągnięcie sędziego Trybunału do odpowiedzialności karnej lub zgody na pozbawienie wolności sędziego Trybunału, w stosunku do tego sędziego mogą być podejmowane tylko czynności niecierpiące zwłoki.
3. Sędzia Trybunału nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania.
4. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Prezesa Trybunału, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

Załóżmy, że sędzia TK, wszak też człowiek, w ferworze radosnej jazdy po pijaku rozwala pół przystanku razem z ludźmi – o ile uniknie linczu na miejscu, de facto nic mu nie można zrobić. Nawet aresztować, bo wszak zanim policja nadjedzie, to już będzie po „uczynku”, a poza tym może zwyczajnie zwiać. I choćby przyszło tysiąc atletów..., to i tak Prezes nakaże jego zwolnienie. I nie ma odwołania od tego nakazu.
Jednym słowem mamy święte krowy, na które nie ma bata.
 

Czy jest jakiś sposób? Jest, pisała o tym wczoraj Ekwidystanta:

I .Art. 195 pkt 3 Konstytucji RP:
Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w okresie zajmowania stanowiska nie mogą należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości  sędziów.

II. Art. 231. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza
Dz.U.1997.88.553 - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

III. Art. 115. Funkcjonariusz publiczny
Dz.U.1997.88.553 - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
§ 13. Funkcjonariuszem publicznym jest:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
2) poseł, senator, radny,
2a) poseł do Parlamentu Europejskiego,
3 ) sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy,
4) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych,
5) osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe,
6) osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,
7) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej,
8) osoba pełniąca czynną służbę wojskową.
9) pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie
czynności usługowe.

 

Tralala!
Panie Rzepliński, niestety, „poprawiając” dyskretnie Konstytucję w zapisach ustawy o TK, zapomniał pan o tym szczególe. Konstytucja nadaje wam status  sędziów - nie sędziów TK, a sędziów w ogóle - a sędzia jest funkcjonariuszem publicznym i podlega kodeksowi karnemu. I wasze wygłupy mogą być zbadane nie z punktu widzenia sędziów TK, tylko jako sędziów, po prostu. Teraz my sobie uporządkujemy prokuraturę, a wy się dalej wygłupiajcie – a potem zacznie się zwykłe śledztwo w trybie art,115.3 i art. 132 Kodeksu karnego.
A skutkiem nie będzie tylko dyscyplinarka wewnętrzna TK, ale proces i zagrożenie wyrokiem nawet do lat dziesięciu. Życzę powodzenia w dalszych wygłupach.
Oczywiście zdaję sobie sprawę z faktu, że postawienie w „tenkraju” sędziego przed sądem to droga przez mękę, bo wymaga uchylenia immunitetu,  niemniej jest taka możliwość. I jest ten wyrok TK z  1998 roku.
Życzę powodzenia w dalszych wzmożeniach, panie sędzio Rzepliński......

PS. O uchyleniu immunitety sędziego decyduje właściwy sąd dyscyplinarny. Poczytajcie sobie spokojnie, jakie są zabezpieczenia przed jakąkolwiek odpowiedzialnością za cokolwiek – sędziowie to święte krowy, po prostu. I teraz dodam, że istnieje cos takiego jak Krajowa Rada Sądownictwa, organ państwowy stojący na straży niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów. A w skład tej rady wchodzą także parlamentarzyści z wyboru sejmu i senatu, w tym Jan Bury, tak, tak. To teraz już wiecie, dlaczego sąd go puścił wolno i nawet bez kaucji?

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Gniewko

25-11-2015 [21:55] - Gniewko | Link:

Na razie proponowałbym zwołać Zgromadzenie Narodowe (Sejm i Senat) i wybrać skład Trybunału Stanu. Jak będzie wybrany skład TS, będzie można myśleć o postawieniu Rzeplińskiego przed TS. To na teraz, a co później to się okaże.

Obrazek użytkownika eska

26-11-2015 [00:39] - eska | Link:

Sędziów TK wybiera sejm, zgodnie z konstytucją, ustawami i regulaminem sejmu. I właśnie na tym oparł się PiS, unieważniając wybory sędziów przez PO jako niezgodne z prawem.
Teraz wybierze pięciu sędziów wg nowych zasad i TK może im naskoczyć :)

Obrazek użytkownika mada

26-11-2015 [01:09] - mada | Link:

eska - muszę Ci podziękować za jasny wpis. Jestem spokojniejszy. Chociaż po wywiadzie prezesa też się wstępnie uspokoiłem.
raz sierpem, raz młotem....

Obrazek użytkownika Obywatel

26-11-2015 [13:21] - Obywatel | Link:

Brawa dla Niezależnej za "namierzenie" opinii prawnej prof. B. Banaszaka.
http://niezalezna.pl/73277-pla...

Obrazek użytkownika eska

26-11-2015 [00:36] - eska | Link:

Uwaga, uwaga!
Absolutnie genialne rozegranie sprawy!!!!!

PiS I KUKIZ uchylili uchwały o wyborze sędziów TK. Powód - uchwały podjęto na podstawie ustawy o TK niezgodnej z konstytucją i regulaminem sejmu. Pięknie podsumował cały wrzask Nowoczesnej stary Morawiecki (brawa na stojąco) > prawo nie może być nad narodem.

Ale myk polega na czymś innym - otóż, o ile TK może uchylić wszelkie ustawy, o tyle nie ma nic do gadania w sprawie UCHWAŁ sejmu, a sędziów wybiera się uchwałami!
I teraz mogą się zagotować, wszystko odrzucać, a i tak nic nie pomoże - są vacaty na stanowiskach w TK i sejm wybierze uchwałami tych, których zechce!

Podsumowując - PO naruszyło prawo i regulamin sejmu licząc na bezkarność, ale nie docenili znajomości prawa i procedur u przeciwnika. Czyli PiS załatwił ich jak nie przymierzając Al Capone - nie za całokształt, tylko za drobiazgi, ale za to bez prawa odwołania :))))))
Sędzia Rzepliński, tak owacyjnie witany na początku - uciekł, cała Platforma też.

Jestem w stanie zachwytu, uwielbiam takie numery prawne :))))

Obrazek użytkownika pietrek

26-11-2015 [01:24] - pietrek | Link:

Nie mogę już drugi dzień spać przez ten pie,,,p..rzony TK..a rano trza na dachu działac..Też się cieszę okrutnie i żyję nadzieją ze te rożowe ryje wkoncu poodpadaja od koryt jak nagromadzone łajno ....
Z Panem Bogiem Pietrek
Będzie jeszcze Polska jak trza!

Obrazek użytkownika Mikołaj Kwibuzda

26-11-2015 [07:04] - Mikołaj Kwibuzda | Link:

Trafiła kosa na kamień. Wściekły sędzia Rzepliński uciekł z Sejmu, dostało się biednej dziennikarce: http://wpolityce.pl/polityka/2...

Al Capone nie Al Capone, mam nadzieję, że p. sędzia poniesie odpowiedzialność za sprzeniewierzenie się niezawisłości sędziowskiej i przekroczenie uprawnień na szkodę interesu publicznego, a nie za chamstwo.

Obrazek użytkownika contessa

26-11-2015 [10:14] - contessa | Link:

Esko!
Ciebie nie mam jak wycałować, więc prawie wycałowałam monitor czytając Cię przed chwilą na s24! :):):)
Nie mam jak Ci tego wpisać na s24 bo mnie tam zapiwniczyli na amen, a o zdjęcie blokady nie będę dziadów prosić więc choć tutaj przyjmij podziękowanie za relację z tego co wczoraj w Sejmie się działo.
Wczoraj Pierdykles grzmiał w tvn24, że - "Trybunał stał się ostatnim bastionem – poza mediami publicznymi i nie tylko publicznymi – niezdobytym przez środowisko PiS" (za wPolityce.pl), czyli innymi słowy - "nasz, PO-wski TK i nasze PO-wskie media" i wg mnie powiedział o kilka słów za dużo, kompromitując siebie, PO i TK potwierdzeniem od kogo zależy niezależny TK.
Lecimy dalej, Esko - z tym Trybunałem, z jego "projektem Komorowskiego", hehehe i tą całą bandą.
Bóg jest z nami, orzeł nad nami - że tak pojadę lekko zmienionym Jackiem Kowalskim z Psalmu Rodowodowego, którym Ciebie i wszystkich tu piszących pozdrawiam.