Co z tym bezrobociem w Polsce?

Co z tym bezrobociem w Polsce?

Stopa bezrobocia w latach 1990-2015
http://stat.gov.pl/obszary-tem...

Bezrobocie rejestrowane
http://stat.gov.pl/obszary-tem...

Pracujący. Bezrobotni. Bierni zawodowo wg BAEL
http://stat.gov.pl/obszary-tem...

Popyt na pracę
http://stat.gov.pl/obszary-tem...

Opracowania
http://stat.gov.pl/obszary-tem...

***

Przed wyborami bezrobocie rejestrowane spadło, bezrobotni wiedzą dlaczego, a dziennikarze nie wiedzieli, bo nie potrafili powiedzieć, dlaczego tak się stało! Być może było to zmniejszenie bezrobocia, ale tylko na papierze? Mogliśmy przeczytać przed 25/10/2015 r. m.in. poniżej wymienione artykuły.

Jak na zamówienie rząd ma przed wyborami prezent statystyczny: stopa bezrobocia we wrześniu - 9,9 proc. opublikowano: 7 października 2015 roku, 17:34 | autor: Zespół wGospodarce.pl
http://wgospodarce.pl/informac...

Rekordowo niskie bezrobocie we wrześniu. Ekonomiści gaszą entuzjazm: „Na koniec roku bezrobocie będzie dwucyfrowe”, 07/10/2015 PAP/mmil autor: Zespół wPolityce.pl
http://wpolityce.pl/gospodarka...

NIK krytycznie o Urzędach Pracy: mało skuteczne, stażyści darmową siłą roboczą. ann/nik.gov.pl/dziennikwschodni.pl autor: wSumie.pl, 11/08/2015 r.
http://wpolityce.pl/spoleczens...

Wykorzystanie środków Unii Europejskiej na realizację wybranych projektów dotyczących aktywizacji zawodowej bezrobotnych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin. Wystąpienie Data publikacji: 2012-04-18 09:31 Nr ewidencyjny: I/11/017/LLU; Data publikacji: 2012-04-18 09:31
https://www.nik.gov.pl/kontrol...

Wykorzystanie środków Unii Europejskiej na realizację projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Nr ewidencyjny: P/11/151.Data publikacji: 2012-05-14 15:51
https://www.nik.gov.pl/kontrol...

Bydgoszcz
https://www.nik.gov.pl/kontrol...

Białystok
https://www.nik.gov.pl/kontrol...

Gdańsk
https://www.nik.gov.pl/kontrol...

Kielce
https://www.nik.gov.pl/kontrol...

Lublin
https://www.nik.gov.pl/kontrol...

Olsztyn
https://www.nik.gov.pl/kontrol...

***

W Raporcie „NIK o aktywizacji bezrobotnych” z dnia 17 lipca 2015 r.możemy przeczytać m.in.

„ (…)Podobnie zawyżone są dane dotyczące skuteczności poszczególnych form aktywizacji zatrudnieniowej, m.in. tworzenia stanowisk pracy oraz jednorazowych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, a w mniejszym zakresie - również robót publicznych i prac interwencyjnych. Te formy aktywizacji zawodowej traktowane są bowiem jako efektywne już w chwili przekazania środków, niezależnie od tego, ile osób i na jak długo otrzymało pracę. W efekcie za wskaźnik skuteczności przyjmuje się liczbę utworzonych lub doposażonych stanowisk, nie zaś rzeczywistą liczbę bezrobotnych, którzy dzięki aktywizacji uzyskali zatrudnienie. Tymczasem praktyka pokazuje, że „zatrudnione” w ten sposób osoby wracają do rejestru bezrobotnych nawet już po kilku dniach. Na zwolnione miejsce kierowane są - niekiedy kilkakrotnie - inne osoby. W ocenie NIK podjęcie zatrudnienia wynikającego jedynie z rozpoczęcia udziału w aktywizacji, nie powinno być uznawane za efekt aktywizacji, bo on jeszcze nie nastąpił. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej powinien prezentować efekt w postaci uzyskania zatrudnienia po zakończeniu aktywizacji.”
„Kontrola pokazała także naganną, choć niestety nagminną, praktykę nadużywania staży jako źródła darmowego wsparcia kadrowego. Pracodawcy, nie ponosząc kosztów staży (które pokrywane są ze środków Funduszu Pracy),chętnie angażowali się w taką formę aktywizacji. Raport NIK pokazuje jednak wyraźnie, że kierowali się przy tym głównie własnym interesem ekonomicznym. Wielu pracodawców organizowało we współpracy z urzędami nawet po kilkadziesiąt staży, przyjmując na nie nawet po kilkudziesięciu bezrobotnych. Po zakończeniu aktywizacji w tej formie nie zatrudniali najczęściej ani jednego bezrobotnego stażysty, bądź zatrudniali tylko pojedyncze osoby. Urzędy pracy tolerowały to w trosce o doraźne zapewnienie bezrobotnym i ich rodzinom środków do życia. Zgodnie z przepisami organizator stażu nie ma obowiązku zatrudnienia stażysty, również urzędy pracy nie mają instrumentów prawnych, pozwalających na narzucenie takiego warunku w umowach z organizatorami. NIK wskazuje jednak, że urzędy mogą przy zawieraniu umów preferować pracodawców wywiązujących się z obietnicy zatrudnienia stażystów. (…) „
https://www.nik.gov.pl/najnows...

Informacja o wynikach kontroli. SKUTECZNOŚĆ WYBRANYCH FORM AKTYWNEGO PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W NIEKTÓRYCH WOJEWÓDZTWACH. LRZ-4101-009/2014 Nr ewid. 16/2015/P/14/109/LRZ
https://www.nik.gov.pl/plik/id...

Skuteczność wybranych form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu w niektórych województwach
Nr ewidencyjny: P/14/109 Data publikacji: 2015-07-17 07:12
https://www.nik.gov.pl/kontrol...

Białystok
https://www.nik.gov.pl/kontrol...
Kielce
https://www.nik.gov.pl/kontrol...
Lublin
https://www.nik.gov.pl/kontrol...
Olsztyn
https://www.nik.gov.pl/kontrol...
Rzeszów
https://www.nik.gov.pl/kontrol...
Zielona Góra
https://www.nik.gov.pl/kontrol...
Łódź
https://www.nik.gov.pl/kontrol...

Tak się składa, że mam wiedzę w tym temacie, bo od 2 lat jestem bezrobotnym, a od roku bez zasiłku. Polskie realia. Jak żyć ???
Reżim mnie wyrzucił z pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu za domaganie się przestrzegania Prawa o szkolnictwie wyższym i Statutu UPWr (sprawa w sądzie i prokuraturze) i mam się gorzej, niż uchodźca z Syrii, a takich jak ja, jest w Polsce wielu. Można powiedzieć, że jestem wewnętrznym uchodźcą politycznym!!! I co z tego ?

**
Dlaczego tak się stało, że spadło bezrobocie w Polsce?

Uruchomiono bowiem w okresie 01/07/2015-31/12/2015 m.in. projekt w PuPach (Powiatowe Urzędy Pracy) dla ludzi 30+ (30-, bowiem wyjechali i wyjeżdżają z kraju), z Funduszy Europejskich na 3 m-ce. W całej Polsce!. Ja opieram się na informacjach z własnego podwórka, czyli z Wrocławia.
Fundusze Europejskie. Program regionalny pt. „ Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie wrocławskim oraz powiecie m. Wrocław”. Jak widzimy środki finansowe z Unii Europejskiej idą za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)
BAZA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU Z UDZIAŁEM DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy; Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy

Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, według stanu na dzień 27.07.2015 r.

Źródło:
http://www.rpo.dwup.pl/
http://www.rpo.dwup.pl/upload/...

***
Sprawdzam teraz , czy realizacja w praktyce/ w rzeczywistości tego projektu jest zgodna z prawem i z założeniami Projektu! Na bezrobotnych niewolnikach w Polsce można nieźle zarobić !!! Vide Raporty z NIKU. Koszty ogólne projektów ok. 50%. Czyli z 3,7 mln zł połowa zostaje w PUPie

***
Sam się, naiwny "załapałem" i popracowałem 3 dni, za 850 zł netto/m-c. A jak się decydowałem, to słyszałem o 1000 zł. Oszukano mnie!

Gdzie” pracowałem” ??? w Urzędzie Miasta Wrocławia, w Wydziale Środowiska i Rolnictwa.
Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz popiera wyzysk i niewolnictwo, ale w tym momencie chodziło reżimowi o zmniejszenie bezrobocia przed wyborami i wyzysk tzw. stażystów, co opisuje NIK w w/w raporty. Sam to sprawdziłem i wiem, że to prawda.

Poczułem się poniżony, wykorzystany, prześladowany, oszukany i zaprotestowałem, całym sobą!!! Stwierdziłem głośno, że Wydział pracuje niezgodnie z przepisami prawa, nieudolnie i za wolno, to mnie wyrzucili, ale walczę teraz z nimi i nie dam się tak traktować przez ten reżim neokolonialny w Polsce, tym bardziej przez państwowych urzędników UM Wrocławia.

Z-ca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa wyrzucając mnie ze stażu w dniu 10/09/2015 r. , z powodu złożenia przeze mnie skargi na działania nękające /prześladowcze /dyskryminacyjne przez pracowników Wydziału w stosunku do mojej osoby, czyli bezrobotnego, dopuściła się złamania przepisów Kodeksu Etyki UM Wrocławia oraz Kodeksu Pracy, gdyż od początku stażu nie byłem traktowany zgodnie z pkt 7. „Oświadczenia bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu” oraz nie została przeprowadzona procedura wyjaśniająca w zaistniałej sprawie zgodnie z Kodeksem Pracy.

Sprawę przekazałem do Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, Prezydenta Miasta Wrocławia, Wojewody Dolnośląskiego, Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu oraz Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. Do tej pory nie otrzymalem odpowiedzi!

***

Opracował: © Roman Andrzej Śniady, dr inż., Wrocław, 04/12/2015 r.

© NOS - Niezależny, Obywatelski, Społeczny Monitoring Środowiska Politycznego, Społecznego, Ekonomicznego, Naukowego, Medycznego, Przyrodniczego, Rolniczego, Rolno-Spożywczego oraz Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Polsce.

e-mail: ekodoradca@o2.pl
twitter: @Roman_Andrzej_Sniady
https://www.facebook.com/roman...
https://www.pinterest.com/roma...

***

"Prawda jest tym, co władza uzna za wygodne dla siebie i demaskując władzę, dekonstruujemy prawdę” - Roger Scruton

"Aby urzeczywistnić to, co możliwe, trzeba wciąż próbować niemożliwości" – Hermann Hesse

"Jesteś zupełnie kimś innym, gdy się boisz" - Warren Zevon

„W czasach powszechnego oszustwa mówienie prawdy jest aktem rewolucyjnym” - George Orwell

„Naród, który nie ma siły i woli powiedzieć łotrom, że łotry, nie wart być narodem” - Hrabia Aleksander Fredro herbu Bończa

„Nasze życie zaczyna się kończyć wtedy, kiedy zaczynamy milczeć w ważnych sprawach”- Martin Luther King

„Kto milczy, ten przyzwala” - Mikołaj Rej

„Kto zła nie karze, każe je czynić”- Leonardo da Vinci

„Kiedy krajem rządzi zgraja bandytów, ludzie zachowują się jak bestie" - Ma Jian – „Czerwony Pył”

***

Jeśli czytasz Drogi Czytelniku te informacje, wyszukane i zebrane przeze mnie w jednym miejscu, żeby Ci było łatwiej poznać problem/temat/sprawę i uznasz, że warto, to prosiłbym gorąco o wpłatę darowizny na konto:

Roman Andrzej Śniady – Wrocław
mBank 48 1140 2004 0000 3302 5407 4944

za którą już teraz dziękuję!

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Mickey

04-12-2015 [20:28] - Mickey | Link:

bezrobocie wynosi mniej niż 9,9%.polecam sprawdzić w eurostacie.pozdrawiam

Obrazek użytkownika Roman Andrzej Śniady

05-12-2015 [12:22] - Roman Andrzej Śniady | Link:

Dziekuję, ale nie ufam danym ani reżimowym, ani EUrostatowi ...Skąd Eurostat ma dane, jak nie od stat.gov.pl :)
Uważam, że bezrobocie moze miec nieoficajlnie ponad 11-12%, a mam dowody/powody, żeby tak sądzić :) Moje doświadczenie ze "współpracy " z PUpą we Wrocławiu mi wiele podpowiada :) pozdrawiam :)